Ситуацията с наркотиците в Европа до 2023 г. – преглед и оценка на възникващите заплахи и новите развития

Cover of the European Drug Report 2023 commentary

Информацията на тази страница се основава на последните налични данни, за да се направи преглед на настоящата ситуация и възникващите проблеми, свързани с наркотиците, които засягат Европа, с акцент върху годишния период до края на 2022 г. В представения тук анализ се изтъкват някои развития, които могат да имат важни последици за политиката в областта на наркотиците и за практикуващите специалисти в Европа.

Тази страница е част от Европейския доклад за наркотиците за 2023 г. (годишния преглед на EMCDDA за ситуацията във връзка с наркотиците в Европа).

Последна актуализация: 16 юни 2023 г.

НАВСЯКЪДЕ, ВСИЧКИ ВЕЩЕСТВА, ВСЕКИ
Сложното предизвикателство за справяне със съвременните проблеми, свързани с наркотиците

Незаконните наркотици оказват значително въздействие върху здравето и сигурността на европейците

Ключово послание от анализа в Европейския доклад за наркотиците за 2023 г. е, че въздействието от употребата на незаконни наркотици вече се наблюдава почти навсякъде в нашето общество. Почти всички вещества с психоактивни свойства има потенциала да се използва като наркотик. Това означава, че всеки, пряко или косвено, може да бъде засегнат от незаконна употреба на наркотици и свързаните с това проблеми.

Навсякъде

A puddle of water with light reflections on wet sand

Днес проблемите, свързани с наркотиците, оказват влияние почти навсякъде. На национално равнище те се проявяват и задълбочават други сложни политически проблеми, като бездомността, управлението на психиатричните разстройства и младежката престъпност. В някои държави наблюдаваме и по-високи равнища на насилие и корупция в следствие от продажбата на наркотици. В международен план проблемите, свързани с наркотиците, нарастват в много страни с ниски и средни доходи, като подкопават управлението и развитието и допринасят за вече значителните предизвикателства в областта на общественото здраве и сигурността, пред които са изправени много държави.

Всички вещества

Colour splashes on a window

Все по-често наблюдаваме, че почти всяко вещество, притежаващо психоактивни свойства, може да се появи на пазара на наркотици, често с невярно етикетиране или в смеси, като по този начин потребителите вероятно не знаят какво използват, увеличават се рисковете за здравето и се създават нови предизвикателства в областта на правоприлагането и регулирането.

 

 

Всички

A crowd of people facing a stage with their arms in the air

Въздействието на развитието, което виждаме, означава, че всеки по някакъв начин вероятно ще бъде засегнат от незаконната употреба на наркотици, функционирането на пазара на наркотици и свързаните с него проблеми. Пряко въздействие – виждаме го у хората, които развиват проблеми и се нуждаят от лечение или други услуги. Косвено въздействие – то се изразява във въвличането на уязвими млади хора в престъпна дейност, натоварването на бюджета за здравеопазване и социалните разходи за общностите, които се чувстват несигурни или където институциите и предприятията са подкопани от корупция или престъпни практики. 

Състояние на наркотиците в Европа през 2023 г. – преглед

Повечето незаконни вещества продължават да бъдат лесно достъпни

Анализът на показателите, свързани с предлагането на широко употребяваните незаконни наркотици в Европейския съюз, показва, че всички видове вещества продължават да бъдат лесно достъпни. Пазарът сега се характеризира с относително широка достъпност на по-широк спектър от наркотици, които често са със силно действие или чистота. Продължават да се откриват и конфискуват големи количества наркотици, които се пренасят към Европа в интермодални транспортни контейнери, като организираните престъпни групи се стремят да проникнат основно чрез търговските вериги за доставки. Европа също така продължава да бъде важна област за производство на някои вещества, особено синтетичните наркотици и канабиса.

По-голямото разнообразие в достъпността и употребата на наркотици създава нови предизвикателства в областта на здравеопазването и политиката

Лесният достъп до наркотиците се съчетава с по-голямо разнообразие на веществата на пазара на забранените наркотици, което излага потребителите на по-широка гама от психоактивни вещества. Веществата включват нови синтетични наркотици, а познанията за причиняваните от тях рискове за здравето често са ограничени. Това поражда загриженост относно потенциалното разширяване на употребата на забранени вещества като цяло и повишените рискове, свързани с някои от тях. Хората, които употребяват наркотици, могат да бъдат изложени на по-голям риск от неблагоприятни последици за здравето, включително отравяния и смърт, поради употреба (вероятно несъзнателно) на по-силни или по-нови вещества или на смеси от вещества, при които лекарствените взаимодействия могат да увеличат потенциалните вреди за здравето.

Основаните на данни и съгласувани ответни мерки могат да окажат въздействие, но в много случаи те не са достатъчно достъпни

Въпреки че продължават да съществуват значителни пропуски в знанията, научните изследвания и инвестициите в развитието на услугите показват, че в областта на превенцията, лечението, намаляването на вредите и подкрепата за възстановяването от наркотиците, сега имаме по-добро разбиране за това какви интервенции могат да бъдат ефективни. Взаимосвързаният характер на проблемите, свързани с употребата на наркотици, и други сложни въпроси на социалната политика, също показват, че е налице по-голямо признание за необходимостта от по-интегрирани и всеобхватни ответни действия. Поради това са необходими полезни взаимодействия с политиката и практиката в други важни области, включително подкрепата за жилищното настаняване, общото здравеопазване, услугите за младежта и възрастните хора, осигуряването на психично здраве и наказателноправната система. Въпреки това както наличието на ответни действия за реагиране на специфични наркотици, така и примерите за добре разработени интегрирани модели на грижи, са изключително разнородни на европейско равнище, а в много страни е необходимо да се инвестира повече и в тези две области.

Задоволяване на по-разнообразни и сложни потребности

Нарастваща подкрепа за прилагане на основаваща се на факти превенция на употребата на вещества

Teenagers sitting on a stone floor

Превенцията на употребата на вещества има за цел да прекрати или забави употребата на психоактивни наркотици. Тя може също така да помогне на хората, които са започнали да употребяват вещества, да избегнат появата на разстройства, свързани с употребата на наркотици. В исторически план обаче не всички подходи, използвани в тази област, се считат за ефективни, а интересът към идентифицирането и прилагането на фактологични програми за превенция се увеличава. Постигането на тази цел сега се подпомага чрез създаване на регистри на програми за превенция, инициативи за обучение и разработване на стандарти за качество. Европейската учебна програма за превенция е изготвена с цел повишаване на цялостната ефективност на усилията за превенция. Повече от 25 държави – членки на ЕС, и съседни държави вече имат национални обучители по Европейската програма за превенция. Усилията за превенция се подкрепят и от Xchange (европейски онлайн регистър на оценяваните превантивни интервенции).

Предоставянето на услуги за намаляване на вредите трябва да бъде допълнително засилено

A man working on a laptop displaying charts

Използването на незаконни наркотици причинява редица остри и хронични вреди и е признат фактор, допринасящ за глобалната тежест на заболеваемостта. Свързаните с това мерки за намаляване на вредите, например лечение с опиоидни агонисти и предоставяне на стерилно оборудване на хората, които си инжектират наркотици, сега са широко приети като важен принос към предоставянето на здравни грижи. Въпреки това обхватът и достъпът до тези видове интервенции остават недостатъчни в някои държави – членки на ЕС, в сравнение с прогнозните нужди. Някои държави също така са инвестирали в по-нови услуги, например помещения за употреба на наркотици, програми за прием на налоксон в домашни условия и оборудване за проверка на наркотици. Достъпът до тези услуги продължава да бъде по-ограничен. Освен това като цяло съществува по-малък консенсус между държавите относно степента, в която тези мерки са подходящи ответни действия. Следователно съществува необходимост от допълнителни изследвания и оценки за укрепване на доказателствената база, необходима за осигуряване на информация за политическите разисквания в тази област.

Бързо променящата се ситуация в областта на наркотиците в Европа създава нови предизвикателства за намаляване на вредите и обмяна на информация за риска

 Medical doctor holding tablet showing digital data

По-голямото разнообразие по отношение на достъпа и употребата на наркотици създава и нови предизвикателства за разработването и прилагането на услуги за намаляване на вредите. Тези услуги са необходими за намаляване на рисковете за здравето, произтичащи от по-сложните модели на потребление, новите вещества и смеси от вещества. Необходимо е например да се обмисли какви точно да бъдат ефективните подходи за намаляване на вредите от употребата на вещества, независимо дали става дума за синтетични опиоиди, синтетични стимуланти, нови видове и форми на продукти от канабис, както и дисоциативни наркотици, като кетамин. Последиците от непреднамерената консумация на силно действащи вещества или смеси от вещества предизвикват все повече опасения. Ключовите съображения в тази област включват рисковото поведение, към което са насочени услугите за намаляване на вредите, доказателствената база, която подкрепя работата им, и стандартите за качество на грижите. Успоредно с това е необходимо да се разработят ефективни стратегии за комуникация на риска, за да се предупреждават потребителите за променящите се рискове в тази област, особено за рисковете, свързани с новите вещества, наркотичните взаимодействия, продуктите с високо съдържание или начините на приложение.

Инвестиции, необходими за постигане на целите за намаляване на тежестта на инфекциозните заболявания

Blood samples with infected virus

Хората, които си инжектират наркотици, са изложени на риск от заразяване с инфекции, например вирусен хепатит B и C (HVB и HCV) и човешки имунодефицитен вирус (ХИВ). През последното десетилетие инфекциите с ХИВ, свързани с инжектирането на наркотици, намаляват, но съществува загриженост, че малкият брой нови инфекции, наблюдаван в най-новите данни, може да отразява, поне отчасти, забавяне на диагностицирането поради прекъсване на тестването, причинено от пандемията от COVID-19. 

Има и други сигнали, че са необходими повече инвестиции, с оглед постигане на целта за премахване на СПИН и на епидемията от вирусен хепатит като заплаха за общественото здраве до 2030 г. Местните епидемии от ХИВ на градско ниво, свързани с инжектирането на стимуланти, са повтарящ се проблем в Европа през последното десетилетие, което предполага, че са необходими повече усилия за намаляване на тези вреди. Над половината от новите случаи на ХИВ сред хората, които си инжектират наркотици, са били диагностицирани със закъснение, което увеличава риска от свързана заболеваемост и смъртност. Предоставянето на игли и спринцовки е важно за намаляване на предаването на болести, но понастоящем само няколко държави постигат целите, препоръчани от СЗО за този вид подкрепа. В много държави съществуват и пречки пред провеждането на изследвания и лечение на HCV, което води до недиагностицирани и нелекувани инфекции.

Необходими са подобрени източници на токсикологични и криминалистични данни, за да се осигури информация за политиките и действията

A woman in a lab coat with mask and glove looking at samples on a microscope

В Европейския доклад за наркотиците от 2023 г. се изтъква нарастващото значение на синтетичните наркотици, появата на нови вещества, новите производствени практики в рамките на пазара на наркотици, както и фактът, че много от вредите, свързани с употребата на наркотици, се изострят от взаимодействията между наркотици, консумирани заедно съзнателно или несъзнателно. Продължаващото откриване на синтетични канабиноиди заедно с естествените канабиноиди в растителния материал поражда подобни опасения. Всички тези въпроси подкрепят заключението, което се съдържа в целия анализ, представен тази година: че източниците на съдебномедицинска и токсикологична информация са се превърнали в основни елементи за разбиране на развитието както на пазара на наркотици, така и на последиците за здравето от променящите се модели на потребление на наркотици. Понастоящем тези източници не са на разположение в достатъчна степен и това пречи на разбирането ни на важни въпроси, например ролята, която моделите на употреба на няколко вида наркотици играят в свръхдозите наркотици. Положително е обаче, че от 2024 г. новата Агенция на Европейския съюз по наркотиците (EUDA) ще създаде европейска мрежа от съдебномедицински и токсикологични лаборатории с цел укрепване на капацитета и информационните ресурси в тази област.

Последици от войната в Украйна за ситуацията в областта на наркотиците в Европа

Ukrainian colors on damaged wall

Повече от година след нахлуването на Русия в Украйна страната продължава да бъде засегната от хуманитарна криза, като здравните и социалните системи на Украйна са сериозно засегнати от конфликта. В резултат на войната достъпът до здравни грижи, включително лечение за употреба на наркотици, е затруднен. С цел да се осигурят непрекъснати грижи за хората, провеждащи лечение с опиоидни агонисти, Министерството на здравеопазването на Украйна е установило партньорства с редица неправителствени организации. Наред с това украинците продължават да търсят убежище в Европейския съюз. Държавите от ЕС трябва да разширят възможностите си, за да предоставят грижи за разселените лица, употребяващи наркотици. Важен елемент в това отношение е осигуряването на достъп до езикови услуги, както и признаването на паралелната необходимост от осигуряване на настаняване, социално подпомагане и подкрепа за грижите за децата. Тъй като основната инфраструктура е разрушена и конфликтът е нестабилен, функционирането на системите за наблюдение на наркотиците и анализа на промените в ситуацията с наркотиците в Украйна е изключително трудно. От наличната информация става ясно, че наличието на хероин в Украйна вероятно е намаляло, но производството и употребата на синтетични наркотици изглежда са били засегнати в по-малка степен. Трафикът на хероин през Централна Азия и Кавказ и през Черно море към Европа също изглежда е бил нарушен от войната. Възможна последица от това е, че може да се е увеличил трафикът по други маршрути към Европа.

Канабис: нови предизвикателства за политиката и практиката

Националните политики в областта на канабиса и предизвикателствата, свързани с регулирането, стават все по-сложни 

Cannabis plants

Политиките и регулаторните ответни действия, насочени срещу употребата на канабис, във все по-голяма степен се сблъскват с новите предизвикателства, произтичащи от новите форми и употреби на това вещество. Развитието в тази област изглежда е повлияно отчасти от създаването на пазари за канабис за развлечение в Северна и Южна Америка и отчасти от по-големия търговски интерес към разработването на потребителски продукти, които съдържат екстракти от растението канабис. Обхватът на националните политики по отношение на канабиса в Европа постепенно се разширява и понастоящем включва, в допълнение към контрола на незаконния канабис, регулирането на някои форми на канабис за терапевтични цели и появата на търговски продукти, които съдържат производни от растения канабис.

Необходими са изходни данни за оценка на въздействието на възможните промени в регулирането на канабиса 

A person looking at cannabis plants under a growing light

Някои държави – членки на ЕС, променят също подхода в политиката по отношение на употребата на канабис за развлечение. През декември 2021 г. Малта прие закон за домашното отглеждане и употребата на канабис в частни помещения, наред с общинските клубове за отглеждане с нестопанска цел, за развлекателни цели. Германия планира да разреши отглеждане в домашни условия и клубове с нестопанска цел, а Люксембург обмисля да позволи отглеждане в домашни условия; и двете държави очакват на по-късен етап да бъде разработена система за продажби. Нидерландия изпробва модел на затворена верига за доставки на канабис за кафенета, а Чехия обяви планове за регулирана и облагаема система за дистрибуция. Същевременно Швейцария, която не е членка на ЕС, започна да разрешава пилотни изпитвания на системи за продажба или други дистрибуторски системи за конкретни жители в определени градове. Независимо от естеството на всяка промяна на политиката в тази област, оценката на нейното въздействие ще зависи от наличието на добри изходни данни, които да осигурят основа за текущ мониторинг и оценка.

Разбиране на последиците за общественото здраве от високата достъпност и употребата на продукти от канабис

Young man rolling cannabis joint

Канабисът остава най-често употребяваното незаконно вещество, а през 2021 г. иззетите количества канабис смола и канабис трева достигнаха най-високото си ниво от десетилетие насам, което показва продължаващата лесна достъпност на този наркотик. Като цяло в тазгодишния анализ се стига до заключението, че е необходимо по-добро разбиране на проблемите, с които се сблъскват употребяващите канабис, и съществуващите пътеки за насочване и възможности за лечение. Според наличните данни канабисът е причината за значителен дял от новите случаи на приемане на лечение за употреба на наркотици в Европа, но ситуацията изглежда доста разнородна в отделните държави, както по отношение на текущата ситуация, така и по отношение на практиките за докладване. В неотдавнашен преглед на EMCDDA се наблюдава повишена наличност на психосоциалните лечения, например когнитивни поведенчески терапии, за лицата, които изпитват проблеми с употребата на канабис, но като цяло все още е необходимо да се разбере по-добре до каква степен потребителите на канабис търсят помощ за проблемите си и какви видове услуги вероятно са подходящи за удовлетворяване на нуждите в тази област.

Разнообразяване и фалшифициране

Gummies lying on a table with cannabis herb

Налице е и все по-голямо разнообразие от продукти от канабис, които се предлагат в Европа. Това включва екстракти и ядивни продукти със силно въздействие, които са свързани със случаи на остри отравяния в центровете за спешна медицинска помощ на болниците. През 2021 г. се наблюдава общо увеличение на докладването на растителни материали, в които THC или други естествени канабиноиди са открити заедно със синтетични канабиноиди. Това засили опасенията, че продуктите от канабис, които обикновено са с ниско съдържание на THC, се фалшифицират с мощни синтетични канабиноиди и показа колко важен е токсикологичният анализ за откриване на тези вещества. Фалшифицираните растителни материали могат да изглеждат като естествен канабис и поради това могат да се продават погрешно като канабис на нищо неподозиращите потребители. Някои синтетични канабиноиди са изключително мощни и са свързани с фатални и нефатални свръхдози. Хранителните продукти с канабис са хранителни продукти обикновено са „бонбони“, напоени с екстракт от канабис, които от 2021 г. насам стават все по-достъпни на незаконния европейски пазар. Тези продукти крият рискове поради съдържанието на THC и възможността да бъдат объркани със законни търговски продукти, особено от деца. Някои от тези продукти за хранителна консумация се предлагат в опаковки, които наподобяват търговски продукти, а в някои мостри е установено съдържание на синтетични канабиноиди, което допълнително увеличава опасенията за здравето в тази област.

HHC – първият полусинтетичен канабиноид – се появява на европейския пазар на незаконни наркотици

Vending machine selling HHC products

Разнообразието на пазара на канабис нарасна още повече през май 2022 г., когато беше установено, че в Европа се предлага първият полусинтетичен канабиноид – хексахидроканабинол (HHC). HHC е химически подобен на делта-9-тетрахидроканабинол (делта-9-THC) – основното психоактивно вещество в канабиса – и изглежда има до голяма степен сходни ефекти. Въпреки това нито фармакологията, нито токсикологията на HHC при хората са изследвани подробно. През 2022 г. HHC е установен в две трети от държавите – членки на ЕС, предлага се на пазара в някои държави – членки на ЕС, и се продава като „легална“ алтернатива на канабиса. HHC може да се пръска върху или да се смесва с растителен канабис с ниско съдържание на THC, който може да изглежда и да мирише подобно на незаконен канабис. Открит е също във вейп и в хранителни продукти. Счита се, че HHC се синтезира от канабидиол (CBD), който от своя страна се извлича от канабис с ниско съдържание на THC (коноп). След появата му са открити и други полусинтетични канабиноиди, което предполага търговски интерес в тази област. Фактът, че тези форми на канабис са относително нови, и липсата на емпирични доказателства означават, че съществува значителна неяснота относно възможното въздействие на тези вещества върху човешкото здраве.

Кокаинът и синтетичните стимуланти придобиват все по-голямо значение

Лесен достъп до кокаин в исторически план

Man in a yellow vest standing in front of shipping containers

През 2021 г. държавите – членки на ЕС, иззеха рекордни 303 тона кокаин. Трафикът на големи количества кокаин през големите европейски морски пристанища в контейнери за интермодален търговски превоз е съществен фактор за лесния достъп до този наркотик в Европа днес. Лесният достъп до кокаин предизвиква опасения за увеличаване както на здравните проблеми, така и на равнищата на престъпност, включително тежки престъпления, свързани с дейностите на пазара на наркотици. Големите конфискувани количества отразяват и увеличените усилия на правоприлагащите органи за пресичане на трафика през големите европейски пристанища. Има обаче и сигнали, че групите, занимаващи се с трафик на наркотици, все по-често проучват нови подходи за намаляване на риска от разкриване. Налице са доказателства, които подсказват например, че те са насочени към потенциално уязвими по-малки пристанища в Европейския съюз и в съседните държави. Освен това в Европа вече има добре развит бизнес за вторично производство на кокаин, което улеснява използването на иновативни методи за трафик, и това може да затрудни откриването на кокаин, скрит в търговски товари.

Увеличаване на доказателствата за отрицателното въздействие на лесния достъп до кокаин 

A man holding a small plastic bag with a white powder

Понастоящем кокаинът е вторият най-често съобщаван наркотик както от лицата, които за първи път постъпват на лечение, така и в наличните данни за случаите на остра токсичност от наркотици, представени в отделенията за спешна помощ на болниците с контролни пунктове. Наличните данни също така показват, че този наркотик е причина за около една пета от смъртните случаи в резултат на свръхдоза през 2021 г. Поради методологични проблеми смъртността, свързана с кокаин, вероятно се отчита недостатъчно в наличните в момента набори от данни. Изглежда, че улесненият достъп е свързан и с някои признаци за възможно разпространение на употребата на кокаин в по-маргинализирани групи, като в някои държави се съобщава за инжектиране на кокаин и употреба на крек. 

Синтетични стимуланти – по-голямо разнообразие на пазара на забранени наркотични вещества, свързано с рискове за общественото здраве

drugs in pills and powder, spoon and syringe over a dark background

Наред с кокаина, употребата на синтетични стимуланти поражда рискове както за физическото, така и за психическото здраве. Повечето показатели показват, че амфетаминът остава най-често използваният незаконен синтетичен стимулант в Европа. В тази област обаче се наблюдава нарастващо многообразие на пазара на наркотици, което показва, че както метамфетаминът, така и синтетичните катинони понастоящем допринасят по-значително, отколкото в миналото, за проблемите, свързани с употребата на стимуланти в Европа. Потребителите могат да разглеждат различните стимуланти като функционално сходни и да са склонни да опитват нови продукти въз основа на тяхното наличие на пазара. Тъй като синтетичните стимуланти могат да се предлагат и под формата на подобни на вид прахове или хапчета, понякога потребителите може да не знаят какъв конкретен стимулант или смес от стимуланти консумират. Тези наркотици се съдържат и в таблетките, предлагани на пазара като MDMA. Като цяло развитията в тази област показват, че хората, които употребяват наркотици, могат да бъдат изложени на по-голям риск от неблагоприятни последици за здравето, включително отравяния, остри и хронични проблеми с психичното здраве, инфекциозни заболявания и смъртни случаи, поради употребяване, вероятно несъзнателно, на по-силни или по-нови вещества и възприемане на високорисково поведение.

По-голямо отчитане на ролята на стимулантите по отношение на вредите, свързани с инжекционна употреба на наркотици

Syringe lying on the floor

Хората, които си инжектират наркотици, са изложени на по-голям риск от заразяване с инфекции, предавани по кръвен път, или от смърт в резултат на свръхдоза наркотици. Въпреки продължаващия спад на инжекционната употреба на наркотици през последното десетилетие в Европа, това поведение продължава да е причина за непропорционално голяма част от вредите, свързани с незаконните наркотици. В миналото се инжектираше основно хероин. Сега все по-често се инжектират и други наркотици, включително стимуланти и лекарства, самостоятелно или в комбинация с хероин или други опиоиди. Инжектирането на стимуланти е свързано с висока честота на инжекционна употреба и води до местни епидемии от ХИВ в определени градове в Европа. Инжектирането на ненапълно разтворени синтетични стимуланти, лекарства или крек също може да увеличи рисковете от увреждане на кръвоносните съдове или придобиване на бактериална инфекция. Инжектирането на няколко вида наркотици също може да увеличи риска от свръхдоза наркотици. Следователно разбирането на вредите, свързани с променящите се модели на инжекционна употреба на наркотици, има ключово значение за разработването на интервенции, които да намаляват вредите, породени от това поведение.

Налице са сигнали за повишена нестабилност на пазара на MDMA, но все още съществуват опасения относно достъпността на продукти с висока чистота

Bag with MDMA tablets of different shapes and colours

Настоящите данни сочат, че като цяло ситуацията по отношение на потреблението на MDMA е относително стабилна, въпреки че на национално равнище се наблюдава значителна хетерогенност. Това се случва след период, в който показателите за употреба на MDMA предполагат временен спад в употребата по време на ранните фази на пандемията от COVID-19, когато мерките за социална дистанция прекъснаха нощния живот и други социални събития, свързани с употребата на това вещество. Европа остава важен център за производство на MDMA, както за вътрешно потребление, така и за износ на пазари извън ЕС. При обичайно съдържание на MDMA от 161 до 173 милиграма, общата концентрация на таблетките остава висока според историческите стандарти и това поражда опасения относно риска от увреждане на здравето на потребителите. Напоследък обаче са налице някои сигнали, които показват възможно намаляване на обема на производството, като е отбелязано известно намаляване на съдържанието на MDMA в таблетките. Не е ясно дали тези сигнали показват, че производителите имат проблеми с набавянето на прекурсорни химикали, или дали преминават към производство на други вещества, които са по-търсени или по-рентабилни, или дали пазарът реагира на евентуално потребителско търсене на продукти с по-ниско съдържание на MDMA. Като цяло обаче на европейския пазар все още се предлагат таблетки и прахове с висока степен на чистота и тази информация е важна при интервенциите за превенция и намаляване на вредите в тази област.

По-голямо разнообразие в наличието и употребата на наркотици

Признаци, че кетаминът се утвърдил като предпочитан наркотик сред някои групи

White powder and vial with a liquid

Количеството кетамин, конфискувано и отчетено в системата на ЕС за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества, варира значително с течение на времето, но през последните години се задържа на относително високи равнища. Заедно с друга информация, това предполага, че кетаминът вероятно е постоянно достъпен на някои национални пазари на наркотици и се е превърнал в по-утвърден наркотик за някои групи. Кетаминът обикновено се смърка, но може и да се инжектира. Свързан е с различни остри и хронични увреждания, зависещи от дозата, които при дългосрочно употребяващите могат да включват урологични усложнения и увреждане на пикочния мехур. Установено е също, че кетамин се добавя в други смеси от наркотици, включително прахове и таблетки с MDMA. Той се среща и в смеси, продавани като „розов кокаин“ – продукт, който изглежда привлича все по-голям интерес от страна на потребителите. В Европа терминът розов кокаин обикновено се отнася до смеси от кетамин и други синтетични наркотици, като амфетамини или MDMA. Както вече е отбелязано в Европейския доклад за наркотиците от 2023 г., хората, използващи смес от наркотици, може да не са наясно с веществата, които консумират, или че взаимодействията между различните наркотици могат да ги изложат на повишен риск за здравето.

Опасения за здравето, предизвикани от употребата на диазотен оксид сред младите хора

Disposed silver laughing gas cartridges on a wooden table

В неотдавнашен преглед на EMCDDA се отбелязва, че в редица държави – членки на ЕС, има признаци за увеличаване на употребата на азотен диоксид, известен също като райски газ, за постигане на опиянение. Диазотният оксид има редица търговски приложения и се обсъжда до каква степен това вещество е свързано с отрицателни рискове за здравето, особено при епизодичните потребители. Интензивната и хронична употреба на диазотен оксид обаче е свързана с вреди за здравето, включително отравяния, изгаряния и увреждания на белите дробове, а в някои случаи на продължително излагане на въздействието му – с увреждане на нервите поради недостиг на витамин В12. В някои европейски градове изхвърлянето на по-малките бутилки от неръждаема стомана също се превърна в проблем, свързан с отпадъците от наркотици. Изглежда, че този наркотик е станал по-достъпен и по-евтин, като в някои страни се предлагат по-големи газови бутилки, предназначени за консуматори за развлечение, които също могат да увеличат риска от увреждане на белите дробове поради по-високото налягане на съдържанието им. Следователно, ако се обобщи, наличната информация показва, че изглежда съществуват силни аргументи за това службите за превенция и намаляване на вредата от употребата на наркотици да обърнат внимание на това вещество в тяхната работа. Понастоящем регулаторните подходи към продажбата и употребата на това вещество се различават в отделните държави.

Сигнали, че наличието и производството на синтетични катинони в Европа се увеличава

A syringe lying on a black table next to a white powder

Предлагани на пазара като вещества, заместващи наркотици, като амфетамин и MDMA, синтетичните катинони, например 3-MMC и 3-CMC, също понякога се продават погрешно като други вещества. Въпреки че броят на конфискациите остава сравнително нисък, при някои отделни конфискации са открити много големи количества синтетични катинони, обикновено с произход от Индия. Това, заедно с доказателствата, че синтетичните катинони се произвеждат и в Европа, показва, че тези вещества стават все по-достъпни в Европа, където те имат потенциала да играят все по-голяма роля на пазара за стимуланти в бъдеще. Развитията в тази област създават също нови предизвикателства за правоприлагането, например химически маскираните и неконтролираните форми на синтетични катинони са били обект на трафик в Европа за последващо местно превръщане в контролирани катинони. Като се имат предвид количествата иззети химически прекурсори, изглежда вероятно вече да се осъществява широкомащабно производство за европейските и евентуално други пазари.

Възможни неблагоприятни последици от нарастващия интерес към терапевтичния потенциал на „еуфористични“ вещества

Color MRI Scan Human Brain

Нараства както клиничният, така и общественият интерес към възможната терапевтична употреба на някои психоактивни вещества, включително нови и слабо познати такива. Все по-голям брой клинични проучвания изследват потенциала на редица еуфористични вещества за лечение на различни психични състояния. Някои изследвания изглеждат обещаващи, но обобщаването в тази област е трудно, отчасти защото голяма част от изследванията са все още в начален стадий, отчасти поради големия брой химикали, които се разглеждат, и отчасти поради широкия спектър от условия, които се проучват. Тези развития получиха значително медийно внимание, което поражда загриженост, че те могат да насърчат по-широкото експериментално използване на тези вещества без медицинска помощ, което потенциално излага някои уязвими лица на риск от неблагоприятни последици. В същото време има данни за нерегламентирани програми, които се провеждат както в Европейския съюз, така и на други места, в които употребата на еуфористични вещества е включена като част от оздравителна, терапевтична или духовно ориентирана интервенция. 

По-сложни предизвикателства, свързани с опиоидите

Проблемите, свързани с употребата на опиоиди в Европа, продължават

A used spoon and syringe lying on the ground

Хероинът остава най-често употребяваният незаконен опиоид в Европа, а също така и наркотикът, отговорен за голяма част от здравната тежест, за която се счита, че се дължи на употребата на незаконни наркотици. Същевременно наличните данни сочат, че хероинът вече не е такъв централен фактор, както преди, а синтетичните опиоиди изглежда играят по-значителна роля по отношения на свързаните с опиоидите проблеми в някои държави. През 2021 г. количеството хероин, конфискувано от държавите – членки на ЕС, се е увеличило повече от два пъти и е достигнало 9,5 тона, а в Турция са конфискувани рекордните 22,2 тона. Въпреки тези големи конфискувани количества се наблюдават само незначителни промени в цената или чистотата на хероина на равнище търговия на дребно и като цяло наличните данни показват, че достъпността на хероина остава относително висока. Независимо от това има малко доказателства за значително увеличаване на броя на лицата, които започват да употребяват хероин, като показателите сочат, че в повечето държави употребяващите този наркотик са застаряваща група, много от които са добре познати на службите за борба с наркотиците и други служби за подкрепа.

Хероинът играе по-маловажна роля в проблемите, свързани с опиоидите, но продължава да причинява значителни вреди

An ambulance parked on the street at night

Въпреки че хероинът продължава да бъде един от причинителите на голямата част от смъртните случаи, свързани с опиоиди, като цяло броят на държавите, в които е налице такава тенденция, е намалял. Данните показват, че хероинът е изместен от други опиоиди като причинител на остра токсичност, налагаща търсенето на болнична помощ. Хероинът също така е намалял по относителна важност като причина за търсене на специализирано лечение за наркотици. В много отношения наблюдението, че хероинът играе по-малко централна роля в проблемите с наркотиците, може да се разглежда като положително развитие. Тук обаче има някои важни уговорки. Групата на хората, които употребяват хероин в Европа, остава голяма, а нуждите им от здравни грижи и подкрепа стават все по-комплексни. Моделите на употреба на няколко вида наркотици са станали често срещани сред употребяващите опиоиди, а наркотичните взаимодействия – често когато хероинът се употребява заедно с други вещества – изглежда са се превърнали в по-значим фактор за увеличаване на риска от увреждане. Освен това утвърдените и новите синтетични опиоиди се свързват все повече както със заболеваемостта, така и със смъртността, причинена от употребата на наркотици, и в някои държави понастоящем са основният двигател на проблемите, свързани с опиоидите.

Мултидисциплинарна подкрепа, необходима за лечение на застаряващите групи от пациенти, употребяващи опиоиди

Psychiatrist or professional psychologist counseling or therapy session to male patients

Настоящите оценки сочат, че лечение с опиоидни агонисти са получили около половината от лицата, при които е налице високорискова употреба на опиоиди в Европейския съюз през 2021 г., или 511 000 (524 000, включително Норвегия и Турция). Наличните данни показват ползата от лечението с опиоидни агонисти, при което се наблюдават положителни здравни и социални резултати, включително намаляване на риска от смъртност. В момента над 60 % от пациентите на лечение с опиоидни агонисти са на възраст 40 или повече години, а по-малко от 10 % са на възраст под 30 години. Това означава, че услугите трябва да отговарят на по-сложен набор от здравни нужди на популация, която става все по-уязвима. Необходими са ефективни механизми за насочване към по-общи услуги, предлагащи лечение на заболявания, свързани с процеса на остаряване. Лечението на тази често силно маргинализирана група също трябва да отговори на сложен набор от проблеми, свързани не само с употребата на наркотици, но и с проблеми с психичното здраве, социалната изолация, заетостта и жилищното настаняване. Поради това е необходимо да се постави по-силен акцент върху установяването на ефективни междуведомствени партньорства с общи услуги в областта на здравеопазването и социалната подкрепа.

Необходимост от по-добро разбиране на ролята на употребата на няколко вида наркотици за смъртността, причинена от опиоиди

Naloxone kit

Опиоидите, обикновено в комбинация с други вещества, остават веществата, които са най-честата причина за смъртните случаи, предизвикани от употребата на наркотици. Въпреки че общите тенденции при смъртните случаи, причинени от опиоиди, изглеждат стабилни, делът на смъртните случаи в по-възрастните възрастови групи се увеличава. Ролята на хероина за общите равнища на смъртност изглежда намалява в някои държави. Важно е също така да се отбележи, че употребата на хероин рядко е изолирана, което показва, че употребата на няколко вида наркотици е установено правило. Когато е налице подробна токсикологична информация, при смъртни случаи, причинени от хероин, често се установяват и други опиоиди и медикаменти, които също може да са допринесли за фаталния изход. Смъртните случаи, причинени от стимулантите, често заедно с опиоиди, изглежда се увеличават в някои страни, а стимулантите са по-честата причина за смъртните случаи, настъпващи сред по-младите възрастови групи. Поради това е необходимо да се признае, че моделите на употреба на множество наркотици играят важна роля за смъртността, причинена от наркотици, и това изтъква необходимостта от подобряване на токсикологичната информация. Взаимодействията между наркотиците могат също така да означават, че може да се наложи преразглеждане на моделите за предоставяне на услуги. Например употребата на стимуланти или синтетични опиоиди в комбинация с хероин оказва влияние върху ефективното извършване на някои интервенции, предназначени за намаляване на риска от свръхдоза наркотици. Предозирането, включващо мощни синтетични опиоиди, например може да изисква прилагането на многократни дози от опиоидния антагонист налоксон.

Взаимодействия между новите бензодиазпини и опиоидите

Bag with yellow pills

Липсата на токсикологична информация понастоящем означава, че ролята на бензодиазепините в смъртните случаи, предизвикани от опиоиди, не е достатъчно изяснена. В Европа съществуват неконтролирани и нови бензодиазепини, но поради ограниченията на данните е трудно да се коментира мащабът на тяхното използване. Въпреки това наличните данни са достатъчни, за да покажат, че тези вещества могат да имат важни последици за здравето, особено когато се употребяват в комбинация с други наркотици. Те често са много евтини и могат да бъдат използвани от младите хора в комбинация с алкохол, което понякога води до потенциално сериозни реакции за здравето или до анормално поведение. Те също така са свързани с увеличаване на риска от смърт при свръхдоза опиоиди, а според най-новите данни делът на смъртните случаи при свръхдоза, свързани с бензодиазепини, се е увеличил в някои държави. Естония е един пример за сложността, която понастоящем може да съществува на пазара на наркотици в тази област, като там напоследък са извършени конфискации на смеси, съдържащи както новия синтетичен опиоид метонитазен, така и бромазолам (нов бензодиазепин).

Нови синтетични опиоиди

A male hand holding a small plastic bag with a blue pill

Проблемите с наркотиците в Северна Америка дават пример за това как промените в моделите на достъпност и употреба на опиоиди могат да имат важни последствия за общественото здраве. В този световен регион мощните производни на фентанила до голяма степен изместиха опиоидите, отпускани с рецепта, и хероина и се превърнаха в основна причина за масовите случаи на смъртност, причинена от опиоиди. В Европа се съобщава за нови синтетични опиоиди, които вероятно стават все по-разпространени в някои области, но понастоящем моделите на достъпност и употреба са много различни от установените в Северна Америка, като значителните проблеми, свързани с тези наркотици, се ограничават предимно до някои северни и балтийски държави. През 2021 г. държавите – членки на ЕС, съобщиха за около 140 смъртни случая, свързани с фентанил. Смята се обаче, че значителна част от тези вещества са свързани с фентанил, отклонен от медицинска употреба. Макар че това вероятно е занижена оценка, тя не може да се сравни с хилядите смъртни случаи, свързани с фентанил, регистрирани през същия период в Северна Америка. Въпреки това между 2009 и 2022 г. на европейския пазар на наркотици са идентифицирани общо 74 нови опиоида, като системата на ЕС за ранно предупреждение получава официални уведомления за един допълнителен нов синтетичен опиоид през 2022 г. и за три – през първите четири месеца на 2023 г. Повечето от новите опиоиди, открити през последните години, обаче не принадлежат към групата на фентанила, а по-скоро към високомощните бензимидазолови опиоиди (нитазени). Наличната информация от конфискациите, остатъците от спринцовки и токсикологичните данни, докладвани от балтийските държави, предполага увеличаване на достъпността и вредите (включително смъртните случаи, причинени от наркотици) през 2022 г. в тези държави, по-специално във връзка с бензимидазоловите опиоиди и производното на фентанил – карфентанил. При неотдавнашни конфискации са открити и нови синтетични опиоиди в смеси, съдържащи нов бензодиазепин и успокоителното за животни ксилазин. Тези комбинации, известни съответно като „бензо-дрога“ и „транк-дрога“, са докладвани и в Северна Америка, където са свързани с повишен риск от смърт при предозиране. Тъй като новите синтетични опиоиди са силно действащи, достатъчно е малко количество за получаването на голям брой типични дози и това може да доведе до повишен риск от животозастрашаващо отравяне. Следователно, въпреки че понастоящем проблемите в тази област са относително ограничени, тази група от вещества представлява заплаха с потенциал за по-значително въздействие върху европейското здраве и сигурност в бъдеще.

Европа трябва да бъде подготвена за възможните последици от забраната за отглеждане на опиев мак в Афганистан

Opium plantation

По-голямата част от хероина, употребяван в Европа, произхожда от опиев мак, който се отглежда в Афганистан. През април 2022 г. талибаните обявиха забрана за отглеждането на опиев мак, което повдига въпроса какви последици ще има това за употребата на опиоиди в Европа. След като талибаните взеха властта в тази страна през август 2021 г., се предполага, че отглеждането на опиев мак се е увеличило с почти една трета през 2022 г. Предварителната информация за 2023 г. обаче показва, че обработваната площ е значително намалена. Освен това изглежда, че паралелните мерки, въведени за намаляване на производството на метамфетамин, са довели до това, че тази форма на производство на наркотици е станала по-малко видима и може би е ограничена до известна степен. Макар че са необходими повече данни, за да бъде извършена проверка на тези заключения, наличната към момента информация сочи, че през 2023 г. е възможно значително намаляване както на производството на опиум, така и на производството на метамфетамин в Афганистан. Съществуват обаче редица причини, поради които е трудно да се предвиди дългосрочното въздействие на забраната за отглеждане на опиев мак. Икономическите трудности, пред които са изправени земеделските стопани в страната, могат например да направят поддържането на това ограничение с течение на времето политически трудно. Освен това поради наличието на запаси и фактът, че обикновено минават повече от 12 месеца преди реколтата от опиум да се появи на европейския пазар на дребно на наркотици под формата на хероин, е твърде рано да се прогнозира въздействието върху наличността на наркотици в Европа. Въпреки това, ако забраната за отглеждане на опиум се прилага и поддържа, тя би могла да окаже значително въздействие върху наличието на хероин. Предишната краткотрайна забрана на производството на опиум в Афганистан доведе до недостиг на хероин в Европа, който в някои страни е свързан с дългосрочни промени в моделите на потребление на опиоиди. Това означава, че би било разумно Европа да бъде подготвена да реагира на всички възможни последици от потенциалното намаляване на наличността на хероин след 2024 г. Едно от възможните последствия може да бъде нарастване на търсенето на лечение за проблеми, свързани с употреба на опиоиди. Безпокойство буди фактът, че всеки недостиг в наличността на хероин може да доведе до увеличаване на търсенето на синтетични опиоиди. Тъй като развитието на ситуацията в тази област понастоящем остава несигурно, е необходим интензивен мониторинг. Ако се наблюдават промени, може да са необходими смекчаващи мерки, които могат да включват увеличаване на капацитета за лечение, преразглеждане на стратегиите за намаляване на вредите и въвеждане на по-строги мерки за правоприлагане, насочени към предлагането на синтетични опиоиди. И накрая, може да съществува риск от допълнителни предизвикателства, свързани със сигурността, например увеличаване на потоците от незаконни мигранти от Афганистан поради влошаващото се икономическо положение сред бедните в селските райони на страната.

Използвана литература

Препоръчана форма на цитиране: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании, 2023 г.„Европейски доклад за наркотиците 2023: Тенденции и развития, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023/drug-situation-in-europe-up-to-2023_bg

Идентификатори:

HTML: TD-02-23-150-BG-Q
ISBN: 978-92-9497-920-9
DOI: 10.2810/83981


Top