Разбиране на ситуацията с наркотиците в Европа през 2024 г. — основни ключови аспекти (Европейски доклад за наркотиците 2024 г.)

cover of european drug report 2024 commentary

Най-новият анализ на EMCDDA на явлението наркотици в Европа разкрива пазар на наркотици, който е едновременно устойчив и повлиян от процесите, протичащи на глобално равнище. Трайните проблеми в областите на здравеопазването и сигурността, произтичащи от традиционните и новите незаконни наркотици, както и все по-честото взаимодействие между тях, създават изпълнена с предизвикателства среда за определяне и изпълнение на ефективни ответни действия. Европейският доклад за наркотиците 2024 г. предоставя моментна снимка на ситуацията в областта на наркотиците в Европа, изготвена въз основа на най-новите налични данни. Настоящият уводен раздел на доклада съдържа кратък аналитичен коментар относно някои от основните проблеми, които понастоящем засягат европейската политика в областта на наркотиците.

Тази страница е част от Европейския доклад за наркотиците 2024 г. — годишния преглед на EMCDDA за ситуацията във връзка с наркотиците в Европа.

Последна актуализация: 11 юни 2024 г.

НАВСЯКЪДЕ, ВСЯКО ВЕЩЕСТВO, ВСЕКИ

Мерки в отговор на развиващите се проблеми с наркотиците в Европа

Основно послание от анализа в Европейския доклад за наркотиците 2024 г. е, че въздействието от употребата на незаконни наркотици вече се наблюдава почти навсякъде в нашето общество. Почти всяко вещество с психоактивно действие потенциално може да се използва като наркотик. Това означава, че всеки, пряко или косвено, може да бъде засегнат от незаконна употреба на наркотици и свързаните с това проблеми.

Навсякъде

A puddle of water with light reflections on wet sand

Днес проблемите, свързани с наркотиците, оказват влияние почти навсякъде. На национално равнище те се проявяват и задълбочават други сложни политически проблеми, като бездомничеството, управлението на психиатричните разстройства и младежката престъпност. В някои държави наблюдаваме и по-високи равнища на насилие и корупция в следствие от продажбата на наркотици. В международен план проблемите, свързани с наркотиците, нарастват в много държави с ниски и средни доходи, като подкопават управлението и развитието и допринасят за вече значителните предизвикателства в областта на общественото здраве и сигурността, пред които са изправени много държави.

Всяко вещество

Colour splashes on a window

Все по-често наблюдаваме, че почти всяко вещество, притежаващо психоактивно действие, може да се появи на пазара на наркотици, често с невярно етикетиране или в смеси, като по този начин потребителите вероятно не знаят какво използват, увеличават се рисковете за здравето и се създават нови предизвикателства в областта на правоприлагането и регулирането.

 

 

Всеки

A crowd of people facing a stage with their arms in the air

Въздействието на развитието, което виждаме, означава, че всеки по някакъв начин вероятно ще бъде засегнат от незаконната употреба на наркотици, функционирането на пазара на наркотици и свързаните с него проблеми. Пряко въздействие — виждаме го у хората, които развиват проблеми и се нуждаят от лечение или други услуги. Косвено въздействие — то се изразява във въвличането на уязвими млади хора в престъпна дейност, натоварването на бюджета за здравеопазване и социалните разходи за общностите, които се чувстват несигурни или където институциите и предприятията са подкопани от корупция или престъпни практики.

Агенцията на Европейския съюз по наркотиците — осигуряване на по-голяма възможност на Европа за ефективна реакция спрямо по-сложните и бързо променящи се явления, свързани с наркотиците

photos of light beams creating a network

От създаването на EMCDDA през 1993 г. досега обхватът и естеството на явлението наркотици се промениха значително. За да се отговори на новите предизвикателства, породени от съвременните проблеми, свързани с наркотиците, мандатът на агенцията беше преразгледан и на 2 юли 2024 г. Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании ще бъде преобразуван в Агенция на Европейския съюз по наркотиците (EUDA). 

EUDA ще подкрепя Европейския съюз и неговите държави членки чрез подобряване и разширяване на нашия мониторинг на употребата на наркотици и свързаните с тях проблеми, повишаване на нашата готовност за идентифициране на нови заплахи и реагиране спрямо тях и инвестиране в развитието на компетентността. Тези действия ще допринесат за осъществяването на по-добри интервенции както в областта на здравеопазването, така и в областта на сигурността.

EUDA ще предоставя услуги в четири припокриващи се области: предвиждане на нови и бъдещи предизвикателства; идентифициране и подаване на сигнали за възникващи рискове и заплахи, свързани с наркотиците; оценка на нуждите и наличните ответни мерки; и подпомагане на заинтересованите страни чрез оценка и разпространение на нови знания и най-добри практики. 

Събирането, анализът и разпространението на данни ще продължат да бъдат ключови задачи за EUDA и ще бъдат допълнени с нови компетенции. Те включват по-големи инвестиции в разбирането на проблемите, произтичащи от употребата на множество наркотици, и предприемането на действия за справянето с тези проблеми, както и укрепване на аналитичния капацитет чрез създаването на нова мрежа от съдебномедицински и токсикологични лаборатории. EUDA ще разработи нова европейска система за предупреждение относно наркотиците, която ще разшири настоящата работа на нашата система за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества и ще я допълни с нови възможности за оценка на заплахите за здравето и сигурността. Ще бъдат отделени и повече инвестиции за идентифициране на пропуските и нуждите в областта на научните изследвания, а редовните обучения за прогнозиране и сканиране ще помогнат за повишаване на готовността на ЕС да реагира на бъдещи предизвикателства в областта на наркотиците. EUDA ще продължи да работи в тясно сътрудничество с мрежата Reitox от национални фокусни центрове по въпросите на наркотиците, чиято роля ще бъде засилена. Ще бъде осигурена подкрепа за оценката и разработването на основани на факти политики, а агенцията ще бъде в състояние да инвестира повече в подкрепа на политическите нужди на равнище ЕС в своите дейности. Освен това агенцията ще може да постигне повече за разработването и насърчаването на интервенции, основани на доказателства, и на най-добрите практики, да играе по-значима роля в международно отношение и да подкрепя многопосочно Европейския съюз в политиката в областта на наркотиците.

Ситуацията в областта на наркотиците в Европа през 2024 г. — преглед

Голяма наличност на по-широк спектър от често по-силни вещества

powder and pills on a green background

Анализът на показателите, свързани с предлагането на широко употребяваните незаконни наркотици в Европейския съюз, показва, че почти всички видове вещества продължават да бъдат лесно достъпни. Освен това наличната информация сочи, че пазарът понастоящем се характеризира с повсеместна наличност на по-широк спектър от наркотици, отколкото в миналото, като наличните вещества често са по-силни, в по-чиста форма или в нови форми, смеси или комбинации. Те включват нови вещества, при които както потребителските, така и научните познания за рисковете за здравето може да са ограничени. Налице е нарастващо разнообразие във формите, в които веществата могат да са достъпни на пазара, а в някои случаи, например канабиса, — и в начините на приложение, чрез които могат да бъдат употребявани, като се появяват ядливи продукти и разнообразни форми на технологиите за електронни цигари. Тези тенденции увеличават опасенията, че рисковете, свързани с някои вещества, може да нараснат. По-специално, хората, които употребяват наркотици, може да са изложени на по-голям риск от здравословни проблеми, включително потенциално фатални отравяния, като употребяват, вероятно несъзнателно, по-силни или по-нови вещества.

Насочването към търговската инфраструктура е свързано с високата наличност на наркотици

За веществата, които се внасят незаконно в Европейския съюз, важен фактор за повишената наличност е способността на престъпните групи да се възползват от възможностите, предоставяни от модерната търговска транспортна инфраструктура. Почти 70% от изземванията на наркотици от митническите органи се извършват в пристанищата на Европейския съюз, като големи количества наркотици, особено кокаин, се откриват в интермодални транспортни контейнери. Така например през 2023 г. Испания съобщава за най-голямото досега задържане на кокаин в една пратка, като 9,5 тона от наркотика са били скрити в банани с произход от Еквадор. Големите пристанища в Белгия и Нидерландия също традиционно са мишена на организациите за трафик на наркотици, а има опасения, че по-малките пристанища в други части на Европа вече са все по-застрашени.

Методите, използвани от престъпните групи, действащи в тази област, стават все по-сложни, като има добре документирани случаи на проникване във веригите за доставки и използване на ключов персонал чрез сплашване и корупция. В отговор на това в пътната карта на ЕС за борба с трафика на наркотици до 2023 г. са включени мерки за засилване на управлението на риска в митниците и за откриване на незаконно пренасяни наркотици и химически прекурсори. Включена е подкрепа за внедряването на модерно оборудване за сканиране на контейнери и повишаване на оперативната съвместимост на митническите информационни системи на ЕС. Пътната карта подкрепя и новосъздадения Европейски пристанищен алианс — публично-частно партньорство, което обхваща действия за повишаване на устойчивостта на ключовите логистични центрове в Европа срещу трафика на наркотици и проникването на организирани престъпни групи.

Нарастват опасенията по отношение на политиката, относно насилието, свързано с наркотици, и експлоатацията на малолетни и непълнолетни лица

blurry picture of gun pointing at viewer

Нарастват опасенията, че вследствие на голямата наличност на наркотици, трафика в големи количества и конкуренцията между престъпните групи в Европа в някои държави се наблюдава увеличаване на насилието и други форми на престъпност, свързани с функционирането на пазара на наркотици. В исторически план най-големият дял от тежките престъпления, свързани с пазара на наркотици, се поема от страните производителки и транзитни държави извън Европейския съюз и това продължава да е така. Въпреки това в Европа, особено в държавите, в които е известно, че се внасят или произвеждат големи количества наркотици, нивата на насилие, свързани с търговията с наркотици, изглежда се увеличават. Наред с това нарастват и опасенията относно набирането и експлоатацията на непълнолетни лица от престъпни мрежи, участващи в незаконната търговия с наркотици. Това намира израз в нарастващото значение, което правоприлагащите органи отдават на фокусирането върху тези заплахи. Понастоящем наблюдението на тенденциите и развитието на свързаната с наркотици престъпност на европейско равнище поставя редица предизвикателства. В отговор на това EMCDDA инвестира в усъвършенстване на инструментите за мониторинг в тази област, пример за което може да се види в неотдавнашната работа по създаване на индикатор за убийствата, свързани с наркотици. В бъдеще EUDA, работейки в тясно партньорство с Европол и Европейската комисия, ще вложи повече средства и усилия в тази област, тъй като надеждната информация вероятно ще бъде предпоставка за разработването на ефективни стратегии за намеса за противодействие на насилието, корупцията и престъпната експлоатация, които все повече се свързват с функционирането на някои съвременни европейски пазари на наркотици.

Употребата на няколко вида наркотици и заблуждаващата продажба на наркотици увеличават рисковете за здравето

patients in hospital corridor

Употребата на няколко вида наркотици е употребата на две или повече психоактивни вещества, законни или незаконни, едновременно или последователно. Свързан с това проблем е, че може да се продават вещества, които съдържат един или повече наркотици, различни от очакваните от купувача, които са или в смес с веществото, което е възнамерявал да купи, или негов заместител. Това означава, че потребителите може да не са наясно какво вещество или вещества всъщност употребяват. Употребата на наркотици в комбинация може да увеличи риска от здравословни проблеми и да усложни провеждането на ефективни интервенции, което е проблем например при реагирането на тежки отравяния.

Ключовото послание на тазгодишния Европейски доклад за наркотиците е, че употребата на няколко вида наркотици е често срещана сред лицата, употребяващи психоактивни вещества, и че употребата на наркотици по този начин може да увеличи рисковете от възникване на сериозни здравословни проблеми. Изглежда, че затрудненията в тази област също се увеличават. Това отчасти се дължи на засилената пазарна интеграция на утвърдени незаконни наркотици и нови психоактивни вещества, а отчасти — на по-широката наличност и употреба на синтетични вещества. Опасенията в тази област включват продукти от канабис, фалшифицирани със синтетични канабиноиди, продукти, продавани като MDMA, но понякога съдържащи синтетични катинони като фалшива добавка, и появата на изключително силни синтетични опиоиди, смесени с други вещества или продавани заблуждаващо като такива. Важно е също така да се отбележи, че употребата на алкохол в комбинация с незаконни наркотици също може да увеличи рисковете за здравето, например когато алкохолът се приема заедно с кокаин, опиоиди или нови или „улични“ бензодиазепини.

Необходими са съдебномедицински, токсикологични и иновативни нови източници на данни

Man in laboratory carrying out liquid chromotography-masse spectrometer

Едно от предизвикателствата пред надзора на наркотиците през 2024 г. е постигането на по-задълбочено разбиране за това какви наркотици се употребяват в действителност и в какви комбинации. Ето защо подобряването на наблюдението на моделите на употреба на няколко вида наркотици и повишаването на нашето разбиране за това какво представлява ефективната интервенция в тази област ще бъдат приоритети в бъдещата работа на EUDA. Усъвършенстването на източниците на токсикологични и съдебномедицински данни и на информацията, която те предоставят, ще бъде ключов компонент за постигане на по-добро разбиране за това какви вещества се продават на пазара и кои наркотици или комбинации от наркотици са особено свързани с вредни последствия. Освен това EUDA ще продължи да инвестира в разработването на нови източници на данни, които могат да осигурят по-подробна картина на моделите на потребление на наркотици, като например данни от служби за тестване на наркотици или проучвания за мониторинг на спринцовки. Например в използваните спринцовки, събирани в местата за обмен на спринцовки, често се откриват множество вещества, включително стимуланти и опиоиди, което предполага, че тези класове наркотици често се употребяват комбинирано в европейските градове.

Удовлетворяване на по-разнообразни и сложни набори от нужди

Подкрепа за прилагането на основани на доказателства превенции на употребата на вещества

Back view, positive teenage boys and girls standing by urban street railing outdoors

Превенцията на употребата на вещества има за цел да прекрати или забави употребата на психоактивни наркотици. Тя може също така да помогне на хората, които са започнали да употребяват вещества, да избегнат появата на разстройства, свързани с употребата на наркотици. Не всички подходи обаче, използвани в тази област, се считат за ефективни, а интересът към идентифицирането и прилагането на основани на доказателства програми за превенция се увеличава. Постигането на тази цел сега се подпомага чрез създаване на регистри на програми за превенция, инициативи за обучение и разработване на стандарти за качество. Европейската учебна програма за превенция е изготвена с цел повишаване на цялостната ефективност на усилията за превенция. Повече от 25 държави — членки на ЕС, и съседни държави вече имат национални обучители по Европейската учебна програма за превенция. Усилията за превенция се подкрепят и от Xchange (европейски онлайн регистър на оценяваните превантивни интервенции). Въпреки наличието на висококачествени инструменти за помагане идентифицирането на програмите, които има вероятност да са ефективни, в много държави все още липсват инвестиции в дейности по превенция на употребата на наркотици или има сведения, че ресурсите не се използват ефективно, като се инвестира в програми, за които липсват солидни доказателства за ефективност.

По-голямото разнообразие на инжектираните вещества увеличава рисковете за здравето

hand holding a syringe

Осигуряването на ефективни и всеобхватни мерки за хората в Европа, които си инжектират наркотици, остава ключов въпрос за политиката и практиката, ако искаме да намалим вредите от употребата на наркотици. Предизвикателствата в тази област обаче стават все по-сложни, тъй като чрез представените тук данни се изтъква нарастващото разнообразие на веществата, които се инжектират в Европа, както и че това разнообразие може да бъде свързано с по-голям риск.

Хората, които си инжектират наркотици, често са изложени на по-голям риск от вредно въздействие, например заразяване с инфекции, пренасяни по кръвен път, или смърт от свръхдоза, в сравнение с тези, които използват други начини на употреба. Инжекционната употреба на наркотици също така може да изостри вече съществуващи здравословни проблеми или да причини абсцеси, септицемия и увреждане на нервите. Въпреки че през последното десетилетие инжекционната употребана наркотици продължава да намалява в Европа, тя все още има непропорционално висок дял както за тежките, така и от хроничните вреди за здравето, произтичащи от употребата на вещества.

В исторически план хероинът е основният наркотик в Европа, който се свързва с употреба чрез инжектиране, но докладваните тук данни от остатъците в спринцовки показват колко променливи и сложни са станали моделите на инжектиране. В остатъците по спринцовки сега се открива широк спектър от наркотици, включително амфетамини, кокаин, синтетични катинони, лекарства с опиеви агонисти, други лекарства и различни нови психоактивни вещества, често в комбинация, което потенциално увеличава риска от свръхдоза. Проучванията от мониторинг на спринцовките подкрепят други данни, които сочат, че инжектирането по-конкретно на стимуланти вече се среща по-често сред хората, които си инжектират наркотици. Това буди безпокойство, тъй като инжектирането на стимуланти се свързва както с по-честото инжектиране, така и с редица локални огнища на ХИВ, за които се съобщава в Европа през последното десетилетие. В най-новите данни продължават да се съобщават локални огнища на ХИВ, свързани с инжектиране на стимуланти, включително огнище в Монца, Италия, през 2022 г.

Подходите за намаляване на вредите сега се разглеждат като основополагащи за намаляване на предаването на ХИВ сред хората, които си инжектират наркотици, по-специално осигуряването на стерилни принадлежности за инжектиране, включително разпространение както в затворите, така и чрез аптеките. И тук обаче нашият анализ показва, че обхватът и достъпът до програми за безплатни игли и спринцовки остават недостатъчни в много държави от ЕС.

Случаите на заразяване с ХИВ се връщат към нивата отпреди пандемията

hand inserting a syringe in a yellow syringe container

Макар че в дългосрочен план новите случаи в Европейски съюз на заразяване с ХИВ, свързани с инжекционна употреба на наркотици, намаляват, през 2022 г. в повече от половината държави, които предоставят данни, се наблюдава увеличение на известията за нови случаи на ХИВ в сравнение с 2021 г. През 2022 г. броят на известията в Европейски съюз за нови случаи на ХИВ, свързани с инжекционна употреба на наркотици, е нараснал до 968 в сравнение с 662 през предходната година, като се връща на ниво, подобно на наблюдаваното през 2019 г. Това увеличение може отчасти да отразява повишените нива на тестване за ХИВ след отмяната на ограниченията, свързани с COVID-19, и връщането на здравните услуги, включително тестването за ХИВ, към функционирането им отпреди пандемията. Друг възможен допринасящ фактор е движението на хора, живеещи с известна диагноза ХИВ, между европейските държави след руската инвазия в Украйна. Независимо от причината, тази констатация заслужава по-задълбочено проучване, тъй като всяка промяна в дългосрочната низходяща тенденция, наблюдавана в този набор от данни, би била обезпокоителна. Освен това, въпреки че Европейският съюз се сравнява благоприятно с много други региони на света, намалението на броя на известията за случаи на ХИВ с 38% от 2010 г. насам не отговаря на целта на Световната здравна организация (СЗО) за 75% намаление, което показва, че трябва да се направи повече за премахване на предаването на ХИВ, свързано с наркотици, в Европа.

Признаци, че кетаминът е все по-достъпен и може да причинява вреди

White powder and vial with a liquid

Част от мисията на новата Агенция на ЕС по наркотиците ще бъде да разшири капацитета си за мониторинг на по-нови вещества, които понастоящем не са достатъчно видими в наборите от данни, използвани за рутинен мониторинг на наркотиците. Удачен пример за това е кетаминът, за който съществуващите данни са ограничени, но от тях се предполага, че този наркотик вероятно е постоянно достъпен на някои национални пазари на наркотици и може да се е превърнал в утвърден предпочитан наркотик в някои условия. Въпреки неофициалните данни, че кетаминът е широко използван от някои групи млади хора, обаче нямаме добро разбиране за моделите на употреба на това вещество.

Макар и да не е непременно представително на европейско равнище, количеството на кетамин, иззето и докладвано в Системата на ЕС за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества, варира с течение на времето, но напоследък остава на сравнително високи нива, като докладваните изземвания се увеличават от малко под 1 тон през 2021 г. до 2,8 тона през 2022 г. Смята се, че по-голямата част от иззетия в Европа кетамин е с произход от Индия, но Пакистан и Китай също могат да бъдат държави източници на това вещество.

Кетаминът може да се използва самостоятелно или в комбинация с други вещества. През 2022 г. данните от болничните спешни отделения, участващи в мрежата Euro-DEN Plus, показват, че веществото, за чието наличие най-често се съобщава в комбинация с кетамин при симптоми на остра токсичност, е кокаинът.

Кетаминът обикновено се смърка, но може и да се инжектира, и е свързан с различни остри и хронични вредни последствия, зависещи от дозата, включително неврологична и сърдечносъдова токсичност, психични проблеми и урологични усложнения, като увреждане на пикочния мехур от интензивна употреба или наличие на фалшиви добавки. Понастоящем разбирането ни за степента, в която този наркотик е свързан със значителни вреди в Европа, остава ограничено и има сериозни основания за подобряване на наблюдението на употребата на кетамин и на всички свързани с нея вреди.

„Розов кокаин“: пример за нови смеси от синтетични наркотици, които се появяват на пазара на ЕС

photo of pink cocaine in powder and 2CB taken by the Spanish police (Guardia Civil) during a police operation

Кетаминът може да се добавя и към други смеси от наркотици, включително MDMA на прах и таблетки, което потенциално увеличава риска от неволна употреба. Смесите, продавани като „розов кокаин“, също могат да съдържат кетамин. Този продукт се появява в някои части на пазара на наркотици в ЕС, но има по-дълга история в Латинска Америка, където често се съобщава, че съдържа веществото 2CB, което е отразено в алтернативното му улично наименование „тусиби“. В Европа обаче в този ярко оцветен и характерен продукт са открити редица синтетични вещества, включително кетамин и MDMA. В много отношения розовият кокаин е пример за по-усъвършенствания маркетинг на синтетични вещества пред потребителите, които вероятно имат много малка представа за това какви химикали всъщност консумират.

Реакцията на Европа по отношение на канабиса

Необходимост от по-добро разбиране на това кои мерки са най-ефективни за справяне с проблеми, свързани с канабиса

doctor holding a tablet in a blurred hospital background

Канабисът продължава да е най-често употребяваният незаконен наркотик в Европейския съюз, като разпространението на употребата му е около пет пъти по-голямо от това на следващото в класацията вещество (фигура „Общ поглед“). Употребата на канабис се свързва с редица проблеми, свързани с физическото и психическото здраве, като се смята, че ранното започване, редовната и продължителната употреба и употребата на високи дози увеличават рисковете. Остава обаче необходимостта от по-добро разбиране на видовете проблеми, с които се сблъскват употребяващите канабис, както и на това кое може да представлява подходящ път за насочване и ефективни възможности за лечение на тези, които търсят помощ поради употребата на канабис. На канабиса се дължат над една трета от всички докладвани случаи на постъпване на лечение за употреба на наркотици в Европа. Трудно е да се тълкува тази констатация, отчасти поради голямото разнообразие от интервенции, предоставяни на употребяващите канабис, като тези интервенции може да са кратки или да са насочени от наказателноправната система. Необходима е допълнителна работа, за да се разберат по-добре видовете услуги, предлагани на хората с проблеми с канабиса. Съществуващата информация обаче показва, че психосоциалното лечение, като например когнитивно-поведенческа терапия, се предлага често и че интервенциите в областта на електронното здравеопазване стават все по-достъпни.

Оценката на риска от вредите, свързани с употребата на канабис, се усложнява от очевидно нарастващия набор от продукти на основата на канабис, които са потенциално достъпни за потребителите и които могат да включват ядливи продукти, различни форми на технологии за изпаряване, продукти с високо съдържание и различни производни на наркотика. Това многообразие може да има отражение върху риска дадено лице да получи проблеми при употребата на канабис, но те не са достатъчно изяснени. Ето защо това остава област, която се нуждае от по-задълбочени изследвания и внимание от страна на регулаторите.

Мониторингът и оценката са от ключово значение за оценяване на въздействието на промените в политиката спрямо канабиса

person working on a laptop

Някои държави — членки на ЕС, са променили или обмислят да променят подхода си към регулирането на употребата на канабис за развлечение, което създава възможност за по-лесен достъп до наркотика за някои потребители или при определени условия. През декември 2021 г. Малта прие закон за разрешаване на домашното отглеждане и употребата на канабис в частни помещения, наред с общинските клубове за отглеждане с нестопанска цел. През юли 2023 г. Люксембург прие закон, който разрешава отглеждането в домашни условия и употребата в частни помещения, а през февруари 2024 г. Германия прие закон, който разрешава отглеждането в домашни условия и клубове за отглеждане на канабис с нестопанска цел. Чехия също обяви планове за регулирана и облагана с данъци система за дистрибуция.

Отглеждането, продажбата и притежанието на канабис остават престъпления в Нидерландия. Въпреки това продажбата на малки количества канабис на възрастни (над 18 години) в „кофишопове“ се толерира от десетилетия. Една от целите на политиката за тази толерантност е да се отдели пазарът на канабис от пазара на други наркотици. Притеснението от този подход е, че канабисът, продаван в кофишоповете, се доставя от незаконния пазар и следователно престъпните групи се възползват от тази търговия. За да се справи с този проблем, Нидерландия пилотно прилага модел на затворена верига за доставки на канабис, при който канабисът, продаван в тези заведения, се произвежда в регламентирани съоръжения. 

В Европа и на други места настоящият динамичен обществен и политически дебат за това как трябва да се регулира канабисът вероятно ще продължи. Големите търговски пазари за този наркотик, които съществуват в Северна Америка и на други места, вече са двигател на иновациите и вероятно оказват косвено влияние върху по-широката гама от продукти от канабис, които сега се предлагат на европейския пазар. Не е ясно каква посока ще поемат бъдещите европейски политики. Ясно е обаче, че всяко развитие на политиката в тази област трябва да бъде придружено от оценка на въздействието на всички въведени промени. Подобна оценка ще зависи от наличието на добри изходни данни; това отново подчертава необходимостта от подобряване на мониторинга на настоящите модели на употреба на най-често употребявания в Европа незаконен наркотик.

Променящите се пазари на канабис създават нови предизвикателства пред политиките в областта на наркотиците

HHC Gummies Cola taste’ containing teddy bear-shaped HHC-infused gummies, seized by Swiss customs in October 2022.

Разнообразието от продукти от канабис, предлагани в Европа, се увеличава. Това важи и за пазара на незаконни наркотици. Важи и за потребителския пазар, където се появяват продукти, които съдържат ниски нива на THC или други вещества, които могат да бъдат получени от растението канабис, като CBD, или и двете. На пазара на незаконни наркотици наличието на екстракти и ядливи продукти със силно действие е особено опасно и е свързано с остри токсични реакции в спешните отделения на болниците. Освен това съществуват опасения, че някои продукти, продавани на незаконния пазар като канабис, може да са смесени със силни синтетични канабиноиди.

Наскоро на търговския пазар в някои части на Европа се появиха и някои полусинтетични канабиноиди. Вероятно най-често срещаният полусинтетичен канабиноид е хексахидроканабинолът (HHC), но напоследък в някои държави — членки на ЕС, на пазара са достъпни и хексахидроканабифоролът (HHC-P) и тетрахидроканабифоролът (THCP). Тези вещества се продават като предполагаемо „законни“ алтернативи на канабиса, което увеличава трудностите пред регулаторите в тази област. Макар че познанията за въздействието на HHC върху хората са ограничени, с появата на изследвания възникват опасения, включително има съобщения за връзка с появата на психоза. Има и съобщения за интоксикация сред деца, причинена от консумация на храни, съдържащи HHC.

Кокаинът и синтетичните стимуланти вече играят по-голяма роля по отношение на проблемите с наркотиците в Европа

За шеста поредна година в Европа са конфискувани рекордни количества кокаин

'Operation Nano’, 9.5 tonnes of cocaine seized August 2023, Port of Algeciras (Cadiz), Policía Nacional and the Spanish Customs Surveillance Force (SVA-DAVA), Spain

През 2022 г. държавите — членки на ЕС, отново конфискуват рекордни количества кокаин, възлизащи на най-малко 323 тона. Сега европейските изземвания надхвърлят тези, извършени от Съединените щати, които исторически се смятат за един от най-големите пазари за този наркотик. Трафикът на незаконни наркотици е изключително динамичен и бързо се адаптира към геополитическите събития, регионалните конфликти и промените в търговските маршрути.

Трафикът на незаконни наркотици е много динамичен и бързо се приспособява към геополитическото развитие, регионалните конфликти и промените в търговските маршрути. Смята се, че събитията в Колумбия, Бразилия и Еквадор са допринесли за наблюдаваното увеличение на трафика на кокаин към Европейския съюз. Тъй като мерките за пресичане бяха увеличени в основните известни входни точки за наркотика, изглежда, че трафикантите все повече се насочват към по-малки пристанища в други държави от ЕС и държави, граничещи с Европейския съюз, където възпиращите мерки може да се прилагат по-слабо. Някои северноевропейски държави, включително Швеция и Норвегия, съобщават за рекордни изземвания на кокаин в морските пристанища през 2023 г., което предполага, че всички входни пунктове към Европейския съюз вече са станали уязвими.

Местата за производство на кокаин в Европа показват как групите за трафик въвеждат иновации, за да избегнат да бъдат разкрити 

Seizure of half a tonne of cocaine chemically concealed in 2,000 bags of charcoal seized by Garda National Drugs and Organised Crime Bureau, assisted by the Irish Navy and Customs and Revenue, 14 July 2021, Dublin Port, Ireland

Редовното откриване на мащабни лаборатории за преработка на кокаин в Европа, особено в Белгия, Испания и Нидерландия, показва как транснационалните престъпни мрежи от двете страни на Атлантическия океан работят заедно за разработване на нови методи за трафик на кокаин в Европа. За това свидетелстват използването на специализирано оборудване и участието на химици с опит в укриването и преработката на кокаин. Преработката на кокаин в Европа обикновено включва вторично извличане на кокаин, който е бил включен в други материали, за да се намали рискът от разкриване, когато е в състава на търговски пратки със законни стоки. Тези методи за трафик варират от просто импрегниране на даден материал с кокаин до по-сложни химически прикрития, при които наркотикът се включва в различни пластмаси, полимери или метални комплекси.

Освен това в Европа вече се внасят незаконно и кокаинова паста и кокаинова основа, като крайните етапи на преработката в кокаинов хидрохлорид се извършват в тайни лаборатории. Причините за това не са известни, но се предполага, че може да са отговор на относителния недостиг на химикали за преработка на кокаин в Латинска Америка и икономическото предимство на контрола върху крайните етапи на производствения процес в Европа.

Въздействието на широката достъпност на кокаин върху общественото здраве става все по-видимо

cocaine powder lines in a mirror

След канабиса кокаинът е вторият най-често използван незаконен наркотик в Европа. Налице са все повече признаци, че продължаващата широка достъпност на този наркотик оказва все по-голямо отрицателно въздействие върху общественото здраве в Европа. Въпреки че в данните се наблюдава значителна географска хетерогенност, като цяло кокаинът заема второ място по честота на съобщаване на незаконен наркотик, както от лицата, които за първи път постъпват в службите за лечение на наркомании, така и в по-ограничената налична информация за случаите на остра токсичност от наркотици в болничните спешни отделения. Европейските служби за проверка на наркотиците, макар и да не са национално представителни, отбелязват, че кокаинът е най-често срещаното вещество, което са проверявали през 2022 г. Наличните токсикологични данни сочат, че наркотикът е наличен в около една пета от смъртните случаи от свръхдоза наркотици през 2022 г., често в комбинация с други вещества. Освен това, тъй като употребата на кокаин може да влоши основните сърдечносъдови проблеми, които са главната причина за смъртността в Европа, вероятно цялостният принос на този наркотик за смъртността не е достатъчно възприет.

Остатъците от кокаин в градските отпадни води също са се увеличили в две трети от градовете с данни за 2023 г. и 2022 г. Това, заедно с друга информация, предполага, че с нарастването на достъпността на кокаина се е променило и неговото географско и социално разпределение. Особена загриженост буди фактът, че в някои държави употребата на кокаин изглежда се увеличава сред по-маргинализираните групи. Това контрастира с общественото схващане, че наркотикът се употребява по-често от социално интегрирани и заможни хора. Както пушенето, така и инжектирането на кокаин се свързват с по-сериозни здравословни проблеми, отколкото назалната инсуфлация, поради което е обезпокоително, че в редица държави се съобщава за нарастване на инжектирането на кокаин и употребата на крек кокаин. Крек кокаинът за пушене е форма на наркотика, която се свързва с по-проблемни модели на употреба и употреба от по-маргинализирани групи. Както е отбелязано на друго място в настоящия доклад, инжектирането на кокаин е свързано с редица локални огнища на ХИВ в Европа през последните години.

Европа остава значителен производител на синтетични наркотици

production laboratory of synthetic drugs, photo taken by the Belgian police

Въпреки че наблюдението на незаконната дейност винаги е свързано със затруднения, наличната информация показва, че мащабът и сложността на производството на незаконни наркотици в Европа продължават да нарастват. През 2022 г. е съобщено за стотици съоръжения за производство на синтетични наркотици, демонтирани в Европейския съюз. Тези съоръжения са произвеждали различни вещества, включително амфетамин, метамфетамин, синтетични катинони и MDMA. Открити са и съоръжения за крайните етапи на производство на хероин. Освен това редовното откриване на отделни обекти за производство, извличане, рязане и опаковане на кокаин през последните години предполага, че вторичното производство на кокаин вече е добре установено в някои части на Европа, което улеснява използването на иновативни методи за укриване на химикали и трафика на този наркотик в Европа.

Иновациите в производствените процеси се предполагат и от някои неотдавнашни изземвания на химикали, които могат да се използват за производството на прекурсори на химикали, необходими за производството на амфетамин, метамфетамин и MDMA, като по този начин се заобикалят въведените проверки за намаляване на достъпността на тези наркотици. 

Предизвикателство в тази област е, че използването на по-разнообразни химикали и въвеждането на нови начини за химически синтез означава, че митниците, правоприлагането и съществуващите разпоредби трудно могат да бъдат в крак с развитието на пазара. Освен това там, където се извършва незаконно производство на синтетични наркотици, все повече се увеличава осъзнатостта относно рисковете за общественото здраве и околната среда, свързани с изхвърлянето или обезвреждането на често големите количества опасни вещества, използвани в процеса на производство на наркотици.

Производството и трафикът на метамфетамин подчертават потенциала за повишено използване в Европа

photo of methamphetamine

Проблемите с метамфетамина в световен мащаб изглежда се увеличават и този синтетичен стимулант има значителен принос за вредите, свързани с наркотиците, в много части на света. В Европа, с изключение на няколко държави, метамфетаминът е сравнително рядко употребяван стимулант. Тенденциите в областта на наркотиците обаче са все по-динамични и могат бързо да се променят. Ето защо са обезпокоителни някои сигнали, че употребата на метамфетамин може да се разпространи във все повече държави, дори ако общите равнища на употреба остават ниски. Допълнителни опасения повдигат продължаващите данни за производство в Европа. Въпреки че броят на демонтираните обекти за производство на метамфетамин леко намалява през 2022 г., тези общи цифри варират от година на година, тъй като до голяма степен отразяват множество малки „кухненски лаборатории“. Производството на метамфетамин в малък обем за местна консумация е дългогодишно явление в части на Европа, като Чехия, с установено население, употребяващо този наркотик. Напоследък обаче има все повече доказателства за съществуването на съоръжения в по-голям мащаб, често разположени в други части на Европа, които произвеждат този наркотик в големи обеми за износ на пазари извън ЕС.

През 2022 г. изземванията на глицидни производни на BMK, прекурсор, използван за широкомащабно производство на метамфетамин, са увеличени значително, като същевременно са иззети и нови алтернативни химикали, от които може да се произвежда BMK. Освен това продължават да се конфискуват големи количества винена киселина. Винената киселина се използва при производството на силната и търсена форма на метамфетамина (d-метамфетамин, използван за „кристален метамфетамин“). В своята съвкупност тази информация предполага, че в Европейския съюз вече е установено мащабно производство на метамфетамин. Понастоящем производството в този мащаб изглежда е предназначено главно за износ на пазари извън ЕС. Това само по себе си буди безпокойство, но също така представлява риск употребата на този наркотик да стане по-разпространена в Европейския съюз при благоприятни пазарни условия.

Синтетичните катинони поставят нарастващи затруднения

Drums containing 3-CMC and alpha-PHiP seized at Barcelona airport by Spanish Civil Guard Customs and Police – Spain, January 2022.

Динамичният характер на европейския пазар на наркотици се илюстрира от зачестилите съобщения за производството и употребата на синтетични катинони — клас наркотици, сравнително нов за Европа. Съобщените тук данни продължават да сочат, че в Европа се извършва трафик на синтетични катинони в големи количества от държави източници, като Индия. В същото време има все повече данни за производство в Европейския съюз, най-вече в Полша. Размерът и мащабът на производствените обекти, за които правоприлагащите органи съобщават, че са демонтирани, варират от сравнително малки „кухненски“ лаборатории до съоръжения, способни да произвеждат големи количества от тези вещества. Предвид обема на конфискуваните сега химични прекурсори и задържането на нерегламентирани алтернативни химикали, изглежда вече се извършва широкомащабно производство както за европейския, така и за външни пазари.

Развитието в областта на опиоидите създава нови предизвикателства както за политиките относно наркотиците, така и за моделите за реагиране

Наличието на множество вещества при повечето смъртни случаи, причинени от опиоиди, заслужава по-голямо внимание

Emergency vehicle driving fast on a blurred street

Наблюдението, че моделите на потребление на наркотици стават както по-динамични, така и по-сложни, отново попада под светлината на прожекторите в нашия анализ на смъртните случаи, предизвикани от наркотици, понякога наричани „смъртни случаи от свръхдоза“. Опиоидите остават групата вещества, които се откриват най-често, но те често се срещат в комбинация с други вещества, което подчертава как моделите на употреба на няколко вида наркотици са важен фактор за вредите, свързани с наркотиците, в Европа. В наличните токсикологични данни например често се съобщава за наличието на бензодиазепини, алкохол или кокаин заедно с опиоидите и вероятно съвместната употреба на тези различни класове наркотици е важен, но невинаги достатъчно признат фактор за разбирането и реагирането на смъртността, свързана с употребата на наркотици.

На равнище ЕС скорошните тенденции при смъртните случаи, причинени от опиоиди, изглеждат стабилни, но делът на смъртните случаи в по-възрастните групи се увеличава. Смята се, че през 2022 г. хероинът е наличен при повече от 1800 смъртни случая в Европейския съюз, и остава наркотикът, който най-често се открива при смъртни случаи, свързани с опиоиди, в някои западноевропейски държави. Наличните данни обаче сочат, че понастоящем той е налице в по-голямата част от смъртните случаи от свръхдоза само в малка част от държавите, като по-важна роля играят други опиоиди и други наркотици. Като цяло ситуацията изглежда по-хетерогенна, отколкото в миналото, като в някои държави значителен дял от смъртните случаи от свръхдоза включват наличието на опиоиди, различни от хероина, включително метадон и в по-малка степен бупренорфин, болкоуспокояващи лекарства, съдържащи опиоиди, и други, по-нови синтетични опиоиди.

Наличните данни сочат, че в някои държави смъртните случаи, при които има наличие на стимуланти, се увеличават. Тълкуването на тези данни обаче е трудно, както поради факта, че има склонност смъртните случаи, свързани със стимуланти, да се съобщават по-рядко, така и поради факта, че стимулантите често се откриват в смъртни случаи, при които е установено наличието и на други наркотици, включително опиоиди.

Нарастват опасенията, че силнодействащите синтетични опиоиди представляват значителна заплаха за общественото здраве

emergency room

Смъртните случаи, свързани с употребата на опиоиди, са сериозен проблем за общественото здраве в Европа, но понастоящем те представляват само малка част от броя на смъртните случаи, свързани с този клас наркотици, докладвани в Северна Америка. Както в Съединените щати, така и в Канада се наблюдава извънредна ситуация в областта на общественото здраве, предизвикана от синтетичните опиоиди, главно производни на фентанила. Ситуацията в Европа е много по-различна. Въпреки че е вероятно да има известно занижаване на данните, производните на фентанила са свързани само със 163 смъртни случая през 2022 г. Тези смъртни случаи включват и такива, свързани с фентанил, отклонен от медицинска употреба, а не получен от незаконния пазар.

Въпреки тази разлика в мащаба, нарастват опасенията, че на европейския пазар на наркотици все по-често се появяват високомощни синтетични опиоиди, които причиняват вреди. Освен това, дори и контекстът в Северна Америка да е различен, той представлява предупреждение за това колко бързо могат да се развият тенденциите в употребата на опиоиди, което има драматични последици за общественото здраве. Ето защо е обезпокоително, че от 2009 г. насам в Системата за ранно предупреждение на ЕС са докладвани 81 нови синтетични опиоиди, като през 2023 г. се появяват 7 нови вещества. Шест от тях са нитазенопиоиди с голяма сила на действие. Нитазените се съобщават за първи път на EMCDDA около 2019 г. Оттогава в Европа са идентифицирани 16 нитазена, като повечето държави са открили едно от тези вещества на своя територия.

Появата на нитазенови опиоиди вече се свързва с вредни последствия в някои държави

Photo with two recipients, one with nitazenes powder compared to brown heroin powder. Photo by Forensic Science Ireland

Нитазените се продават в препарати, които наподобяват уличен хероин, или онлайн като „синтетичен хероин“, а също така се появяват в таблетки, продавани заблуждаващо като медицински опиоиди или други лекарства. Има и съобщения за смеси за пушене, смесени с нитазени. Тези наркотици са свързани с увеличаването на броя на смъртните случаи, предизвикани от наркотици, в Естония и Латвия през 2023 г., където сега те представляват значителен дял от смъртните случаи от свръхдоза. През 2023 г. в Ирландия и Франция също са докладвани локални огнища на отравяне. В Ирландия нитазените са заблуждаващо продавани като хероин, което води до множество свръхдози, а през 2024 г. са свързани и със свръхдози в два затвора. Извън Европейския съюз нитазените се свързват с прием на свръхдози наркотици в Австралия, Северна Америка и Обединеното кралство. Понастоящем тези наркотици не заемат видно място в рутинните данни, налични на равнище ЕС. Въпреки това, поради голямата им сила на въздействие и новост, съществуват опасения, че нитазеновите опиоиди може да не се откриват рутинно при процедури, които обикновено се използват за постмортална токсикология. Това поражда възможността броят на смъртните случаи или на отравянията без летален изход, приписвани на тези вещества, да е занижен.

Тези събития се случват в контекста на други неотдавнашни сигнали за тревожни промени на пазара на опиоиди в Европа. Те включват появата през 2021 г. на „транк-дрога“, при която синтетични опиоиди се смесват с животински седативи и аналгетика ксилазин, и на „бензо-дрога“ през 2022 г., при която синтетични опиоиди се смесват с нови бензодиазепини (например бромазолам). Такива смеси са често срещани в някои части на Северна Америка, където са свързани с редица здравословни проблеми.

Нови предизвикателства пред политиката, практиката и научните изследвания

Появата на нови и силно действащи синтетични опиоиди създава нови предизвикателства за политиката и практиката в областта на наркотиците. Тя също така откроява важни пропуски в знанията, които изискват внимателно проучване в областта на научните изследвания. Много от тези вещества не поопадат в областта на контрола върху наркотиците, когато се появяват за първи път. В това отношение, за щастие, Европа въведе чрез своята система за ранно предупреждение ускорен механизъм за идентифициране на наркотици, оценка на риска и контрол. Изключително важно е обаче държавите членки да подкрепят този механизъм с подходящи национални мерки. Понастоящем повечето нови синтетични опиоиди изглежда се доставят от азиатски държави. Следователно вероятно ще бъдат важни многостранните последващи действия. Известно е, че в Европа се извършва в някаква степен производство на производни на фентанила, но досега то е било ограничено. Въпреки това техническите пречки пред производството на тези вещества са сравнително слаби и поради това е наложително да се обмисли какви могат да бъдат ефективните мерки за предотвратяване на възможността за широкомащабно производство на тези наркотици в Европейския съюз.

Неотдавнашният опит в рамките на Европейския съюз показа как внезапната поява на мощни синтетични опиоиди може да доведе до множество отравяния, настъпили за кратък период от време, с потенциал за претоварване на местните служби. Устойчивостта в тази област може да се повиши чрез наличието на многоведомствен план за бързо реагиране, който включва ефективен компонент за комуникация на риска, за да се предупредят както изложените на риск лица, така и службите на първа линия. Освен това моделите за реагиране в тази област трябва да бъдат разширени, като се признае, че тъй като тези вещества се продават като или в смеси с други вещества, рисковата група не е непременно ограничена до лицата, които в миналото са употребявали опиоиди. Важен ще бъде и капацитетът за бързо идентифициране на наличието на силнодействащи опиоиди на местните пазари на наркотици. Критично изискване на моделите за реагиране в тази област ще бъде осигуряването на достатъчни запаси от опиоидния антагонист налоксон за работещите на първа линия, като например служителите на полицията, бързата помощ и доставчиците на нископрагови услуги, както и възможността те да прилагат това лекарство, когато е необходимо. И накрая, нашата база данни в Европа за това какво представлява ефективното противодействие на опиоидните проблеми е изградена до голяма степен въз основа на историческия ни опит в противодействието на проблемите с хероина. Поради това спешно са необходими изследвания, за да се оцени степента, в която нашите настоящи модели за реагиране може да се нуждаят от корекции, за да останат подходящи за целта в контекста на наличието на по-нови и силно действащи опиоиди, особено ако тези вещества се появяват в смеси с други наркотици като ксилазин.

Възможно ли е намаляването на наличността на хероин да доведе до по-голям пазар на синтетични опиоиди?

photo of a poppy field

През април 2022 г. талибаните обявиха забрана за отглеждане на опиумен мак. При подобна, макар и краткотрайна забрана през 2001 г. на европейския пазар бяха пуснати заместващи вещества, включително стимуланти и синтетични опиоиди. Тези промени бяха краткотрайни в повечето държави, но в малък брой държави се наблюдаваха дългосрочни промени на пазара на опиоиди. Като се има предвид, че Афганистан е основният източник на хероин, консумиран в Европа, последната забрана на опиума породи предположения, че тя може да доведе до бъдещ недостиг на хероин, а заедно с това — и до увеличаване на предлагането на синтетични опиоиди и тяхната употреба в Европа.

Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) изчислява, че производството на опиум е намаляло с 95% през 2023 г. Макар че в тази област съществува значителна несигурност, доказателствата сочат, че в Афганистан остават значителни запаси от опиум. Това може да помогне да се обясни защо не сме наблюдавали доказателства за прекъсване на хероиновите потоци към Европейския съюз. Възможно е обаче да са настъпили някои пазарни корекции в отговор на докладваното увеличение на цените на опиума в Афганистан. Към момента на изготвяне на настоящия доклад е твърде рано да се каже дали настоящата забрана за производство на опиум ще се запази във времето. Въпреки това би било разумно да се подготвим за евентуален недостиг на хероин в края на 2024 или 2025 г. Незабавната реакция би включвала осигуряване на достатъчно места за лечение на наркомании за тези, които търсят помощ за справяне с употребата на опиоиди. Също така би било важно да се следи отблизо дали промените в предлагането на хероин оказват влияние върху наличността или употребата на други вещества. Веществата, които трябва да се вземат предвид, включват мощни синтетични опиоиди, но също така и по-утвърдени вещества като стимуланти.

Може ли Мианмар да замени Афганистан като източник на хероин за Европа?

hand holding an opium poppy with cuts

В миналото Мианмар е бил значителен източник на опиум и хероин, макар и обикновено не за европейските пазари. Смята се, че хероинът от Мианмар се внася незаконно в различни държави в Азия и Океания. След период на спад през последните 3 години има съобщения за увеличено отглеждане на опиум. Според оценките на UNODC през 2023 г. в Мианмар са произведени 1080 тона опиум, което е с 36% повече в сравнение с 2022 г., но все още е много по-малко от количествата, произведени в Афганистан през последните години. Като се има предвид потенциалната стойност за трафикантите на тази култура, когато се превърне в хероин, и нарастващите морски търговски потоци между Югоизточна Азия и Европа, съществува потенциален риск част от нея да бъде отклонена, за да обслужва в бъдеще печеливши пазари в Европа. Затова е необходимо да се следи всяка поява на хероин от този регион, но това остава предизвикателство предвид контекста на сигурността в Мианмар, който е въвлечен в гражданска война от 2021 г. насам. Въпреки това в краткосрочен и средносрочен план изглежда, че хероинът, произвеждан в този регион, едва ли ще замени обемите хероин, доставяни досега на европейския пазар от Афганистан.

Общ поглед

Общ поглед — оценки за употребата на наркотици в Европейския съюз
 

Източник на данните

Данните, използвани за генериране на инфографики и диаграми на тази страница, могат да бъдат намерени по-долу.

Употребата на наркотици в Европа, общ поглед над изходните данни
Възрастова група Вещество Употреба през последната година (в милиони) Употреба през последната година (в %) Най-ниска национална оценка (в %) Най-висока национална оценка (в %) Употреба някога в живота (в милиони) Употреба някога през живота (в %)
Възрастни (15—64 години) Амфетамини 2.3 0.8     10.3 3.6
Млади хора (15—34 години) Амфетамини 1.5 1.5 0 4    
Възрастни (15—64 години) Канабис 22.8 8     85.4 29.9
Млади хора (15—34 години) Канабис 15.1 15 3.4 21.5    
Възрастни (15—64 години) Кокаин 4 1.4     15.4 5.4
Млади хора (15—34 години) Кокаин 2.5 2.5 0.5 5.5    
Възрастни (15—64 години) MDMA 2.9 1     12.3 4.3
Млади хора (15—34 години) MDMA 2.2 2.2 0.3 9.8    
Хероин и други опиоиди в ЕС, общ поглед
Характеристика Стойност
Високорисково употребяващи опиоиди 860 000
Лечение с опиев агонист (брой на хората, които го получават) 513 000
Опиоиди: дял от случаите на търсене на лечение за употреба на наркотици (в %) 24
Други наркотици: дял от случаите на търсене на лечение за употреба на наркотици (в %) 76
Опиоиди: дял на случаите на свръхдоза с летален изход (в %) 74
Други наркотици: дял от случаите на свръхдоза с летален изход (в %) 26

Top