Narkotikų vartojimo padėties Europoje 2024 m. svarbiausi pokyčiai (2024 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaita)

cover of european drug report 2024 commentary

EMCDDA atlikus naujausią Europos narkotikų reiškinio analizę paaiškėjo, kad narkotikų rinka yra atspari, ir jai įtakos turi visame pasaulyje vykstantys pokyčiai. Dėl jau įprastų ir naujų narkotikų nuolat keliamų sveikatos ir saugumo problemų ir vis didesnės jų sąveikos veiksmingų priemonių kūrimo ir įgyvendinimo politikos formavimas kelia nemažų iššūkių. 2024 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaitoje remiantis naujausiais turimais duomenimis trumpai apžvelgiama su narkotikais susijusi padėtis Europoje. Šiame įvadiniame skyriuje pateikiamos trumpos pastabos dėl tam tikrų svarbių problemų, šiuo metu įtrauktų į Europos kovos su narkotikais politikos darbotvarkę.

Šis puslapis yra 2024 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaitos – EMCDDA metinės narkotikų vartojimo padėties Europoje apžvalgos – dalis.

Informacija paskutinį kartą atnaujinta 2024 m. birželio 11 d.

VISUR, VISKAS, VISI

Reagavimas į besiplečiančias narkotikų problemas Europoje

Pagrindinė 2024 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaitos analizės žinia – neteisėtų narkotikų vartojimo poveikis mūsų visuomenėje dabar pastebimas beveik visur. Beveik viskas, kas pasižymi psichoaktyviosiomis savybėmis, gali būti vartojama kaip narkotikas. Tai reiškia, kad kiekvienas, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai gali būti paveiktas neteisėtų narkotikų vartojimo ir su tuo susijusių padarinių.

Visur

A puddle of water with light reflections on wet sand

Šiandien su narkotikais susijusių problemų poveikis pastebimas beveik visur. Šalies viduje jos akivaizdžiai išryškina ir paaštrina kitas sudėtingas politikos problemas – benamystę, psichikos sutrikimų valdymą ir jaunimo nusikalstamumą. Kai kuriose šalyse taip pat pastebima, kad narkotikų rinka didina smurto ir korupcijos mastą. Tarptautiniu mastu narkotikų keliamų problemų daugėja daugelyje mažų ir vidutinių pajamų šalių, o tai kenkia valstybės valdymui ir vystymuisi bei dar labiau apsunkina ir taip nelengvą daugelio šalių visuomenės sveikatos ir saugumo padėtį.

Viskas

Colour splashes on a window

Vis dažniau pastebime, kad narkotikų rinkoje gali atsirasti beveik viskas, kas turi psichoaktyviųjų savybių – šios medžiagos dažnai neteisingai ženklinamos arba pateikiamos mišiniuose, todėl vartotojai gali net nežinoti, ką vartoja. Dėl to didėja grėsmė žmonių sveikatai ir kyla naujų iššūkių teisėsaugos ir reguliavimo institucijoms.

 

 

Visi

A crowd of people facing a stage with their arms in the air

Dėl vykstančių pokyčių tikėtina, kad neteisėtų narkotikų vartojimo, narkotikų rinkos veikimo ir su tuo susijusių problemų padarinius vienaip ar kitaip pajus kiekvienas žmogus. Tiesioginius padarinius patiria tie, kurie tampa priklausomi ir kuriems prireikia gydymo ar kitų paslaugų. Netiesioginiai padariniai – tai pažeidžiamų jaunuolių įtraukimas į nusikalstamą veiklą, didesnė finansinė našta sveikatos sistemoms, didesnės visuomeninės išlaidos bendruomenėms, kurios jaučiasi nesaugios arba kuriose institucijos ir verslai yra paveikti korupcijos ir nusikalstamumo.

Europos Sąjungos narkotikų agentūra didina Europos pajėgumus siekdama veiksmingai reaguoti į sudėtingėjantį ir sparčiai kintantį narkotikų reiškinį

photos of light beams creating a network

Nuo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro įsteigimo 1993 m. narkotikų reiškinio mastas ir pobūdis labai pasikeitė. Siekiant spręsti naujus šiuolaikinių narkotikų keliamus iššūkius, agentūros įgaliojimai buvo peržiūrėti, o 2024 m. liepos 2 d. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras taps Europos Sąjungos narkotikų agentūra (EUDA). 

Paramą Europos Sąjungai ir jos valstybėms narėms EUDA teiks tobulindama ir plėsdama narkotikų vartojimo ir su narkotikais susijusių problemų stebėseną, gerindama pasirengimą atpažinti naujas grėsmes ir į jas reaguoti, taip pat investuodama į kompetencijos plėtojimą. Šiais veiksmais bus prisidedama prie geresnių intervencinių priemonių įgyvendinimo tiek sveikatos, tiek saugumo srityse.

EUDA teiks paslaugas keturiose persidengiančiose srityse: numatant naujus ir būsimus iššūkius; nustatant ir paskelbiant įspėjimus apie kylančias rizikas ir su narkotikais susijusias grėsmes; vertinant poreikius ir turimas atsako priemones; bei teikiant pagalbą suinteresuotosioms šalims vertinant ir skleidžiant naujas žinias ir geriausią praktiką. 

Duomenų rinkimas, analizė ir sklaida išliks svarbiausios EUDA užduotys, kurias papildys naujos kompetencijos – daugiau dėmesio bus skiriama problemų, kylančių dėl kombinuoto narkotikų vartojimo, supratimui ir jų sprendimui, taip pat analitinių gebėjimų stiprinimui sukuriant naują teismo ekspertizės ir toksikologinių laboratorijų tinklą. EUDA parengs naują Europos pranešimų apie narkotikus sistemą, kuria bus siekiama išplėsti dabartinę ankstyvojo perspėjimo apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas sistemos veiklą ir ją papildyti naujais grėsmių sveikatai ir saugumui vertinimo pajėgumais. Daugiau dėmesio bus skiriama tyrimų spragų bei poreikių nustatymui, o reguliariai vykdomos prognozavimo ir žvalgymo pratybos ES padės geriau pasirengti spręsti būsimas narkotikų srities problemas. EUDA toliau glaudžiai bendradarbiaus su nacionalinių centrų tinklu „Reitox“, kurio funkcijos bus išplėstos. Bus stiprinamas faktiniais duomenimis grindžiamos politikos vertinimas ir plėtojimas, tad agentūra galės daugiau dėmesio skirti ES lygmens politikos poreikių įgyvendinimui savo veikloje. Agentūra taip pat galės intensyviau kurti ir diegti intervencines priemones ir taikyti geriausią praktiką remdamasi faktiniais duomenimis, imtis reikšmingesnio tarptautinio vaidmens ir padėti Europos Sąjungai vykdyti kovos su narkotikais politiką daugiašaliu lygmeniu.

Narkotikų vartojimo padėties Europoje 2024 m. apžvalga

Didelis dažnai stipresnių medžiagų prieinamumas

powder and pills on a green background

Europos Sąjungoje dažnai vartojamų neteisėtų narkotikų pasiūlos rodiklių analizė rodo, kad beveik visų rūšių narkotinių medžiagų prieinamumas tebėra didelis. Be to, turima informacija rodo, kad šiuo metu rinkoje plačiai paplitę įvairesni narkotikai nei anksčiau, nes dažnai galima įsigyti didelio stiprumo arba grynumo, naujų formų medžiagų, jų mišinių ar derinių. Tai – naujos medžiagos, apie kurių keliamą riziką sveikatai tiek vartotojai, tiek specialistai žino nedaug. Rinkoje randasi vis įvairesnių formų medžiagos, o kai kurių medžiagų, pavyzdžiui, kanapių, atveju – ir skirtingi jų vartojimo būdai: atsiranda valgomųjų produktų ir įvairių formų garinimo technologijų. Šie pokyčiai didina susirūpinimą, kad kai kurių medžiagų keliama grėsmė tik augs. Visų pirma, narkotikus vartojantiems žmonėms gali padidėti sveikatos sutrikimų rizika, įskaitant mirtimi galinčius pasibaigti apsinuodijimus, kai jie, galimai patys nežinodami, vartoja stipresnes ar mažai žinomas medžiagas.

Naudojimasis komercine infrastruktūra siejamas su dideliu narkotikų prieinamumu

Svarbus į Europos Sąjungą įvežamų medžiagų didesnio prieinamumo veiksnys yra nusikalstamų grupuočių gebėjimas išnaudoti šiuolaikinės komercinio transporto infrastruktūros teikiamas galimybes. Beveik 70 proc. narkotikų kiekio muitinės pareigūnai konfiskuoja Europos Sąjungos uostuose – didelės narkotikų, ypač kokaino, siuntos aptinkamos įvairiarūšiam transportui skirtuose konteineriuose. Pavyzdžiui, 2023 m. Ispanija pranešė apie didžiausią kada nors konfiskuotą kokaino kiekį vienoje siuntoje – 9,5 tonos šio narkotiko buvo paslėpta iš Ekvadoro atvežtuose bananuose. Narkotikus gabenančios grupuotės dažnai naudojasi ir didžiaisiais Belgijos ir Nyderlandų uostais. Nerimaujama, kad ši grėsmė vis didėja ir mažesniems kitų Europos šalių uostams.

Šioje srityje veikiančių nusikalstamų grupuočių naudojami metodai tampa vis išmoningesni – žinoma apie gerai dokumentuotus atvejus, kai jos infiltruojasi į tiekimo grandines ir bauginimais bei papirkinėjimais pasinaudoja reikiamais darbuotojais. Reaguojant į tai, 2023 m. ES kovos su prekyba narkotikais veiksmų gairėse numatytos priemonės, kuriomis siekiama stiprinti muitinės rizikos valdymą ir gerinti narkotikų bei cheminių medžiagų pirmtakų (prekursorių) aptikimą. Tai apima pažangios konteinerių skenavimo įrangos diegimo palaikymą ir ES muitinės informacijos sąveikumo didinimą. Veiksmų gairėse taip pat numatyta parama naujai įsteigtam Europos uostų aljansui – viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystei, kuria siekiama didinti pagrindinių Europos logistikos centrų atsparumą prekybai narkotikais ir organizuotų nusikalstamų grupuočių infiltracijai.

Politiniu lygmeniu didėja susirūpinimas dėl su narkotikais susijusio smurto ir nepilnamečių išnaudojimo

blurry picture of gun pointing at viewer

Vis didesnį susirūpinimą kelia tai, kad dėl didelio narkotikų prieinamumo, didelio masto prekybos ir nusikalstamų grupuočių konkurencijos Europoje kai kuriose šalyse daugėja smurto ir kitokių narkotikų rinkai būdingų nusikalstamų veikų. Istoriškai didžiausia narkotikų rinkai būdingų smurtinių nusikaltimų dalis tekdavo narkotikų gamybos ir tranzito šalims, esančioms už Europos Sąjungos ribų. Ši tendencija stebima ir toliau. Vis dėlto panašu, kad Europoje, ypač tose šalyse, kuriose vartojami arba gaminami dideli narkotikų kiekiai, su prekyba narkotikais susijęs smurto lygis didėja. Kartu didėja susirūpinimas dėl neteisėta prekyba narkotikais užsiimančių nusikalstamų tinklų verbuojamų ir išnaudojamų nepilnamečių. Tai patvirtina ir vis didesnis kovai su šiomis grėsmėmis skiriamas teisėsaugos institucijų dėmesys. Šiuo metu Europos lygmeniu stebėti su narkotikais susijusio nusikalstamumo tendencijas ir procesus sudėtinga. Reaguodamas į tai, EMCDDA skyrė daug dėmesio šios srities stebėsenos priemonių tobulinimui, pavyzdžiui, neseniai buvo sukurtas su narkotikais susijusių nužudymų rodiklis. EUDA, glaudžiai bendradarbiaudama su Europolu ir Europos Komisija, ateityje daugiau investuos į šią sritį, nes tikėtina, kad patikima informacija bus būtina sąlyga norint sukurti veiksmingas intervencijos strategijas, skirtas kovoti su smurtu, korupcija ir nusikalstamu išnaudojimu, kurie vis dažnesni kai kuriose šiuolaikinėse Europos narkotikų rinkose.

Dėl kombinuoto narkotikų vartojimo ir klaidinančios prekybos didėja pavojus sveikatai

patients in hospital corridor

Kombinuotas narkotikų vartojimas – tai dviejų ar daugiau teisėtų ar neteisėtų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas vienu metu arba paeiliui. Problema ta, kad parduodamų medžiagų sudėtyje gali būti viena ar daugiau narkotinių medžiagų, kurių pirkėjas nesitikėjo nusipirkti – jos gali būti arba sumaišytos su medžiaga, kurią pirkėjas ketino įsigyti, arba pardavinėjamos kaip jos pakaitalas. Tai reiškia, kad vartotojai gali nežinoti, kokią medžiagą ar medžiagas iš tikrųjų vartoja. Kombinuotas narkotikų vartojimas gali padidinti sveikatos sutrikimų riziką ir apsunkinti veiksmingų pagalbos priemonių skyrimą, pavyzdžiui, kai tenka gelbėti ūmiai apsinuodijusį žmogų.

Šių metų Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaitoje aiškiai teigiama, kad tarp vartojančiųjų psichoaktyviąsias medžiagas paplitęs kombinuotas narkotikų vartojimas, kuris gali padidinti sunkių sveikatos sutrikimų riziką. Panašu, kad ir šioje srityje iššūkių kyla vis daugiau. Taip yra iš dalies dėl didesnio neteisėtų narkotikų ir naujų psichoaktyviųjų medžiagų įsitvirtinimo rinkoje ir iš dalies dėl didesnio sintetinių medžiagų prieinamumo ir vartojimo. Šioje srityje susirūpinimą kelia kanapių produktai, į kuriuos įmaišyta sintetinių kanabinoidų, kaip MDMA parduodami produktai, kurių sudėtyje kartais būna sintetinių katinonų priemaišų, ir naujai atsiradę labai stiprūs sintetiniai opioidai, sumaišyti su kitomis medžiagomis arba parduodami kaip kitos medžiagos. Taip pat svarbu pažymėti, kad su narkotikais vartojamas alkoholis taip pat gali padidinti grėsmes sveikatai, pavyzdžiui, kai alkoholis vartojamas kartu su kokainu, opioidais arba naujaisiais ar „gatvės“ benzodiazepinais.

Reikalingi nauji kriminalistiniai, toksikologiniai ir inovatyvūs duomenų šaltiniai

Man in laboratory carrying out liquid chromotography-masse spectrometer

Vienas iš uždavinių, su kuriais susidursime 2024 m. vykdydami narkotikų stebėseną, – geriau suprasti, kokie narkotikai iš tikrųjų vartojami ir kokie yra jų deriniai. Todėl būsimo EUDA darbo prioritetai bus kombinuoto narkotikų vartojimo modelių stebėsenos stiprinimas ir mūsų supratimo apie veiksmingas šios srities intervencines priemones didinimas. Toksikologinių ir kriminalistinių duomenų šaltinių bei jų teikiamos informacijos tobulinimas bus svarbus elementas siekiant geriau suprasti, kokios medžiagos parduodamos rinkoje ir kurie narkotikai ar narkotikų deriniai ypač kenksmingi. Be to, EUDA toliau stengsis kurti naujus duomenų šaltinius, kurie padėtų susidaryti išsamesnį vaizdą apie narkotikų vartojimo modelius, pavyzdžiui, kaups narkotikų tyrimo tarnybų arba švirkštų stebėsenos tyrimų duomenis. Pavyzdžiui, naudotuose švirkštuose, surinktuose švirkštų keitimo vietose, dažnai aptinkama įvairių medžiagų, įskaitant stimuliantus ir opioidus, o tai rodo, kad šių rūšių narkotikai Europos miestuose paprastai vartojami kartu.

Įvairesnių ir sudėtingesnių poreikių užtikrinimas

Faktiniais duomenimis pagrįstos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos vykdymas

Back view, positive teenage boys and girls standing by urban street railing outdoors

Narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos tikslas – sustabdyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą arba jį atitolinti. Šie veiksmai taip pat gali padėti išvengti su narkotikų vartojimu susijusių sutrikimų tiems, kurie jau pradėjo vartoti narkotines medžiagas. Tačiau nustatyta, kad ne visi šioje srityje taikomi metodai yra veiksmingi, vis didėja būtinybė parengti ir įgyvendinti faktiniais duomenimis pagrįstas prevencijos programas. Sukūrus prevencijos programų registrus, atsiradus mokymo iniciatyvoms ir parengus kokybės standartus siekti šio tikslo tapo lengviau. Europos prevencijos mokymo programa sukurta siekiant padidinti prevencijos veiksmų veiksmingumą. Šiuo metu daugiau kaip 25 ES valstybės narės ir kaimyninės šalys turi savo Europos prevencijos programų instruktorius. Prevencines programas padeda įgyvendinti ir Europos įvertintų prevencijos intervencinių priemonių internetinis registras „Xchange“. Nepaisant to, kad yra aukštos kokybės priemonių, padedančių nustatyti potencialiai veiksmingas programas, daugelyje šalių vis dar trūksta investicijų į narkotikų prevencijos veiklą arba yra duomenų, kad ištekliai naudojami neefektyviai, nes investuojama į programas, kurių veiksmingumas aiškiai neįrodytas.

Didesnė švirkščiamųjų medžiagų įvairovė didina grėsmes sveikatai

hand holding a syringe

Norint sumažinti narkotikų keliamą žalą, veiksmingų ir visapusiškų atsakomųjų priemonių švirkščiamuosius narkotikus vartojantiems asmenims taikymas Europoje tebėra svarbiausias politikos ir praktikos klausimas. Tačiau šios srities iššūkiai tampa vis sudėtingesni, nes čia pateikti duomenys rodo, kad Europoje švirkščiamos vis įvairesnės medžiagos ir kad ši įvairovė gali kelti didesnę riziką.

Asmenims, kurie narkotikus švirkščiasi, palyginti su tais, kurie narkotikus vartoja kitais būdais, dažnai kyla didesnė grėsmė sau pakenkti, pvz., užsikrėsti per kraują plintančiomis infekcijomis arba mirti nuo narkotikų perdozavimo. Narkotikus švirkščiantis taip pat gali paūmėti ankstesnės sveikatos problemos, susidaryti abscesai, kilti septicemija ir nervų pažeidimai. Nors per pastarąjį dešimtmetį Europoje švirkščiamųjų narkotikų vartojimas toliau mažėjo, jis vis dar sukelia neproporcingai daug tiek ūmių, tiek lėtinių sveikatos sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.

Istoriškai pagrindinis švirkščiamasis narkotikas Europoje buvo heroinas, tačiau čia pateikiami duomenys apie medžiagų likučius švirkštuose rodo didelę švirkščiamų medžiagų įvairovę ir kompleksiškumą. Dabar švirkštuose aptinkama įvairių narkotikų likučių – amfetaminų, kokaino, sintetinių katinonų, opioidų agonistų, kitų vaistų ir įvairių naujų psichoaktyviųjų medžiagų, dažnai vartojamų kartu, todėl padidinančių perdozavimo riziką. Švirkštų stebėsenos tyrimai patvirtina kitus duomenis, kurie leidžia manyti, kad tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų ypač išpopuliarėjo stimuliantų švirkštimasis. Tai kelia nerimą, nes stimuliantų švirkštimasis siejamas ir su dažnesniu švirkštimusi, ir su keletu vietinių ŽIV protrūkių, apie kuriuos per pastarąjį dešimtmetį pranešta Europoje. Naujausiuose pranešimuose vėl gauta duomenų apie vietinius ŽIV protrūkius, susijusius su stimuliuojamųjų medžiagų švirkštimusi, įskaitant šios ligos protrūkį Monzoje, Italijoje 2022 m.

Manoma, kad žalos mažinimo metodai (ypač aprūpinimas steriliais švirkščiamaisiais prietaisais, įskaitant jų dalijimą tiek kalėjimuose, tiek vaistinėse) – tai vienas svarbiausių būdų siekiant sumažinti ŽIV plitimą tarp žmonių, kurie švirkščiasi narkotikus. Tačiau mūsų analizė rodo, kad daugelyje ES šalių šios veiklos mastas ir galimybės dalyvauti nemokamų adatų ir švirkštų programose – per menkos.

Pranešimų apie ŽIV skaičius vėl pasiekė iki pandemijos buvusį lygį

hand inserting a syringe in a yellow syringe container

Nors naujų ŽIV infekcijų dėl intraveninių narkotikų vartojimo skaičius Europos Sąjungoje ilguoju laikotarpiu mažėjo, daugiau kaip pusėje duomenis pateikusių šalių 2022 m., palyginti su 2021 m., naujų pranešimų apie ŽIV padaugėjo. 2022 m. naujų pranešimų apie ŽIV atvejus dėl švirkščiamųjų narkotikų vartojimo Europos Sąjungoje padaugėjo iki 968 (palyginti su 662 pranešimais ankstesniais metais) ir vėl pasiekė 2019 m. užfiksuotą lygį. Šis padidėjimas iš dalies gali būti susijęs su intensyvesniu tikrinimu dėl užsikrėtimo ŽIV panaikinus COVID-19 apribojimus, kai sveikatos paslaugos, įskaitant tikrinimą dėl užsikrėtimo ŽIV, vėl imtos teikti kaip ikipandeminiu laikotarpiu. Kitas įtakos galėjęs turėti veiksnys – žmonių, kuriems diagnozuotas ŽIV, judėjimas iš vienos Europos šalies į kitą po Rusijos invazijos į Ukrainą. Kad ir kokia būtų priežastis, šį faktą reikia toliau nagrinėti, nes net ir menkiausias ilgalaikės mažėjimo tendencijos pokytis šiame duomenų rinkinyje keltų susirūpinimą. Be to, nors palyginti su daugeliu kitų pasaulio regionų, padėtis Europos Sąjungoje yra geresnė, nuo 2010 m. 38 proc. sumažėjęs pranešimų apie ŽIV atvejų skaičius nepasiekė Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) tikslo – šį skaičių sumažinti 75 proc. Tai rodo, kad Europoje siekiant panaikinti narkotikų vartojimo sukeliamą ŽIV plitimą padaryta dar ne viskas.

Požymiai, kad ketaminas tampa vis prieinamesnis ir gali būti kenksmingas

White powder and vial with a liquid

Viena iš naujosios EUDA užduočių bus išplėsti stebėsenos pajėgumus, kad jie apimtų daugiau naujai atsirandančių medžiagų, kurios šiuo metu nėra pakankamai atspindimos įprastai narkotikų stebėsenai naudojamuose duomenų rinkiniuose. Geras pavyzdys – ketaminas, apie kurį sukaupti negausūs duomenys leidžia manyti, kad ši narkotinė medžiaga gali būti nuolat prieinama kai kuriose nacionalinėse narkotikų rinkose ir kai kuriais atvejais gali būti tapusi plačiai įsitvirtinusiu narkotiku. Vis dėlto, nepaisant empirinių duomenų, leidžiančių manyti, kad ketaminą plačiai vartoja kai kurios jaunimo grupės, mums trūksta supratimo apie šios medžiagos vartojimo ypatumus.

Nors tai nebūtinai tiksliai atspindi padėtį Europoje, konfiskuoto ketamino, apie kurį pranešta ES ankstyvojo perspėjimo apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas sistemai, kiekis laikui bėgant kito, tačiau pastaruoju metu išliko gana didelis – 2021 m. jo konfiskuota šiek tiek mažiau nei 1 tona, o 2022 m. – 2,8 tonos. Manoma, kad didžioji dalis Europoje konfiskuoto ketamino atsiunčiama iš Indijos, tačiau šios medžiagos kilmės šalys gali būti ir Pakistanas bei Kinija.

Ketaminas gali būti vartojamas vienas arba kartu su kitomis medžiagomis. 2022 m. „Euro-DEN Plus“ tinklui priklausančių ligoninių skubiosios pagalbos skyrių duomenimis, kreipiantis dėl ūminio narkotikų toksinio poveikio, dažniausiai būdavo nurodoma, kad su ketaminu dažniausiai vartotas kokainas.

Ketaminas dažniausiai šniaukščiamas, bet gali būti ir švirkščiamas. Manoma, kad jis sukelia įvairius dozės dydžio nulemtus ūminius ir lėtinius sutrikimus – toksiškumą nervų bei širdies ir kraujagyslių sistemai, psichikos sveikatos sutrikimus ir urologines komplikacijas, pavyzdžiui, šlapimo pūslės pažeidimus dėl intensyvaus vartojimo arba dėl esamų priemaišų. Šiuo metu mūsų supratimas apie tai, ar šis narkotikas Europoje kelia didelę žalą, tebėra ribotas, tad būtina stiprinti ketamino vartojimo ir įvairios jo keliamos žalos stebėseną.

„Rožinis kokainas“ – ES rinkoje pasirodžiusių naujų sintetinių narkotikų mišinių pavyzdys

photo of pink cocaine in powder and 2CB taken by the Spanish police (Guardia Civil) during a police operation

Ketamino taip pat gali būti dedama į kitus narkotikų mišinius, įskaitant MDMA miltelius ir tabletes, dėl to gali padidėti netyčinio vartojimo rizika. Mišiniuose, parduodamuose kaip „rožinis kokainas“, gali būti ir ketamino. Šis produktas aptinkamas kai kuriose ES narkotikų rinkos dalyse, tačiau daug seniau vartojamas Lotynų Amerikoje. Gauti duomenys rodo, kad jo sudėtyje dažnai būna medžiagos 2CB, kuri populiariai dar vadinama tucibi. Tačiau Europoje parduodamame šiame ryškiai spalvotame, išskirtiniame produkte aptikta įvairių sintetinių medžiagų, įskaitant ketaminą ir MDMA. Daugeliu atžvilgių „rožinis kokainas“ yra išmoningesnio sintetinių medžiagų platinimo vartotojams pavyzdys. Tikėtina, kad pastarieji beveik nežino, kokias chemines medžiagas iš tikrųjų vartoja.

Europoje taikomos atsako į kanapių vartojimą priemonės

Būtinybė geriau suprasti, kokios priemonės leidžia veiksmingiausiai spręsti kanapių vartojimo keliamas problemas

doctor holding a tablet in a blurred hospital background

Kanapės išlieka dažniausiai vartojamu neteisėtu narkotiku Europos Sąjungoje – jų vartojama maždaug penkis kartus dažniau nei antros pagal populiarumą medžiagos (pav. Glausta apžvalga). Kanapių vartojimas kelia įvairius fizinius ir psichinius sveikatos sutrikimus; manoma, kad pradėjus jas vartoti anksti ir vartojant reguliariai, ilgą laiką ir didelėmis dozėmis, rizika didėja. Tačiau vis dar reikia geriau suprasti, su kokiomis problemomis susiduria kanapių vartotojai ir kaip tinkamai nukreipti gydytis tuos, kurie ieško pagalbos dėl kanapių vartojimo, ir pasiūlyti veiksmingą gydymą. Kanapės sudaro daugiau kaip trečdalį visų Europoje užregistruotų priklausomybės nuo narkotikų gydymo atvejų. Šį faktą sunku vertinti iš dalies dėl to, kad kanapių vartotojams taikomos labai įvairios intervencinės priemonės, tarp kurių gali būti trumpalaikės priemonės arba baudžiamojo teisingumo sistemos išduoti siuntimai gydytis. Būtina toliau aiškintis, kokio pobūdžio paslaugos teikiamos žmonėms, susiduriantiems su kanapių vartojimo problemomis. Tačiau turima informacija rodo, kad dažnai siūlomas psichosocialinis gydymas, pvz., kognityvinė elgesio terapija, ir kad vis labiau prieinamos tampa e. sveikatos intervencinės priemonės.

Kanapių vartojimo padarinių rizikos vertinimą apsunkina akivaizdžiai didėjantis kanapių pagrindu pagamintų produktų, kurie gali būti prieinami vartotojams, asortimentas – valgomosios kanapės, įvairių formų garinamosios medžiagos, didelio stiprumo produktai ir įvairūs kanapių dariniai. Tokia įvairovė gali turėti įtakos kanapių vartojimo rizikai, bet ši įtaka tiksliai neišaiškinta. Todėl šios srities tyrimams ir reguliavimui reikia skirti daugiau dėmesio.

Stebėsena ir vertinimas yra svarbiausi aspektai vertinant kanapių politikos pokyčių poveikį.

person working on a laptop

Kai kurios ES valstybės narės pakeitė arba svarsto galimybę pakeisti pramoginio kanapių vartojimo teisinį reguliavimą, sudarydamos galimybę kai kuriems vartotojams arba tam tikromis sąlygomis laisviau vartoti šį narkotiką. 2021 m. gruodį Malta priėmė teisės aktus, leidžiančius kanapes auginti namuose ir naudoti asmeninėms reikmėms, taip pat ne pelno siekiančiuose bendruomeniniuose kanapių auginimo klubuose. 2023 m. liepą Liuksemburgas priėmė teisės aktus, leidžiančius kanapes auginti namuose ir naudoti asmeninėms reikmėms, o 2024 m. vasarį Vokietija priėmė teisės aktus, leidžiančius kanapes auginti namuose ir ne pelno siekiančiuose kanapių auginimo klubuose. Čekija taip pat paskelbė planuojanti kurti reguliuojamą ir apmokestinamą platinimo sistemą.

Kanapių auginimas, pardavinėjimas ir laikymas Nyderlanduose tebėra nusikalstama veika. Tačiau nedidelio kanapių kiekio pardavinėjimas suaugusiesiems (vyresniems nei 18 metų) kavinėse toleruojamas jau ne vieną dešimtmetį. Vienas iš šios tolerancijos politikos tikslų buvo atskirti kanapių rinką nuo kitų narkotikų rinkos. Tokia nuostata susirūpinimą kelia dėl to, kad kavinėse parduodamos kanapės tiekiamos iš neteisėtos rinkos, todėl iš šios prekybos pelnosi nusikalstamos grupės. Siekdami išspręsti šią problemą, Nyderlandai vykdo bandomąjį uždaro kanapių tiekimo grandinės projektą – kavinėse pardavinėjamos kanapės gaminamos reguliuojamose gamybos vietose. 

Tikėtina, kad Europoje ir kitose šalyse bus tęsiamos dabartinės aktyvios viešosios ir politinės diskusijos apie tai, kaip reguliuoti kanapių vartojimą. Šiaurės Amerikoje ir kitose šalyse egzistuojančios didelės šio narkotiko komercinės rinkos jau diegia inovacijas ir tikriausiai daro netiesioginę įtaką platesniam šiuo metu Europos rinkoje esančių kanapių produktų asortimentui. Neaišku, kokia bus būsima politikos kryptis Europoje. Tačiau akivaizdu, kad prieš imantis bet kokių šios srities politikos naujovių, turi būti atliktas visų įvestų pokyčių poveikio vertinimas. Tokį vertinimą bus galima atlikti tik turint gerus bazinius duomenis; tai dar kartą įrodo, kaip svarbu atidžiau stebėti dabartinius šio Europoje populiariausio narkotiko neteisėto vartojimo modelius.

Kintančios kanapių rinkos kelia naujų iššūkių kovos su narkotikais politikai

HHC Gummies Cola taste’ containing teddy bear-shaped HHC-infused gummies, seized by Swiss customs in October 2022.

Kanapių produktų įvairovė Europoje vis didėja. Tai būdinga neteisėtų narkotikų rinkai. Tai būdinga ir vartotojų rinkai, kurioje atsiranda produktų su nedideliu kiekiu THC arba kitų medžiagų, pavyzdžiui, CBD (arba abiejų šių medžiagų), kurios gali būti gaunamos iš kanapių. Neteisėtų narkotikų rinkoje ypač didelį susirūpinimą kelia labai stiprių ekstraktų ir valgomųjų produktų prieinamumas, kuris siejamas su vizitais į ligoninių skubios pagalbos skyrius dėl ūminių apsinuodijimų. Be to, nerimaujama, kad į kai kuriuos produktus, kurie nelegalioje rinkoje parduodami kaip kanapės, gali būti įmaišyta stiprių sintetinių kanabinoidų.

Kai kurių Europos šalių komercinėje rinkoje neseniai pasirodė ir keletas pusiau sintetinių kanabinoidų. Bene dažniausias pusiau sintetinis kanabinoidas yra heksahidrokanabinolis (HHC), tačiau pastaruoju metu kai kuriose ES valstybėse narėse prekyboje pasirodė ir heksahidrokanabiforolis (HHC-P) bei tetrahidrokanabiforolis (THCP). Šios medžiagos parduodamos kaip tariamai „teisėtos“ kanapių alternatyvos, o tai dar labiau apsunkina šios srities reguliavimą. Nors žinių apie HHC poveikį žmonėms yra nedaug, atlikus tyrimus ir gavus keletą pranešimų apie psichozės atvejus, kilo susirūpinimas. Taip pat gauta pranešimų apie vaikų apsinuodijimus, kuriuos sukėlė HHC turinčių valgomųjų produktų vartojimas.

Kokainas ir sintetiniai stimuliantai Europoje kelia vis didesnes narkotikų vartojimo problemas

Jau šeštus metus iš eilės Europoje konfiskuojamas rekordinis kokaino kiekis

'Operation Nano’, 9.5 tonnes of cocaine seized August 2023, Port of Algeciras (Cadiz), Policía Nacional and the Spanish Customs Surveillance Force (SVA-DAVA), Spain

2022 m. ES valstybės narės vėl konfiskavo rekordinį kokaino kiekį – ne mažiau kaip 323 tonas. Europoje konfiskuotų narkotikų kiekis šiuo metu viršija Jungtinėse Valstijose, kurios istoriškai buvo laikomos viena didžiausių šio narkotiko rinkų, konfiskuojamų narkotikų mastą. Į Europą kokainas patenka įvairiais prekybos keliais, bet svarbus veiksnys, lemiantis didelį šio narkotiko prieinamumą, išlieka per Europos jūrų uostus įvairiarūšiam transportui skirtais komerciniais konteineriais kontrabanda gabenamas didelis kokaino kiekis.

Neteisėta prekyba narkotikais yra labai dinamiška ir greitai prisitaiko prie geopolitinių įvykių, regioninių konfliktų ir prekybos kelių pokyčių. Manoma, kad dėl įvykių Kolumbijoje, Brazilijoje ir Ekvadore padidėjo į Europos Sąjungą gabenamo kokaino kiekiai. Kadangi pagrindinėse žinomose šio narkotiko įvežimo į ES vietose vykdoma daugiau kontrabandos sulaikymo operacijų, dabar narkotikų prekeiviai, regis, vis dažniau naudojasi mažesniais uostais kitose ES šalyse ir su Europos Sąjunga besiribojančiose šalyse, kuriuose atgrasomosios priemonės taikomos ne taip griežtai. Kai kurios Šiaurės Europos šalys, įskaitant Švediją ir Norvegiją, pranešė, kad 2023 m. jūrų uostuose buvo konfiskuoti rekordiniai kokaino kiekiai, o tai rodo, kad visos įvežimo į Europos Sąjungą vietos tapo pažeidžiamos.

Kokaino gamybos vietos Europoje įrodo, kad norėdamos likti nesusektos, neteisėtos prekybos narkotikais grupuotės griebiasi naujovių  

Seizure of half a tonne of cocaine chemically concealed in 2,000 bags of charcoal seized by Garda National Drugs and Organised Crime Bureau, assisted by the Irish Navy and Customs and Revenue, 14 July 2021, Dublin Port, Ireland

Reguliariai aptinkamos didelio masto kokaino perdirbimo laboratorijos visoje Europoje, ypač Belgijoje, Ispanijoje ir Nyderlanduose, rodo, kad tarpvalstybiniai nusikaltėlių tinklai abiejose Atlanto pusėse bendradarbiaudami kuria naujus kokaino gabenimo į Europą metodus. Jie naudoja specializuotą įrangą ir pasitelkia chemijos specialistus, turinčius patirties kokaino slėpimo ir apdorojimo srityje. Kokaino perdirbimas Europoje paprastai apima antrinę kokaino, kuris buvo įmaišytas į kitas medžiagas, ekstrakciją – jį įpakavus į komercines teisėtų prekių siuntas sumažėja rizika, kad jis bus aptiktas. Šie neteisėtos prekybos būdai labai įvairūs – kokainu gali būti tiesiog impregnuojama medžiaga arba taikomi sudėtingesni slėpimo būdai, kai narkotikas įterpiamas į įvairius plastikus, polimerus ar kompleksines metalo struktūras.

Be to, šiuo metu į Europą taip pat nelegaliai gabenama kokainmedžio pasta ir kokaino bazė, o baigiamieji kokaino hidrochlorido gamybos etapai vyksta nelegaliose laboratorijose. Kodėl taip daroma, nežinoma, tačiau buvo iškelta prielaida, kad tokių priemonių galbūt buvo imtasi reaguojant į sąlyginį kokaino perdirbimui reikalingų cheminių medžiagų trūkumą Lotynų Amerikoje ir ekonominę naudą, galutinius gamybos proceso etapus vykdant Europoje.

Didesnis kokaino prieinamumas vis akivaizdžiau atsiliepia visuomenės sveikatai

cocaine powder lines in a mirror

Po kanapių kokainas yra antras dažniausiai Europoje vartojamas neteisėtas narkotikas. Daugėja ženklų, kad išliekantis didelis šio narkotiko prieinamumas vis labiau kenkia Europos visuomenės sveikatai. Nors turimi duomenys rodo didelį geografinį netolygumą, vertinant bendrai, kokainas yra antras pagal dažnumą narkotikas – taip teigti leidžia pirmą kartą priklausomybę nuo narkotikų gydytis pradedančių asmenų atsiliepimai ir ribotesnė informacija apie ūminio toksinio narkotikų poveikio, dėl kurio narkotikų vartotojai patenka į skubios pagalbos skyrius, atvejus. Europos narkotikų tikrinimo tarnybos – nors jų pateikiami duomenys nėra reprezentatyvūs nacionaliniu lygmeniu – nurodė, kad 2022 m. kokainas buvo dažniausiai atlikus tyrimus aptikta medžiaga. Sukaupti toksikologiniai duomenys rodo, kad 2022 m. šis narkotikas, dažnai kartu su kitomis medžiagomis, buvo aptiktas maždaug penktadaliu mirties nuo narkotikų perdozavimo atvejų. Be to, kadangi dėl kokaino vartojimo gali paūmėti širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai, kurie yra pagrindinė mirties priežastis Europoje, tikėtina, kad bendra šio narkotiko įtaka mirtingumui nepakankamai įvertinta.

Kokaino likučių kiekis komunalinėse nuotekose taip pat padidėjo dviejuose trečdaliuose miestų (2023 m. ir 2022 m. duomenys). Ši ir kita informacija leidžia manyti, kad didėjant kokaino prieinamumui, kinta ir jo geografinis bei socialinis paplitimas. Ypač didelį susirūpinimą kelia tai, kad kai kuriose šalyse kokainas vis labiau populiarėja tarp labiau pažeidžiamų grupių. Tai prieštarauja paplitusiam įsitikinimui, kad šį narkotiką dažniau vartoja socialiai integruoti ir pasiturintys žmonės. Ir kokaino rūkymas, ir švirkštimasis kelia daugiau sveikatos sutrikimų nei kokaino traukimas per nosį, todėl tai, kad, kaip rodo gaunami duomenys, kokaino švirkštimasis ir kreko vartojimas dalyje šalių auga, verčia nerimauti. Rūkomasis krekas – tai tokios formos kokainas, kurio vartojimas laikomas problematiškesniu. Jį dažniau vartoja pažeidžiamos grupės. Kaip pažymima kitose šios ataskaitos dalyse, kokaino švirkštimasis siejamas su keliais pastaraisiais metais užfiksuotais vietiniais ŽIV protrūkiais Europoje.

Europa išlieka svarbi sintetinių narkotikų gamybos vieta

production laboratory of synthetic drugs, photo taken by the Belgian police

Nors kontroliuoti neteisėtą veiklą visada būna sudėtinga, turima informacija rodo, kad neteisėtos narkotikų gamybos Europoje mastas ir kompleksiškumas toliau didėja. 2022 m. buvo pranešta, kad Europos Sąjungoje sunaikinta šimtai sintetinių narkotikų gamybos vietų. Jose buvo gaminamos įvairios medžiagos, įskaitant amfetaminą, metamfetaminą, sintetinius katinonus ir MDMA. Taip pat aptiktos galutiniams heroino gamybos etapams skirtos patalpos. Be to, pastaraisiais metais reguliariai aptinkamos atskiros kokaino gamybos, ekstrahavimo, smulkinimo ir pakavimo vietos leidžia manyti, kad antrinė kokaino gamyba kai kuriose Europos vietose jau stipriai įsigalėjusi, dėl to tampa lengviau pasitelkti naujoviškus cheminių medžiagų slėpimo metodus ir šį narkotiką kontrabanda gabenti į Europą.

Kad gamybos procesuose diegiamos naujovės, leidžia manyti ir kai kurios neseniai konfiskuotos cheminės medžiagos, kurios gali būti naudojamos amfetamino, metamfetamino ir MDMA gamybai reikalingų cheminių medžiagų pirmtakų gamybai, taip apeinant kontrolės priemones, kuriomis siekiama sumažinti šių narkotikų prieinamumą. 

Sunkumų šioje srityje kyla todėl, kad dėl įvairesnių cheminių medžiagų naudojimo ir naujų cheminės sintezės būdų muitinės, teisėsauga ir galiojantis teisinis reglamentavimas gali nespėti paskui rinkos pokyčius. Be to, kai sintetiniai narkotikai gaminami neteisėtai, vis aiškiau suvokiama, kad gaminant narkotikus dažnai išmetami ar pašalinami dideli pavojingų medžiagų kiekiai, todėl grėsmė kyla ir visuomenės sveikatai bei aplinkai.

Metamfetamino gamyba ir prekyba atspindi galimai padidėjusį vartojimą Europoje

photo of methamphetamine

Galima manyti, kad pasauliniu mastu metamfetamino vartojimo keliamos problemos didėja, ir šis sintetinis stimuliantus daugelyje pasaulio šalių sukelia nemažą dalį narkotikų daromos žalos. Europoje, išskyrus keletą šalių, metamfetaminas yra palyginti retai vartojamas stimuliantus. Vis dėlto narkotikų vartojimo tendencijos tampa vis dinamiškesnės ir gali sparčiai kisti. Todėl nerimą kelia tam tikri signalai, leidžiantys manyti, kad metamfetamino vartojimas plinta į kitas šalis, net jei bendras vartojimo lygis kol kas išlieka žemas. Susirūpinimą kelia ir tai, kad vis dar gaunama duomenų apie jo gamybą Europoje. Nors 2022 m. išardytų metamfetamino gamybos vietų skaičius šiek tiek sumažėjo, bendras skaičius, dažniausiai apimantis daugybę nedidelių „virtuvinių“ laboratorijų, kasmet svyruoja. Nedidelės apimties metamfetamino gamyba vietos vartojimui yra seniai įsigalėjęs reiškinys tose Europos vietose, pavyzdžiui, Čekijoje, kur yra šį narkotiką nuolat vartojančių gyventojų. Tačiau pastaruoju metu vis daugėja duomenų, kad esama didesnio masto gamyklų, dažnai įsikūrusių kitose Europos šalyse, kurios gamina šį vaistą dideliais kiekiais eksportui į ne ES šalių rinkas.

2022 m. labai padaugėjo BMK – prekursoriaus, naudojamo didelio masto metamfetamino gamybai – glicidinių darinių konfiskavimo atvejų; konfiskuota ir naujų alternatyvių cheminių medžiagų, iš kurių galima gaminti BMK. Be to, ir toliau konfiskuojami dideli kiekiai vyno rūgšties. Vyno rūgštis naudojama gaminant stiprią ir paklausią metamfetamino atmainą (d-metamfetaminą, naudojamą „kristalui“ (angl. crystal meth) gaminti). Įvertinus šią informaciją galima daryti išvadą, kad Europos Sąjungoje didelio masto metamfetamino gamyba jau įsigalėjusi. Panašu, kad šiuo metu tokio masto gamyba daugiausia skirta eksportui į ne ES šalių rinkas. Šis faktas kelia susirūpinimą. Be to, kyla grėsmė, kad šio narkotiko vartojimas gali išaugti ir Europos Sąjungoje, jei tik rinkoje atsiras tam palankios sąlygos.

Vis didesnį iššūkį kelia sintetiniai katinonai

Drums containing 3-CMC and alpha-PHiP seized at Barcelona airport by Spanish Civil Guard Customs and Police – Spain, January 2022.

Dinamišką Europos narkotikų rinkos pobūdį rodo padažnėję pranešimai apie sintetinių katinonų, Europoje palyginti neseniai atsiradusios narkotinių ir psichotropinių medžiagų grupės, gamybą ir vartojimą. Čia pateikti duomenys ir toliau rodo, kad į Europą sintetiniai katinonai dideliais kiekiais gabenami iš tokių šalių, kaip Indija. Tuo pat metu daugėja duomenų, kad jie gaminami ir Europos Sąjungoje, visų pirma, Lenkijoje. Gamybos vietų, kurios, kaip nurodo teisėsaugos institucijos, buvo išardytos, dydis ir mastas yra įvairus – nuo palyginti nedidelių „virtuvinių“ laboratorijų iki didelius šių medžiagų kiekius galinčių gaminti laboratorijų. Atsižvelgiant į konfiskuojamų cheminių medžiagų pirmtakų kiekius ir sulaikomas nereguliuojamas alternatyvias chemines medžiagas, tikėtina, kad gaminami dideli tiek Europos, tiek išorės rinkoms skirti šių narkotikų kiekiai.

Opioidų vartojimo pokyčiai kelia naujų iššūkių tiek kuriant kovos su narkotikais politiką, tiek atsakomųjų veiksmų modelius

Būtina atkreipti didesnį dėmesį į tai, kad daugeliu atvejų, kai mirštama nuo opioidų, organizme aptinkamos kelios medžiagos

Emergency vehicle driving fast on a blurred street

Kad narkotikų vartojimo modeliai tampa ir dinamiškesni, ir kompleksiškesni, dar kartą galima įsitikinti analizuojant narkotikų sukeltų mirčių, kartais vadinamų „mirtimis nuo perdozavimo“ duomenis. Opioidai tebėra dažniausiai vartotų medžiagų grupė, tačiau jų dažnai aptinkama kartu su kitomis medžiagomis, o tai rodo, kad kombinuoto narkotikų vartojimo ypatumai Europoje yra viena reikšmingiausių narkotikų keliamų grėsmių. Pavyzdžiui, sukaupti toksikologiniai duomenys rodo, kad kartu su opioidais vartojami benzodiazepinai, alkoholis ar kokainas. Šių skirtingų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas vienu metu greičiausiai yra svarbus, bet ne visada pakankamai įvertinamas veiksnys, aiškinantis narkotikų vartojimo sukeltą mirtingumą ir taikant atsakomąsias priemones.

Nors pastarojo meto opioidų sukeltų mirčių tendencijos ES atrodo stabilios, mirties atvejų vyresnio amžiaus asmenų grupėse procentinė dalis vis didėja. Manoma, kad 2022 m. heroinas Europos Sąjungoje aptiktas daugiau kaip 1 800 mirties nuo narkotikų atvejų. Kai kuriose Vakarų Europos šalyse jis išlieka dažniausiu nuo opioidų mirusių asmenų organizme aptinkamu narkotiku. Vis dėlto turimi duomenys rodo, kad šiuo metu tik kai kuriose šalyse nuo perdozavimo mirusių asmenų organizme dažniausiai aptinkama heroino. Kur kas dažniau mirštama nuo kitų opioidų ir kitokių narkotikų. Apskritai situacija atrodo įvairiapusiškesnė nei anksčiau, nes kai kuriose šalyse didelę dalį mirčių nuo perdozavimo sukėlė ne heroinas, o kiti opioidai, įskaitant metadoną ir, kiek rečiau, buprenorfiną, vaistus nuo skausmo, kurių sudėtyje yra opioidų, ir kitus naujus sintetinius opioidus.

Turimi duomenys rodo, kad kai kuriose šalyse didėja stimuliantų sukeltų mirties atvejų skaičius. Vis dėlto šiuos duomenis interpretuoti sudėtinga, nes ypač dažnai pranešama ne apie visus stimuliantų sukeliamus mirties atvejus, be to, mirusių asmenų organizmuose dažnai aptinkama ne tik stimuliantų, bet ir kitų narkotikų, įskaitant opioidus.

Vis didesnį susirūpinimą kelia tai, kad labai stiprūs sintetiniai opioidai itin pavojingi visuomenės sveikatai.

emergency room

Mirties dėl opioidų vartojimo atvejai Europoje yra svarbi visuomenės sveikatos problema, tačiau šiuo metu jie sudaro tik nedidelę dalį šios grupės narkotikų vartojimo sukeltų mirčių, apie kurias pranešama Šiaurės Amerikoje. Dėl sintetinių opioidų, daugiausia fentanilio darinių, vartojimo tiek Jungtinėse Amerikos Valstijose, tiek Kanadoje kilo visuomenės sveikatos krizė. Padėtis Europoje iš esmės kitokia. Nors tikėtina, kad ne visi fentanilio dariniai nustatomi, 2022 m. jie buvo siejami tik su 163 mirties atvejais. Tarp šių atvejų taip pat yra mirčių, sukeltų fentanilio, naudoto medicinos reikmėms, o ne įsigyto nelegalioje rinkoje.

Nepaisant skirtingų mastų, auga susirūpinimas, kad Europos narkotikų rinkoje vis dažniau randasi itin didelio stiprumo kenksmingų sintetinių opioidų. Be to, net jei padėtis Šiaurės Amerikoje yra kitokia, tai yra įspėjimas, kaip greitai gali kisti opioidų vartojimo tendencijos, turinčios dramatiškų pasekmių visuomenės sveikatai. Todėl tai, kad nuo 2009 m. ES išankstinio perspėjimo sistemai buvo pranešta apie 81 naują sintetinį opioidą, o 2023 m. užregistruotos 7 naujos medžiagos, verčia nerimauti. Šešios iš jų buvo labai stiprūs nitazeno opioidai. Apie nitazenus EMCDDA pirmą kartą pranešta maždaug 2019 m. Nuo to laiko Europoje aptikta 16 nitazenų. Savo teritorijoje kurią nors iš šių medžiagų yra aptikusi beveik kiekviena šalis.

Nitazeno opioidų, nuo kurių jau nukentėjo kai kurių šalių vartotojai, atsiradimas

Photo with two recipients, one with nitazenes powder compared to brown heroin powder. Photo by Forensic Science Ireland

Nitazenai pardavinėjami ruošiniuose, kurie panašūs į gatvės heroiną, arba internete kaip „sintetinis heroinas“. Taip pat siūlomos jų tabletės, kurios parduodamos kaip neva receptiniai opioidai ar kitokie vaistai. Taip pat gauta pranešimų apie rūkyti paruoštus mišinius su nitazenų priemaišomis. Šie narkotikai siejami su narkotikų sukeltų mirčių skaičiaus padidėjimu Estijoje ir Latvijoje 2023 m., kur dabar jie sudaro ženklią mirtinų perdozavimo atvejų dalį. 2023 m. taip pat pranešta apie lokalizuotus apsinuodijimo protrūkius Airijoje ir Prancūzijoje. Airijoje nitazenai buvo pardavinėjami kaip neva heroinas, dėl to nustatyta daug perdozavimo atvejų. Be to, manoma, kad 2024 m. jų buvo perdozuota dviejuose kalėjimuose. Už Europos Sąjungos ribų nitazenai siejami su narkotikų perdozavimo atvejais Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Jungtinėje Karalystėje. Šiuo metu šie narkotikai ES lygmeniu kaupiamuose įprastiniuose duomenyse dažnumu neišsiskiria. Tačiau kadangi yra labai stiprūs ir neseniai atsiradę, baiminamasi, kad nitazeno opioidų paprastai nėra aptinkama skrodimo metu atliekant toksikologinius tyrimus. Dėl to atsiranda tikimybė, kad su šiomis medžiagomis siejamų mirties atvejų ar nemirtino apsinuodijimo atvejų skaičius įvertintas netiksliai.

Šie pokyčiai vyksta pastaruoju metu gaunant ir kitokių signalų apie nerimą keliančius pokyčius Europos opioidų rinkoje. Gauta pranešimų apie 2021 m. atsiradusį „tranq-dope“ – sintetinius opioidus, sumaišytus su gyvūnams skirtu raminamuoju ir skausmą malšinančiu preparatu ksilazinu, o 2022 m. – apie „benzo-dope“ – sintetinius opioidus, sumaišytus su naujais benzodiazepinais (pvz., bromazolamu). Tokie mišiniai paprastai aptinkami tam tikrose Šiaurės Amerikos vietovėse, kuriose jie siejami su įvairiais sveikatos sutrikimais.

Nauji politikos, praktikos ir tyrimų uždaviniai

Naujoviškų ir labai stiprių sintetinių opioidų atsiradimas kelia naujų iššūkių kovos su narkotikais politikos ir praktinės veiklos srityje. Taip pat išryškėja svarbios žinių spragos, kurias reikia užpildyti atlikus kruopščius tyrimus. Daugeliui iš šių ką tik atsiradusių medžiagų narkotikų kontrolė netaikoma. Šiuo atžvilgiu pasisekė, kad Europoje, pasitelkus ankstyvojo perspėjimo sistemą, buvo įdiegtas greitai veikiantis narkotikų nustatymo, rizikos vertinimo ir kontrolės mechanizmas. Vis dėlto labai svarbu, kad valstybės narės prie šio mechanizmo veikimo prisidėtų taikydamos atitinkamas nacionalines priemones. Panašu, kad šiuo metu dauguma naujų sintetinių opioidų tiekiami iš Azijos šalių. Todėl tikėtina, kad prireiks imtis tolesnių daugiašalių veiksmų. Žinoma, kad fentanilio darinių gamyba vyksta Europoje, tačiau iki šiol jos apimtys nebuvo didelės. Tačiau techninės šių medžiagų gamybos kliūtys yra palyginti mažos, todėl būtina apsvarstyti, kokios priemonės veiksmingai užkirstų kelią dideliam šių narkotikų gamybos mastui Europos Sąjungoje.

Pastarojo meto Europos Sąjungos šalių patirtis parodė, kad staiga atsiradus stiprių sintetinių opioidų, per trumpą laiką gali kilti daug apsinuodijimų, su kuriais vietos tarnybos gali nesusitvarkyti. Šioje srityje padėtį galima pagerinti įdiegus tarpžinybinį greitojo reagavimo planą, apimantį veiksmingą informavimo apie riziką komponentą, siekiant įspėti ir tuos, kuriems kyla rizika, ir tuos, kuriems tenka pirmiausiai imtis veiksmų. Be to, šioje srityje reikia išplėtoti atsakomųjų veiksmų modelius, atsižvelgiant į tai, kad šios medžiagos buvo parduodamos kaip kitos medžiagos arba su jomis sumaišytos, todėl grėsmė kyla ne tik tiems asmenims, kurie anksčiau vartojo opioidus. Taip pat bus svarbu greitai nustatyti labai stiprius opioidus vietos narkotikų rinkose. Taikant šios srities atsakomųjų veiksmų modelius bus labai svarbu užtikrinti, kad pirminės grandies darbuotojai, pavyzdžiui, policijos, greitosios pagalbos ir žemo slenksčio paslaugų teikėjai būtų aprūpinti opioidų antagonistu naloksonu ir šie asmenys prireikus galėtų jį panaudoti. Galop reikia pažymėti, kad įrodymų bazė apie tai, kokie veiksmai padeda veiksmingai spręsti opioidų vartojimo problemas, Europoje buvo sukurta daugiausia remiantis ligšioline heroino sukeltų problemų sprendimo patirtimi. Todėl būtina skubiai atlikti tyrimus, kurie leistų įvertinti, kokiu mastu mūsų dabartiniai atsakomųjų veiksmų modeliai turėtų būti tikslinami, kad ir toliau atitiktų paskirtį, atsižvelgiant į tai, kad atsirado daugiau naujų ir labai stiprių opioidų, ypač jei šios medžiagos tiekiamos sumaišytos su kitais vaistais, pavyzdžiui, ksilazinu.

Ar sumažėjus heroino prieinamumui galėtų padidėti sintetinių opioidų rinka?

photo of a poppy field

2022 m. balandžio mėn. Talibanas pranešė uždraudžiantis auginti opijines aguonas. Panašus, nors trumpalaikis draudimas 2001 m. lėmė pakaitinių medžiagų, įskaitant stimuliantus ir sintetinius opioidus, atsiradimą Europos rinkoje. Daugelyje šalių šie pokyčiai buvo trumpalaikiai, tačiau keliose valstybėse opioidų rinkos pokyčiai įsivyravo ilgam. Žinant, kad Afganistanas yra pagrindinis Europoje vartojamo heroino tiekimo šaltinis, naujausias draudimas gaminti opijų sukėlė spėliones, kad ateityje dėl to gali pritrūkti heroino, todėl Europoje išaugtų sintetinių opioidų pasiūla ir jų vartojimas.

Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC) vertinimu, 2023 m. opijaus gamyba sumažėjo 95 proc. Nors šioje srityje daug neapibrėžtumo, turimi duomenys rodo, kad Afganistane vis dar yra didelės opijaus atsargos. Tai gali padėti suprasti, kodėl nepastebėta jokių į Europos Sąjungą gabenamų heroino srautų sutrikimų. Tačiau tam tikrų rinkos pokyčių galėjo įvykti reaguojant į, kaip teigiama, padidėjusias opijaus kainas Afganistane. Šiuo metu dar per anksti pasakyti, ar dabartinis opijaus gamybos draudimas bus ilgalaikis. Vis dėlto būtų protinga pasirengti galimam heroino trūkumui 2024 m. pabaigoje arba 2025 m. Reikėtų imtis neatidėliotinų veiksmų ir užtikrinti, kad dėl gydymo nuo priklausomybės opioidams besikreipiantiems asmenims pakaktų vietų. Taip pat bus svarbu atidžiai stebėti, ar heroino tiekimo pokyčiai daro poveikį kitų medžiagų prieinamumui ar vartojimui. Reikėtų atkreipti dėmesį į tokias medžiagas kaip stiprūs sintetiniai opioidai, taip pat ir į labiau paplitusias medžiagas, pvz., stimuliantus.

Ar Mianmaras galėtų tapti pakaitiniu heroino tiekimo Europai šaltiniu, vietoj Afganistano?

hand holding an opium poppy with cuts

Istoriškai Mianmaras buvo svarbi opijaus ir heroino gamybos vieta, nors paprastai šie narkotikai būdavo skirti ne Europos rinkoms. Manoma, kad heroinas iš Mianmaro gabenamas į įvairias Azijos ir Okeanijos šalis. Gauta pranešimų, kad kurį laiką mažėjusios per pastaruosius trejus metus opijaus gamybos apimtys išaugo. UNODC vertinimu, 2023 m. Mianmare buvo pagaminta 1 080 tonų opijaus, t. y. 36 proc. daugiau nei 2022 m., tačiau šis kiekis vis dar gerokai mažesnis nei pastaraisiais metais Afganistane pagamintas kiekis. Atsižvelgiant į galimą šių kultūrų, perdirbtų į heroiną, teikiamą pelną prekeiviams ir didėjančius jūrų prekybos srautus tarp Pietryčių Azijos ir Europos, yra potenciali rizika, kad ateityje dalis šios produkcijos gali būti nukreipta į pelningas Europos rinkas. Todėl būtina stebėti, ar neatsiranda iš šio regiono atgabento heroino, tačiau dėl saugumo iššūkių Mianmare, kuriame nuo 2021 m. vyksta pilietinis karas, tai padaryti sudėtinga. Tačiau galima manyti, kad trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu šiame regione gaminamas heroinas pagal kiekį vargu ar pakeis iki šiol Europos rinkai iš Afganistano tiekiamo heroino apimtis.

Glausta apžvalga

Glausta apžvalga. Narkotikų vartojimo Europos Sąjungoje įverčiai
 

Pirminiai duomenys

Duomenis, kuriais remiantis parengti šiame puslapyje pateikti infografikai ir diagramos, rasite spustelėję toliau esančią nuorodą.

Narkotikų vartojimas Europoje. Glausta pirminių duomenų apžvalga
Amžiaus grupė Medžiaga Vartojo per pastaruosius metus (mln.) Vartojo per pastaruosius metus (proc.) Mažiausias nacionalinis įvertis (proc.) Didžiausias nacionalinis įvertis (proc.) Vartojo nors kartą gyvenime (mln.) Vartojo nors kartą gyvenime (proc.)
Suaugusieji (15–64 metų) Amfetaminai 2.3 0.8     10.3 3.6
Jauni suaugusieji (15–34 metų) Amfetaminai 1.5 1.5 0 4    
Suaugusieji (15–64 metų) Kanapės 22.8 8     85.4 29.9
Jauni suaugusieji (15–34 metų) Kanapės 15.1 15 3.4 21.5    
Suaugusieji (15–64 metų) Kokainas 4 1.4     15.4 5.4
Jauni suaugusieji (15–34 metų) Kokainas 2.5 2.5 0.5 5.5    
Suaugusieji (15–64 metų) MDMA 2.9 1     12.3 4.3
Jauni suaugusieji (15–34 metų) MDMA 2.2 2.2 0.3 9.8    
Glausta heroino ir kitų opioidų Europos Sąjungoje apžvalga
Ypatumai Vertė
Didelės rizikos grupei priskiriami opioidų vartotojai 860 000
Gydymas opioidų agonistais (gydomų asmenų skaičius) 513 000
Opioidai. Dėl priklausomybės nuo narkotikų vartojimo gydymo besikreipiančių asmenų dalis (proc.) 24
Kiti narkotikai. Dėl priklausomybės nuo narkotikų vartojimo gydymo besikreipiančių asmenų dalis (proc.) 76
Opioidai. Mirtinų perdozavimo atvejų dalis (proc.) 74
Kiti narkotikai. Mirtinų perdozavimų atvejų dalis (proc.) 26

Top