Pochopenie drogovej situácie v Európe v roku 2024 – hlavné míľniky vývoja (Európska správa o drogách 2024)

cover of european drug report 2024 commentary

Z najnovšej analýzy EMCDDA týkajúcej sa európskeho drogového fenoménu vyplýva, že drogový trh je odolný a súčasne ho ovplyvňuje vývoj, ktorý prebieha na celosvetovej úrovni. Pretrvávajúce zdravotné a bezpečnostné problémy, ktoré predstavujú etablované a novšie nelegálne drogy, a ich narastajúce vzájomné pôsobenie tvoria náročný politický kontext na prípravu a realizáciu účinnej odpovede. Európska správa o drogách 2024 poskytuje prehľad situácie v oblasti drog v Európe na základe najnovších dostupných údajov. Tento úvodný oddiel poskytuje stručný analytický komentár k niektorým dôležitým otázkam, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v programe európskej protidrogovej politiky.

Táto stránka je súčasťou Európskej správy o drogách 2024, ročného prehľadu EMCDDA o drogovej situácii v Európe.

Posledná aktualizácia: 11. júna 2024

KDEKOĽVEK, ČOKOĽVEK, KTOKOĽVEK

Reakcia na vyvíjajúce sa drogové problémy v Európe

Hlavným posolstvom analýzy Európskej správy o drogách 2024 je, že vplyv užívania nelegálnych drog sa v súčasnosti pozoruje takmer kdekoľvek v našej spoločnosti. Takmer čokoľvek s psychoaktívnymi vlastnosťami má potenciál na použitie ako droga. To znamená, že nezákonné užívanie drog a problémy s ním spojené sa môžu, či už priamo alebo nepriamo, týkať kohokoľvek.

Kdekoľvek

A puddle of water with light reflections on wet sand

V dnešnom svete sú drogové problémy prítomné takmer kdekoľvek. Na úrovni jednotlivých štátov sa prejavujú v zložitých politických problémoch a zhoršujú ďalšie, napríklad bezdomovectvo, liečbu psychiatrických porúch a kriminalitu mládeže. V niektorých štátoch pozorujeme tiež stúpajúcu úroveň násilia a korupcie ako dôsledok obchodovania s drogami. Na medzinárodnej úrovni pribúdajú drogové problémy v mnohých krajinách s nízkymi a strednými príjmami, čo oslabuje verejnú správu a rozvoj a prispieva už k existujúcim závažným problémom v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti, ktorým mnohé krajiny čelia.

Čokoľvek

Colour splashes on a window

Čoraz častejšie pozorujeme, že na drogovom trhu sa v podstate môže objaviť čokoľvek s psychoaktívnym potenciálom, často nesprávne označené alebo v zmesiach, a preto konzumenti ani nemusia vedieť, čo vlastne užívajú. Tým sa zvyšujú zdravotné riziká a vynárajú sa nové problémy v oblasti presadzovania práva a regulácie.

 

 

Ktokoľvek

A crowd of people facing a stage with their arms in the air

Z vývoja, ktorý pozorujeme, vyplýva, že ktokoľvek je určitým spôsobom ovplyvnený nelegálnym užívaním drog, fungovaním trhu s drogami a problémami, ktoré s ním súvisia. Priamo to vidíme u tých, ktorí majú problémy a potrebujú liečbu či iné služby. Nepriame dôsledky vidíme v posúvaní zraniteľných mladých ľudí za hranicu kriminality, stúpajúce zaťaženie rozpočtu zdravotníctva, ako aj celkové výdavky pre komunity, ktoré sa necítia bezpečne, alebo tam, kde sú inštitúcie alebo podniky ohrozené korupciou alebo trestnou činnosťou.

Agentúra Európskej únie pre drogy – poskytuje Európe väčšiu schopnosť účinne reagovať na zložitejší a rýchlo sa meniaci drogový fenomén.

photos of light beams creating a network

Od založenia EMCDDA v roku 1993 sa rozsah a povaha drogového fenoménu výrazne zmenili. S cieľom riešiť nové výzvy, ktoré predstavujú súčasné drogové problémy, bol revidovaný mandát agentúry a 2. júla 2024 sa Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) pretransformuje na Agentúru Európskej únie pre drogy (EUDA). 

EUDA bude podporovať Európsku úniu a jej členské štáty prostredníctvom zlepšovania a rozširovania monitorovania užívania drog a problémov súvisiacich s drogami, zvyšovania našej pripravenosti identifikovať nové hrozby a reagovať na ne a investovania do rozvoja kompetencií. Tieto opatrenia prispejú k uskutočňovaniu lepších intervencií tak v oblasti zdravia, ako aj v oblasti bezpečnosti.

EUDA bude poskytovať služby v štyroch prekrývajúcich sa oblastiach: predvídanie nových a budúcich výziev, rozpoznanie vznikajúcich rizík a hrozieb súvisiacich s drogami a vydávanie upozornení na ne, posúdenie potrieb a dostupných reakcií a pomoc zainteresovaným stranám prostredníctvom hodnotenia a šírenia nových poznatkov a osvedčených postupov. 

Zhromažďovanie, analýza a šírenie údajov zostanú hlavnými úlohami EUDA a doplnia sa o nové právomoci. Patria medzi ne väčšie investície do pochopenia problémov vyplývajúcich z užívania viacerých drog a reagovania na ne a na posilnenie analytickej kapacity prostredníctvom vytvorenia novej siete forenzných a toxikologických laboratórií. EUDA vytvorí nový európsky systém upozorňovania na drogy s cieľom rozšíriť súčasnú prácu nášho systému včasného varovania na nové psychoaktívne látky a doplniť ho o nové spôsobilosti na posudzovanie zdravotných a bezpečnostných hrozieb. Väčšie investície sa poskytnú aj na určenie nedostatkov a potrieb v oblasti výskumu a pravidelné prognózy a mapovanie situácie pomôžu zvýšiť pripravenosť EÚ reagovať na budúce výzvy v oblasti drog. EUDA bude naďalej úzko spolupracovať so sieťou národných protidrogových kontaktných miest Reitox, ktorej úloha sa posilní. Podpora sa poskytne na hodnotenie a rozvoj politík založených na dôkazoch a agentúra dokáže v rámci svojich činností viac investovať do podpory politických potrieb na úrovni EÚ. Agentúra bude môcť takisto urobiť viac pre rozvoj a podporu intervencií založených na dôkazoch a osvedčených postupoch, zohrávať silnejšiu medzinárodnú úlohu a podporovať Európsku úniu v oblasti protidrogovej politiky na multilaterálnej úrovni.

Drogová situácia v Európe v roku 2024 – prehľad

Vysoká dostupnosť širšej škály často účinnejších látok

powder and pills on a green background

Z analýzy ukazovateľov týkajúcich sa ponuky bežne používaných nelegálnych drog v Európskej únii vyplýva, že dostupnosť zostáva naďalej na vysokej úrovni pre takmer všetky druhy látok. Okrem toho dostupné informácie naznačujú, že trh sa v súčasnosti vyznačuje širokou dostupnosťou širšieho spektra drog ako v minulosti, často s vysokou účinnosťou alebo čistotou látok alebo v nových formách, zmesiach alebo kombináciách. Patria sem nové látky, pri ktorých môžu byť používateľské aj vedecké poznatky o zdravotných rizikách obmedzené. Čoraz rôznorodejšie sú formy, v ktorých môžu byť látky dostupné na trhu, a v niektorých prípadoch, ako je napríklad kanabis, spôsoby podávania, ktorými sa môžu konzumovať, pričom sa objavujú požívatiny a rôzne formy vaporizačných technológií. Tento vývoj zvyšuje obavy, že riziká spojené s niektorými látkami môžu narastať. Ľudia, ktorí užívajú drogy, môžu byť vystavení najmä väčšiemu riziku zdravotných problémov vrátane otravy s potenciálne smrteľnými následkami, pretože možno nevedomky konzumujú látky s vyššou účinnosťou alebo novšie látky.

Zameranie komerčnej infraštruktúry je spojené s vysokou dostupnosťou drog

V prípade látok, ktoré sa nelegálne pašujú do Európskej únie, je dôležitým faktorom zvýšenej dostupnosti schopnosť zločineckých skupín využívať príležitosti, ktoré poskytuje moderná komerčná dopravná infraštruktúra. Takmer 70 % prípadov záchytov drog colnými orgánmi sa uskutočňuje v prístavoch Európskej únie, pričom veľké množstvo drog, najmä kokaínu, bolo odhalené v intermodálnych prepravných kontajneroch. Napríklad v roku 2023 Španielsko nahlásilo doteraz najväčší záchyt kokaínu v jednej zásielke, keď 9,5 tony tejto drogy bolo ukrytej v banánoch pochádzajúcich z Ekvádoru. Veľké prístavy v Belgicku a Holandsku sú tiež bežne terčom útokov organizácií pašerákov a existujú obavy, že menšie prístavy v iných častiach Európy sú v súčasnosti čoraz viac ohrozené.

Metódy používané zločineckými skupinami pôsobiacimi v tejto oblasti sú čoraz sofistikovanejšie a existujú dobre zdokumentované prípady infiltrácie dodávateľských reťazcov a vykorisťovania kľúčových zamestnancov prostredníctvom zastrašovania a korupcie. V reakcii na to plán EÚ na boj proti obchodovaniu s drogami do roku 2023 zahŕňa opatrenia na posilnenie riadenia rizík colnými orgánmi a odhaľovania pašovaných drog a chemických prekurzorov. Patrí sem podpora zavádzania moderných zariadení na rýchle prezretie kontajnerov a zvyšovanie interoperability colných informačných systémov EÚ. Plán podporuje aj novozaloženú Európsku alianciu prístavov, verejno-súkromné partnerstvo, ktoré zahŕňa opatrenia na zvýšenie odolnosti kľúčových logistických centier Európy voči nezákonnému obchodovaniu s drogami a infiltrácii organizovaných zločineckých skupín.

Rastú politické obavy týkajúce sa násilia súvisiaceho s drogami a vykorisťovania maloletých

blurry picture of gun pointing at viewer

Narastajú obavy, že v dôsledku vysokej dostupnosti drog, rozsiahleho obchodovania s nimi a konkurencie medzi zločineckými skupinami v Európe dochádza v niektorých krajinách k nárastu násilia a iných foriem trestnej činnosti súvisiacich s fungovaním trhu s drogami. Historicky najväčšie bremeno násilnej trestnej činnosti súvisiacej s drogovým trhom znášali producentské a tranzitné krajiny mimo Európskej únie, a tak je to aj naďalej. Zdá sa však, že v Európe, najmä v krajinách, v ktorých je známe, že sa tam dostávajú alebo vyrábajú veľké množstvá drog, úroveň násilia spojeného s obchodom s drogami rastie. V tejto súvislosti narastajú aj obavy týkajúce sa zapájania mladých ľudí do trestnej činnosti a ich vykorisťovania zločineckými sieťami zapojenými do obchodovania s nelegálnymi drogami. To odráža zvyšujúcu sa prioritu, ktorú orgány presadzovania práva pripisujú týmto hrozbám. Monitorovanie trendov a vývoja trestnej činnosti súvisiacej s drogami na európskej úrovni je v súčasnosti náročné. V reakcii na to EMCDDA investuje do zlepšovania monitorovacích nástrojov v tejto oblasti, čoho príkladom je nedávna práca na vývoji ukazovateľa usmrtení súvisiacich s drogami. EUDA, ktorá pracuje v úzkom partnerstve s Europolom a Európskou komisiou, bude do tejto oblasti v budúcnosti viac investovať, keďže spoľahlivé informácie sú pravdepodobne predpokladom pre navrhovanie účinných intervenčných stratégií na boj proti násiliu, korupcii a zločineckému vykorisťovaniu, ktoré sú čoraz viac spojené s fungovaním niektorých súčasných európskych drogových trhov.

Užívanie viacerých drog a nesprávny predaj drog zvyšujú riziká pre zdravie

patients in hospital corridor

Užívanie viacerých drog je užívanie dvoch alebo viacerých psychoaktívnych látok, legálnych alebo nelegálnych, a to súčasne alebo postupne. Súvisiacim problémom je, že sa môžu predávať látky, ktoré obsahujú jednu alebo viacero iných drog než kupujúci očakával, a to buď v zmesi s látkou, ktorú si zamýšľal kúpiť, alebo ako jej náhradu. To znamená, že spotrebitelia si nemusia byť vedomí toho, akú látku alebo látky v skutočnosti konzumujú. Užívanie drog v kombinácii môže zvýšiť riziko zdravotných problémov a skomplikovať uskutočnenie účinných intervencií, čo je problém napríklad v reakcii na akútnu otravu.

Hlavným posolstvom tohtoročnej Európskej správy o drogách je, že užívanie viacerých drog je bežné u tých, ktorí užívajú psychoaktívne látky, a že užívanie drog týmto spôsobom môže zvýšiť riziko vzniku závažných zdravotných problémov. Zdá sa, že výzvy v tejto oblasti takisto rastú. Čiastočne je to spôsobené zvýšeným začleňovaním zavedených nelegálnych drog a nových psychoaktívnych látok na trh a čiastočne širšou dostupnosťou a užívaním syntetických látok. Obavy v tejto oblasti zahŕňajú kanabisové výrobky falšované syntetickými kanabinoidmi, výrobky predávané ako MDMA, ale niekedy obsahujúce syntetické katinóny ako prímesi a vzhľad vysoko účinných syntetických opioidov zmiešaných s inými látkami alebo nesprávne predávaných ako iné látky. Je tiež dôležité poznamenať, že kombinované užívanie alkoholu s nelegálnymi drogami môže tiež zvýšiť zdravotné riziká, napríklad keď sa alkohol užíva v kombinácii s kokaínom, opioidmi alebo novými, resp. „pouličnými“ benzodiazepínmi.

Sú potrebné forenzné, toxikologické a inovatívne nové zdroje údajov

Man in laboratory carrying out liquid chromotography-masse spectrometer

Jednou z výziev, ktorým v roku 2024 čelí dohľad nad drogami, je získať hlbšie pochopenie toho, ktoré drogy sa v skutočnosti konzumujú a v akých kombináciách. Posilnenie monitorovania modelov užívania viacerých drog a zlepšenie nášho chápania toho, čo predstavuje účinné intervencie v tejto oblasti, budú preto prioritami budúcej činnosti EUDA. Zlepšenie zdrojov toxikologických a forenzných údajov a informácií, ktoré poskytujú, bude kľúčovým prvkom na dosiahnutie lepšieho pochopenia toho, aké látky sa predávajú na trhu a ktoré drogy alebo kombinácie drog sú obzvlášť spojené s poškodeniami. Okrem toho bude EUDA naďalej investovať do vývoja nových zdrojov údajov, ktoré môžu poskytnúť podrobnejší obraz o spôsoboch užívania drog, napríklad údaje zo služieb testovania drog alebo štúdií monitorovania injekčných striekačiek. Napríklad v použitých injekčných striekačkách zozbieraných na miestach výmeny injekčných striekačiek sú bežne zistené viaceré látky, často vrátane stimulantov a opioidov, čo naznačuje, že tieto skupiny drog sa v európskych mestách bežne užívajú spoločne.

Riešenie rozmanitejšieho a komplexnejšieho súboru potrieb

Podpora zavedenia prevencie užívania látok založenej na dôkazoch

Back view, positive teenage boys and girls standing by urban street railing outdoors

Cieľom prevencie užívania látok je zastaviť alebo oddialiť užívanie psychoaktívnych látok. Okrem toho môže pomôcť aj tým, ktorí už začali užívať látky, aby sa vyhli vzniku porúch súvisiacich s užívaním drog. Zistilo sa však, že nie všetky prístupy používané v tejto oblasti sú účinné, a stúpa záujem o určenie a realizovanie programov prevencie založenej na dôkazoch. Dosiahnutie tohto cieľa sa podporuje vytvorením zoznamov programov prevencie, iniciatívami v oblasti odbornej prípravy a vypracúvaním noriem kvality. Európsky učebný plán pre prevenciu je určený na zlepšenie celkovej efektivity úsilia zameraného na prevenciu. Viac ako 25 členských štátov EÚ a jej susedné krajiny majú v súčasnosti národných školiteľov v rámci európskeho učebného plánu pre prevenciu. Úsilie zamerané na prevenciu podporuje aj európsky online register hodnotených prevenčných intervencií Xchange. Napriek dostupnosti vysokokvalitných nástrojov na pomoc pri určení programov, ktoré budú pravdepodobne účinné, v mnohých krajinách stále buď chýbajú investície do práce zameranej na drogovú prevenciu, alebo existujú dôkazy, že zdroje nie sú využívané efektívne investovaním do programov, ktoré nie sú dostatočne presvedčivým dôkazom účinnosti.

Väčšia rozmanitosť injekčne užívaných látok zvyšuje zdravotné riziká

hand holding a syringe

Zabezpečenie účinnej a komplexnej reakcie pre ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy v Európe, zostáva kľúčovou otázkou politiky a praxe, ak sa má znížiť poškodenie súvisiace s drogami. Výzvy v tejto oblasti sa však stávajú zložitejšími, keďže tu uvedené údaje poukazujú na rastúcu rozmanitosť látok, ktoré sa v Európe injekčne užívajú, a na to, že táto rozmanitosť môže byť spojená s väčším rizikom.

Injekční užívatelia drog bývajú často vystavení väčšiemu riziku poškodení, napríklad nakazeniu infekciami prenášanými krvou alebo úmrtiu z predávkovania drogami, než osoby, ktoré používajú iné spôsoby podávania. Injekčné užívanie drog môže tiež zhoršiť už existujúce zdravotné problémy alebo spôsobiť abscesy, septikémiu a poškodenie nervov. Hoci injekčné užívanie drog v Európe za posledné desaťročie naďalej klesá, stále predstavuje neprimeraný podiel akútnych aj chronických poškodení zdravia spôsobených užívaním látok.

Skúsenosti ukazujú, že heroín je hlavnou drogou spojenou s injekčným užívaním v Európe, ale tu uvedené údaje o zvyškoch drog v injekčných striekačkách ilustrujú, aké premenlivé a komplexné sa stali modely injekčného užívania. V súčasnosti sa vo zvyškoch injekčných striekačiek zisťuje široká škála drog vrátane amfetamínov, kokaínu, syntetických katinónov, opioidných agonistov, iných liekov a rôznych nových psychoaktívnych látok, často v kombinácii, čo potenciálne zvyšuje riziko predávkovania. Štúdie monitorovania injekčných striekačiek podporujú ďalšie údaje, ktoré naznačujú, že najmä injekčné užívanie stimulantov sa stalo bežnejším medzi ľuďmi, ktorí si drogy podávajú. Je to znepokojujúce, pretože injekčné užívanie stimulantov sa spája s častejším injekčným užívaním a s viacerými miestnymi epidémiami HIV, ktoré boli v Európe zaznamenané v poslednom desaťročí. V najnovších údajoch sa naďalej uvádzajú lokálne epidémie HIV spojené s injekčným užívaním stimulantov vrátane epidémie v talianskej Monze v roku 2022.

Prístupy k znižovaniu poškodení sa v súčasnosti považujú za zásadné na zníženie prenosu HIV medzi injekčnými užívateľmi drog, najmä poskytovanie sterilného injekčného vybavenia vrátane distribúcie vo väzniciach aj prostredníctvom lekární. Naša analýza však opäť poukazuje na to, že pokrytie a prístup k programom bezplatných ihiel a striekačiek sú v mnohých krajinách EÚ stále nedostatočné.

Oznámenia o HIV sa vracajú na úrovne pred pandémiou

hand inserting a syringe in a yellow syringe container

Hoci počet nových infekcií HIV súvisiacich s injekčným užívaním drog v Európskej únii dlhodobo klesá, viac ako polovica krajín, ktoré poskytli údaje, zaznamenala v roku 2022 nárast počtu nových oznámení HIV v porovnaní s rokom 2021. V roku 2022 sa počet nových hlásení HIV súvisiacich s injekčným užívaním drog v Európskej únii zvýšil na 968 v porovnaní so 662 v predchádzajúcom roku, čím sa vrátil na podobnú úroveň ako v roku 2019. Toto zvýšenie môže čiastočne odrážať zvýšené miery testovania na HIV po zrušení obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19 a návrate zdravotníckych služieb vrátane testovania na HIV do fungovania pred pandémiou. Ďalším možným prispievajúcim faktorom je pohyb osôb žijúcich so známou diagnózou HIV medzi európskymi krajinami po ruskej invázii na Ukrajinu. Bez ohľadu na jeho príčinu si toto zistenie zasluhuje ďalšie prešetrenie, keďže akákoľvek zmena dlhodobého klesajúceho trendu pozorovaná v tomto súbore údajov by bola znepokojujúca. Okrem toho hoci Európska únia vyznieva v porovnaní s mnohými inými regiónmi sveta priaznivo, 38 % zníženie počtu oznámení o HIV od roku 2010 nedosahuje cieľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorým je 75 % zníženie, čo naznačuje, že je potrebné urobiť viac na odstránenie prenosu HIV súvisiaceho s drogami v Európe.

Známky čoraz väčšej dostupnosti ketamínu a jeho škodlivého účinku

White powder and vial with a liquid

Súčasťou misie novej agentúry EUDA bude rozšírenie našej monitorovacej kapacity o novšie látky, ktoré v súčasnosti nie sú dostatočne viditeľné v rámci súborov údajov používaných na bežné monitorovanie drog. Dobrým príkladom je ketamín, kde sú existujúce dôkazy obmedzené, ale naznačujú, že táto droga je pravdepodobne trvalo dostupná na niektorých vnútroštátnych drogových trhoch a v niektorých prostrediach sa mohla stať zavedenou obľúbenou drogou. Napriek neoficiálnym dôkazom, že ketamín vo veľkej miere používajú niektoré skupiny mladých ľudí, nám však chýba dobré pochopenie spôsobov používania tejto látky.

Aj keď to nemusí byť nevyhnutne reprezentatívne na európskej úrovni, množstvo ketamínu zachyteného a oznámeného do systému včasného varovania EÚ pred novými psychoaktívnymi látkami sa v priebehu času líšilo, ale v poslednej dobe zostalo na pomerne vysokej úrovni, pričom oznámené záchyty sa zvýšili z necelej 1 tony v roku 2021 na 2,8 tony v roku 2022. Predpokladá sa, že väčšina ketamínu zachyteného v Európe pochádza z Indie, ale zdrojovými krajinami tejto látky môže byť aj Pakistan a Čína.

Ketamín sa môže používať samostatne alebo v kombinácii s inými látkami. V roku 2022 z údajov nemocničných pohotovostných oddelení zapojených do siete Euro-DEN Plus vyplýva, že kokaín bol najčastejšie nahlasovanou látkou v kombinácii s ketamínom pri prípadoch akútnej toxicity.

Ketamín sa bežne šnupe, ale môže sa podávať aj injekčne a je spojený s rôznymi akútnymi a chronickými poškodeniami závislými od dávky vrátane neurologickej a kardiovaskulárnej toxicity, psychických problémov a urologických komplikácií, ako je poškodenie močového mechúra v dôsledku intenzívneho užívania alebo prítomnosti cudzorodých látok. V súčasnosti je naše chápanie toho, do akej miery je táto droga spojená s významným poškodením v Európe, stále obmedzené a existuje zásadný dôvod na zlepšenie monitorovania užívania ketamínu a akýchkoľvek súvisiacich poškodení.

„Ružový kokaín“: príklad nových syntetických zmesí drog, ktoré sa objavujú na trhu EÚ

photo of pink cocaine in powder and 2CB taken by the Spanish police (Guardia Civil) during a police operation

Ketamín sa môže pridávať aj do iných zmesí liekov vrátane práškov a tabliet MDMA, čím sa potenciálne zvyšuje riziko neúmyselnej konzumácie. Zmesi predávané ako „ružový kokaín“ môžu tiež obsahovať ketamín. Tento produkt sa objavuje v niektorých častiach trhu s drogami v EÚ, ale má dlhšiu históriu v Latinskej Amerike, kde sa často uvádza, že obsahuje látku 2CB, čo sa odráža v jeho alternatívnom pouličnom názve „tucibi“. V Európe sa však v tomto žiarivo sfarbenom a charakteristickom výrobku našiel celý rad syntetických látok vrátane ketamínu a MDMA. Ružový kokaín je v mnohých ohľadoch príkladom sofistikovanejšieho marketingu syntetických látok pre spotrebiteľov, ktorí pravdepodobne len veľmi málo chápu, aké chemické látky v skutočnosti konzumujú.

Reakcia Európy na kanabis

Potreba lepšie pochopiť, aké reakcie sú najúčinnejšie na liečbu problémov súvisiacich s kanabisom

doctor holding a tablet in a blurred hospital background

Kanabis zostáva najčastejšie užívanou nelegálnou drogou v Európskej únii, pričom prevalencia užívania je približne päťkrát vyššia ako prevalencia užívania nasledujúcej najčastejšie používanej látky (Obrázok V skratke). Užívanie kanabisu sa spája s celým radom telesných a duševných zdravotných problémov, pričom sa predpokladá, že skoré začatie užívania, pravidelné a dlhodobé užívanie a užívanie vysokých dávok zvyšuje riziká. Stále však existuje potreba lepšie pochopiť typy problémov, s ktorými sa stretávajú užívatelia kanabisu, ako aj to, čo by mohlo predstavovať vhodné spôsoby poskytovania odporúčaní na liečbu a účinné možnosti liečby pre tých, ktorí hľadajú pomoc v súvislosti s užívaním kanabisu. Kanabis predstavuje viac ako tretinu všetkých oznámených vstupov do protidrogovej liečby v Európe. Toto zistenie je ťažké interpretovať, čiastočne z dôvodu širokej škály intervencií poskytovaných užívateľom kanabisu, ktoré môžu zahŕňať krátke intervencie alebo intervencie nariadené súdnym príkazom ako výsledok vyšetrovania trestnej činnosti. Na lepšie pochopenie typov služieb ponúkaných ľuďom s problémami s kanabisom je potrebná ďalšia práca. Z existujúcich informácií však vyplýva, že sa bežne ponúkajú psychosociálne liečby, napríklad kognitívna behaviorálna terapia, a že intervencie v rámci elektronického zdravotníctva sú čoraz dostupnejšie.

Hodnotenie rizika poškodenia v súvislosti s užívaním kanabisu komplikuje zjavne rastúci rozsah produktov na báze kanabisu, ktoré sú potenciálne dostupné spotrebiteľom a ktoré môžu zahŕňať požívatiny, rôzne formy vaporizačných technológií, vysokoúčinné produkty a rôzne deriváty tejto drogy. Táto rôznorodosť môže mať vplyv na riziko, že jednotlivec bude mať problémy s užívaním kanabisu, ale tieto nie sú dostatočne preskúmané. Zostáva preto oblasťou, ktorá si vyžaduje väčší výskum a regulačnú pozornosť.

Monitorovanie a hodnotenie sú kľúčové pre hodnotenie vplyvu zmien politiky týkajúcej sa kanabisu.

person working on a laptop

Niektoré členské štáty EÚ zmenili svoj prístup k regulácii rekreačného užívania kanabisu alebo zvažujú jeho zmenu, čo vytvára možnosť väčšieho prístupu k tejto droge pre niektorých spotrebiteľov alebo za určitých podmienok. V decembri 2021 Malta prijala právne predpisy povoľujúce pestovanie a užívanie kanabisu na súkromné použitie, ako aj o neziskových komunitných pestovateľských kluboch. V júli 2023 Luxembursko prijalo zákon, ktorý povoľuje domáce pestovanie a používanie v súkromí, a vo februári 2024 Nemecko prijalo zákon, ktorý povoľuje domáce pestovanie a neziskové kluby pestovania kanabisu. Česko takisto oznámilo plány na vytvorenie regulovaného a zdaneného distribučného systému.

Pestovanie, predaj a prechovávanie kanabisu zostávajú v Holandsku trestnými činmi. Predaj malých množstiev kanabisu dospelým (vo veku nad 18 rokov) v tzv. kaviarňach sa však už desaťročia toleruje. Jedným z politických cieľov tejto tolerancie bolo oddelenie trhu s kanabisom od trhu s inými drogami. Obava v súvislosti s týmto prístupom je, že kanabis predávaný v tzv. kaviarňach sa dodáva z nezákonného trhu, a zločinecké skupiny preto profitujú z tohto obchodu. Na riešenie tohto problému Holandsko pilotne zavádza model uzavretého dodávateľského reťazca konope, v ktorom sa konope predávané v kaviarňach vyrába v regulovaných zariadeniach. 

V Európe a inde bude pravdepodobne pokračovať súčasná dynamická verejná a politická diskusia o tom, ako by sa konope malo regulovať. Veľké komerčné trhy s touto drogou, ktoré existujú v Severnej Amerike a inde, už stimulujú inovácie a pravdepodobne nepriamo ovplyvňujú širšiu škálu výrobkov z kanabisu, ktorá je v súčasnosti dostupná na európskom trhu. Nie je jasné, akým smerom sa budú uberať budúce európske politiky. Je však jasné, že akýkoľvek vývoj politiky v tejto oblasti by malo sprevádzať posúdenie vplyvu akýchkoľvek zavedených zmien. Takéto hodnotenie bude závisieť od existencie dobrých východiskových údajov, čo opäť zdôrazňuje potrebu zlepšiť monitorovanie súčasných modelov užívania najčastejšie užívanej nelegálnej drogy v Európe.

Meniace sa trhy s kanabisom vytvárajú nové výzvy pre protidrogové politiky

HHC Gummies Cola taste’ containing teddy bear-shaped HHC-infused gummies, seized by Swiss customs in October 2022.

Rozmanitosť kanabisových produktov dostupných v Európe sa zvyšuje. To platí aj pre trh s nelegálnymi drogami. Platí to aj pre spotrebiteľský trh, kde sa objavujú výrobky, ktoré obsahujú nízke hladiny THC, alebo iné látky, ktoré môžu byť odvodené z rastliny konope, ako je CBD, alebo oboje. Na trhu s nelegálnymi drogami je obzvlášť znepokojujúca dostupnosť vysokoúčinných extraktov a požívatín, ktorá sa spája s prípadmi akútnej otravy hlásenými z nemocničných pohotovostí. Okrem toho existujú obavy, že niektoré produkty predávané na nelegálnom trhu ako kanabis môžu byť kontaminované silnými syntetickými kanabinoidmi.

Niektoré polosyntetické kanabinoidy sa nedávno objavili aj na komerčnom trhu v niektorých častiach Európy. Pravdepodobne najčastejšie sa vyskytujúcim polosyntetickým kanabinoidom je hexahydrokanabinol (HHC), ale nedávno sa v niektorých členských štátoch EÚ stal komerčne dostupným aj hexahydrokanabifol (HHC-P) a tetrahydrokanabifol (THCP). Tieto látky sa predávajú ako údajne „legálne“ alternatívy kanabisu, čo prispieva k regulačným problémom v tejto oblasti. Hoci poznatky o účinkoch HHC u ľudí sú obmedzené, spolu s novými štúdiami vrátane niektorých hlásení o súvislostiach so psychózou sa objavili obavy. Vyskytli sa tiež prípady intoxikácie u detí spôsobenej konzumáciou požívatín s obsahom HHC.

Kokaín a syntetické stimulanty zohrávajú v súčasnosti väčšiu úlohu v rámci problémov s drogami v Európe

Už šiesty rok po sebe bolo v Európe zadržané rekordné množstvo kokaínu

'Operation Nano’, 9.5 tonnes of cocaine seized August 2023, Port of Algeciras (Cadiz), Policía Nacional and the Spanish Customs Surveillance Force (SVA-DAVA), Spain

Členské štáty EÚ v roku 2022 opäť zachytili rekordné množstvá kokaínu, čo predstavuje najmenej 323 ton. Európske záchyty v súčasnosti prevyšujú záchyty v Spojených štátoch, ktoré sa v minulosti považovali za jeden z najväčších trhov s touto drogou. Kokaín sa do Európy dostáva rôznymi cestami, ale nezákonné pašovanie veľkého množstva kokaínu cez veľké európske námorné prístavy v intermodálnych komerčných prepravných kontajneroch sa považuje za dôležitý faktor vysokej dostupnosti tejto drogy.

Obchodovanie s nelegálnymi drogami je veľmi dynamické a rýchlo sa prispôsobuje geopolitickému vývoju, regionálnym konfliktom a zmenám obchodných trás. Predpokladá sa, že vývoj v Kolumbii, Brazílii a Ekvádore prispel k nárastu objemu kokaínu pašovaného do Európskej únie. Keďže sa na hlavných známych miestach vstupu drogy do EÚ rozšírili zábranné opatrenia, zdá sa, že pašeráci drog sa čoraz viac zameriavajú na menšie prístavy v iných krajinách EÚ a v krajinách hraničiacich s Európskou úniou, kde sa odstrašujúce opatrenia môžu uplatňovať menej intenzívne. Niektoré krajiny severnej Európy vrátane Švédska a Nórska oznámili v roku 2023 rekordné záchyty kokaínu v námorných prístavoch, čo naznačuje, že všetky miesta vstupu do Európskej únie sa teraz stali zraniteľnými.

Miesta výroby kokaínu v Európe odhaľujú, ako skupiny nezákonných obchodníkov inovujú, aby sa vyhli odhaleniu 

Seizure of half a tonne of cocaine chemically concealed in 2,000 bags of charcoal seized by Garda National Drugs and Organised Crime Bureau, assisted by the Irish Navy and Customs and Revenue, 14 July 2021, Dublin Port, Ireland

Pravidelné odhaľovanie rozsiahlych laboratórií na spracovanie kokaínu v celej Európe, najmä v Belgicku, Španielsku a Holandsku, odhaľuje, ako nadnárodné zločinecké siete z oboch strán Atlantiku spolupracujú na vývoji nových metód prepravy kokaínu do Európy. Svedčí o tom používanie špecializovaného vybavenia a zapojenie chemikov s odbornými znalosťami do ukrývania a spracovania kokaínu. Spracovanie kokaínu v Európe zvyčajne zahŕňa sekundárnu extrakciu kokaínu, ktorý bol začlenený do iných materiálov, aby sa znížilo riziko jeho odhalenia, keď je súčasťou komerčných zásielok legálneho tovaru. Tieto metódy obchodovania s drogami siahajú od jednoduchej impregnácie kokaínu do materiálu až po sofistikovanejšie chemické skrývanie, pri ktorom je droga začlenená do rôznych plastov, polymérov alebo kovových komplexov.

Okrem toho sa v súčasnosti do Európy pašuje aj kokaínová pasta a kokaínová báza, pričom záverečné štádium spracovania na hydrochlorid kokaínu sa dokončuje v tajných laboratóriách. Dôvody toho nie sú známe, ale navrhlo sa, že to môže byť odpoveďou na relatívny nedostatok chemikálií na spracovanie kokaínu v Latinskej Amerike a hospodársku výhodu kontroly záverečných fáz výrobného procesu v Európe.

Vplyv vysokej dostupnosti kokaínu na verejné zdravie je čoraz viditeľnejší

cocaine powder lines in a mirror

Kokaín je po kanabise druhou najčastejšie užívanou nelegálnou drogou v Európe. Objavuje sa čoraz viac náznakov, že pretrvávajúca vysoká dostupnosť tejto drogy má čoraz väčší negatívny vplyv na verejné zdravie v Európe. Hoci v údajoch možno pozorovať značnú geografickú heterogenitu, kokaín je celkovo druhou najčastejšie uvádzanou nelegálnou drogou, a to tak u osôb, ktoré prvýkrát nastúpili do služieb protidrogovej liečby, ako aj v obmedzenejších dostupných informáciách o akútnych prípadoch drogovej toxicity na oddeleniach urgentného príjmu nemocníc. Európske služby kontroly drog, hoci nie sú reprezentatívne na národnej úrovni, poznamenali, že kokaín bol v roku 2022 najčastejšie kontrolovanou látkou. Dostupné toxikologické údaje naznačujú, že táto droga bola v roku 2022 zapojená približne do jednej pätiny úmrtí v dôsledku predávkovania drogami, často v súvislosti s inými látkami. Okrem toho, keďže užívanie kokaínu môže zhoršiť základné kardiovaskulárne problémy, čo je hlavnou príčinou úmrtí v Európe, je pravdepodobné, že celkové prispievanie tejto drogy k úmrtnosti sa dostatočne neuznáva.

Zvyšky kokaínu v komunálnych odpadových vodách sa tiež zvýšili v dvoch tretinách miest na základe údajov za roky 2023 a 2022. To spolu s ďalšími informáciami naznačuje, že s rastúcou dostupnosťou kokaínu sa zmenila aj jeho geografická a sociálna distribúcia. Obzvlášť znepokojujúce je, že v niektorých krajinách sa zdá, že užívanie kokaínu rastie medzi marginalizovanejšími skupinami. To je v protiklade s tým, že verejnosť vníma túto drogu tak, že ju častejšie užívajú sociálne integrovaní a bohatí ľudia. Fajčenie aj injekčné užívanie kokaínu sú spojené s väčšími zdravotnými problémami ako je nosová insuflácia, a preto je znepokojujúce, že injekčné užívanie kokaínu a užívanie cracku v mnohých krajinách podľa hlásení narastá. Fajčený crack je forma drogy, ktorá sa spája s problematickejšími modelmi užívania a užívaním marginalizovanejšími skupinami. Ako bolo uvedené inde v tejto správe, injekčné užívanie kokaínu sa v posledných rokoch spája s množstvom lokalizovaných epidémií HIV v Európe.

Európa zostáva významným výrobcom syntetických drog

production laboratory of synthetic drugs, photo taken by the Belgian police

Hoci monitorovanie nezákonnej činnosti je vždy náročné, dostupné informácie naznačujú, že rozsah a zložitosť nezákonnej výroby drog v Európe naďalej rastie. V roku 2022 boli v Európskej únii nahlásené stovky zariadení na výrobu syntetických drog, ktoré boli zlikvidované. Tieto zariadenia vyrábali rôzne látky vrátane amfetamínu, metamfetamínu, syntetických katinónov a MDMA. Odhalili sa aj zariadenia pre posledné fázy výroby heroínu. Okrem toho pravidelné odhaľovanie samostatných miest na výrobu, extrakciu, rezanie a balenie kokaínu v posledných rokoch naznačuje, že sekundárna výroba kokaínu je v súčasnosti v niektorých častiach Európy dobre zavedená, čo uľahčuje používanie inovatívnych metód chemického ukrývania a pašovania tejto drogy do Európy.

Inovácie vo výrobných procesoch vyplývajúce aj z niektorých nedávnych záchytov chemických látok, ktoré možno použiť na výrobu prekurzorových chemických látok potrebných na výrobu amfetamínu, metamfetamínu a MDMA, a tak obchádzať kontroly zavedené na zníženie dostupnosti týchto drog. 

Výzvou v tejto oblasti je, že používanie rozmanitejšieho súboru chemických látok a zavedenie nových spôsobov chemickej syntézy znamená, že colné orgány, presadzovanie práva a existujúce predpisy môžu mať problém udržať krok s vývojom na trhu. Okrem toho tam, kde dochádza k výrobe nelegálnych syntetických drog, rastie povedomie o rizikách pre verejné zdravie a životné prostredie vyplývajúcich zo skládkovania alebo likvidácie často veľkých objemov nebezpečných látok používaných v procese výroby drog.

Výroba metamfetamínu a nezákonné obchodovanie s ním poukazujú na potenciál zvýšeného užívania v Európe

photo of methamphetamine

Zdá sa, že problémy s metamfetamínom celosvetovo narastajú a tento syntetický stimulant významne prispieva k škodám súvisiacim s drogami v mnohých častiach sveta. V Európe, s výnimkou niekoľkých krajín, je metamfetamín pomerne zriedkavo používaným stimulantom. Drogové trendy sú však čoraz dynamickejšie a môžu sa rýchlo meniť. Preto je znepokojujúce, že existujú určité signály, že užívanie metamfetamínu sa môže šíriť do viacerých krajín, aj keď celková úroveň užívania zostáva nízka. Ďalšou obavou sú pretrvávajúce dôkazy o výrobe v Európe. Aj keď počet zlikvidovaných miest na výrobu metamfetamínu v roku 2022 mierne klesol, tieto celkové počty kolíšu z roka na rok, pretože do veľkej miery odrážajú množstvo „kuchynských laboratórií“ v malom rozsahu. Nízkoobjemová výroba metamfetamínu na miestnu spotrebu je dlhodobým javom v niektorých častiach Európy, ako je Česko, s vytvorenými kruhmi osôb užívajúcimi túto drogu. V poslednom čase však pribúdajú dôkazy o existencii väčších zariadení, často umiestnených inde v Európe, ktoré vyrábajú túto drogu vo veľkých objemoch na vývoz na trhy mimo EÚ.

Záchyt glycidových derivátov BMK, prekurzora používaného na rozsiahlu výrobu metamfetamínu, sa v roku 2022 výrazne zvýšil, zatiaľ čo boli zachytené aj nové alternatívne chemikálie, z ktorých možno vyrábať aj BMK. Okrem toho boli naďalej zachytené veľké objemy kyseliny vínnej. Kyselina vínna sa používa na výrobu účinnej a vyhľadávanej formy metamfetamínu (d-metamfetamínu používaného na „kryštalický metamfetamín“). Celkovo tieto informácie naznačujú, že výroba metamfetamínu vo veľkom rozsahu je v súčasnosti v Európskej únii už etablovaná. V súčasnosti sa zdá, že výroba v tomto rozsahu je určená najmä na vývoz na trhy mimo EÚ. To je samo o sebe znepokojujúce, ale predstavuje to aj riziko, že by sa používanie tohto lieku mohlo v Európskej únii rozšíriť, ak by tomu boli priaznivé podmienky na trhu.

Syntetické katinóny predstavujú čoraz väčšiu výzvu

Drums containing 3-CMC and alpha-PHiP seized at Barcelona airport by Spanish Civil Guard Customs and Police – Spain, January 2022.

Dynamickú povahu európskeho trhu s drogami zvýrazňuje zvýšený počet hlásení o výrobe a používaní syntetických katinónov, triedy drog, ktorá je v Európe relatívne nová. Tu uvedené údaje naďalej poukazujú na veľký objem obchodovania so syntetickými katinónmi do Európy zo zdrojových krajín, napríklad Indie. Zároveň je čoraz viac dôkazov o výrobe v Európskej únii, najmä v Poľsku. Veľkosť a rozsah výrobných miest, ktoré orgány presadzovania práva nahlásili ako odstránené, sa pohybuje od relatívne malých tzv. kuchynských laboratórií až po zariadenia schopné vyrábať veľké množstvá týchto látok. Vzhľadom na objemy prekurzorov chemických látok zachytených v súčasnosti a zachytenie neregulovaných alternatívnych chemických látok sa zdá byť pravdepodobné, že dochádza k rozsiahlej výrobe pre európsky trh aj externé trhy.

Vývoj v oblasti opioidov prináša nové výzvy tak pre protidrogové politiky, ako aj pre modely reakcie

Prítomnosť viacerých látok pri väčšine úmrtí spôsobených opioidmi si zaslúži väčšiu pozornosť

Emergency vehicle driving fast on a blurred street

Pozorovanie, že modely spotreby drog sa stávajú dynamickejšími a zároveň komplexnejšími, sa opäť dostáva do centra pozornosti v našej analýze úmrtí spôsobených drogami, niekedy označovaných ako „úmrtia z predávkovania“. Opioidy zostávajú najčastejšie uvádzanou skupinou látok, ale často sa vyskytujú v kombinácii s inými látkami, čo poukazuje na to, že modely užívania viacerých drog sú dôležitou príčinou poškodení súvisiacich s drogami v Európe. Napríklad benzodiazepíny, alkohol alebo kokaín sú často hlásené spolu s opioidmi v dostupných toxikologických údajoch a je pravdepodobné, že spoločná konzumácia týchto rôznych skupín liekov je dôležitým, ale nie vždy dostatočne uznávaným faktorom na pochopenie úmrtnosti súvisiacej s drogami a reakciu na ňu.

Na úrovni EÚ sa nedávne trendy pri úmrtiach v spojení s opioidmi zdajú byť stabilné, podiel úmrtí v starších vekových skupinách sa však zvyšuje. Odhaduje sa, že heroín sa v roku 2022 v Európskej únii podieľal na viac ako 1 800 úmrtiach a v niektorých západoeurópskych krajinách je naďalej drogou najčastejšie identifikovanou pri úmrtiach súvisiacich s opioidmi. Z dostupných údajov však vyplýva, že heroín je v súčasnosti prítomný pri väčšine úmrtí v dôsledku predávkovania len v menšine krajín, pričom významnejšiu úlohu zohrávajú iné opioidy a iné drogy. Celkovo sa situácia zdá byť heterogénnejšia ako v minulosti, pričom opioidy iné ako heroín vrátane metadónu a v menšej miere buprenorfínu, liekov na zmiernenie bolesti obsahujúcich opioidy a iných novších syntetických opioidov sú spojené s významným podielom úmrtí z predávkovania v niektorých krajinách.

Dostupné údaje naznačujú, že v niektorých krajinách stúpa počet úmrtí, na ktorých sa podieľajú stimulanty. Interpretácia týchto údajov je však zložitá, a to z toho dôvodu, že úmrtia súvisiace so stimulantmi môžu byť obzvlášť často predmetom nedostatočného oznamovania, ako aj z dôvodu, že stimulanty sa často vyskytujú aj v prípadoch úmrtí, pri ktorých sa zistila prítomnosť iných drog vrátane opioidov.

Rastú obavy, že vysoko účinné syntetické opioidy predstavujú významnú hrozbu pre verejné zdravie.

emergency room

Úmrtia spojené s užívaním opioidov sú v Európe dôležitým problémom pre verejné zdravie, ale v súčasnosti predstavujú len malú časť počtu úmrtí súvisiacich s touto triedou liekov hlásených v Severnej Amerike. Spojené štáty aj Kanada zažívajú mimoriadnu situáciu v oblasti verejného zdravia spôsobenú syntetickými opioidmi, najmä derivátmi fentanylu. Situácia v Európe je veľmi odlišná. Aj keď je pravdepodobné, že niektoré údaje boli podhodnotené, deriváty fentanylu boli v roku 2022 spojené len so 163 úmrtiami. Tieto úmrtia zahŕňajú aj úmrtia spojené s fentanylom, ktorý sa nepoužíva na lekárske účely, ale získal sa z nelegálneho trhu.

Napriek tomuto rozdielu v rozsahu rastú obavy, že na európskom drogovom trhu sa čoraz častejšie objavujú vysoko účinné syntetické opioidy, ktoré spôsobujú poškodenie. Okrem toho, aj keď je situácia v Severnej Amerike odlišná, poskytuje varovanie o tom, ako rýchlo sa môžu vyvíjať trendy v používaní opioid s dramatickými dôsledkami pre verejné zdravie. Je preto znepokojujúce, že od roku 2009 bolo do systému včasného varovania EÚ nahlásených 81 nových syntetických opioidov, pričom v roku 2023 sa objavilo 7 nových látok. Šesť z nich boli vysoko účinné nitazénové opioidy. Liek Nitazenes bol prvýkrát oznámený EMCDDA približne v roku 2019. Odvtedy bolo v Európe identifikovaných 16 nitazénov, pričom väčšina krajín odhalila jednu z týchto látok na ich území.

Výskyt nitazénových opioidov, ktoré sú už spojené s poškodením v niektorých krajinách

Photo with two recipients, one with nitazenes powder compared to brown heroin powder. Photo by Forensic Science Ireland

Nitazény sa predávali v prípravkoch, ktoré sa podobajú pouličnému heroínu, alebo na internete ako „ syntetický heroín“ a objavili sa aj v tabletách nesprávne predávaných ako liečivé opioidy alebo iné lieky. Existujú aj hlásenia o zmesiach na fajčenie falšovaných nitazénmi. Tieto drogy boli v roku 2023 spojené s nárastom úmrtí spôsobených drogami v Estónsku a Lotyšsku, kde v súčasnosti predstavujú významný podiel úmrtí spôsobených predávkovaním. Lokálne ohniská otravy boli hlásené aj v Írsku a vo Francúzsku v roku 2023. V Írsku boli nitazény nesprávne predávané ako heroín, čo viedlo k viacnásobnému predávkovaniu, a v roku 2024 boli tiež spojené s predávkovaním v dvoch väzniciach. Mimo Európskej únie boli nitazény spojené s predávkovaním drogami v Austrálii, Severnej Amerike a Spojenom kráľovstve. Tieto drogy nie sú v bežných údajoch dostupných na úrovni EÚ v súčasnosti zreteľne uvedené. Vzhľadom na ich vysokú účinnosť a novosť však existujú obavy, že nitazénové opioidy sa nemusia dať bežne zistiť v postupoch bežne používaných na toxikológiu post mortem. To zvyšuje možnosť, že počet úmrtí alebo otráv bez smrteľných následkov, ktoré sa pripisujú týmto látkam, môže byť podhodnotený.

Tento vývoj sa vyskytuje v kontexte ďalších nedávnych signálov znepokojujúcich zmien na trhu s opioidmi v Európe. Patrí medzi ne vznik „ tranq-dope“ v roku 2021, pri ktorom sa syntetické opioidy miešajú so zvieracím sedatívom a analgetikom xylazinom, a „ benzo-dope“ v roku 2022, pri ktorom sa syntetické opioidy miešajú s novými benzodiazepínmi (ako je bromazolam). Takéto zmesi sa bežne vyskytujú v častiach Severnej Ameriky, kde boli spojené s celým radom zdravotných problémov.

Nové výzvy pre politiku, prax a výskum

Vznik nových a vysoko účinných syntetických opioidov prináša nové výzvy pre protidrogovú politiku a prax. Poukazuje tiež na významné medzery v poznatkoch, ktoré si vyžadujú kontrolu výskumu. Mnohé z týchto látok nepodliehajú kontrole drogovej závislosti, keď sa prvýkrát objavia. V tejto súvislosti má Európa šťastie, že prostredníctvom svojho systému včasného varovania zaviedla zrýchlený mechanizmus na identifikáciu, hodnotenie a kontrolu rizík spojených s drogami. Je však nevyhnutné, aby členské štáty podporili tento mechanizmus vhodnými vnútroštátnymi opatreniami. V súčasnosti sa zdá, že väčšina nových syntetických opioidov sa dodáva z ázijských krajín. Preto je pravdepodobné, že multilaterálne sledovanie bude dôležité. Je známe, že v Európe dochádza k určitej výrobe derivátov fentanylu, doteraz však bola obmedzená. Technické prekážky výroby týchto látok sú však relatívne nízke, a preto je nevyhnutné zvážiť, čo môže predstavovať účinné opatrenia na zabránenie možnosti rozsiahlej výroby týchto drog v rámci Európskej únie.

Nedávne skúsenosti v Európskej únii ukázali, ako náhly výskyt silných syntetických opioidov môže viesť k viacerým otravám počas krátkeho obdobia s potenciálom preťažiť miestne služby. Odolnosť v tejto oblasti možno zvýšiť zavedením multiagentúrneho plánu rýchlej reakcie, ktorý zahŕňa účinnú zložku komunikácie o rizikách s cieľom upozorniť ľudí vystavených riziku, ako aj služby v prvej línii. Okrem toho je potrebné rozšíriť modely reakcie v tejto oblasti, aby sa uznalo, že vzhľadom na to, že tieto látky sa predávali ako zmesi s inými látkami alebo v zmesiach s inými látkami, ohrozená populácia sa nevyhnutne neobmedzuje na tých, ktorí v minulosti užívali opioidy. Dôležitá bude aj schopnosť rýchlo identifikovať prítomnosť vysoko silných opioidov na miestnych trhoch s drogami. Kritickou požiadavkou modelov reakcie v tejto oblasti bude zabezpečenie primeraných dodávok antagonistického naloxónu opioidov pre pracovníkov v prvej línii, ako sú polícia, sanitné vozidlá a poskytovatelia tzv. nízkoprahových služieb, a aby sa im umožnilo podávať túto drogu v prípade potreby. Napokon naša dôkazová základňa v Európe, pokiaľ ide o to, čo predstavuje účinnú reakciu na problémy s opioidmi, je vo veľkej miere založená na našich skúsenostiach s reakciou na problémy s heroínom v minulosti. Preto je naliehavo potrebný výskum s cieľom posúdiť, do akej miery si naše súčasné modely reakcie môžu vyžadovať úpravu, aby boli naďalej vhodné na daný účel v kontexte dostupnosti novších a vysoko účinných opioidov, najmä ak sa tieto látky objavujú v zmesiach s inými drogami, ako je napríklad xylazín.

Mohol by pokles dostupnosti heroínu viesť k väčšiemu trhu so syntetickými opioidmi?

photo of a poppy field

V apríli 2022 Taliban oznámil zákaz pestovania ópiového maku. Podobný, hoci krátkodobý zákaz v roku 2001 znamenal uvedenie náhradných látok vrátane stimulantov a syntetických opioidov na európsky trh. Tieto zmeny boli krátkodobé vo väčšine krajín, ale v malom počte krajín boli zaznamenané dlhodobé zmeny na trhu s opioidom. Vzhľadom na to, že Afganistan je hlavným zdrojom heroínu konzumovaného v Európe, najnovší zákaz ópia vyvolal špekulácie, že by mohol v budúcnosti spôsobiť nedostatok heroínu, čo by mohlo viesť k zvýšeniu ponuky syntetických opiátov a ich užívaniu v Európe.

Úrad Organizácie Spojených národov pre drogy a kriminalitu (UNODC) odhaduje, že výroba ópia v roku 2023 klesla o 95 %. Hoci v tejto oblasti existuje značná neistota, dôkazy naznačujú, že v Afganistane zostávajú značné zásoby ópia. To môže pomôcť vysvetliť, prečo sme nezaznamenali žiadne narušenie tokov heroínu do Európskej únie. K určitým úpravám na trhu však mohlo dôjsť v reakcii na ohlásené zvýšenie cien ópia v Afganistane. V čase písania tohto dokumentu je ešte príliš skoro povedať, či sa súčasný zákaz produkcie ópia dlhodobo udrží. Napriek tomu by bolo rozumné pripraviť sa na možný nedostatok heroínu koncom roka 2024 alebo v roku 2025. Okamžitá reakcia by zahŕňala zabezpečenie dostupnosti dostatočného počtu miest na protidrogovú liečbu pre tých, ktorí hľadajú pomoc pri zvládaní užívania opioidov. Takisto by bolo dôležité pozorne sledovať, či zmeny v ponuke heroínu mali vplyv na dostupnosť alebo užívanie iných látok. Medzi látky, ktoré je potrebné zvážiť, patria účinné syntetické opioidy, ale aj známejšie látky, ako sú stimulanty.

Mohlo by Mjanmarsko nahradiť Afganistan ako zdroj heroínu pre Európu?

hand holding an opium poppy with cuts

Mjanmarsko bolo v minulosti významným zdrojom ópia a heroínu, hoci vo všeobecnosti nie sú určené pre európske trhy. Predpokladá sa, že heroín z Mjanmarska sa nezákonne pašuje do rôznych krajín v Ázii a Oceánii. Po období poklesu sa v posledných troch rokoch objavili hlásenia o zvýšenom pestovaní ópia. Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) odhaduje, že Mjanmarsko v roku 2023 vyprodukovalo 1 080 ton ópia, čo je o 36 % viac ako v roku 2022, ale stále oveľa menej ako množstvo vyprodukované v Afganistane v posledných rokoch. Vzhľadom na potenciálnu hodnotu tejto plodiny pri konverzii na heroín pre pašerákov a vzhľadom na rastúce námorné obchodné toky medzi Juhovýchodnou Áziou a Európou existuje potenciálne riziko, že by sa táto časť mohla v budúcnosti presmerovať na ziskové trhy v Európe. Monitorovanie akéhokoľvek výskytu heroínu z tohto regiónu je preto opodstatnené, zostáva však náročné vzhľadom na bezpečnostný kontext v Mjanmarsku, ktoré je od roku 2021 zmietané občianskou vojnou. V krátkodobom až strednodobom horizonte sa však zdá, že je nepravdepodobné, že by heroín vyrobený v tomto regióne nahradil objem heroínu, ktorý sa doteraz dodával na európsky trh z Afganistanu.

V skratke

V skratke – odhady užívania drog v Európskej únii
 

Zdrojové údaje

Údaje použité na vytvorenie infografík a grafov na tejto stránke nájdete nižšie.

Užívanie drog v Európe, stručné zdrojové údaje
Veková skupina Látka Užívanie v minulom roku (v miliónoch) Užívanie v minulom roku (%) Najnižší vnútroštátny odhad (%) Najvyšší vnútroštátny odhad (%) Celoživotné užívanie (v miliónoch) Celoživotné užívanie (%)
Dospelí (vo veku 15 – 64 rokov) Amfetamíny 2.3 0.8     10.3 3.6
Mladí dospelí (vo veku 15 – 34 rokov) Amfetamíny 1.5 1.5 0 4    
Dospelí (vo veku 15 – 64 rokov) Kanabis 22.8 8     85.4 29.9
Mladí dospelí (vo veku 15 – 34 rokov) Kanabis 15.1 15 3.4 21.5    
Dospelí (vo veku 15 – 64 rokov) Kokaín 4 1.4     15.4 5.4
Mladí dospelí (vo veku 15 – 34 rokov) Kokaín 2.5 2.5 0.5 5.5    
Dospelí (vo veku 15 – 64 rokov) MDMA 2.9 1     12.3 4.3
Mladí dospelí (vo veku 15 – 34 rokov) MDMA 2.2 2.2 0.3 9.8    
Heroín a iné opioidy v EÚ, v skratke
Charakteristika Hodnota
Vysokorizikoví užívatelia opioidov 860 000
Liečba agonistami opioidov (počet osôb, ktoré ju dostali) 513 000
Opioidy: podiel žiadostí o protidrogovú liečbu (%) 24
Iné drogy: podiel žiadostí o protidrogovú liečbu (%) 76
Opioidy: podiel smrteľných predávkovaní (%) 74
Iné drogy: podiel smrteľných predávkovaní (%) 26

Top