Euroopa uimastiolukorra mõistmine 2024. aastal – peamised arengud (Euroopa uimastiprobleemide aruanne 2024)

cover of european drug report 2024 commentary

EMCDDA värskeim analüüs Euroopa uimastiolukorra kohta annab ülevaate uimastiturust, mis ühelt poolt on ajas püsiv, aga teisalt mõjutatud ülemaailmsetest muutustest. Olemasolevate ja uute ebaseaduslike uimastitega seotud jätkuvad tervise- ja ohutusprobleemid ning nende üha suurem koosmõju loovad keerulise poliitikakonteksti tõhusate meetmete kavandamiseks ja rakendamiseks. 2024. aasta Euroopa uimastiprobleemide aruandes antakse ülevaade uimastiolukorrast Euroopas, tuginedes uusimatele kättesaadavatele andmetele. Sissejuhatavas osas esitatakse lühikesed analüütilised kommentaarid mõne olulise küsimuse kohta, mida praegu Euroopa uimastipoliitika tegevuskavas käsitletakse.

See lehekülg on osa Euroopa uimastiprobleemide 2024. aasta aruandest, mis on Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) aastaülevaade uimastiolukorrast Euroopas.

Viimati ajakohastatud: 11. juuni 2024

KÕIKJAL, KÕIK, IGAÜKS

Reageerimine Euroopa muutuvatele uimastiprobleemidele

2024. aasta Euroopa uimastiprobleemide aruande analüüsi peamine sõnum on, et ebaseaduslike uimastite tarvitamise mõju on nüüd nähtav peaaegu kõikjal meie ühiskonnas. Peaaegu kõik ained, millel on psühhoaktiivsed omadused, on potentsiaalselt kasutatavad uimastina. See tähendab, et igaüht võivad kas otseselt või kaudselt mõjutada ebaseaduslike uimastite tarvitamine ja sellega seotud probleemid.

Kõikjal

A puddle of water with light reflections on wet sand

Tänapäeval näeme uimastiprobleemide mõju peaaegu kõikjal. Riigisiseselt avalduvad need muudes keerukates poliitikaprobleemides (nt kodutus, psühhiaatriliste häirete ravi ja noorte kuritegevus) ning süvendavad neid. Mõnes riigis võib täheldada ka uimastiturust tingitud suuremat vägivalda ja korruptsiooni. Rahvusvahelisel tasandil suurenevad uimastiprobleemid paljudes väikse ja keskmise sissetulekuga riikides, ohustades valitsust ja arengut, süvendades juba niigi olemasolevaid olulisi rahvatervise- ja julgeolekuprobleeme paljudes riikides.

Kõik

Colour splashes on a window

Üha enam täheldame, et uimastiturule võivad ilmuda peaaegu kõik psühhoaktiivsete omadustega ained, sageli valesti märgistatud või segudes, mistõttu tarvitajad ei pruugi teada, mida nad tarvitavad, mis suurendab terviseriske ja tekitab uusi jõustamis- ja regulatiivprobleeme.

 

 

Igaüks

A crowd of people facing a stage with their arms in the air

Praegu nähtavate arengute mõju viitab, et ebaseaduslik uimastitarvitamine, uimastituru toimimine ja sellega seotud probleemid mõjutavad mingil viisil tõenäoliselt igaüht. Selle otsene tõend on inimesed, kellel tekivad probleemid ja kes vajavad ravi või muid teenuseid. Kaudselt näeme seda haavatavate noorte värbamises kuritegevusse, surves tervishoiueelarvetele ja nende kogukondade sotsiaalsetes kuludes, kes tunnevad end ohustatuna või kus korruptsioon või kuritegelikud tavad ohustavad asutusi või ettevõtteid.

Euroopa Liidu Uimastiamet – pakkuda Euroopale suuremat suutlikkust reageerida tõhusalt keerukamatele ja kiiresti muutuvatele uimastiprobleemidele

photos of light beams creating a network

Alates EMCDDA asutamisest 1993. aastal on uimastiprobleemide ulatus ja olemus oluliselt muutunud. Praeguste uimastitega seotud uute probleemide lahendamiseks on ameti volitused läbi vaadatud ning 2. juulil 2024 muudetakse Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus Euroopa Liidu Uimastiametiks (EUDA). 

EUDA toetab Euroopa Liitu ja selle liikmesriike, parandades ja laiendades uimastitarvitamise ja uimastitega seotud probleemide järelevalvet, suurendades meie valmisolekut uute ohtude tuvastamiseks ja neile reageerimiseks ning investeerides pädevuse arendamisse. Need meetmed aitavad kaasa paremate sekkumiste elluviimisele nii tervishoiu kui ka julgeoleku valdkonnas.

EUDA pakub teenuseid neljas kattuvas valdkonnas: uute ja tulevaste probleemide ennetamine; tekkivate riskide ja uimastitega seotud ohtude tuvastamine ja hoiatusteadete väljastamine; vajaduste ja olemasolevate meetmete hindamine; ning sidusrühmade abistamine uute teadmiste ja parimate tavade hindamise ja levitamise kaudu. 

Andmete kogumine, analüüs ja levitamine jäävad EUDA põhiülesanneteks ning neid täiendavad uued pädevused. Nende hulka kuuluvad suuremad investeeringud mitme uimasti koostarvitamisest tulenevate probleemide mõistmisse ja neile reageerimisse ning analüütilise suutlikkuse suurendamine uue kohtuekspertiisi- ja toksikoloogialaborite võrgustiku loomise kaudu. EUDA töötab välja uue Euroopa uimastihoiatussüsteemi, et laiendada meie varajase hoiatamise süsteemi praegust tööd uute psühhoaktiivsete ainete valdkonnas ning täiendada seda uute tervise- ja julgeolekuohtude hindamise võimalustega. Tehakse ka suuremaid investeeringuid teaduslünkade ja -vajaduste väljaselgitamiseks ning korrapärane prognoosimine ja skaneerimine aitavad suurendada ELi valmisolekut reageerida tulevastele väljakutsetele uimastivaldkonnas. EUDA jätkab tihedat koostööd Reitoxi riiklike uimastialaste teabekeskuste võrgustikuga, mille rolli tugevdatakse. Toetatakse tõenditel põhineva poliitika hindamist ja arendamist ning amet saab rohkem investeerida ELi tasandi poliitiliste vajaduste toetamisse oma tegevuses. Samuti saab amet teha rohkem, et arendada ja edendada tõenditel põhinevaid sekkumisi ja parimaid tavasid, täita tugevamat rahvusvahelist rolli ja toetada Euroopa Liitu uimastipoliitikas mitmepoolsel tasandil.

Uimastiolukord Euroopas 2024. aastal – ülevaade

Sageli tugevamate ainete laiema valiku suur kättesaadavus

powder and pills on a green background

Euroopa Liidus tavapäraselt tarvitatavate ebaseaduslike uimastite pakkumisega seotud näitajate analüüs tõendab, et peaaegu kõigi aineliikide kättesaadavus on endiselt suur. Lisaks viitab kättesaadav teave sellele, et turgu iseloomustab minevikust suurema hulga uimastite laialdane kättesaadavus, kusjuures ained on sageli kättesaadavad suure kanguse või puhtusastmega või uutes vormides, segudes või kombinatsioonides. Nende hulka kuuluvad uudsemad ained, mille terviseriskidest on nii tarbijatel kui ka teadlastel piiratud teadmised. Üha enam mitmekesistuvad vormid, milles ained võivad olla turul kättesaadavad, ja mõnel juhul, näiteks kanepi puhul, ka nende tarvitamise manustamisviisid, sest on ilmunud söödavad toiduained ja mitmesugused aurustustehnoloogiad. Need arengud suurendavad muret, et mõnede ainetega seotud riskid võivad suureneda. Eelkõige uimastitarvitajatel võib olla suurem tervisehäirete, sealhulgas surmaga lõppeva mürgistuse risk, sest nad tarvitavad, võib-olla teadmatult, tugevama või uudsema toimega aineid.

Kaubandustaristu sihtimine on seotud uimastite suure kättesaadavusega

Mis puudutab ainete salakaubavedu Euroopa Liitu, siis kättesaadavuse suurenemisele aitab oluliselt kaasa kuritegelike rühmituste võime kasutada ära kaasaegse kaubandustranspordi taristu pakutavaid võimalusi. Peaaegu 70% uimastite konfiskeerimistest tolliasutuste poolt toimub Euroopa Liidu sadamates ning suures koguses uimasteid, eelkõige kokaiini, avastatakse ühendveokonteinerites. Näiteks teatas Hispaania 2023. aastal oma kõigi aegade suurimast kokaiini konfiskeerimisest ühes saadetises, st Ecuadorist pärit banaanides peideti 9,5 tonni uimastit. Ka Belgia ja Madalmaade suured sadamad on regulaarselt uimastikaubandusega tegelevate organisatsioonide sihtmärgid ning tuntakse muret, et väiksemad sadamad mujal Euroopas satuvad üha enam ohtu.

Selles valdkonnas tegutsevate kuritegelike rühmituste kasutatavad meetodid on muutunud üha keerukamaks ning juhtumid tarneahelatesse imbumise ja võtmetöötajate ärakasutamise kohta hirmutamise ja korruptsiooni kaudu on hästi dokumenteeritud. Sellele reageerimiseks sisaldab ELi 2023. aasta tegevuskava võitluseks ebaseadusliku uimastikaubandusega meetmeid, millega tugevdatakse tolli riskijuhtimist ning ebaseaduslike uimastite ja lähtekemikaalide avastamist. See hõlmab ka kõrgtehnoloogiliste konteinerite skaneerimisseadmete kasutuselevõtu toetamist ja ELi tolliinfosüsteemide koostalitlusvõime suurendamist. Tegevuskava toetab ka hiljuti loodud Euroopa sadamate liitu, mis on avaliku ja erasektori partnerlus, mis hõlmab meetmeid Euroopa peamiste logistikakeskuste vastupidavuse suurendamiseks uimastikaubanduse ja kuritegelike rühmituste infiltratsiooni suhtes.

Poliitiline mure kasvab seoses uimastitega seotud vägivalla ja alaealiste ärakasutamisega

blurry picture of gun pointing at viewer

Üha enam valmistab muret asjaolu, et uimastite kättesaadavuse kõrge taseme, suuremahulise kaubitsemise ja kuritegelike rühmituste vahelise konkurentsi tõttu Euroopas kogevad mõned riigid üha enam vägivalda ja kuritegevuse muid vorme, mis on seotud uimastituru toimimisega. Ajalooliselt on uimastituruga seotud vägivallakuritegude suurimat koormust kandnud väljaspool Euroopa Liitu asuvad tootja- ja transiidiriigid ning see on endiselt nii. Euroopas, eelkõige riikides, kuhu teadaolevalt toimetatakse või kus toodetakse suurtes kogustes uimasteid, näib aga uimastikaubandusega seotud vägivalla tase olevat kasvamas. Samal ajal suureneb ka mure seoses alaealiste värbamise ja ärakasutamisega uimastikaubandusega tegelevate kuritegelike võrgustike poolt. Selle tulemusena omistavad õiguskaitseorganid nendele ohtudele üha suuremat tähtsust. Praegu on keeruline seirata uimastitega seotud kuritegevuse suundumusi ja arenguid Euroopa tasandil. Vastusena sellele on EMCDDA investeerinud selle valdkonna seirevahendite parandamisse, mille näide on hiljutine töö uimastitega seotud surma põhjustamiste näitaja väljatöötamiseks. Tihedas koostöös Europoli ja Euroopa Komisjoniga investeerib EUDA sellesse valdkonda tulevikus rohkem, sest usaldusväärne teave on tõenäoliselt eeltingimus selleks, et töötada välja tõhusad sekkumisstrateegiad vägivalla, korruptsiooni ja kuritegeliku ärakasutamise vastu võitlemiseks, mis on üha enam seotud mõnede praeguste Euroopa uimastiturgude toimimisega.

Mitme uimasti koostarvitamine ja uimastite väärmüük suurendavad terviseriske

patients in hospital corridor

Mitme uimasti koostarvitamine on kahe või enama psühhoaktiivse aine (seadusliku või ebaseadusliku) samaaegne või järjestikune tarvitamine. Sellega seotud probleem on see, et võidakse müüa aineid, mis sisaldavad ostja eelduste vastaselt ühte või mitut muud uimastit kas segus selle ainega, mida ta kavatses osta, või selle asendajana. See tähendab, et tarvitajad ei pruugi olla teadlikud sellest, mis ainet või aineid nad tegelikult tarvitavad. Mitme uimasti koostarvitamine võib suurendada terviseprobleemide riski ja raskendada tõhusate sekkumismeetmete kasutuselevõtmist, näiteks ägeda mürgistuse korral.

Selle aasta Euroopa uimastiprobleemide aruande peamine sõnum on, et psühhoaktiivsete ainete tarvitajate seas on levinud mitme uimasti koostarvitamine ning uimastite selline tarvitamine võib suurendada tõsiste terviseprobleemide tekkimise riski. Probleemid selles valdkonnas näivad samuti kasvavat. See on osaliselt tingitud väljakujunenud ebaseaduslike uimastite ja uute psühhoaktiivsete ainete suuremast turuintegratsioonist ning osaliselt sünteetiliste ainete laiemast kättesaadavusest ja tarvitamisest. Selles valdkonnas tekitavad muret sünteetiliste kannabinoididega segatud kanepitooted, MDMA-na müüdavad tooted, mis mõnikord sisaldavad sünteetilisi katinoone lisaainetena, ning väga tugevate sünteetiliste opioidide ilmumine segatuna muude ainetega või nende nime all vääralt müüduna. Samuti on oluline märkida, et alkoholi ja ebaseaduslike uimastite koostarvitamine võib samuti suurendada terviseriske, näiteks kui alkoholi tarvitatakse koos kokaiini, opioidide või uute või ebaseaduslike bensodiasepiinidega.

Vajalikud on uued kohtuekspertiisi, toksikoloogilised ja uuenduslikud andmeallikaid

Man in laboratory carrying out liquid chromotography-masse spectrometer

Üks 2024. aasta uimastiseire ülesanne on saada sügavam arusaam sellest, mis uimasteid tegelikult tarvitatakse ja mis kombinatsioonides. Seetõttu on EUDA tulevase töö prioriteet mitme uimasti koostarvitamise järelevalve tõhustamine ja meie arusaamise suurendamine sellest, mis on tõhus sekkumine selles valdkonnas. Toksikoloogiliste ja kohtuekspertiisiandmete allikate ja nendest saadava teabe parandamine on võtmekomponent, mis aitab paremini mõista, mis aineid turul müüakse ja mis uimastid või uimastikombinatsioonid on eriti kahjulikud. Lisaks jätkab EUDA investeerimist uute andmeallikate väljatöötamisse, mis annavad üksikasjalikuma ülevaate uimastitarvitamise harjumustest, näiteks uimastite testimise teenuste andmetest või süstalde seireuuringutest. Näiteks kasutatud süstaldes, mis on kogutud süstlavahetuskohtades, tuvastatakse sageli mitu ainet (sageli sealhulgas stimulandid ja opioidid), mis viitab sellele, et neid uimastiklasse tarvitatakse Euroopa linnades tavaliselt koos.

Mitmekesisemate ja keerukamate vajaduste rahuldamine

Tõenduspõhise uimastiennetuse rakendamise toetamine

Back view, positive teenage boys and girls standing by urban street railing outdoors

Uimastiennetuse eesmärk on lõpetada psühhoaktiivsete ainete tarvitamine või seda edasi lükata. Samuti võib see aidata vältida juba uimastite tarvitamisega alustanud inimeste puhul uimastitarvitamisega seotud häirete väljakukujunemist. Kõik selles valdkonnas kasutatud lähenemisviisid ei ole siiski osutunud tõhusaks ning on suurenenud huvi tõenduspõhiste ennetusprogrammide määramise ja rakendamise vastu. Selle eesmärgi saavutamist toetavad nüüd ennetusprogrammide registrite loomine, koolitusalgatused ja kvaliteedistandardite arendamine. Euroopa ennetuskava eesmärk on parandada ennetustegevuse üldist tõhusust. Üle 25 ELi liikmesriigis ja naaberriigis tegutsevad nüüd riiklikud Euroopa ennetuskava koolitajad. Ennetustegevust toetab ka register Xchange, mis on hinnatud ennetusmeetmete Euroopa veebiregister. Hoolimata sellest, et on olemas kvaliteetsed vahendid, mis aitavad kindlaks teha programmid, mis on tõenäoliselt tõhusad, on paljudes riikides endiselt vähe investeeringuid uimastiennetustöösse või tõendeid selle kohta, et vahendeid ei kasutata tõhusalt, investeerides programmidesse, mille tulemuslikkuse kohta puuduvad kindlad tõendid.

Süstitavate ainete suurem mitmekesisus suurendab terviseriske

hand holding a syringe

Kui soovitakse vähendada uimastitega seotud kahju on tõhusa ja tervikliku vastutegevuse tagamine Euroopa inimestele, kes süstivad uimasteid jätkuvalt nii poliitika kui praktika võtmeküsimus. Probleemid selles valdkonnas muutuvad siiski keerulisemaks, sest siin esitatud andmed toovad esile Euroopas süstitavate ainete suureneva mitmekesisuse ja selle, et see mitmekesisus võib olla seotud suurema riskiga.

Uimasteid süstivad inimesed on võrreldes teiste tarvitamisviisidega sageli suuremas riskis, näiteks vere teel levivate nakkuste nakatumisel kui uimastite üleannustamise tõttu suremisel. Uimastite süstimine võib samuti halvendada juba olemasolevaid terviseprobleeme või põhjustada abstsessi, septitseemiat ja närvikahjustusi. Uimastite süstimine on Euroopas viimase kümne aasta jooksul jätkuvalt vähenenud, kuid see moodustab siiski ebaproportsionaalselt suure osa ainete tarvitamisest tulenevatest akuutsetest ja kroonilistest tervisekahjustustest.

Ajalooliselt on heroiin olnud Euroopas peamine süstimisega seotud uimasti, kuid siin esitatud süstlajääkide andmed näitavad, kui muutlikuks ja keeruliseks on muutunud süstimisharjumused. Nüüdseks on süstlajääkides tuvastatud mitmesuguseid uimasteid, sealhulgas amfetamiine, kokaiini, sünteetilisi katinoone, opioidagonistravimeid, muid ravimeid ja mitmesuguseid uusi psühhoaktiivseid aineid, sageli kombineeritult, mis võib suurendada üleannustamise ohtu. Süstlaseire uuringud toetavad muid andmeid, mis näitavad, et eelkõige stimulantide süstimine on muutunud sagedasemaks uimasteid süstivate inimeste seas. See on murettekitav, sest stimulantide süstimist on seostatud nii sagedasema süstimise kui ka mitmete kohalike HIV-nakkusepuhangutega, millest on Euroopas viimasel kümnendil teatatud. Kõige värskemate andmete kohaselt teatatakse jätkuvalt kohalikest HIV-puhangutest, mis on seotud stimulantide süstimisega, sealhulgas 2022. aastal Itaalias Monzas toimunud puhangust.

Uimasteid süstivate inimeste seas HIVi leviku vähendamisel peetakse nüüd väga oluliseks kahju vähendamise meetmeid, eelkõige steriilsete süstimisvahendite jagamist, sealhulgas levitamist nii vanglates kui ka apteekides. Meie analüüs näitab siiski, et paljudes ELi riikides on katvus ja juurdepääs tasuta nõela- ja süstlaprogrammidele endiselt ebapiisav.

HIV-nakatumine on jõudmas pandeemiaeelsele tasemele

hand inserting a syringe in a yellow syringe container

Kuigi uued HIVi juhud, mis on seotud uimastite tarvitamise süstemaatilisusega, on Euroopa Liidus pika aja jooksul vähenenud, oli rohkem kui pooltes andmeid esitavatest riikidest 2022. aastal uute HIV-juhtude arv võrreldes 2021. aastaga suurenenud. 2022. aastal suurenes uimastite süstimisega seotud uute HIV-juhtude arv Euroopa Liidus 968-ni (eelneval aastal 662), jõudes taas 2019. aastaga sarnasele tasemele. See suurenemine võib osaliselt kajastada HIV-testimise suurenenud määra pärast COVID-19 pandeemiaga seotud piirangute kõrvaldamist ja tervishoiuteenuste, sealhulgas HIV-testimise pandeemiaeelse olukorra taastamist. Teine võimalik toetav tegur on teadaoleva HIV-diagnoosiga inimeste liikumine Euroopa riikide vahel pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Olenemata põhjusest väärib see nähtus täiendavat uurimist, sest igasugune muutus selles seni täheldatud pikaajalises langussuundumuses oleks murettekitav. Kuigi Euroopa Liit on paljude teiste maailma piirkondadega võrreldes soodsas olukorras, ei ole HIV-juhtude 38%-line vähenemine alates 2010. aastast piisav võrreldes Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) eesmärgiga vähendada HIVi levikut 75% võrra, mis näitab, et uimastitega seotud HIVi leviku kaotamiseks Euroopas tuleb teha veel rohkem.

Märgid, ketamiini üha laiemast kättesaadavusest võivad endaga kaasa tuua kahjulikku mõju

White powder and vial with a liquid

Osa uue EUDA missioonist on laiendada meie seiresuutlikkust uutele trendidele ja turule tulevatele ainetele, mis ei ole praegu tavapäraseks uimastiseireks kasutatavates andmekogumites piisavalt hästi märgatavad. Hea näide selle kohta on ketamiin, mille korral on olemasolevad tõendid piiratud, kuid viitavad sellele, et see uimasti on mõnel riiklikul uimastiturul tõenäoliselt pidevalt kättesaadav ja võib olla muutunud mõnes keskkonnas tavapäraseks uimastiks. Hoolimata ebausaldusväärsetest tõenditest selle kohta, et ketamiini tarvitatakse laialdaselt mõnes noorterühmas, puudub meil hea arusaamine selle aine tarvitamisviisidest.

Kuigi see ei pruugi olla Euroopa tasandil representatiivne, on konfiskeeritud ja ELi uute psühhoaktiivsete ainete varajase hoiatamise süsteemile teatatud ketamiini kogus aja jooksul olnud muutuv, kuid on viimasel ajal püsinud suhteliselt kõrgel tasemel, kusjuures teatatud konfiskeerimiste arv suurenes veidi alla 1 tonnilt 2021. aastal 2,8 tonnini 2022. aastal. Arvatakse, et suurem osa Euroopas konfiskeeritud ketamiinist on pärit Indiast, kuid selle aine lähteriigid võivad olla ka Pakistan ja Hiina.

Ketamiini võib tarvitada eraldi või koos muude ainetega. 2022. aastal selgus Euro-DEN Plusi võrgustikus osalevate haiglate erakorralise meditsiini osakondade andmetest, et ägedate toksilisuse juhtude korral teatati kõige sagedamini kokaiinist koos ketamiiniga.

Tavaliselt tõmmatakse ketamiini ninna, kuid seda võib ka süstida, ning seda on seostatud erinevate annusest sõltuvate ägedate ja krooniliste kahjustustega, sealhulgas neuroloogilise ja kardiovaskulaarse toksilisuse, vaimse tervise probleemide ja uroloogiliste tüsistustega, näiteks intensiivse tarvitamise või lisaainete sisalduse tõttu tekkinud põiekahjustusega. Praegu on meie arusaam sellest, mil määral on see uimasti Euroopas seotud märkimisväärse kahjuga, endiselt piiratud ning ketamiini tarvitamist ja sellega seotud kahjude jälgimist tuleks kindlasti parandada.

Roosa kokaiin – näide uute sünteetiliste uimastite segudest, mis ilmuvad ELi turule

photo of pink cocaine in powder and 2CB taken by the Spanish police (Guardia Civil) during a police operation

Ketamiini võib lisada ka muudele uimastisegudele, sealhulgas MDMA pulbritele ja tablettidele, mis võib suurendada tahtmatu tarvitamise riski. Roosa kokaiinina müüdavad segud võivad sisaldada ka ketamiini. See toode esineb osaliselt ELi uimastiturul, kuid sellel on pikem ajalugu Ladina-Ameerikas, kus see sisaldab sageli väidetavalt ainet 2CB, mis kajastub selle alternatiivses tänavapruugis „tucibi“. Samas on Euroopas leitud selles erksavärvilises eristatavas tootes mitmesuguseid sünteetilisi aineid, sealhulgas ketamiin ja MDMA. Paljudes aspektides on roosa kokaiin näide sünteetiliste ainete peenekoelisemast turustamisest tarvitajatele, kellel on tõenäoliselt väga vähe teadmisi sellest, mis kemikaale nad tegelikult tarvitavad.

Euroopa vastus kanepile

Vajadus paremini mõista, mis lahendused on kõige tõhusamad kanepiga seotud probleemide raviks

doctor holding a tablet in a blurred hospital background

Kanep on endiselt kõige sagedamini tarvitatav ebaseaduslik uimasti Euroopa Liidus, mille tarvitamise levimus on umbes viis korda suurem kui lähima sellele järgneva aine puhul (Joonis Ülevaade). Kanepi tarvitamine on seotud mitmete füüsiliste ja vaimsete terviseprobleemidega; varajane alustamine, regulaarne ja pikaajaline tarvitamine ning suurtes annustes tarvitamine suurendavad arvatavasti neid riske. Siiski on endiselt vaja paremini mõista, mis probleeme kanepitarvitajad kogevad ning mis võiksid olla asjakohased suunamisviisid ja tõhusad ravivõimalused neile, kes otsivad abi oma kanepitarvitamise tõttu. Kanepi arvele langeb üle kolmandiku kõigist teatatud narkomaaniaravi juhtudest Euroopas. Seda leidu on raske tõlgendada osaliselt seetõttu, et kanepitarvitajatele pakutavad sekkumisviisid on väga erinevad, mis võivad hõlmata lühisekkumisi või kohtuotsusega määratud sundravi. On vaja teha lisauuringuid, et paremini mõista, mis teenuseid pakutakse kanepiprobleemidega inimestele. Olemasolev teave viitab siiski sellele, et aina sagedamini pakutakse psühhosotsiaalset ravi, näiteks kognitiivset käitumuslikku teraapiat, ja üha kättesaadavamaks muutuvad e-tervise sekkumised.

Kanepi tarvitamisega seotud kahjuriski hindamist raskendab ilmselt üha suurenev valik kanepipõhiseid tooteid, mis võivad olla tarvitajatele kättesaadavad ja mille hulka võivad kuuluda söödavad tooted, veipimistehnoloogia eri vormid, tugevatoimelised tooted ja uimasti erinevad derivaadid. Selline mitmekesisus võib tekitada kanepi tarvitamise individuaalse kogemuse probleemide riski, kuid see on veel vähe teada. Seega on see endiselt valdkond, mis vajab suuremat uurimistööd ja suuremat regulatiivset tähelepanu.

Seire ja hindamine on kanepipoliitika muudatuste mõju hindamisel keskse tähtsusega

person working on a laptop

Mõned ELi liikmesriigid on muutnud või kaaluvad muutust meelelahutuslikule kanepitarvitamise reguleerimiseks/seadustamiseks, muutes teatud tarvitajatele või teatud tingimustel uimastit inimestele kättesaadavamaks. Detsembris 2021 võttis Malta vastu õigusakti, millega lubatakse kanepit kodus kasvatada ja eraviisiliselt meelelahutuslikult tarvitada (sh mittetulunduslikud kogukonna kanepikasvatusklubid). Juulis 2023 võttis Luksemburg vastu õigusakti, millega lubatakse kanepit kodus kasvatada ja eraviisiliselt tarvitada, ning veebruaris 2024 võttis Saksamaa vastu õigusakti, millega lubatakse kanepit kodus kasvatada ja mittetulunduslikke kogukonna kanepikasvatusklubisid. Tšehhi on samuti teatanud plaanidest luua reguleeritud ja maksustatud turundussüsteem.

Kanepi kasvatamine, müük ja omamine on Madalmaades endiselt kriminaalkuriteod. Täiskasvanutele (üle 18-aastastele) on aga väikestes kogustes kanepi müümine kohvipoodides olnud lubatud juba aastakümneid. Üks selle tolereerimise poliitilisi eesmärke oli kanepituru eraldamine muude uimastite turust. Selle lähenemisviisi probleem on, et kohvipoodides müüdavat kanepit tarnitakse ebaseaduslikult turult ja seetõttu saavad kuritegelikud rühmitused sellest kaubandusest kasu. Selle probleemi lahendamiseks katsetavad Madalmaad suletud kanepi tarneahela mudelit, kus kanepikohvikutes müüdavat kanepit toodetakse reguleeritud kanepikasvatustes. 

Euroopas ja mujal jätkub tõenäoliselt praegune dünaamiline avalik ja poliitiline arutelu selle üle, kuidas kanepit tuleks reguleerida. Selle uimasti suured kaubanduslikud turud Põhja-Ameerikas ja mujal on juba praegu uuendustegevuse mootor ning mõjutavad tõenäoliselt kaudselt ka Euroopa turul praegu kättesaadavate kanepitoodete laiemat valikut. On ebaselge, mis suuna Euroopa poliitika tulevikus võtab. Siiski on selge, et mis tahes poliitika väljatöötamisega selles valdkonnas peaks kaasnema tehtud muudatuste mõju hindamine. Selline hindamine sõltub heade lähteandmete olemasolust, rõhutades taas vajadust parandada Euroopa kõige sagedamini tarvitatava ebaseadusliku uimasti praeguste tarvitamisharjumuste seiret.

Muutuvad kanepiturud loovad uusi väljakutseid uimastipoliitikale

HHC Gummies Cola taste’ containing teddy bear-shaped HHC-infused gummies, seized by Swiss customs in October 2022.

Euroopas kättesaadavate kanepitoodete mitmekesisus suureneb. See kehtib ebaseaduslike uimastite turu kohta. See kehtib ka tarbijaturu kohta, kuhu ilmuvad tooted, mis sisaldavad vähesel määral THCd või muid aineid, mis võivad olla saadud kanepitaimest, näiteks CBD, või mõlemat. Eriti murettekitav on tugevatoimeliste ekstraktide ja söödavate toodete kättesaadavus ebaseaduslike uimastite turul ning seda on seostatud ägeda mürgisuse juhtumitega haiglate erakorralise meditsiini osakondades. Lisaks tuntakse muret, et mõni toode, mida müüakse ebaseaduslikul turul kanepina, võib sisaldada tugevaid sünteetilisi kannabinoide.

Mõned poolsünteetilised kannabinoidid on hiljuti ilmunud ka teatud Euroopa kaubandusturgudele. Tõenäoliselt kõige sagedamini esinev poolsünteetiline kannabinoid on heksahüdrokannabinool (HHC), kuid hiljuti on mõnes ELi liikmesriigis saanud kaubanduslikult kättesaadavaks ka heksahüdrokannabiforool ja (HHC-P) ja tetrahüdrokannabidiool (THCP). Neid aineid on müüdud väidetavalt nn legaalsete alternatiividena kanepile, mis suurendab regulatiivseid probleeme selles valdkonnas. Kuigi teadmised HHC mõju kohta inimestele on piiratud, on osad uuringud seostanud selle tarvitamist psühhoosi tekitamise kahtlusega. Samuti on teatatud mürgistusest laste seas, mis on põhjustatud HHCd sisaldavate söödavate ainete tarbimisest.

Euroopa uimastiprobleemide üha suurema osa moodustavad kokaiin ja sünteetilised stimulandid

Kuuendat aastat järjest konfiskeeriti Euroopas rekordiliselt palju kokaiini

'Operation Nano’, 9.5 tonnes of cocaine seized August 2023, Port of Algeciras (Cadiz), Policía Nacional and the Spanish Customs Surveillance Force (SVA-DAVA), Spain

ELi liikmesriigid konfiskeerisid 2022. aastal taas rekordkogused kokaiini, mis moodustas vähemalt 323 tonni. Euroopa konfiskeerimiste arv on nüüd suurem kui Ameerika Ühendriikides, mis on ajalooliselt üks selle uimasti suurimaid turge. Kokaiin siseneb Euroopasse eri marsruutidel, kuid suurte koguste kokaiini salakaubavedu Euroopa meresadamate kaudu kaubakonteinerites võimaldab endiselt olulise tegurina selle suurt kättesaadavust.

Ebaseaduslike uimastite salakaubavedu on väga dünaamiline ja kohaneb kiiresti geopoliitiliste arengute, piirkondlike konfliktide ja kaubateede muutustega. Arvatakse, et Colombias, Brasiilias ja Ecuadoris toimunud arengud on aidanud kaasa Euroopa Liitu kaubitsetud kokaiini sagenemisele. Et uimastite peamistes teadaolevates sisenemiskohtades on laiendatud tõkestamismeetmeid, näivad kaubitsejad üha enam olevat suunatud väiksematele sadamatele muudes ELi riikides ja Euroopa Liiduga piirnevates riikides, kus hoiatavaid meetmeid võidakse kohaldada vähem. Mõned Põhja-Euroopa riigid, sealhulgas Rootsi ja Norra, teatasid 2023. aastal rekordilistest kokaiini konfiskeerimistest meresadamates, mis viitab sellele, et kõik Euroopa Liitu sisenemise punktid on nüüdseks muutunud haavatavaks.

Kokaiini tootmiskohad Euroopas näitavad, kuidas ebaseadusliku uimastikaubandusega tegelevad rühmitused avastamist vältides uuendusi teevad 

Seizure of half a tonne of cocaine chemically concealed in 2,000 bags of charcoal seized by Garda National Drugs and Organised Crime Bureau, assisted by the Irish Navy and Customs and Revenue, 14 July 2021, Dublin Port, Ireland

Kogu Euroopas, eelkõige Belgias, Hispaanias ja Madalmaades suurte kokaiinitöötlemislaborite korrapärane avastamine näitab, kuidas riikidevahelised kuritegelikud võrgustikud teevad mõlemal pool Atlandi ookeanit koostööd, et töötada välja uusi meetodeid kokaiini ebaseaduslikuks kaubanduseks Euroopasse. Seda näitab eriseadmete kasutamine ning kokaiini varjamise ja töötlemise alaste eksperditeadmistega keemikute kaasamine. Kokaiini töötlemine Euroopas hõlmab tavaliselt teistesse materjalidesse lisatud kokaiini sekundaarset ekstraheerimist, et vähendada avastamise ohtu, kui see sisaldub seaduslike kaupade kaubanduslikes saadetistes. Need salakaubaveo meetodid ulatuvad kokaiini lihtsast immutamisest materjalidesse kuni keerukamate keemiliste varjamistoiminguteni, kus uimasti on lisatud mitmesugustesse plastidesse, polümeeridesse või metallikompleksidesse.

Lisaks sellele veetakse nüüd Euroopasse ka kokapastat ja kokaiinibaasi, mille viimased töötlusetapid kokaiinvesinikkloriidiks viiakse lõpule salajastes laborites. Selle põhjused ei ole teada, kuid on väidetud, et see võib olla vastus kokaiinitöötlemiskemikaalide suhtelisele nappusele Ladina-Ameerikas ja tootmisprotsessi lõppetappide kontrollimise majanduslikule eelisele Euroopas.

Kokaiini suure kättesaadavuse mõju rahvatervisele muutub üha nähtavamaks

cocaine powder lines in a mirror

Kokaiin on kanepi järel teine kõige sagedamini kasutatav ebaseaduslik uimasti Euroopas. Üha rohkem on märke selle kohta, et selle uimasti jätkuvalt suurel kättesaadavusel on üha suurem negatiivne mõju rahvatervisele Euroopas. Kuigi andmetes on täheldatav märkimisväärne geograafiline heterogeensus, on kokaiin üldiselt teine kõige sagedamini teatatud ebaseaduslik uimasti, seda nii uimastiravile esmakordselt pöördunud isikute poolt kui ka haiglate erakorralise meditsiini osakondades esinenud ägeda uimastitoksilisuse kohta kättesaadava piiratud teabe põhjal. Ehkki Euroopa uimastite kontrolliteenistuste andmed ei kajasta liikmesriikide olukorda, teatasid nad kokaiinist kui 2022. aastal enim tuvastatud ainest. Kättesaadavad toksikoloogilised andmed näitavad, et see uimasti oli 2022. aastal seotud ligikaudu viiendikuga uimastite üleannustamisest põhjustatud surmajuhtumitest, sageli seoses muude ainetega. Et kokaiini tarvitamine võib süvendada südame-veresoonkonna probleeme, mis on Euroopas peamine surmapõhjus, on tõenäoline, et selle uimasti üldist panust suremusse ei tunnustata piisavalt.

Ka kokaiinijäägid linnade reovees suurenesid kahes kolmandikus linnades 2023. ja 2022. aasta andmete põhjal. See ja muud andmed viitavad sellele, et koos kokaiini kättesaadavuse suurenemisega on suurenenud ka selle geograafiline ja sotsiaalne levik. Eriti murettekitav on see, et mõnes riigis näib kokaiinitarvitamine suurenevat marginaliseeritud rühmade seas. See vastandub üldsuse arusaamale, et uimastit kasutavad enamasti sotsiaalselt integreeritud ja jõukad inimesed. Kokaiini suitsetamine ja süstimine on mõlemad seotud suuremate terviseprobleemidega kui ninna tõmbamine, mistõttu on teadete põhjal murettekitav, et kokaiini süstimine ja crack-kokaiini kasutamine mitmes riigis kasvab. Suitsetatav crack-kokaiin on uimasti selline vorm, mida seostatakse probleemsemate tarvitamisharjumustega ja tarvitamisega marginaliseeritud rühmades. Nagu on märgitud ka mujal selles aruandes, on kokaiini süstimine seotud mitmete kohalike HIV-puhangutega Euroopas viimastel aastatel.

Euroopa on endiselt sünteetiliste uimastite oluline tootja

production laboratory of synthetic drugs, photo taken by the Belgian police

Kuigi ebaseadusliku tegevuse seire on alati keerukas, viitab olemasolev teave sellele, et ebaseaduslike uimastite tootmise ulatus ja keerukus Euroopas üha kasvab. 2022. aastal teatati, et Euroopa Liidus lammutati sadu sünteetiliste uimastite tootmisrajatisi. Nendes rajatistes toodeti mitmesuguseid aineid, sealhulgas amfetamiini, metamfetamiini, sünteetilisi katinoone ja MDMA-d. Tuvastati ka heroiini tootmise lõppetappide rajatised. Lisaks sellele näitab kokaiini tootmise, ekstraheerimise, tükeldamise ja pakendamise eraldi kohtade regulaarne avastamine viimastel aastatel, et kokaiini sekundaarne tootmine on nüüdseks Euroopa osades hästi juurdunud, mis hõlbustab uuenduslike meetodite kasutamist selle uimasti keemiliseks varjamiseks ja salakaubaveoks Euroopasse.

Innovatsioonile tootmisprotsessides viitavad ka hiljuti konfiskeeritud kemikaalid, mida saab kasutada amfetamiini, metamfetamiini ja MDMA valmistamiseks vajalike lähteainete tootmiseks, vältides seeläbi nende uimastite kättesaadavuse vähendamiseks kehtestatud kontrolle. 

Selles valdkonnas on probleemi, et üha mitmekesisemate kemikaalide kasutamine ja uute keemiliste sünteesimeetodite kasutuselevõtt tähendab, et tollile, õiguskaitsele ja kehtivatele eeskirjadele võib olla raske sammu pidada turu arenguga. Lisaks sellele kasvab seal, kus toimub ebaseaduslik sünteetiliste uimastite tootmine, teadlikkus riskidest rahvatervisele ja keskkonnale, mis tulenevad uimastite tootmisprotsessis kasutatavate sageli suurte koguste ohtlike ainete ladestamisest või kõrvaldamisest.

Metamfetamiini tootmine ja salakaubavedu näitavad suurenenud tarvitamise potentsiaali Euroopas

photo of methamphetamine

Kogu maailmas näivad metamfetamiiniprobleemid kasvavat ja see sünteetiline stimulant aitab olulisel määral kaasa uimastitega seotud kahju tekkimisele paljudes maailma piirkondades. Euroopas, välja arvatud mõnedes riikides, on metamfetamiin suhteliselt harva kasutatav stimulant. Uimastitrendid on siiski üha dünaamilisemad ja võivad kiiresti muutuda. Seetõttu on murettekitav, et on mõned märgid, et metamfetamiini tarvitamine võib levida rohkematesse riikidesse, isegi kui üldine tarvitamise tase püsib madal. Veel üks probleem on jätkuvad tõendid, et toimub tootmine Euroopas. Kuigi 2022. aastal likvideeritud metamfetamiini tootmiskohtade arv veidi vähenes, kõigub see üldarv aastate lõikes, sest see kajastab peamiselt arvukaid väikesemahulisi nn köögilaboreid. Kohaliku tarvitamise eesmärgil väikeses mahus metamfetamiini tootmine on pikaajaline nähtus mõnes Euroopa piirkonnas, näiteks Tšehhis, kus seda uimastit kasutavad väljakujunenud elanikkonnarühmad. Viimasel ajal on aga üha rohkem tõendeid suuremahuliste, sageli mujal Euroopas asuvate rajatiste olemasolust, mis on tootnud seda uimastit suurtes kogustes ELi-välistele turgudele eksportimiseks.

Metamfetamiini suuremahuliseks tootmiseks kasutatava lähteaine BMK glütsiidipõhiste derivaatide konfiskeerimine suurenes 2022. aastal oluliselt, samal ajal kui konfiskeeriti ka uusi alternatiivseid kemikaale, millest saab valmistada BMKd. Lisaks konfiskeeriti jätkuvalt suurtes kogustes viinhapet. Viinhapet kasutatakse metamfetamiini tugeva ja nõutava vormi (d-metamfetamiin, mida kasutatakse kristalse metamfetamiini valmistamiseks) tootmiseks. Kokkuvõttes viitab see teave sellele, et Euroopa Liidus toimub nüüd metamfetamiini suuremahuline tootmine. Praegu tundub, et sellel tasandil toimuv tootmine on peamiselt ekspordiks ELi-välistele turgudele. See on eraldi probleem, kuid see kujutab endast ka ohtu, et uimasti tarvitamine võib Euroopa Liidus muutuda tavalisemaks, kui turutingimused seda soodustavad.

Sünteetilised katinoonid on üha kasvav probleem

Drums containing 3-CMC and alpha-PHiP seized at Barcelona airport by Spanish Civil Guard Customs and Police – Spain, January 2022.

Euroopa uimastituru dünaamilist iseloomu rõhutavad üha sagedasemad teated sünteetiliste katinoonide tootmise ja tarvitamise kohta, mis on Euroopa jaoks suhteliselt uus uimastiklass. Siin esitatud andmed näitavad jätkuvalt sünteetiliste katinoonide ulatuslikku salakaubavedu Euroopasse lähteriikidest, näiteks Indiast. Samal ajal on üha rohkem tõendeid tootmise kohta Euroopa Liidus, eelkõige Poolas. Õiguskaitseasutuste poolt lammutatud tootmiskohtade suurus ja ulatus varieerub suhteliselt väikestest nn köögilaboritest kuni rajatisteni, mis suudavad toota neid aineid suures koguses. Võttes arvesse konfiskeeritud lähtekemikaalide kogust ja reguleerimata alternatiivsete kemikaalide avastamist, tundub tõenäoline, et praegu toimub suuremahuline tootmine nii Euroopa kui ka välisturgudel.

Arengud opioidide valdkonnas loovad uusi väljakutseid nii uimastipoliitikale kui ka reageerimismudelitele

Mitme aine esinemine enamiku opioidsurmade puhul väärib suuremat tähelepanu

Emergency vehicle driving fast on a blurred street

Tähelepanek, et uimastite tarvitamise harjumused muutuvad nii dünaamilisemaks kui ka keerulisemaks, tuleb taas esile meie uimastite põhjustatud surmajuhtumite (mida mõnikord nimetatakse üleannustamisest tingitud surmadeks) analüüsis. Opioidid on endiselt kõige sagedamini surmadega seotud ainete rühm, kuid opioide leitakse sageli koos muude ainetega, mis näitab, et mitme uimasti koostarvitamine on oluline uimastitega seotud kahjude põhjustaja Euroopas. Näiteks teatatakse olemasolevates toksikoloogilistes andmetes sageli koos opioididega bensodiasepiinidest, alkoholist või kokaiinist ning on tõenäoline, et nende erinevate uimastiklasside koostarvitamine on oluline, kuid mitte alati piisavalt tunnustatud tegur uimastitega seotud suremuse mõistmiseks ja sellele reageerimiseks.

ELi tasandil näivad opioidide põhjustatud surmade hiljutised suundumused olevat stabiilsed, kuid surmajuhtumite osakaal vanemates vanuserühmades kasvab. Hinnanguliselt oli heroiin 2022. aastal Euroopa Liidus seotud rohkem kui 1800 surmajuhtumiga ning see on endiselt kõige sagedamini tuvastatud uimasti opioididega seotud surmajuhtumite puhul mõnes Lääne-Euroopa riigis. Olemasolevad andmed näitavad siiski, et heroiini esineb praegu enamikes üleannustamisega seotud surmajuhtumites ainult vähestes riikides, kusjuures olulisem roll on muudel opioididel ja uimastitel. Üldiselt näib olukord olevat varasemast heterogeensem, sest mõnes riigis on suur osa üleannustamisest tingitud surmadest seotud muude opioidide kui heroiini, sealhulgas metadooni ja vähemal määral buprenorfiini, opioide sisaldavate valuvaigistavate ravimite ja muude, uudsemate sünteetiliste opioidide tarvitamisega.

Olemasolevad andmed viitavad sellele, et mõnes riigis suureneb stimulantidega seotud surmajuhtumite arv. Nende andmete tõlgendamine on siiski keeruline, sest stimulantidega seotud surmajuhtumite korral on eriti tõenäoline, et neist ei teatata piisavalt, ning samuti on stimulandid sageli seotud surmajuhtumitega, mille korral on leitud ka teisi uimasteid, sealhulgas opioide.

Üha enam tekitab muret see, et tugevatoimelised sünteetilised opioidid ohustavad oluliselt rahvatervist

emergency room

Opioidide tarvitamisega seotud surmajuhtumid on Euroopas oluline rahvatervise probleem, kuid praegu moodustavad need vaid väikese osa Põhja-Ameerikas teatatud selle uimastikategooriaga seotud surmajuhtumite arvust. Nii Ameerika Ühendriikides kui ka Kanadas on tekkinud rahvatervise hädaolukord, mida põhjustavad sünteetilised opioidid, peamiselt fentanüüli derivaadid. Euroopas on olukord väga erinev. Kuigi mõningane alateatamine on tõenäoline, olid fentanüüli derivaadid seotud ainult 163 surmajuhtumiga 2022. aastal. Need surmajuhtumid hõlmavad ka surmajuhte, mis on seotud pigem meditsiinilisest kasutusest kõrvaletoimetatud kui ebaseaduslikust turust kõrvalesuunatud fentanüüliga.

Vaatamata sellele erinevusele suureneb mure, et Euroopa uimastiturule ilmuvad üha sagedamini väga tugevad sünteetilised opioidid, mis põhjustavad kahju. Isegi kui Põhja-Ameerika kontekst on erinev, annab see siiski hoiatuse selle kohta, kui kiiresti võivad opioidide tarvitamise suundumused areneda, millel on dramaatilised tagajärjed rahvatervisele. Seetõttu on murettekitav, et alates 2009. aastast on ELi varajase hoiatamise süsteemi teatatud 81 uuest sünteetilisest opioidist ning 2023. aastal ilmus 7 uut ainet. 6 neist olid väga tugevad nitatseeni opioidid. Nitatseenidest teatati EMCDDA-le esmakordselt umbes 2019. aastal. Sellest ajast alates on Euroopas tuvastatud 16 nitatseeni, kusjuures enamik riike on avastanud ühe neist ainetest oma territooriumil.

Mõnes riigis seostatakse nitatseenopioidide ilmumist juba ilmnenud kahjudega

Photo with two recipients, one with nitazenes powder compared to brown heroin powder. Photo by Forensic Science Ireland

Nitatseene on müüdud ebaseaduslike heroiinisarnaste valmististe kujul või internetis sünteetilise heroiinina ning neid on esinenud ka tablettides, mida on ekslikult müüdud meditsiiniliste opioididena või muude ravimitena. Samuti on teateid nitatseenidega võltsitud suitsetamissegude kohta. Need uimastid on seotud uimastitest põhjustatud surmajuhtumite arvu suurenemisega Eestis ja Lätis 2023. aastal, kus nende arvele langeb suur osa üleannustamisest tingitud surmadest. 2023. aastal on teatatud ka Iirimaal ja Prantsusmaal toimunud kohalikest mürgistuspuhangutest. Iirimaal müüdi nitatseene valesti heroiinina, mille tagajärjel esines mitu üleannustamist, ning need olid seotud ka 2024. aastal kahes vanglas toimunud üleannustamistega. Väljaspool Euroopa Liitu on nitatseene seostatud uimastite üleannustamistega Austraalias, Põhja-Ameerikas ja Ühendkuningriigis. Need uimastid ei ole praegu ELi tasandil kättesaadavates igapäevastes andmetes kesksel kohal. Kuid nende suure kangusastme ja uudsuse tõttu on murettekitav, et nitatseenopioide ei pruugi surmajärgses toksikoloogias rutiinsete analüüsimeetoditega tuvastatavad olla. See viitab võimalusele, et nende ainetega seotud surmajuhtumite või mittefataalsete mürgistusjuhtumite arv võib olla alahinnatud.

Need arengud toimuvad muude hiljutiste märkide kontekstis, mis näitavad murettekitavaid muutusi opioiditurul Euroopas. Nende hulka kuuluvad 2021. aastal tekkinud „tranq-dope“, milles sünteetilised opioidid segatakse loomse rahustava ja valuvaigistava ksülasiiniga, ja 2022. aastal ilmunud „benso-dope“, milles sünteetilised opioidid segatakse uute bensodiasepiinidega (näiteks bromasolaamiga). Selliseid segusid leidub sageli Põhja-Ameerika osades, kus neid on seostatud mitmesuguste terviseprobleemidega.

Uued väljakutsed poliitikale, praktikale ja teadusuuringutele

Uudsete ja väga tugevatoimeliste sünteetiliste opioidide esilekerkimine tekitab uimastipoliitikale ja -praktikale uusi väljakutseid. Samuti tuuakse selles esile olulised teadmistelüngad, mis nõuavad edasisi teadusuuringuid. Paljud neist ainetest ei kuulu uimastikontrolli alla, kui need esmalt ilmuvad. Sellega seoses on Euroopa heas olukorras, et varajase hoiatamise süsteemi kaudu on kehtestatud kiire mehhanism uimastite tuvastamiseks, riskihindamiseks ja kontrollimiseks. Siiski on äärmiselt oluline, et liikmesriigid toetaksid seda mehhanismi asjakohaste riiklike meetmetega. Praegu tundub, et enamik uusi sünteetilisi opioide tarnitakse Aasia riikidest. Sellest tulenevalt on tõenäoliselt olulised mitmepoolsed järelmeetmed. On teada, et osa fentanüüli derivaatide tootmisest toimub Euroopas, kuid seni on see olnud piiratud. Nende ainete tootmise tehnilised takistused on siiski suhteliselt väikesed ja seepärast on äärmiselt oluline kaalutleda, mis võivad olla tõhusad meetmed, et vältida nende uimastite suuremahulise tootmise võimalust Euroopa Liidus.

Hiljutised kogemused Euroopa Liidus on näidanud, kuidas tugevate sünteetiliste opioidide ootamatu esilekerkimine võib lühikese aja jooksul mitmekordistada mürgistusi, mis võivad kohalikke teenuseid üle koormata. Vastupidavust selles valdkonnas saab suurendada, kui on olemas mitut asutust hõlmav kiirreageerimisplaan, mis sisaldab tõhusat riskikommunikatsiooni komponenti, et hoiatada nii ohustatud isikuid kui ka esmatasandi teenistusi. Lisaks tuleb selle valdkonna reageerimismudeleid laiendada, tunnistades, et kuna neid aineid on müüdud muude ainetena või segudes koos teiste ainetega, ei ole ohustatud elanikkond tingimata piiratud nendega, kes on varem tarvitanud opioide. Oluline on ka võime kiiresti tuvastada väga tugevate opioidide olemasolu kohalikel uimastiturgudel. Selle valdkonna reageerimismudelite oluline nõue on tagada, et eesliinitöötajatele, nagu politsei, kiirabi ja madala läve teenuste osutajad, on kättesaadavad piisavad opioidide antagonisti naloksooni varud ning neil võimaldatakse vajaduse korral seda uimastit manustada. Euroopa tõenduspõhisus selle kohta, mis on tõhusad meetmed opioidiprobleemide lahendamiseks, on suures osas rajatud meie ajaloolisele kogemusele heroiiniprobleemidele reageerimisel. Seetõttu on väga vaja teadusuuringuid, et hinnata, mil määral meie praegused reageerimismudelid võivad vajada kohandamist, et need jääksid eesmärgipäraseks seoses uuemate ja tugevamate opioidide kättesaadavusega, eelkõige kui need ained esinevad segudes teiste uimastitega, näiteks ksülasiiniga.

Kas heroiini kättesaadavuse vähenemine võib tuua kaasa suurema sünteetiliste opioidide turu?

photo of a poppy field

Aprillis 2022 teatas Taliban unimagunakasvatuse keelust. Sarnase, ehkki lühiajalise keelu tulemusena tulid 2001. aastal Euroopa turule asendusained, sealhulgas stimulandid ja sünteetilised opioidid. Enamikus riikides olid need muutused lühiajalised, kuid mõnes riigis täheldati opioiditurul pikaajalisi muutusi. Arvestades, et Afganistan on peamine Euroopas tarvitatava heroiini allikas, on viimane oopiumi keelustamine tekitanud spekulatsioone, et see võib tulevikus põhjustada heroiinipuudust, mis võib viia sünteetiliste opioidide pakkumise ja nende tarvitamise suurenemiseni Euroopas.

ÜRO narkootikumide ja kuritegevuse büroo (UNODC) hinnangul vähenes oopiumi tootmine 2023. aastal 95% võrra. Kuigi selles valdkonnas valitseb suur ebakindlus, viitavad tõendid sellele, et Afganistanis on endiselt märkimisväärne oopiumivaru. See võib aidata selgitada, miks me ei ole täheldanud tõendeid Euroopa Liitu suunduvate heroiinivoogude katkemise kohta. Mõned turukorrektsioonid võisid siiski olla toimunud vastusena Afganistanis teatatud oopiumihindade tõusule. Hetkel on liiga vara öelda, kas praegune oopiumitootmise keeld jääb püsima pikema aja jooksul. Sellegipoolest oleks mõistlik valmistuda võimalikuks heroiinipuuduseks 2024. või 2025. aasta lõpus. Kohene reageerimine hõlmaks selle tagamist, et opioiditarvitamise haldamisel abi otsivatele isikutele oleksid kättesaadavad piisavad uimastiravikohad. Samuti oleks oluline jälgida tähelepanelikult, kas muutused heroiini pakkumises mõjutavad muude ainete kättesaadavust või tarvitamist. Arvestatavad ained on tugevatoimelised sünteetilised opioidid, kuid ka tuntud ained, näiteks stimulandid.

Kas Myanmar võiks asendada Afganistani Euroopa heroiiniallikana?

hand holding an opium poppy with cuts

Myanmar on ajalooliselt olnud suur oopiumi- ja heroiiniallikas, kuigi üldiselt mitte Euroopa turgudele. Arvatakse, et Myanmarist pärit heroiini tuuakse salakaubana mitmesse Aasia ja Okeaania riikidesse. Pärast langust on teatatud oopiumikasvatuse suurenemisest viimase kolme aasta jooksul. UNODC hinnangul toodeti 2023. aastal Myanmaris 1080 tonni oopiumi, mis on 36% rohkem kui 2022. aastal, kuid siiski palju vähem kui viimastel aastatel Afganistanis toodetud kogused. Arvestades selle saagi potentsiaalset väärtust salakaubavedajate jaoks, kui see muudetakse heroiiniks, ning kasvavaid merekaubavooge Kagu-Aasia ja Euroopa vahel, on olemas potentsiaalne oht, et osa sellest võidakse tulevikus suunata Euroopa kasumlike turgude teenindamiseks. Sellest piirkonnast pärit heroiini välimuse jälgimine on seega kulukas, kuid on endiselt keeruline, arvestades julgeolekuolukorda Myanmaris, mis on olnud kodusõjas alates 2021. aastast. Siiski tundub, et lühikeses ja keskpikas perspektiivis ei asenda selles piirkonnas toodetud heroiin tõenäoliselt praegu Afganistanist Euroopa turule tarnitud heroiini koguseid.

Lühiülevaade

Lühiülevaade – hinnanguline uimastitarvitamine Euroopa Liidus
 

Lähteandmed

Sellel lehel infograafikute ja diagrammide koostamiseks kasutatud andmed on esitatud allpool.

Uimastite tarvitamine Euroopas, lühiülevaade lähteandmetest
Vanuserühm Aine Uimastitarvitamine viimase aasta jooksul (miljonites) Uimastitarvitamine viimase aasta jooksul (%) Madalaim riiklik hinnang (%) Kõrgeim riiklik hinnang (%) Uimastitarvitamine elu jooksul (miljonites) Uimastitarvitamine elu jooksul (%)
Täiskasvanud (15‒64-aastased) Amfetamiinid 2.3 0.8     10.3 3.6
Noored täiskasvanud (15‒34-aastased) Amfetamiinid 1.5 1.5 0 4    
Täiskasvanud (15‒64-aastased) Kanep 22.8 8     85.4 29.9
Noored täiskasvanud (15‒34-aastased) Kanep 15.1 15 3.4 21.5    
Täiskasvanud (15‒64-aastased) Kokaiin 4 1.4     15.4 5.4
Noored täiskasvanud (15‒34-aastased) Kokaiin 2.5 2.5 0.5 5.5    
Täiskasvanud (15‒64-aastased) MDMA 2.9 1     12.3 4.3
Noored täiskasvanud (15‒34-aastased) MDMA 2.2 2.2 0.3 9.8    
Heroiin ja muud opioidid ELis – lühiülevaade
Iseloomulik Väärtus
Suure riskiga opioiditarvitajad 860 000
Opioidagonistide ravi (ravi saavate inimeste arv) 513 000
Opioidid: uimastiravile pöördunute osakaal (%) 24
Muud uimastid: uimastiravile pöördunute osakaal (%) 76
Opioidid: surmaga lõppevate üleannustamiste osakaal (%) 74
Muud uimastid: surmaga lõppevate üleannustamiste osakaal (%) 26

Top