Att förstå narkotikasituationen i Europa 2024 – de viktigaste utvecklingarna (Europeisk narkotikarapport 2024)

cover of european drug report 2024 commentary

EMCDDA:s senaste analys av narkotikasituationen i Europa visar på en marknad som å ena sidan är motståndskraftig gentemot den utveckling som sker på global nivå, och å andra sidan påverkas av denna utveckling. Etablerade och nyare typer av illegal narkotika, och i allt högre grad samspelet mellan dem, medför fortsatta hälso- och säkerhetsproblem som skapar utmanande politiska förutsättningar för utformningen och genomförandet av effektiva insatser. Europeisk narkotikarapport 2024 ger en ögonblicksbild av narkotikasituationen i Europa och är baserad på de senast tillgängliga uppgifterna. Denna inledande del innehåller en kortfattad analytisk kommentar om vissa av de viktiga frågor som för närvarande står på Europas narkotikapolitiska dagordning.

Denna sida ingår i Europeisk narkotikarapport 2024, EMCDDA:s årliga översikt över narkotikasituationen i Europa.

Senaste uppdatering: 11 juni 2024

ÖVERALLT, ALLT, ALLA

Att agera mot Europas växande narkotikaproblem

Ett centralt budskap i Europeisk narkotikarapport 2024 är att effekterna av användningen av olaglig narkotika nu ses nästan överallt i vårt samhälle. Nästan allt som har psykoaktiva egenskaper har potential att användas som en drog. Detta innebär att alla, antingen direkt eller indirekt, kan påverkas av användningen av olaglig narkotika och de problem som är förknippade med det.

Överallt

A puddle of water with light reflections on wet sand

Narkotikaproblemens effekter ses nu nästan överallt. Nationellt har de ett samband med och förvärrar andra komplexa politikrelaterade problem, såsom hemlöshet, hanteringen av psykiatriska störningar och ungdomsbrottslighet. Vi noterar också en ökning av våldet och korruptionen som drivs på av narkotikamarknaden i vissa länder. Internationellt sett ökar narkotikaproblemen i många låg- och medelinkomstländer, vilket undergräver deras styrning och utveckling och ökar de redan betydande folkhälso- och säkerhetsutmaningar som många länder står inför.

Allt

Colour splashes on a window

Vi ser allt oftare att nästan allt som har psykoaktiva egenskaper kan dyka upp på narkotikamarknaden, ofta felmärkt eller i blandningar, så att brukarna kanske inte vet vad de använder, vilket ökar hälsoriskerna och leder till nya utmaningar för brottsbekämpning och lagstiftning.

 

 

Alla

A crowd of people facing a stage with their arms in the air

Effekterna av den utveckling vi ser innebär att det är troligt att alla på något sätt kommer att påverkas av användningen av olaglig narkotika och av narkotikamarknadens verksamhet samt de problem som denna marknad är förknippad med. De direkta konsekvenserna ser vi hos dem som får narkotikaproblem och behöver behandling eller andra tjänster. Indirekt ser vi det i rekryteringen av utsatta ungdomar till brottslighet, belastningen av sjukvårdsbudgetar och de sociala kostnaderna för samhällen som upplevs som otrygga eller när institutioner eller företag undermineras av korruption eller kriminalitet.

Europeiska unionens narkotikamyndighet – ger Europa större kapacitet att agera effektivt i en mer komplex och snabbföränderlig narkotikasituation

photos of light beams creating a network

Sedan EMCDDA grundades 1993 har narkotikaproblemens omfattning och karaktär förändrats avsevärt. För att ta itu med de nya utmaningar som dagens narkotikafrågor medför har byråns mandat reviderats, och den 2 juli 2024 kommer Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk att omvandlas till Europeiska unionens narkotikamyndighet (EUDA). 

EUDA kommer att stödja Europeiska unionen och dess medlemsstater genom att förbättra och utvidga vår övervakning av narkotikaanvändningen och narkotikarelaterade problem, öka vår beredskap att identifiera och reagera på nya hot och investera i kompetensutveckling. Dessa åtgärder kommer att bidra till bättre insatser på både hälso- och säkerhetsområdena.

EUDA kommer att tillhandahålla tjänster inom fyra överlappande områden: förutse nya och framtida utmaningar, identifiera och utfärda varningar om framväxande risker och narkotikarelaterade hot, bedöma behov och tillgängliga åtgärder, samt bistå intressenter genom att utvärdera och sprida ny kunskap och bästa praxis. 

Insamling, analys och spridning av data kommer fortsatt att vara en huvuduppgift för EUDA och kompletteras med nya befogenheter. Däribland ingår en större investering i att förstå och hantera problem till följd av blandbruk och en förstärkning av analyskapaciteten genom bildandet av ett nytt nätverk av forensiska och toxikologiska laboratorier. Myndigheten kommer att utveckla ett nytt europeiskt varningssystem för narkotika för att bredda det nuvarande arbetet inom vårt system för tidig varning för nya psykoaktiva substanser och komplettera detta med nya funktioner för bedömning av hot mot hälsa och säkerhet. Större investeringar kommer också att göras för att identifiera forskningsluckor och behov, och regelbundna prognos- och analysövningar kommer att bidra till att öka EU:s beredskap att möta framtida utmaningar på narkotikaområdet. EUDA kommer att fortsätta att arbeta i nära partnerskap med Reitox-nätverket av nationella kontaktpunkter, vars roll kommer att stärkas. Stöd kommer att ges för utvärdering och utveckling av evidensbaserad policy, och myndigheten kommer att kunna investera mer i att stödja politiska behov på EU-nivå i sin verksamhet. Myndigheten kommer också att kunna göra mer för att utveckla och främja evidensbaserade insatser och bästa praxis, spela en starkare internationell roll och stödja Europeiska unionen i narkotikapolitiken på multilateral nivå.

Narkotikasituationen i Europa 2024 – en översikt

Stor tillgång till ett bredare utbud av ofta starkare substanser

powder and pills on a green background

En analys av de utbudsrelaterade indikatorerna för de vanligaste typerna av olaglig narkotika i Europeiska unionen visar att tillgängligheten fortsatt är hög för nästan alla typer av substanser. Dessutom tyder den tillgängliga informationen på att marknaden nu kännetecknas av en utbredd tillgång till en större variation av narkotika än tidigare, där substanser ofta finns tillgängliga med hög styrka eller renhet eller i nya former, blandningar eller kombinationer. Dessa inbegriper nya substanser, för vilka både användarnas kunskap och den vetenskapliga kunskapen om hälsoriskerna kan vara begränsad. Det finns också en ökande variation av de former som substanser kan finnas tillgängliga i på marknaden och i vissa fall, t.ex. som för cannabis, de administreringsvägar som de kan brukas genom, där ätbara livsmedel och olika former av vejpningstekniker uppträder. Denna utveckling stärker farhågorna om att riskerna med vissa substanser kan öka. I synnerhet kan människor som använder narkotika löpa större risk att drabbas av negativa hälsoeffekter, inklusive potentiellt dödliga förgiftningar, genom att de, eventuellt omedvetet, använder starkare eller nya substanser.

Inriktning på kommersiell infrastruktur kopplas till hög tillgång till narkotika

När det gäller substanser som smugglas in i Europeiska unionen är kriminella gruppers förmåga att utnyttja de möjligheter som modern kommersiell transportinfrastruktur erbjuder en viktig drivkraft för ökad tillgänglighet. Nästan 70 procent av tullmyndigheternas narkotikabeslag sker i Europeiska unionens hamnar, med stora beslag av narkotika, särskilt kokain, som upptäckts i intermodala fraktcontainrar. Under 2023 rapporterade Spanien till exempel sitt största beslag någonsin av kokain i en enda sändning, med 9,5 ton kokain dolt i bananer med ursprung från Ecuador. Smugglingsorganisationer riktar också rutinmässigt in sig på stora hamnar i Belgien och Nederländerna, och det finns farhågor om att mindre hamnar på andra håll i Europa nu utsätts för allt större hot.

Kriminella grupper som är verksamma inom detta område använder sig av allt mer sofistikerade metoder och det finns väldokumenterade exempel på infiltration av leveranskedjor och utnyttjande av nyckelpersonal genom hot och korruption. För att tackla detta innehåller EU:s färdplan för att bekämpa narkotikahandel från 2023 åtgärder för att stärka tullens riskhantering och upptäckt av narkotika och prekursorer som är föremål för olaglig handel. Detta omfattar stöd till utplacering av avancerad utrustning för containerskanning och ökad interoperabilitet mellan EU:s tullinformationssystem. Färdplanen stöder också den nyligen inrättade europeiska hamnalliansen, ett offentlig-privat partnerskap, som bland annat vidtar åtgärder för att öka motståndskraften hos Europas viktigaste logistikcentrum mot narkotikahandel och infiltration av organiserade kriminella grupper.

Den politiska oron för narkotikarelaterat våld och utnyttjande av minderåriga ökar

blurry picture of gun pointing at viewer

Det finns en växande oro för att vissa länder till följd av den stora tillgången på narkotika, den omfattande narkotikahandeln och konkurrensen mellan kriminella grupper i Europa, upplever en ökning av våld och andra former av brottslighet som är kopplade till narkotikamarknaden. Historiskt sett har den största bördan av våldsbrott i samband med narkotikamarknaden burits av producent- och transitländer utanför Europeiska unionen, och så är fortfarande fallet. I Europa, och särskilt i länder där det är känt att stora mängder narkotika kommer in eller tillverkas, tycks nivåerna av våld i samband med narkotikahandeln öka. Parallellt med detta växer också oron för att ungdomar rekryteras och utnyttjas av kriminella nätverk som är involverade i den olagliga narkotikahandeln. Detta återspeglas i att brottsbekämpande myndigheter i allt högre grad prioriterar att motverka dessa hot. För närvarande är det en utmaning att övervaka trender och utveckling inom narkotikarelaterad brottslighet på europeisk nivå. Därför har EMCDDA investerat i att förbättra övervakningsverktygen på detta område. Ett exempel på detta är det senaste arbetet med att utveckla en indikator för narkotikarelaterade mord. EUDA kommer, i nära samarbete med Europol och Europeiska kommissionen, att investera mer på detta område i framtiden, eftersom tillförlitlig information sannolikt kommer att vara en förutsättning för utformningen av effektiva strategier för att motverka våld, korruption och kriminellt utnyttjande, som allt oftare har koppling till verksamheten inom vissa europeiska narkotikamarknader i dag.

Blandbruk och vilseledande försäljning av narkotika ökar riskerna för hälsan

patients in hospital corridor

Med blandbruk avses användning av två eller flera psykoaktiva lagliga eller olagliga substanser, samtidigt eller i följd. Ett relaterat problem är att substanser som säljs kan innehålla en eller flera andra droger än den som köparen förväntade sig, antingen i en blandning med den substans som de avsåg att köpa eller som ersättning för den. Detta innebär att användarna kan vara omedvetna om vilken eller vilka substanser de faktiskt använder. Att kombinera olika droger kan öka risken för hälsoproblem och försvåra effektiva insatser, vilket till exempel är ett problem vid akuta förgiftningar.

Ett viktigt budskap i årets europeiska narkotikarapport är att blandbruk är vanligt bland dem som använder psykoaktiva substanser, och att användning av substanser på detta sätt kan öka risken för allvarliga hälsoproblem. Utmaningarna på detta område verkar också bli allt större. Detta beror delvis på en ökad marknadsintegration av etablerad olaglig narkotika och nya psykoaktiva substanser, och delvis på en ökad tillgänglighet och användning av syntetiska substanser. Oroväckande på detta område är bland annat cannabisprodukter utblandade med syntetiska cannabinoider, produkter som säljs som MDMA men som ibland innehåller syntetiska katinoner som tillsatsämnen, och förekomsten av mycket starka syntetiska opioider blandade med eller felaktigt sålda som andra substanser. Det är också viktigt att notera att användning av alkohol i kombination med narkotika också kan öka hälsoriskerna, t.ex. när alkohol tas i kombination med kokain, opioider eller nya benzodiazepiner.

Det behövs nya forensiska, toxikologiska och innovativa datakällor

Man in laboratory carrying out liquid chromotography-masse spectrometer

En av de utmaningar som narkotikaövervakningen står inför under 2024 är att få en djupare förståelse för vilken narkotika som faktiskt används och i vilka kombinationer. Att förbättra övervakningen av mönstren för blandbruk och öka vår förståelse för vad som utgör effektiva insatser på detta område kommer därför att vara prioriteringar för EUDA:s framtida arbete. Att förbättra källorna till toxikologiska och forensiska data och den information de ger kommer att vara en viktig del i att få en bättre förståelse av vilka substanser som säljs på marknaden och vilka droger eller drogkombinationer som är särskilt förknippade med skada. Dessutom kommer EUDA att fortsätta att investera i utvecklingen av nya datakällor som kan ge en mer detaljerad bild av mönstren för narkotikaanvändning, t.ex. data från drogtestningstjänster eller studier av använda sprutor. Flera substanser upptäcks till exempel ofta i använda sprutor som samlas in på sprutbyten, ofta med centralstimulerande medel och opioider, vilket tyder på att dessa narkotikagrupper ofta används tillsammans i europeiska städer.

Att tillgodose en mer varierad och komplex uppsättning behov

Stöd till genomförandet av evidensbaserat narkotikaförebyggande arbete

Back view, positive teenage boys and girls standing by urban street railing outdoors

Det narkotikaförebyggande arbetet syftar till att stoppa eller fördröja användningen av psykoaktiva droger. Det kan också hjälpa dem som har börjat använda substanser att inte utveckla skadligt bruk eller beroende. Inte alla metoder på detta område har dock visat sig vara effektiva, och intresset för att identifiera och implementera evidensbaserade preventionsprogram har ökat. Att uppnå detta mål får nu stöd genom upprättandet av register över preventionsprogram, utbildningsinitiativ och utveckling av kvalitetsstandarder. European Prevention Curriculum är utformad för att förbättra de förebyggande insatsernas övergripande effektivitet. Fler än 25 EU-medlemsstater och grannländer har nu nationella utbildare i European Prevention Curriculum. Det förebyggande arbetet stöds också av Xchange, ett europeiskt onlineregister över utvärderade preventionsinsatser. I många länder är investeringarna i drogförebyggande arbete fortfarande otillräckliga, eller används ineffektivt genom satsningar på program som saknar en solid evidensbas, trots att det finns högkvalitativa verktyg för att identifiera vilka program som sannolikt är effektiva.

Större variation av substanser som injiceras ökar hälsoriskerna

hand holding a syringe

Att säkerställa en effektiv och heltäckande insats för personer som injicerar droger i Europa är fortfarande en avgörande fråga för policy och praxis om de narkotikarelaterade skadorna ska kunna minskas. Utmaningarna på detta område blir dock alltmer komplexa, och de uppgifter som rapporteras här belyser den ökande variationen av substanser som injiceras i Europa och att denna variation kan kopplas till en större risk.

Personer som injicerar narkotika löper ofta större risk att drabbas av skador, till exempel blodburna infektioner eller för att avlida av överdoser, än personer som använder andra administreringsvägar. Injektion av droger kan också förvärra befintliga hälsoproblem eller orsaka abscesser, sepsis och nervskador. Även om injicering av droger har fortsatt att minska i Europa under det senaste årtiondet, står den fortfarande för en oproportionerligt stor andel av både de akuta och kroniska hälsoskador som orsakas av substansanvändning.

Historiskt sett har heroin varit den drog som främst förknippats med injicering i Europa, men data från använda sprutor som redovisas här visar hur varierande och komplexa injektionsmönstren har blivit. Ett brett spektrum av droger, däribland amfetamin, kokain, syntetiska katinoner, läkemedel med opioidagonister, andra läkemedel och olika nya psykoaktiva substanser, upptäcks nu i använda sprutor, ofta i kombination, vilket potentiellt kan öka risken för överdosering. Studier av använda sprutor stöder andra uppgifter som tyder på att injektion av framför allt centralstimulerande medel har blivit vanligare bland personer som injicerar droger. Detta är oroande, eftersom injicering av centralstimulerande medel har förknippats både med mer frekvent injicering och ett antal lokala utbrott av hiv som rapporterats i Europa under det senaste decenniet. Lokala utbrott av hiv i samband med injicering av centralstimulerande medel fortsätter att rapporteras i de senaste uppgifterna, bland annat ett utbrott i Monza, Italien, under 2022.

Metoder för skadereducering betraktas nu som grundläggande för att minska överföringen av hiv bland personer som injicerar droger, särskilt tillhandahållande av steril injektionsutrustning, inklusive distribution både i fängelser och genom apotek. Även här visar dock vår analys att täckningen och tillgången till kostnadsfria sprututbytesprogram fortfarande är otillräcklig i många EU-länder.

Anmälningar om hiv tillbaka till nivåerna före pandemin

hand inserting a syringe in a yellow syringe container

Även om nya hivinfektioner i samband med injektion av droger har minskat i Europeiska unionen på lång sikt, ökade antalet nya hivfall under 2022 jämfört med 2021 i mer än hälften av de länder som rapporterade data. Under 2022 ökade antalet nya hivfall i samband med injektion av droger i Europeiska unionen till 968, jämfört med 662 under föregående år, och närmar sig ungefär samma nivå som 2019. Denna ökning kan delvis återspegla den ökade andelen hivtester till följd av upphävandet av covid-19-relaterade restriktioner och att hälso- och sjukvården har återgått till att fungera som före pandemin, inklusive hivtestning. En annan möjlig bidragande faktor är förflyttningen av personer som lever med en känd hivdiagnos mellan europeiska länder efter den ryska invasionen av Ukraina. Oavsett orsak behöver detta utredas närmare, eftersom alla förändringar i den långsiktiga nedåtgående trend som observerats i dessa uppgifter skulle vara oroväckande. Även om Europeiska unionen har goda resultat jämfört med många andra regioner i världen, är minskningen med 38 procent av hivfallen sedan 2010 lägre än Världshälsoorganisationens (WHO) mål om en minskning på 75 procent, vilket tyder på att mer måste göras för att eliminera narkotikarelaterad hivöverföring i Europa.

Tecken på att ketamin blir allt mer tillgängligt och kan orsaka skada

White powder and vial with a liquid

En del av uppdraget för nya EUDA kommer att vara att utvidga vår övervakningskapacitet för nya substanser som för närvarande inte är tillräckligt synliga i de datauppsättningar som används för rutinmässig narkotikaövervakning. Ett bra exempel på detta är ketamin, där de uppgifter som finns är begränsade men tyder på att denna drog finns ständigt tillgänglig på vissa nationella narkotikamarknader och kan ha blivit en mer etablerad drog i vissa miljöer. Trots anekdotiska uppgifter om att ketamin används i stor utsträckning av vissa grupper av ungdomar saknar vi dock en god förståelse för användningsmönstren för denna substans.

Även om detta inte nödvändigtvis är representativt på europeisk nivå har mängden ketamin som beslagtagits och rapporterats till EU:s system för tidig varning om nya psykoaktiva substanser varierat över tiden, men har legat kvar på relativt höga nivåer på senare tid, och de rapporterade beslagen har ökat från strax under 1 ton 2021 till 2,8 ton 2022. Det mesta av det ketamin som beslagtas i Europa tros komma från Indien, men även Pakistan och Kina kan vara ursprungsländer för denna substans.

Ketamin kan användas ensamt eller i kombination med andra substanser. Under 2022 visade uppgifter från akutmottagningar på sjukhus som deltog i Euro-DEN Plus-nätverket att kokain var den substans som oftast rapporterades i kombination med ketamin i fall av akut förgiftning.

Ketamin sniffas vanligen, men kan också injiceras, och har kopplats till olika dosberoende akuta och kroniska skador, däribland neurologisk och kardiovaskulär toxicitet, psykiska problem och urologiska komplikationer, t.ex. skador på urinblåsan till följd av intensiv användning eller förekomst av inblandade ämnen. Våra kunskaper om i vilken utsträckning detta preparat förknippas med betydande skada i Europa är fortfarande begränsade, och det finns starka skäl för att förbättra övervakningen av användningen av ketamin och eventuella relaterade skador.

”Rosa kokain”: ett exempel på nya syntetiska drogblandningar som dyker upp på marknaden i EU

photo of pink cocaine in powder and 2CB taken by the Spanish police (Guardia Civil) during a police operation

Ketamin kan också tillsättas till andra drogblandningar, inklusive MDMA-pulver och tabletter, vilket potentiellt ökar risken för oavsiktlig användning. Blandningar som säljs som ”rosa kokain” kan också innehålla ketamin. Denna produkt förekommer i delar av EU:s narkotikamarknad, men har en längre historia i Latinamerika, där den ofta har rapporterats innehålla substansen 2CB, vilket återspeglas i det alternativa gatunamnet ”tucibi”. I Europa har dock en rad syntetiska substanser, däribland ketamin och MDMA, påträffats i denna ljusfärgade, karakteristiska produkt. I många avseenden är rosa kokain ett exempel på den mer sofistikerade marknadsföringen av syntetiska substanser till användare, som sannolikt har mycket liten förståelse för vilka kemikalier de faktiskt använder.

Europas insatser mot cannabis

Vi behöver en bättre förståelse av vilka åtgärder som är effektivast för behandling av cannabisrelaterade problem

doctor holding a tablet in a blurred hospital background

Cannabis är fortfarande den vanligaste olagliga drogen i Europeiska unionen, och användningen är ungefär fem gånger så utbredd som för den näst vanligaste substansen (figur – i korthet). Cannabisanvändning är förknippad med en rad fysiska och psykiska hälsoproblem, där tidig debut, regelbunden och långvarig användning samt användning av höga doser anses öka riskerna. Vi behöver dock fortfarande bättre förstå vilka typer av problem som cannabisanvändare upplever och vilka kontaktvägar och behandlingsalternativ som kan vara lämpliga och effektiva för dem som söker hjälp för sitt cannabisbruk. Cannabis står för mer än en tredjedel av alla rapporterade inskrivningar för narkotikabehandling i Europa. Dessa siffror är svårtolkade, delvis på grund av de många olika insatser som görs för cannabisanvändare, varav en del kan vara korta insatser eller hänvisningar direkt från det straffrättsliga systemet. Ytterligare arbete krävs för att bättre förstå vilka typer av tjänster som erbjuds personer med cannabisproblem. Den information som finns tyder dock på att psykosociala behandlingar, såsom kognitiv beteendeterapi, ofta erbjuds och att digitala e-hälsoinsatser blir allt mer tillgängliga.

Utvärdering av risken för skador i samband med cannabisanvändning kompliceras av det uppenbarligen ökande utbudet av cannabisbaserade produkter som kan finnas tillgängliga för användarna. Det kan till exempel handla om ätbara produkter, olika former av vejpningstekniker, högpotenta produkter och olika derivat av drogen. Denna variation kan ha betydelse för risken att en individ upplever problem med sitt cannabisbruk, men kunskapen om detta är bristfällig. Detta är därför fortfarande ett område som kräver mer forskning och mer regulatorisk uppmärksamhet.

Övervakning och utvärdering är avgörande för att bedöma effekterna av förändringar i cannabispolitiken.

person working on a laptop

Vissa EU-medlemsstater har ändrat, eller överväger att ändra, sin inställning till regleringen av användning av cannabis för rekreationsändamål, vilket skapar möjlighet till ökad tillgång till drogen för vissa användare eller under vissa förhållanden. I december 2021 lagstiftade Malta om att tillåta privat hemodling och cannabisbruk, vid sidan av icke-vinstdrivande gemensamma odlingsklubbar. I juli 2023 lagstiftade Luxemburg om att tillåta privat hemodling och användning, och i februari 2024 lagstiftade Tyskland om att tillåta hemodling och ideella klubbar för cannabisodling. Tjeckien har också tillkännagett planer för ett reglerat och beskattat distributionssystem.

Odling, försäljning och innehav av cannabis är fortfarande straffbart i Nederländerna. Men försäljning av små mängder cannabis till vuxna (över 18 år) i s.k. coffeeshops har dock tolererats i årtionden. Ett av de politiska målen för denna tolerans var att separera cannabismarknaden från marknaden för andra droger. Ett problem med detta tillvägagångssätt är att cannabis som säljs i coffeeshops levereras från den olagliga marknaden och att kriminella grupper därför drar nytta av denna handel. För att ta itu med detta problem håller Nederländerna på att testa en sluten modell för leveranskedjan för cannabis, där cannabis som säljs i coffeeshops produceras i reglerade anläggningar. 

I Europa och på andra håll kommer den nuvarande dynamiska offentliga och politiska debatten om regleringen av cannabis sannolikt att fortsätta. De stora kommersiella marknaderna för denna drog som finns i Nordamerika och på andra håll driver redan på innovationen och påverkar förmodligen indirekt det bredare utbudet av cannabisprodukter som nu finns på den europeiska marknaden. Det är oklart vilken inriktning EU:s framtida politik kommer att ta. Klart är dock att alla policyförändringar inom detta område bör åtföljas av en bedömning av effekterna av de förändringar som införs. Denna typ av utvärdering kommer att vara beroende av goda baslinjedata, vilket återigen understryker behovet av att förbättra vår övervakning av de nuvarande användningsmönstren för den oftast använda olagliga narkotikan i Europa.

Föränderliga cannabismarknader skapar nya utmaningar för narkotikapolitiken

HHC Gummies Cola taste’ containing teddy bear-shaped HHC-infused gummies, seized by Swiss customs in October 2022.

Variationen av cannabisprodukter som finns tillgängliga i Europa ökar. Detta gäller även för den illegala narkotikamarknaden. Det gäller också för användarmarknaden, där det dyker upp produkter som innehåller låga halter av THC eller andra substanser som kan härledas från cannabisplantan, t.ex. CBD, eller bådadera. På den olagliga narkotikamarknaden är tillgången till högpotenta extrakt och ätbara produkter särskilt problematisk och har kopplats till inskrivningar för akut förgiftning på sjukhusens akutmottagningar. Dessutom finns det farhågor om att vissa produkter som säljs på den olagliga marknaden som cannabis kan ha blandats ut med potenta syntetiska cannabinoider.

Vissa halvsyntetiska cannabinoider har också nyligen dykt upp på den kommersiella marknaden i delar av Europa. Den vanligaste semisyntetiska cannabinoiden är förmodligen hexahydrocannabinol (HHC), men på senare tid har även hexahydrocannabiforol (HHC-P) och tetrahydrocannabiforol (THCP) blivit kommersiellt tillgängliga i vissa EU-medlemsstater. Dessa substanser har sålts som påstådda ”lagliga” alternativ till cannabis, vilket bidrar till lagstiftningsutmaningarna på detta område. Även om kunskapen om effekterna av HHC på människor är begränsad, har farhågor väckts av studier som har gjorts, inklusive vissa rapporter om kopplingar till psykos. Det har också rapporterats om förgiftning bland barn på grund av intag av ätbara produkter som innehåller HHC.

Kokain och syntetiska centralstimulerande medel spelar nu en större roll i Europas narkotikaproblem

För sjätte året i rad beslagtogs rekordstora mängder kokain i Europa

'Operation Nano’, 9.5 tonnes of cocaine seized August 2023, Port of Algeciras (Cadiz), Policía Nacional and the Spanish Customs Surveillance Force (SVA-DAVA), Spain

EU:s medlemsstater gjorde rekordstora beslag av kokain även under 2022, till en mängd av minst 323 ton. De europeiska beslagen är nu större än de som gjorts i USA, ett land som historiskt sett har ansetts vara en av de största marknaderna för denna drog. Kokain förs in i Europa via olika kanaler, men smugglingen av stora mängder kokain genom Europas kusthamnar i kommersiella fraktcontainrar är fortfarande en viktig faktor bakom den stora tillgången.

Handeln med olaglig narkotika är mycket dynamisk och anpassar sig snabbt till geopolitiska utvecklingar, regionala konflikter och förändringar i handelsvägarna. Utvecklingen i Colombia, Brasilien och Ecuador tros ha bidragit till den ökade kokainsmugglingen till Europeiska unionen. I takt med att förbudsåtgärderna har förstärkts vid de viktigaste kända inkörsportarna för denna narkotika tycks smugglarna i allt högre grad rikta in sig på mindre hamnar i andra EU-länder och länder som gränsar till EU, där avskräckande åtgärder kanske tillämpas mindre kraftfullt. Vissa nordeuropeiska länder, däribland Sverige och Norge, rapporterade rekordstora beslag av kokain i hamnar under 2023, vilket tyder på att alla inresepunkter till EU nu har blivit sårbara.

Produktionsanläggningar för kokain i Europa visar hur smugglingsgrupper är innovativa för att undvika upptäckt. 

Seizure of half a tonne of cocaine chemically concealed in 2,000 bags of charcoal seized by Garda National Drugs and Organised Crime Bureau, assisted by the Irish Navy and Customs and Revenue, 14 July 2021, Dublin Port, Ireland

Den regelbundna upptäckten av storskaliga kokainbearbetningslaboratorier i Europa, särskilt i Belgien, Spanien och Nederländerna, visar hur gränsöverskridande kriminella nätverk från båda sidor av Atlanten arbetar tillsammans för att utveckla nya metoder för att smuggla kokain till Europa. Detta kan ses i användningen av specialiserad utrustning och kemister med expertkunskaper om hur man döljer och bearbetar kokain. Kokainbearbetning i Europa handlar oftast om sekundär utvinning av kokain som har integrerats i andra material för att minska risken för upptäckt när det ingår i kommersiella transporter av lagliga varor. Smugglingsmetoderna omfattar allt från enkel impregnering av ett material med kokain till mer sofistikerade kemiska metoder för att dölja narkotikan, till exempel genom att den inkorporeras i olika plaster, polymerer eller metallkomplex.

Dessutom smugglas nu kokapasta och kokainbas in i Europa, och de sista faserna av bearbetningen till kokainhydroklorid slutförs i hemliga laboratorier. Skälen till detta är inte kända, men det kan vara en reaktion på den relativa bristen på kemikalier för kokainbearbetning i Latinamerika och den ekonomiska fördelen med att kontrollera de sista faserna i produktionsprocessen i Europa.

Den stora kokaintillgångens inverkan på folkhälsan blir allt tydligare

cocaine powder lines in a mirror

Kokain är, efter cannabis, den näst vanligaste olagliga narkotikan i Europa. Det finns allt fler tecken på att den fortsatt höga tillgången till denna drog får allt större negativa konsekvenser för folkhälsan i Europa. Även om det finns en betydande geografisk heterogenitet i insamlad data är kokain den näst vanligaste olagliga narkotika som rapporteras, både av förstagångsinskrivna för narkotikarelaterad vård och i den mer begränsade informationen som finns tillgänglig om akut drogförgiftning på sjukhusens akutmottagningar. Europeiska tjänster för ”drug checking”, även om de inte är nationellt representativa, konstaterar att kokain var den vanligaste identifierade substansen 2021. Tillgängliga toxikologiska data tyder på att drogen var involverad i omkring en femtedel av dödsfallen på grund av överdos under 2022, ofta i samband med andra substanser. Eftersom kokainanvändningen kan förvärra underliggande kardiovaskulära problem, som är en vanlig dödsorsak i Europa, är det dessutom troligt att denna drogs totala bidrag till dödligheten inte är tillräckligt erkänt.

Kokainrester i kommunalt avloppsvatten ökade också i två tredjedelar av de städer som har data för 2023 och 2022. Tillsammans med annan information tyder detta på att den geografiska och sociala spridningen av kokain har ökat i takt med att kokainet har blivit alltmer tillgängligt. Särskilt oroande är att kokainanvändningen i vissa länder tycks öka bland mer marginaliserade grupper. Detta står i kontrast till allmänhetens uppfattning om att drogen används mer allmänt av socialt integrerade och välbärgade människor. Både rökning och injicering av kokain förknippas med större hälsoproblem än sniffning, och det är därför oroande att injicering av kokain och användning av crack ökar i ett antal länder. Rökbart crack är en form av drogen som förknippas med mer problematiska användningsmönster och användning av mer marginaliserade grupper. Som nämns på andra ställen i denna rapport har injiceringen av kokain kopplats till ett antal lokala utbrott av hiv i Europa de senaste åren.

Europa är fortfarande en betydande producent av syntetisk narkotika

production laboratory of synthetic drugs, photo taken by the Belgian police

Det är alltid svårt att övervaka olaglig verksamhet, men den tillgängliga informationen tyder på att omfattningen av och komplexiteten hos produktionen av olaglig narkotika i Europa fortsätter att öka. Under 2022 rapporterades att hundratals produktionsanläggningar för syntetisk narkotika hade avvecklats i EU. I dessa anläggningar framställdes en mängd olika substanser, bland annat amfetamin, metamfetamin, syntetiska katinoner och MDMA. Anläggningar upptäcktes också för de sista faserna av heroinframställning. Dessutom tyder de senaste årens regelbundna upptäckt av separata platser för produktion, extraktion, delning och förpackning av kokain på att sekundär kokainproduktion nu är väletablerad i delar av Europa, vilket gör det lättare att använda innovativa metoder för att dölja drogen kemiskt och smuggla den till Europa.

Nyligen gjorda beslag av kemikalier som kan användas för att framställa de kemiska prekursorer som behövs för att producera amfetamin, metamfetamin och MDMA och därmed kringgå de kontroller som finns för att minska tillgången till dessa droger tyder också på innovation i produktionsprocesserna. 

En utmaning på detta område är att användningen av en mer diversifierad uppsättning kemikalier och införandet av nya metoder för kemisk syntes innebär att tullen, brottsbekämpningen och befintliga bestämmelser kan få svårt att hålla jämna steg med marknadsutvecklingen. På de platser där olaglig produktion av syntetisk narkotika pågår, ökar dessutom medvetenheten kring riskerna för folkhälsa och miljö till följd av dumpning eller avlägsnande av de ofta stora volymer farliga ämnen som används i narkotikaproduktionsprocessen.

Produktion och smuggling av metamfetamin visar på potentialen för ökad användning i Europa

photo of methamphetamine

Globalt sett verkar problemen med metamfetamin öka, och detta syntetiska centralstimulerande medel står för en betydande del av de narkotikarelaterade skadorna i många delar av världen. Med undantag för ett fåtal länder är metamfetamin ett förhållandevis ovanligt centralstimulerande medel i Europa. Narkotikatrenderna blir dock allt mer dynamiska och kan förändras snabbt. Det är därför oroande att det finns vissa tecken på att användningen av metamfetamin kan sprida sig till fler länder, även om den totala användningen fortfarande är låg. Ytterligare ett problem är de fortsatta uppgifterna om produktion i Europa. Även om antalet avvecklade produktionsanläggningar för metamfetamin minskade något under 2022, varierar dessa totala siffror från år till år, eftersom de till stor del återspeglar en mängd småskaliga ”kökslaboratorier”. Framställningen av metamfetamin i små mängder för lokala användare har förekommit länge i delar av Europa, t.ex. Tjeckien, med etablerade populationer som använder denna drog. På senare tid har det dock kommit allt fler belägg för att det finns storskaliga anläggningar, ofta belägna på andra håll i Europa, som har producerat denna drog i stora volymer för export till marknader utanför EU.

Beslagen av glycidderivat av BMK, en prekursor som används för storskalig produktion av metamfetamin, ökade markant under 2022, samtidigt som det också gjordes beslag av nya alternativa kemikalier som BMK kan framställas av. Dessutom fortsatte stora mängder vinsyra att beslagtas. Vinsyra används vid framställningen av den potenta och eftersökta formen av metamfetamin (d-metamfetamin, som används för ”crystal meth”). Sammantaget tyder denna information på att en storskalig produktion av metamfetamin nu är etablerad i Europeiska unionen. För närvarande förefaller produktionen i denna skala främst vara avsedd för export till marknader utanför EU. Detta är ett problem i sig, men innebär också en risk för att användningen av denna narkotika skulle kunna bli vanligare i Europeiska unionen om marknadsvillkoren skulle bli gynnsamma för detta.

Syntetiska katinoner utgör en växande utmaning

Drums containing 3-CMC and alpha-PHiP seized at Barcelona airport by Spanish Civil Guard Customs and Police – Spain, January 2022.

Den europeiska narkotikamarknadens dynamiska karaktär understryks av ökade rapporter om produktion och användning av syntetiska katinoner, en klass av droger som är förhållandevis ny i Europa. De uppgifter som rapporteras här fortsätter att tyda på en omfattande handel med syntetiska katinoner till Europa från ursprungsländer som Indien. Samtidigt finns det allt fler belägg för produktion i Europeiska unionen, framför allt i Polen. Storleken och omfattningen på de produktionsanläggningar som rapporterats som avvecklade av brottsbekämpande myndigheter varierar från förhållandevis småskaliga ”kökslaboratorier” till anläggningar som kan producera stora mängder av dessa substanser. Med tanke på de mängder prekursorer som nu har beslagtagits och upptäckten av oreglerade alternativa kemikalier är det sannolikt att en storskalig produktion sker för både europeiska och andra marknader.

Utvecklingen inom opioidområdet skapar nya utmaningar för både narkotikapolicy och åtgärdsmodeller

Förekomsten av flera substanser i de flesta opioidrelaterade dödsfall förtjänar ett större erkännande

Emergency vehicle driving fast on a blurred street

Konstaterandet att mönstren för narkotikaanvändning blir både mer dynamiska och mer komplexa står återigen i fokus för vår analys av narkotikarelaterade dödsfall, ibland kallade ”dödsfall på grund av överdos”. Opioider är fortfarande den grupp av substanser som oftast är inblandade, men de påträffas ofta i kombination med andra substanser, vilket visar hur mönstren för blandbruk är en viktig orsak till narkotikarelaterade skador i Europa. Bensodiazepiner, alkohol eller kokain rapporteras till exempel ofta tillsammans med opioider i tillgängliga toxikologiska data, och det är sannolikt att samtidig användning av dessa olika substanser är en viktig men inte alltid tillräckligt erkänd faktor för att förstå och vidta åtgärder mot narkotikarelaterad dödlighet.

På EU-nivå tycks den senaste tidens trend för dödsfall där opioider förekommer vara stabil, men andelen dödsfall i de äldre åldersgrupperna ökar. Det uppskattas att heroin var inblandat i mer än 1 800 dödsfall 2022 i Europeiska unionen, och det är fortfarande den drog som oftast identifieras vid opioidrelaterade dödsfall i vissa västeuropeiska länder. Tillgängliga uppgifter tyder dock på att det nu endast är i en minoritet av länderna som heroin påträffas i majoriteten av dödsfallen på grund av överdos, medan andra opioider och andra droger spelar en viktigare roll. På det hela taget verkar situationen vara mer heterogen än tidigare, med andra opioider än heroin, inklusive metadon och, i mindre utsträckning, buprenorfin, smärtstillande läkemedel som innehåller opioider och andra, nyare syntetiska opioider som förknippas med en betydande andel av dödsfallen på grund av överdos i vissa länder.

Tillgängliga uppgifter tyder på att antalet dödsfall där centralstimulerande medel är inblandade ökar i vissa länder. Det är dock svårt att tolka dessa uppgifter, både för att det sannolikt finns ett stort mörkertal när det gäller dödsfall relaterade till centralstimulerande medel och för att centralstimulerande medel ofta påträffas vid dödsfall där annan narkotika, såsom opioider, också förekommer.

Det finns en växande oro för att mycket starka syntetiska opioider utgör ett betydande hot mot folkhälsan.

emergency room

Dödsfall i samband med användning av opioider är ett betydande folkhälsoproblem i Europa, men de utgör för närvarande bara en bråkdel av det antal dödsfall som rapporteras i Nordamerika relaterat till denna droggrupp. Både USA och Kanada har drabbats av ett hot mot folkhälsan på grund av syntetiska opioider, främst fentanylanaloger. Situationen ser helt annorlunda ut i Europa. Även om det sannolikt finns ett visst mörkertal, var fentanylderivat endast kopplade till 163 dödsfall under 2022. Bland dessa dödsfall ingår även dödsfall kopplade till fentanyl som har avletts från medicinsk användning snarare än erhållits från den olagliga marknaden.

Trots denna skillnad i omfattning växer oron för att högpotenta syntetiska opioider förekommer i allt högre grad på den europeiska narkotikamarknaden och orsakar skada. Även om situationen är annorlunda i Nordamerika ger den en varning om hur snabbt trender för opioidanvändning kan utvecklas, med dramatiska konsekvenser för folkhälsan. Det är därför oroväckande att 81 nya syntetiska opioider har rapporterats till EU:s system för tidig varning sedan 2009, varav sju nya substanser rapporterades under 2023. Sex av dessa var mycket starka nitazenopioider. Nitazener rapporterades första gången till EMCDDA omkring 2019. Sedan dess har 16 nitazener identifierats i Europa, och de flesta länder har upptäckt någon av dessa substanser i sitt land.

Förekomst av nitazenopioider är redan förknippad med skada i vissa länder

Photo with two recipients, one with nitazenes powder compared to brown heroin powder. Photo by Forensic Science Ireland

Nitazener har sålts i preparat som liknar gatuheroin, eller på nätet som ”syntetiskt heroin”, och har också förekommit i tabletter som felaktigt sålts som medicinska opioider eller andra läkemedel. Det finns också rapporter om rökblandningar utspädda med nitazener. Dessa droger har kopplats till en ökning av drogrelaterade dödsfall i Estland och Lettland under 2023, där de nu står för en betydande andel av dödsfallen på grund av överdos. Lokala förgiftningsutbrott har också rapporterats i Irland och Frankrike under 2023. I Irland såldes nitazener felaktigt som heroin, vilket ledde till flera överdoser, och de var också kopplade till överdoser i två fängelser under 2024. Utanför Europeiska unionen har nitazener kopplats till överdoser av narkotika i Australien, Nordamerika och Storbritannien. Dessa droger är för närvarande inte särskilt framträdande i de dataset som finns tillgängliga på EU-nivå. På grund av deras höga potens och nya egenskaper finns det dock farhågor om att nitazenopioider kanske inte upptäcks rutinmässigt i de vanligaste toxikologiska undersökningarna vid obduktioner. Detta ökar risken för att antalet dödsfall eller förgiftningar utan dödlig utgång som tillskrivs dessa substanser skulle kunna vara underskattade.

Denna utveckling sker samtidigt som det har kommit andra signaler på senare tid om oroväckande förändringar på opioidmarknaden i Europa. Exempel på sådana är uppkomsten under 2021 av ”tranq-dope”, där syntetiska opioider blandas med det lugnande och smärtstillande medlet xylazin som är avsett för djur, samt ”benzo-dope” 2022, där syntetiska opioider blandas med nya bensodiazepiner (t.ex. bromazolam). Sådana blandningar förekommer ofta i delar av Nordamerika, där de har förknippats med en rad olika hälsoproblem.

Nya utmaningar för policy, praxis och forskning

Uppkomsten av nya och mycket kraftfulla syntetiska opioider skapar nya utmaningar för narkotikapolicy och narkotikapraxis. Det belyser också viktiga kunskapsluckor som kräver granskning av forskningen. Många av dessa substanser är inte föremål för narkotikakontroll när de först dyker upp. I detta avseende är Europa lyckligt lottat som genom sitt system för tidig varning har infört ett snabbspårssystem för identifiering, riskbedömning och kontroll av narkotika. Det är dock viktigt att medlemsstaterna stöder detta system med lämpliga nationella åtgärder. För närvarande verkar de flesta nya syntetiska opioider levereras från asiatiska länder. Följaktligen kommer den multilaterala uppföljningen sannolikt att bli viktig. Det är känt att det finns en viss produktion av fentanylanaloger i Europa, men hittills har den varit begränsad. De tekniska hindren för produktion av dessa substanser är dock relativt låga, och det är därför absolut nödvändigt att överväga vilka åtgärder som skulle kunna vara effektiva för att förhindra en eventuell storskalig produktion av dessa droger inom Europeiska unionen.

Den senaste tidens erfarenheter inom Europeiska unionen har visat hur den plötsliga uppkomsten av starka syntetiska opioider kan leda till flera förgiftningar under en kort period, vilket kan överbelasta lokala verksamheter. Motståndskraften på detta område kan ökas genom att man har en snabb åtgärdsplan som omfattar flera myndigheter och som innehåller en effektiv riskkommunikation för att varna både dem som är i riskzonen och verksamheter i första ledet. Dessutom måste åtgärdsmodellerna på detta område breddas, med hänsyn till att riskpopulationen inte nödvändigtvis är begränsad till personer som tidigare har använt opioider, eftersom dessa substanser har sålts som eller i blandningar med andra substanser. Förmågan att snabbt identifiera förekomsten av mycket starka opioider på lokala narkotikamarknader kommer också att vara viktig. En avgörande förutsättning för åtgärdsmodeller på detta område kommer att vara att säkerställa att det finns tillräckliga förråd av opioidantagonisten naloxon tillgängliga för yrkesverksamma i första ledet, såsom polis, ambulans och lågtröskelverksamheter, och att de har möjlighet att administrera detta läkemedel när det behövs. Slutligen har våra evidensbaserade underlag i Europa för vad som utgör effektiva åtgärder mot opioidproblem till stor del byggts på vår historiska erfarenhet av åtgärder mot heroinproblem. Det finns därför ett mycket stort behov av forskning för att bedöma i vilken utsträckning våra nuvarande åtgärdsmodeller kan behöva justeras för att fortsatt vara ändamålsenliga, med tanke på tillgången till nyare och mycket starka opioider, i synnerhet om dessa substanser förekommer i blandningar med andra droger, till exempel xylazin.

Skulle en minskad tillgång till heroin kunna leda till en större marknad för syntetiska opioider?

photo of a poppy field

I april 2022 tillkännagav talibanerna ett förbud mot odling av opiumvallmo. Ett liknande, om än kortlivat, förbud 2001 ledde till att ersättningssubstanser, inklusive centralstimulerande medel och syntetiska opioider, introducerades på den europeiska marknaden. Dessa förändringar var kortlivade i de flesta länder, men långsiktiga förändringar på opioidmarknaden observerades i ett litet antal länder. Eftersom Afghanistan är den främsta källan till det heroin som används i Europa har det senaste opiumförbudet lett till spekulationer om att detta skulle kunna innebära en framtida brist på heroin, vilket i sin tur skulle kunna leda till ökad tillgång på syntetiska opioider och användning av dessa i Europa.

FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) uppskattar att opiumproduktionen minskade med 95 procent under 2023. Även om det råder stor osäkerhet på detta område finns det uppgifter som tyder på att det fortfarande finns ett betydande lager av opium i Afghanistan. Detta kan bidra till att förklara varför vi inte har sett några tecken på störningar i heroinflödena till Europeiska unionen. Vissa marknadsanpassningar kan dock ha skett till följd av en rapporterad ökning av opiumpriserna i Afghanistan. I skrivande stund är det för tidigt att säga om det nuvarande förbudet mot opiumproduktion kommer att upprätthållas över tid. Det skulle dock vara klokt att förbereda sig för en eventuell brist på heroin i slutet av 2024 eller 2025. En omedelbar åtgärd skulle vara att se till att det finns tillräckligt många platser för behandling tillgängliga för dem som söker hjälp med att hantera sin opioidanvändning. Det skulle också vara viktigt att noga övervaka om förändringarna i tillgången på heroin påverkar tillgången till eller användningen av andra substanser. Bland de substanser som behöver övervakas ingår potenta syntetiska opioider, men även mer etablerade substanser såsom centralstimulerande medel.

Skulle Myanmar kunna ersätta Afghanistan som källa till heroin för Europa?

hand holding an opium poppy with cuts

Myanmar har historiskt sett varit ett viktigt ursprungsland för opium och heroin, men generellt sett inte för de europeiska marknaderna. Heroin från Myanmar smugglas troligen till olika länder i Asien och Oceanien. Efter en period av nedgång har det rapporterats om ökad opiumodling under de senaste tre åren. FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) uppskattar att Myanmar producerade 1 080 ton opium under 2023, vilket är en ökning med 36 procent jämfört med 2022, men fortfarande mycket lägre än de mängder som har producerats i Afghanistan under de senaste åren. Med tanke på det potentiella värdet för smugglare av denna gröda när den omvandlas till heroin, och de ökande handelsflödena till sjöss mellan Sydostasien och Europa, finns det en potentiell risk för att en andel skulle avledas för att säljas på lönsamma marknader i Europa i framtiden. Det är därför motiverat att övervaka förekomsten av heroin från denna region, men det är fortfarande en utmaning med tanke på säkerhetssituationen i Myanmar, där det har pågått ett inbördeskrig sedan 2021. På kort till medellång sikt förefaller det dock osannolikt att det heroin som produceras i denna region kommer att ersätta de volymer heroin som hittills levererats till den europeiska marknaden från Afghanistan.

I korthet

I korthet – uppskattad narkotikaanvändning i Europeiska unionen
 

Källdata

De data som används för att generera infografik och diagram på denna sida återfinns nedan.

Narkotikaanvändning i Europa, kort sammanfattning, källdata
Åldersgrupp Substans Användning senaste året (miljoner) Användning senaste året (%) Lägsta nationella beräkning (%) Högsta nationella beräkning (%) Användning någon gång i livet (miljoner) Användning någon gång i livet (%)
Vuxna (15‒64) Amfetaminer 2.3 0.8     10.3 3.6
Unga vuxna (15‒34) Amfetaminer 1.5 1.5 0 4    
Vuxna (15‒64) Cannabis 22.8 8     85.4 29.9
Unga vuxna (15‒34) Cannabis 15.1 15 3.4 21.5    
Vuxna (15‒64) Kokain 4 1.4     15.4 5.4
Unga vuxna (15‒34) Kokain 2.5 2.5 0.5 5.5    
Vuxna (15‒64) MDMA 2.9 1     12.3 4.3
Unga vuxna (15‒34) MDMA 2.2 2.2 0.3 9.8    
Heroin och andra opioider i EU, kort sammanfattning
Kännetecken Värde
Personer som använder opioider (användare med hög risk) 860 000
Behandling med läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (antal personer som får behandling) 513 000
Opioider: andel av förfrågningar om narkotikarelaterad vård (%) 24
Andra droger: andel av förfrågningar om narkotikarelaterad vård (%) 76
Opioider: andel av dödliga överdoser (%) 74
Andra droger: andel dödliga överdoser (%) 26

Top