Razumijevanje situacije u području droga u Europi 2024. – ključna kretanja (Europsko izvješće o drogama 2024.)

cover of european drug report 2024 commentary

Najnovijom analizom stanja u području droge u Europi koju je proveo EMCDDA utvrđeno je da je tržište drogom otporno i pod utjecajem trendova na globalnoj razini. Stalni zdravstveni i sigurnosni problemi koji nastaju zbog postojećih i novih nezakonitih droga, kao i njihovog kombiniranja, doprinose stvaranju zahtjevnog političkog konteksta za oblikovanje i provedbu učinkovitih odgovora na te probleme. U Europskom izvješću o drogama 2024. daje se kratki pregled situacije u području droga u Europi na temelju najnovijih dostupnih podataka. U ovom se uvodnom odjeljku iznosi kratak analitički komentar o pojedinim važnim pitanjima koja su trenutačno na dnevnom redu politike za suzbijanje zlouporabe droga u Europi.

Ova je stranica dio Europskog izvješća o drogama 2024., godišnjeg pregleda EMCDDA-a o situaciji u području droga u Europi.

Posljednji put ažurirano: 11. lipnja 2024.

SVUGDJE, SVE, SVATKO

Odgovor na promjenjive probleme s drogom u Europi

Ključna poruka analize Europskog izvješća o drogama 2024. jest da je učinak konzumacije nezakonitih droga postao vidljiv gotovo svugdje u našem društvu. Gotovo sve što ima psihoaktivna svojstva može se koristiti kao droga. To znači da nezakonita konzumacija droge i s njom povezani problemi mogu izravno ili neizravno utjecati na svakoga.

Svugdje

A puddle of water with light reflections on wet sand

Danas se gotovo svugdje mogu uočiti posljedice problema povezanih s drogom. Oni se u Europskoj uniji očituju u složenim problemima povezanima s drugim problemima poput beskućništva, liječenja psihičkih poremećaja i kriminaliteta među mladima. Svjedočimo i porastu nasilja i korupcije potaknutima tržištem droge u pojedinim zemljama. Na međunarodnoj razini problemi povezani s drogom rastu u mnogim zemljama s niskim i srednjim dohotkom, nepovoljno utječu na upravljanje i razvoj te povećavaju već znatne izazove u području javnog zdravstva i sigurnosti s kojima se mnoge zemlje suočavaju.

Sve

Colour splashes on a window

Sve više primjećujemo da se gotovo sve što ima psihoaktivna svojstva može pojaviti na tržištu droge, često označeno kao druga psihoaktivna tvar ili u mješavinama, zbog čega potrošači možda ne znaju što točno konzumiraju, čime se povećavaju zdravstveni rizici i stvaraju novi izazovi za provedbu zakona i regulativu.

 

 

Svatko

A crowd of people facing a stage with their arms in the air

Kretanja kojima svjedočimo upućuju na zaključak da svatko na ovaj ili na onaj način može osjetiti posljedice nezakonite konzumacije droga, funkcioniranja tržišta droge i problema povezanih s drogom. Izravne posljedice vidimo kod osoba koje razviju probleme i trebaju tretman ili druge usluge. Kad je riječ o neizravnim posljedicama, vidimo ih u uvlačenju ranjivih mladih ljudi u kriminal, pritisku na zdravstvene proračune i socijalnim troškovima koje snosi društvo u zajednicama koje se osjećaju nesigurnima ili u kojima ugled institucija ili poduzeća narušavaju korupcija ili kriminal.

Agencija Europske unije za droge – Europi omogućava veću sposobnost da učinkovito odgovori na sve složeniji i brzo promjenjivi fenomen droge

photos of light beams creating a network

Od osnivanja Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) 1993. opseg i priroda fenomena droge znatno su se promijenili. Kako bi se odgovorilo na nove izazove koji proizlaze iz suvremenih problema povezanih s drogom, mandat Agencije revidiran je, a 2. srpnja 2024. Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) preimenovat će se u Agenciju Europske unije za droge (EUDA). 

EUDA će podržavati Europsku uniju i njezine države članice boljim i opsežnijim praćenjem konzumacije droge i problema povezanih s drogom, većom pripravnošću da prepoznamo nove prijetnje i odgovorimo na njih te ulaganjem u razvoj kompetencija. Te će mjere doprinijeti provedbi boljih intervencija i u području zdravlja i sigurnosti.

EUDA će pružati usluge u četiri područja koja se preklapaju: predviđanju novih i budućih izazova; utvrđivanju i izdavanju upozorenja o novim rizicima i prijetnjama povezanima s drogom; procjeni potreba i dostupnih odgovora; osiguranju pomoći dionicima procjenom i širenjem novih znanja i najboljih praksi. 

Prikupljanje, analiza i širenje podataka i dalje će biti ključne zadaće EUDA-e te će biti dopunjene novim nadležnostima. One uključuju veća ulaganja u senzibilizaciju i odgovor na probleme koji proizlaze iz kombinirane konzumacije droga te jačanje analitičkih kapaciteta uspostavom nove mreže forenzičkih i toksikoloških laboratorija. EUDA će razviti novi europski sustav ranog upozoravanja na droge kako bi se proširio postojeći sustav ranog upozorenja na nove psihoaktivne tvari i dopunio novim kapacitetima za procjenu prijetnji zdravlju i sigurnosti. Veća ulaganja osigurat će se i za utvrđivanje nedostataka i potreba u području istraživanja, a redovite vježbe predviđanja i pregleda doprinijet će pripremljenost EU-a za odgovor na buduće izazove u području droge. EUDA će nastaviti raditi u bliskoj suradnji s mrežom nacionalnih kontaktnih točaka za droge Reitox, čija će se uloga ojačati. Podržat će procjenu i razvoj politika utemeljenih na dokazima te će EUDA će biti u mogućnosti svojim aktivnostima više ulagati u podršku potrebama politika na razini EU-a. Agencija će također moći više doprinijeti razvoju i promicanju intervencija i najboljih praksi utemeljenih na dokazima, imati snažniju međunarodnu ulogu i podržati politiku Europske unije o drogama na multilateralnoj razini.

Situacija u području droga u Europi 2024. – pregled

Velika dostupnost šireg raspona potentnih tvari

powder and pills on a green background

Analiza pokazatelja povezanih s ponudom za najčešće konzumirane nezakonite droge u Europskoj uniji upućuje na to da je dostupnost gotovo svih vrsta tvari i dalje visoka. Osim toga, dostupne informacije upućuju na to da je na tržištu dostupan širi raspon droga nego u prošlosti, pri čemu su dostupne tvari često vrlo jake ili čišće odnosno u novim oblicima, smjesama ili kombinacijama. Među njima su nove tvari, pri čemu su potrošačka i znanstvena saznanja o njihovim zdravstvenim rizicima ponekad ograničena. Raste i raznolikost oblika dostupnih tvari na tržištu te u nekim slučajevima kao što je kanabis, novi načini konzumacije kao što su jestivi proizvodi od kanabisa te različiti oblici isparavanja ili pušenja. Takav razvoj situacije izaziva zabrinutost zbog većeg rizika od konzumacije nekih tvari. Konkretno, osobe koje konzumiraju drogu mogu biti izložene većem riziku od zdravstvenih problema, uključujući potencijalno smrtonosno trovanje jer ne znajući konzumiraju puno jače ili nove tvari.

Komercijalna infrastruktura povezana je s visokom dostupnošću droge

U pogledu tvari koje se nezakonito unose u Europsku uniju, važan pokretač veće dostupnosti sposobnost je kriminalnih skupina da iskoriste mogućnosti koje pruža moderna infrastruktura komercijalnog prijevoza. Gotovo 70 % zapljena droga koje provode carinska tijela odvija se u lukama Europske unije, a u intermodalnim kontejnerima za prijevoz otkrivene su velike količine droga, posebno kokaina. Na primjer, Španjolska je 2023. prijavila dosad najveću zapljenu kokaina u jednoj pošiljci, pri čemu je 9,5 tona te droge bilo skriveno u bananama podrijetlom iz Ekvadora. Velike luke u Belgiji i Nizozemskoj također su rutinski meta krijumčarskih organizacija te postoji zabrinutost da su manje luke drugdje u Europi sve ugroženije.

Metode kojima se koriste kriminalne skupine koje djeluju u području droge postale su sve sofisticiranije zbog dobro dokumentiranih slučajeva infiltracije lanaca opskrbe i iskorištavanja ključnog osoblja zastrašivanjem i korupcijom. Kao odgovor na to, Plan EU-a za borbu protiv krijumčarenja droge za 2023. uključuje mjere za jačanje upravljanja rizicima u carinskim pitanjima i otkrivanje krijumčarenih droga i prekursora. To obuhvaća podršku uvođenju napredne opreme za skeniranje kontejnera i veću interoperabilnost carinskih informacijskih sustava EU-a. Planom se podržava i novoosnovani Europski savez luka, javno-privatno partnerstvo koje obuhvaća mjere za jačanje otpornosti ključnih logističkih centara u Europi u odnosu na krijumčarenje droge i infiltraciju organiziranih kriminalnih skupina.

Dodatnu zabrinutost predstavlja porast nasilja povezanog s drogom i iskorištavanja maloljetnika.

blurry picture of gun pointing at viewer

Sve je veća zabrinutost da se zbog velike dostupnosti droge, krijumčarenje velikih količina i tržišnog natjecanja među kriminalnim skupinama u Europi neke zemlje suočavaju s porastom nasilja i drugih oblika kriminala povezanih s funkcioniranjem tržišta drogom. Povijesno gledano, najveći teret nasilnog kriminala povezanog s tržištem droge snose proizvođači i tranzitne zemlje izvan Europske unije, što je i dalje slučaj. Međutim, čini se da u Europi, posebno u zemljama u kojima je poznato da velike količine droge ulaze ili se proizvode, razine nasilja povezane s trgovinom drogom postaju sve veće. Uz to raste i zabrinutost u pogledu regrutiranja i iskorištavanja maloljetnika, što provode kriminalne mreže uključene u nezakonitu trgovinu drogom. To se odražava u činjenici da agencije za izvršavanje zakonodavstva sve veću važnost pridaju mjerama za otklanjanje te opasnosti. Trenutačno je teško pratiti trendove i razvoj kaznenih djela povezanih s drogom na europskoj razini. Kao odgovor na to, EMCDDA ulaže u poboljšanje alata za praćenje u tom području, kao što je, primjerice, razvoj pokazatelja ubojstava povezanih s drogama. EUDA će u bliskoj suradnji s Europolom i Europskom komisijom u budućnosti više ulagati u to područje jer će pouzdane informacije vjerojatno biti preduvjet za osmišljavanje učinkovitih strategija intervencije za borbu protiv nasilja, korupcije i kriminalnog iskorištavanja koje je sve više povezano s djelovanjem nekih suvremenih europskih tržišta drogom.

Kombinirana konzumacija droge i prodaja drugačije droge od one koju konzument misli da kupuje povećavaju rizik za zdravlje

patients in hospital corridor

Kombinirana konzumacija droga predstavlja konzumaciju dviju ili više psihoaktivnih zakonitih ili nezakonitih tvari, istodobno ili jednu za drugom. Povezani je problem da se tvari koje sadržavaju jednu ili više droga koje nisu one koje je kupac očekivao mogu prodavati u smjesi zajedno s tvari koju je kupac namjeravao kupiti ili kao zamjena za tu tvar. To znači da potrošači možda ne znaju koje tvari doista konzumiraju. Kombinirana konzumacija droga može povećati rizik od zdravstvenih problema i otežati provedbu učinkovitih intervencija, kao što je intervencija kod akutnog trovanja.

Ključna poruka ovogodišnjeg Europskog izvješća o drogama jest da je kombinirana konzumacija droga česta među osobama koje konzumiraju psihoaktivne tvari te da konzumacija droga na taj način može povećati rizik od razvoja ozbiljnih zdravstvenih problema. Čini se da su izazovi u tom području također sve veći. To je djelomično posljedica veće tržišne integracije utvrđenih nedopuštenih droga i novih psihoaktivnih tvari, a djelomično zbog šire dostupnosti i konzumacije sintetičkih tvari. Zabrinutost u tom području uključuje proizvode od kanabisa s primjesama sintetičkih kanabinoida, proizvode koji se prodaju kao MDMA, ali ponekad sadržavaju sintetičke katinone kao primjese, te pojavu vrlo potentnih sintetičkih opioida pomiješanih s drugim tvarima ili lažno prodanih kao druge tvari. Važno je napomenuti i da kombinirana konzumacija alkohola s nezakonitim drogama također može povećati zdravstvene rizike, na primjer kada se alkohol uzima u kombinaciji s kokainom, opioidima ili novim ili benzodiazepinima „s ulice”.

Potrebni su novi forenzički, toksikološki i inovativni izvori podataka

Man in laboratory carrying out liquid chromotography-masse spectrometer

Jedan je od izazova s kojima se 2024. suočava područje nadzora droge jest steći bolje razumijevanje o tome koje se droge zapravo konzumiraju i u kojim kombinacijama. Bolje praćenje obrazaca kombinirane konzumacije droge i bolje razumijevanje učinkovitih intervencija u tom području stoga će biti prioriteti za budući rad EUDA-a. Bolji izvori toksikoloških i forenzičkih podataka i informacija koje oni pružaju bit će ključna sastavnica za bolje razumijevanje toga koje se tvari prodaju na tržištu i koje su droge ili kombinacije droge posebno štetne. Osim toga, EUDA će nastaviti ulagati u razvoj novih izvora podataka koji mogu pružiti detaljniju sliku obrazaca konzumacije droge, kao što su podatci službi za ispitivanje droga ili ispitivanja praćenja šprica. Na primjer, u korištenim špricama koje se prikupljaju na mjestima za razmjenu šprica često se otkrivaju višestruke tvari, uključujući stimulanse i opioide, što upućuje na to da se te vrste droge često u europskim gradovima konzumiraju zajedno.

Rješavanje raznolikijeg i složenijeg niza potreba

Podrška provedbi suzbijanja konzumacije tvari na temelju dokaza

Back view, positive teenage boys and girls standing by urban street railing outdoors

Prevencija zlouporabe droga ima za cilj zaustaviti ili odgoditi konzumaciju psihoaktivnih droga. Može pomoći i osobama koje su počele konzumirati tvari kako bi izbjegli razvoj poremećaja povezanih sa zlouporabom droga. Međutim, utvrđeno je da nisu svi pristupi primijenjeni u tom području bili učinkoviti, a interes za utvrđivanje i provedbu programa prevencije koji se temelje na dokazima povećava se. Uspostavom registara programa prevencije, inicijativama za obuku i razvojem standarda kvalitete doprinosi se postizanju tog cilja. Europski program prevencije osmišljen je kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost napora usmjerenih na prevenciju. Više od 25 država članica EU-a i susjednih zemalja ima nacionalne instruktore u okviru Europskog programa prevencije. Napore usmjerene na prevenciju podržava se i kroz Xchange, Europski mrežni registar ocijenjenih preventivnih intervencija. Unatoč dostupnosti kvalitetnih alata za pomoć u utvrđivanju programa koji će vjerojatno biti učinkoviti, u mnogim zemljama i dalje se nedovoljno ulaže u rad na području prevencije droge ili se sredstva ne koriste učinkovito jer se ulažu u programe za koje ne postoje dokazi o učinkovitosti.

Veća raznolikost tvari koje se injektiraju povećava rizik za zdravlje

hand holding a syringe

Osiguravanje učinkovitog i sveobuhvatnog odgovora za osobe koje injektiraju drogu i dalje je ključno pitanje politike i prakse u Europi ako se želi smanjiti štetne posljedice uzrokovane drogom. Međutim, izazovi u tom području sve su složeniji jer ovdje navedeni podatci ukazuju na sve veću raznolikost tvari koje se injektiraju te da su te tvari povezane s većim rizikom u Europi.

Osobe koje injektiraju drogu često su izložene većem riziku od štetnih posljedica, kao što su infekcije koje se prenose krvlju ili smrt zbog predoziranja drogom, nego osobe koje koriste druge putove primjene. Intravenska konzumacija droge također može pogoršati postojeće zdravstvene probleme ili uzrokovati apscese, septikemiju i oštećenje živaca. Iako je intravenska konzumacija droge tijekom proteklog desetljeća nastavila padati u Europi, i dalje čini nerazmjeran udio akutnih i kroničnih štetnih posljedica po zdravlje koje proizlaze iz konzumacije droge.

Heroin je u prošlosti bio glavna droga koja se povezivala s intravenskom konzumacijom u Europi, ali podatci o tragovima u špricama koji su ovdje navedeni pokazuju koliko su varijabilni i složeni postali obrasci intravenske konzumacije. Širok raspon droga, uključujući amfetamine, kokain, sintetičke katinone, opioidne agoniste, druge lijekove i razne nove psihoaktivne tvari, često u kombinaciji, otkrivaju se u ostatcima šprica, čime se potencijalno povećava rizik od predoziranja. Studije praćenja šprica potkrepljuju druge podatke koji upućuju na to da je injektiranje stimulansa postalo češće među osobama koje injektiraju drogu. To je razlog za zabrinutost jer je intravenska konzumacija stimulansa povezana i s češćom intravenskom konzumacijom droge i s nizom lokalnih slučajeva izbijanja HIV-a zabilježenih u Europi tijekom proteklog desetljeća. Lokalne epidemije HIV-a povezane s intravenskom konzumacijom stimulansa i dalje se bilježe u najnovijim podatcima, uključujući epidemiju u mjestu Monza u Italiji 2022.

Pristupi za smanjenje štetnih posljedica smatraju se ključnima za smanjenje prijenosa HIV-a među osobama koje injektiraju drogu, posebno stoga što osiguravaju sterilnu opremu za injektiranje, uključujući njihovu distribuciju u zatvorima i ljekarnama. Međutim, naša analiza ponovno pokazuje da pokrivenost i pristup programima besplatnih igala i šprica i dalje nisu primjereni u mnogim državama članicama EU-a.

Obavijesti o HIV-u vratile se na razine prije pandemije

hand inserting a syringe in a yellow syringe container

Iako se broj novih zaraza HIV-om povezanih s intravenskom konzumacijom droge dugoročno smanjuje u Europskoj uniji, više od polovine zemalja koje su dostavile podatke zabilježilo je porast novih prijava HIV-a u 2022. u usporedbi s 2021. Broj novih prijava HIV-a povezanih s intravenskom konzumacijom droge u Europskoj uniji povećao se 2022. na 968, u usporedbi sa 662 u prethodnoj godini, što je dovelo do razine slične onoj zabilježenoj 2019. To povećanje djelomično može odražavati veće stope testiranja na HIV nakon ukidanja ograničenja povezanih s bolešću COVID-19 i funkcioniranje zdravstvenih usluga, uključujući testiranje na HIV, na razinu prije pandemije. Još jedan mogući čimbenik doprinosa jest kretanje osoba koje žive s poznatom dijagnozom HIV-a među europskim zemljama nakon ruske invazije na Ukrajinu. Neovisno o njegovu uzroku, ovaj nalaz zaslužuje daljnje istraživanje jer bi bilo kakva promjena dugoročnog silaznog trenda primijećenog u tom skupu podataka predstavljala razlog za zabrinutost. Osim toga, iako je situacija u Europskoj uniji povoljnija od one u mnogim drugim regijama svijeta, smanjenje broja prijava HIV-a za 38 % od 2010. nije u skladu s ciljem Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) o smanjenju za 75 %, što upućuje na to da je potrebno učiniti više kako bi se iskorijenio prijenos HIV-a povezan s drogom u Europi.

Indikacije da je ketamin sve dostupniji i da može imati posljedice na zdravlje

White powder and vial with a liquid

Dio zadatka Agencije bit će proširenje naših kapaciteta za praćenje na novih tvari koje trenutačno nisu dovoljno vidljive u skupovima podataka koji se upotrebljavaju za rutinsko praćenje droga. Dobar primjer toga je ketamin, gdje su postojeći dokazi ograničeni, ali ipak ukazuju na vjerojatnost da će ta droga biti dosljedno dostupna na nekim nacionalnim tržištima droge i da je u nekim okruženjima možda i etablirana droga po izboru. Međutim, unatoč anegdotalnim dokazima da neke skupine mladih često upotrebljavaju ketamin, još uvijek ne razumijemo dobro obrasce konzumacije te tvari.

Iako nije nužno reprezentativna na europskoj razini, količina ketamina zaplijenjena i prijavljena u europskom sustavu ranog upozoravanja o novim psihoaktivnim tvarima mijenjala se tijekom vremena, ali je u posljednje vrijeme ostala na relativno visokoj razini, pri čemu se broj zapljena povećao s nešto manje od 1 tone u 2021. na 2,8 tona u 2022. Smatra se da većina ketamina zaplijenjenog u Europi potječe iz Indije, ali Pakistan i Kina također mogu biti zemlje podrijetla te tvari.

Ketamin se može upotrebljavati samostalno ili u kombinaciji s drugim tvarima. Podatci bolničkih odjela za hitne slučajeve koji su sudjelovali u mreži Euro-DEN Plus tijekom 2022. pokazuju da je kokain tvar koja se najčešće navodi u kombinaciji s ketaminom u slučajevima akutne toksičnosti.

Ketamin se često ušmrkava, ali se može i injektirati, te je povezan s raznim akutnim i kroničnim ozljedama ovisnima o dozi, uključujući neurološku i kardiovaskularnu toksičnost, probleme sa psihičkim zdravljem i urološke komplikacije, kao što su oštećenje mjehura zbog intenzivne konzumacije ili prisutnosti primjesa. Trenutačno je naše razumijevanje toga u kojoj je mjeri ta droga u Europi uzrokuje značajnu štetu i dalje ograničeno te postoje opravdani razlozi za bolje praćenja konzumacije ketamina i svih povezanih štetnih posljedica.

„Ružičasti kokain”: primjer novih mješavina sintetičkih droga koje se pojavljuju na tržištu EU-a

photo of pink cocaine in powder and 2CB taken by the Spanish police (Guardia Civil) during a police operation

Ketamin se može dodavati i drugim smjesama droga, uključujući MDMA u prahu i tablete, čime se potencijalno povećava rizik od nenamjerne konzumacije. Mješavine koje se prodaju kao „ružičasti kokain” mogu sadržavati i ketamin. Taj se proizvod pojavljuje na dijelovima tržišta droge u EU-u, ali ima dužu povijest u Latinskoj Americi, gdje se često navodi da sadržava tvar 2CB, što se odražava u alternativnom uličnom nazivu te tvari, „tucibi”. Međutim, u Europi je u tom lako obojenom i prepoznatljivom proizvodu pronađen niz sintetičkih tvari, uključujući ketamin i MDMA. U mnogim aspektima ružičasti kokain primjer je sofisticiranijeg stavljanja sintetičkih tvari na tržište potrošačima, koji vjerojatno ne razumiju koje kemikalije zapravo konzumiraju.

Europski odgovor na kanabis

Potreba za boljim razumijevanjem najučinkovitijih rješenja problema povezanih s kanabisom

doctor holding a tablet in a blurred hospital background

Kanabis je i dalje najčešće konzumirana nezakonita droga u Europskoj uniji, pri čemu je stopa prevalencije konzumacije otprilike pet puta veća od stope sljedeće najčešće konzumirane tvari (Slika Sažetak). Konzumacija kanabisa povezana je s nizom fizičkih i psihičkih zdravstvenih problema, pri čemu konzumacija u ranoj dobi, redovita i dugoročna konzumacija te konzumacija velikih doza povećavaju rizike za zdravlje. Međutim, i dalje postoji potreba za boljim razumijevanjem vrsta problema s kojima se suočavaju konzumenti kanabisa, kao i odgovarajućih načina upućivanja na terapiju i učinkovite terapije za osobe koje traže pomoć zbog konzumacije kanabisa. Kanabis čini više od trećine svih zabilježenih slučajeva ovisnosti o drogama u Europi. Ovaj je nalaz teško protumačiti, djelomično zbog niza različitih intervencija koje su na raspolaganju konzumentima kanabisa, u rasponu od kratkih intervencija do upućivanja na kaznenopravni sustav. Potreban je daljnji rad kako bi se bolje razumjele vrste tretmana za osobe koje imaju problema s kanabisom. Međutim, postojeće informacije ukazuju na to da se psihosocijalni tretmani, kao što je kognitivna bihevioralna terapija, često nude i da su intervencije putem interneta sve dostupnije.

Procjenu rizika od posljedica povezanih s konzumacijom kanabisa komplicira sve veći raspon proizvoda na bazi kanabisa koji su potencijalno dostupni potrošačima, koji uključuju jestive proizvode od kanabisa, različite oblike tehnologija isparavanja, vrlo potentne proizvode i različite derivate droga. Ta raznolikost može utjecati na rizik pojedinaca koji pate od problema povezanih s konzumacijom kanabisa, no ti su znakovi nedovoljno razjašnjeni. To ovo područje zahtijeva veću istraživačku i regulatornu pozornost.

Praćenje i procjena ključni su za procjenu učinka promjena politike u području kanabisa

person working on a laptop

Neke su se države članice EU-a promijenile ili razmatraju promjenu svojeg pristupa regulaciji konzumacije kanabisa u rekreativne svrhe, čime je nekim potrošačima ili pod određenim uvjetima omogućena veća dostupnost te droge. U prosincu 2021. Malta je donijela zakon o kućnom uzgoju i konzumaciji kanabisa za privatne potrebe, kao i o neprofitnim komunalnim uzgojnim klubovima u rekreativne svrhe. U srpnju 2023. Luksemburg je donio zakon kojim se dopušta kućni uzgoj i konzumacija u privatnom sektoru, a u veljači 2024. Njemačka je donijela zakonodavni akt kojim se omogućuje kućni uzgoj i neprofitni klubovi za uzgoj kanabisa. Češka je također najavila planove za regulirani i distribucijski sustav koji podliježe porezu.

Uzgoj, prodaja i posjedovanje kanabisa i dalje predstavljaju kaznena djela u Nizozemskoj. Međutim, prodaja malih količina kanabisa odraslim osobama (starijima od 18 godina) u „kavanama” tolerira se već desetljećima. Jedan od ciljeva politike za tu toleranciju bilo je odvajanje tržišta kanabisa od tržišta drugih droga. Razlog za zabrinutost u vezi s tim pristupom jest činjenica da se kanabis koji se prodaje u kavanama isporučuje s nezakonitog tržišta, pa stoga kriminalne skupine imaju izravnu korist od te trgovine. Kako bi riješila to pitanje, Nizozemska provodi pilot-model zatvorenog lanca opskrbe kanabisom, u kojem se kanabis koji se prodaje u kavanama proizvodi u reguliranim postrojenjima. 

U Europi i drugdje vjerojatno će se nastaviti aktualna dinamična javna i politička rasprava u pogledu načina na koji bi kanabis trebalo regulirati. Velika komercijalna tržišta ove droge koja postoje u Sjevernoj Americi i drugdje već su pokretač inovacija i vjerojatno neizravno utječu na širi raspon proizvoda od kanabisa dostupnih na europskom tržištu. Nije jasno u kojem će se smjeru kretati buduće europske politike. Međutim, jasno je da bi svaki razvoj politike u tom području trebao biti popraćen procjenom učinka svih uvedenih promjena. Ta vrsta procjene ovisit će o postojanju dobrih polaznih podataka, čime se ponovno naglašava potreba za boljim praćenjem postojećih obrazaca konzumacije najčešće konzumiranih nedopuštenih droga u Europi.

Promjena tržišta kanabisa stvara nove izazove za politiku o drogi

HHC Gummies Cola taste’ containing teddy bear-shaped HHC-infused gummies, seized by Swiss customs in October 2022.

Povećava se raznolikost proizvoda od kanabisa dostupnih u Europi na nezakonitom tržištu droge. To vrijedi i za potrošačko tržište na kojem se pojavljuju proizvodi koji sadržavaju niske razine THC-a ili druge tvari koje mogu biti dobivene iz biljke kanabisa, kao što je CBD, ili oboje. Na nezakonitom tržištu droge dostupnost vrlo jakih ekstrakata i jestivih proizvoda od kanabisa posebno je zabrinjavajuća i povezana je sa slučajevima akutnog trovanja koji su zahtijevali hitni bolnički prijem. Osim toga, postoji zabrinutost da su u nekim proizvodima koji se prodaju na nezakonitom tržištu kao prirodni kanabis prisutni potentni sintetički kanabinoidi.

Neki polusintetički kanabinoidi nedavno su se pojavili i na komercijalnom tržištu u nekim dijelovima Europe. Polusintetički kanabinoid na koji se najčešće nailazi jest heksahidrokanabinol (HHC), ali u novije vrijeme i heksahidrokanabiforol (HHC-P) te tetrahidrokanabiforol (THCP) postali su komercijalno dostupni u nekim državama članicama EU-a. Te su se tvari navodno prodavale kao „legalne” alternative kanabisu, što dodatno povećava regulatorne izazove u tom području. Iako je znanje o učincima HHC-a kod ljudi ograničeno, izražena je zabrinutost jer su se pojavile studije, uključujući neka izvješća, o poveznicama HHC-a s psihozom. Zabilježene su i prijave trovanja među djecom uzrokovanog konzumacijom jestivih proizvoda koji sadržavaju HHC.

Kokain i sintetički stimulansi sve su veći problem u području droge

Šestu godinu zaredom zaplijenjena je rekordna količina kokaina u Europi

'Operation Nano’, 9.5 tonnes of cocaine seized August 2023, Port of Algeciras (Cadiz), Policía Nacional and the Spanish Customs Surveillance Force (SVA-DAVA), Spain

Države članice EU-a ponovno su zaplijenile rekordne količine kokaina 2022. u iznosu od najmanje 323 tone. Europske zapljene premašile su zapljene u Sjedinjenim Američkim Državama, zemlji koja se povijesno smatra jednim od najvećih tržišta te droge. Kokain u Europu stiže različitim putovima, a krijumčarenje velikih količina kokaina preko europskih morskih luka u intermodalnim komercijalnim brodskim kontejnerima za prijevoz i dalje predstavlja značajan čimbenik u njegovoj raširenoj dostupnosti.

Krijumčarenje nezakonitih droga vrlo je dinamično i brzo se prilagođava geopolitičkim kretanjima, regionalnim sukobima i promjenama trgovačkih ruta. Smatra se da je razvoj događaja u Kolumbiji, Brazilu i Ekvadoru pridonio većoj količini kokaina koji su krijumčari unijeli u Europsku uniju. Budući da su mjere zabrane postrožene na glavnim poznatim ulaznim točkama za drogu, čini se da su krijumčari sve više usmjereni na manje luke u drugim zemljama EU-a i zemljama koje graniče s Europskom unijom, gdje se mjere odvraćanja ne primjenjuju jednako strogo. Neke sjevernoeuropske zemlje, uključujući Švedsku i Norvešku, prijavile su rekordne zapljene kokaina u morskim lukama 2023., što upućuje na to da su sve ulazne točke u Europsku uniju postale ranjive.

Tvornice za proizvodnju kokaina u Europi otkrivaju inovativne postupke krijumčara kako bi izbjegli otkrivanje proizvodnje 

Seizure of half a tonne of cocaine chemically concealed in 2,000 bags of charcoal seized by Garda National Drugs and Organised Crime Bureau, assisted by the Irish Navy and Customs and Revenue, 14 July 2021, Dublin Port, Ireland

Redovito otkrivanje velikih laboratorija za preradu kokaina diljem Europe, posebno u Belgiji, Španjolskoj i Nizozemskoj, otkriva kako transnacionalne kriminalne mreže s obje strane Atlantika surađuju na razvoju novih metoda za promet kokaina u Europu. To se može vidjeti u korištenju specijalizirane opreme i sudjelovanju kemičara koji su stručni u prikrivanju i preradi kokaina. Prerada kokaina u Europi obično uključuje sekundarnu ekstrakciju kokaina koji je ugrađen u druge materijale kako bi se smanjio rizik od njegova otkrivanja kada je uključen u komercijalne pošiljke zakonite robe. Te metode krijumčarenja kreću se od jednostavne impregnacije kokaina u materijal do sofisticiranog kemijskog prikrivanja, pri čemu je droga ugrađena u razne vrste plastike, polimera ili metalnih kompleksa.

Osim toga, u Europi se trenutačno trguje i kokainskom pastom i osnovnom sirovinom za kokain, a završne faze prerade u kokain klorid proizvode se u tajnim laboratorijima. Razlozi za to nisu poznati, ali se pretpostavlja da bi to mogao biti odgovor na relativnu nestašicu kemikalija za obradu kokaina u Latinskoj Americi i na gospodarsku prednost kontrole završnih faza proizvodnog procesa u Europi.

Utjecaj velike dostupnosti kokaina na javno zdravstvo sve je vidljiviji

cocaine powder lines in a mirror

Kokain je nakon kanabisa druga najčešće konzumirana nedopuštena droga u Europi. Sve je više znakova da kontinuirana velika dostupnost te droge ima sve negativniji učinak na javno zdravstvo u Europi. Iako se u podatcima može uočiti znatna geografska heterogenost, kokain je druga najčešće prijavljena nezakonita droga, kako od osoba prvi put uključenih u tretman ovisnosti tako i na temelju ograničeno dostupnih informacija o slučajevima akutne toksičnosti drogom s hitnog medicinskog prijema u bolnicama. Europske službe za testiranje sastava droge, iako nisu reprezentativne na nacionalnoj razini, izvijestile su da je kokain bio najčešće analizirana tvar 2022. Dostupni toksikološki podatci upućuju na to da je droga uzrok približno petine smrtnih slučajeva zbog predoziranja drogom tijekom 2022., često u kombinaciji s drugim tvarima. Nadalje, budući da konzumacija kokaina može pogoršati temeljne kardiovaskularne poremećaje, koji su jedan od glavnih uzroka smrti u Europi, vjerojatno ukupni učinak te droge na smrtnost nije dovoljno poznat.

Količina ostataka kokaina u komunalnim otpadnim vodama također se povećala u dvije trećine gradova za koje postoje podatci za 2023. i 2022, što zajedno s drugim informacijama upućuje na to da je kokain sve dostupniji te da i on ima svoju zemljopisnu i društvenu distribuciju. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da se u nekim zemljama konzumacija kokaina povećava među marginaliziranijim skupinama, što je u suprotnosti s percepcijom javnosti da se droga češće upotrebljava u socijalno integriranim i bogatijim krugovima. Pušenje i intravenska konzumacija kokaina povezani su s većim zdravstvenim problemima zbog nazalnog ušmrkavanja te je stoga zabrinjavajuće što se u brojnim zemljama bilježi porast intravenske konzumacije kokaina i konzumacije crack kokaina. Crack kokain za pušenje oblik je droge povezan s problematičnijim obrascima konzumacije i kao i konzumacije u marginaliziranijim skupinama. Kao što je navedeno u ovom izvješću, injektiranje kokaina povezano je s brojnim lokaliziranim izbijanjima HIV-a u Europi posljednjih godina.

Europa je i dalje značajan proizvođač sintetičkih droga

production laboratory of synthetic drugs, photo taken by the Belgian police

Iako je praćenje nezakonitih aktivnosti uvijek zahtjevno, dostupne informacije upućuju na to da opseg i složenost nezakonite proizvodnje droge u Europi i dalje raste. Tijekom 2022. prijavljeno je da su stotine postrojenja za proizvodnju sintetičkih droga ukinute u Europskoj uniji. Ta su postrojenja proizvodila različite tvari, uključujući amfetamin, metamfetamin, sintetičke katinone i MDMA. Otkriveni su i objekti za završne faze proizvodnje heroina. Osim toga, redovito otkrivanje zasebnih lokacija za proizvodnju, ekstrakciju, rezanje i pakiranje kokaina u posljednjih nekoliko godina upućuje na to da je sekundarna proizvodnja kokaina već dobro uhodana u dijelovima Europe, čime se olakšava konzumacija inovativnih metoda kemijskog prikrivanja i krijumčarenja te droge u Europu.

Inovacije u proizvodnim postupcima vidljive su i iz nedavnih zapljena kemijskih tvari koje se mogu upotrijebiti za proizvodnju prekursora potrebnih za proizvodnju amfetamina, metamfetamina i MDMA-a, čime se zaobilaze postojeće kontrole koje se provode radi smanjenja dostupnosti tih droga. 

Izazov u tom području leži u tome što upotreba raznovrsnijeg skupa kemikalija i uvođenje novih putova kemijske sinteze znači da carina, kazneni progon i postojeći propisi mogu imati poteškoća u održavanju koraka s kretanjima na tržištu. Nadalje, u slučajevima u kojima se odvija nezakonita proizvodnja sintetičkih droga, sve je veća svijest o rizicima za javno zdravstvo i okoliš koji proizlaze iz bacanja ili odlaganja u okoliš često velikih količina opasnih tvari iz postupka proizvodnje droga.

Proizvodnja i krijumčarenje metamfetamina upućuju na potencijalno veću konzumaciju u Europi

photo of methamphetamine

Čini se da su na globalnoj razini problemi s metamfetaminom u porastu, a taj sintetički stimulans znatno doprinosi štetnim posljedicama povezanima s drogom u mnogim dijelovima svijeta. U Europi, uz iznimku nekoliko zemalja, metamfetamin je relativno rijetko korišten stimulans. Međutim, trendovi u području droge sve su dinamičniji i brzo se mijenjaju. Stoga je zabrinjavajuće da postoje određene indikacije da se konzumacija metamfetamina može proširiti na više zemalja, čak i ako su ukupne razine konzumacije i dalje niske. Dodatni razlog za zabrinutost stalni su dokazi o njegovoj proizvodnji u Europi. Iako se broj zatvorenih lokacija za proizvodnju metamfetamina blago smanjio 2022., ukupne brojke mijenjaju se iz godine u godinu jer uglavnom odražavaju brojne male „kuhinjske laboratorije”. Proizvodnja metamfetamina u malim količinama za lokalnu potrošnju dugogodišnja je pojava u dijelovima Europe, kao u Češkoj gdje već poznate skupine konzumiraju tu drogu. Međutim, u novije vrijeme sve je više dokaza o postojanju većih postrojenja, često smještenih drugdje u Europi, koja proizvode tu drogu u velikim količinama za izvoz na tržišta izvan EU-a.

Zapljene glicidnih derivata BMK-a, prekursora koji se upotrebljavaju za proizvodnju velikih količina metamfetamina, znatno su se povećale tijekom 2022., a zaplijenjene su i nove alternativne kemikalije iz kojih se može proizvesti BMK. Osim toga, i dalje se zapljenjuju velike količine vinske kiseline. Vinska kiselina upotrebljava se u proizvodnji potentnog i traženog oblika metamfetamina (d-metamfetamina, koji se upotrebljava za „kristalni metamfetamin”). Ako se te informacije uzmu u obzir, izgleda da je proizvodnja metamfetamina u velikim količinama već prisutna u Europskoj uniji. No čini se da je proizvodnja na toj razini uglavnom namijenjena izvozu na tržišta izvan EU-a, što je samo po sebi razlog za zabrinutost, ali predstavlja i rizik da bi konzumacija te droge mogla postati češća u Europskoj uniji ako se za to stvore povoljniji tržišni uvjeti.

Sintetički katinoni predstavljaju sve veći izazov

Drums containing 3-CMC and alpha-PHiP seized at Barcelona airport by Spanish Civil Guard Customs and Police – Spain, January 2022.

Dinamična priroda europskog tržišta droge naglašena je sve češćim prijavljivanjem proizvodnje i konzumacije sintetičkih kationa, vrste relativno rijetke droge u Europi. Podatci o kojima se ovdje izvješćuje i dalje upućuju na veliku količinu krijumčarenja sintetičkih katinona u Europu iz zemalja kao što je Indija. Istodobno raste broj dokaza o proizvodnji u Europskoj uniji, posebno u Poljskoj. Veličina i razmjer proizvodnih lokacija za koje su tijela za izvršavanje zakonodavstva prijavila da su razbijena varira od relativno malih „kuhinjskih” laboratorija do pogona u kojima se mogu proizvoditi velike količine tih tvari. S obzirom na količinu zaplijenjenih prekursora i presretanje nereguliranih alternativnih kemikalija, izgledno je da se na europskom i na drugim tržištima odvija proizvodnja velikih razmjera.

Trendovi u području opioida stvaraju nove izazove i za politike o drogama i za modele odgovora

Potrebno je osvijestiti prisutnost višestrukih tvari u većini smrtnih slučajeva uzrokovanih predoziranjem opioidima

Emergency vehicle driving fast on a blurred street

Zapažanje da obrasci konzumacije droge postaju sve dinamičniji i složeniji ponovno je u središtu pozornosti u našoj analizi smrtnih slučajeva uzrokovanih konzumacijom droge, koji se ponekad nazivaju „smrtnim slučajevima zbog predoziranja”. Opioidi su i dalje skupina najčešće konzumiranih tvari, koje se često kombiniraju s drugim tvarima, čime se potvrđuje da je kombinirana konzumacija droga važan uzrok štetnih posljedica u Europi. Na primjer, benzodiazepini, alkohol ili kokain često se navode uz opioide u dostupnim toksikološkim podatcima te je vjerojatno da je zajednička konzumacija tih različitih vrsta droga važan, ali ne uvijek dovoljno prepoznat čimbenik, za bolje razumijevanje smrtnih slučajeva zbog droge i za adekvatan odgovor na taj problem.

Na razini EU-a trendovi u pogledu smrtnih slučajeva zbog opioida čine se stabilnima, iako udio smrtnih slučajeva u starijim dobnim skupinama raste. Procjenjuje se da je 2022. heroin bio uzrok više od 1800 smrtnih slučajeva u Europskoj uniji te je i dalje droga koja najčešće rezultira smrtnim ishodom zbog opioida u nekim zapadnoeuropskim zemljama. Međutim, dostupni podatci upućuju na to da je heroin uzrok većine smrtnih slučajeva zbog predoziranja samo u manjem broj zemalja, pri čemu drugi opioidi i ostale droge igraju važniju ulogu. Općenito se situacija čini heterogenijom nego u prošlosti, pri čemu su u nekim zemljama opioidi koji nisu heroin, uključujući metadon i u manjoj mjeri buprenorfin, lijekovi za ublažavanje boli koji sadrže opioide i drugi, inovativniji sintetički opioidi rezultirali smrtnih ishodom u značajnom broju slučajeva zbog predoziranja.

Dostupni podatci upućuju na to da je broj smrtnih slučajeva zbog stimulansa u porastu u nekim zemljama. Međutim, teško je tumačiti te podatke jer se smrtne slučajeve zbog stimulansa u pravilu nedovoljno prijavljuje. Osim toga, stimulansi su često povezani sa smrtnim slučajevima uzrokovanima i drugim drogama, uključujući opioide.

Sve je veća zabrinutost da vrlo potentni sintetički opioidi predstavljaju znatnu javnozdravstvenu prijetnju

emergency room

Smrtni slučajevi povezani s konzumacijom opioida važan su javnozdravstveni problem u Europi, no trenutačno predstavljaju samo mali udio smrtnih slučajeva povezanih s ovom vrstom droge prijavljenih u Sjevernoj Americi. I Sjedinjene Američke Države i Kanada suočavaju se s izvanrednim stanjem u području javnog zdravstva zbog sintetičkih opioida, uglavnom derivata fentanila. Situacija u Europi vrlo je drukčija. Iako je vjerojatno da se te slučajeve nedovoljno prijavljuje, derivati fentanila uzrokovali su 163 smrtna slučaja 2022. U te se smrtne slučajeve ubrajaju i smrtni slučajevi povezani s fentanilom preusmjerenim iz medicinske konzumacije, a ne s nezakonitim tržištem.

Unatoč toj razlici, raste zabrinutost da se iznimno potentni sintetički opioidi sve više pojavljuju na europskom tržištu droge i uzrokuju štetu. Štoviše, čak i ako je situacija drugačija na sjevernoameričkom kontinentu, upozorenje je o tome kako se brzo trendovi konzumacije opioida mogu razvijati, s dramatičnim implikacijama za javno zdravstvo. Stoga je zabrinjavajuće da su od 2009. u europski sustav ranog upozoravanja prijavljena 81 nova sintetička opioida, pri čemu se 2023. pojavilo sedam novih tvari. Šest od njih su vrlo potentni nitazenski opioidi. Nitazeni su prvi put prijavljeni Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) oko 2019. Od tada je u Europi identificirano 16 nitazena, pri čemu je većina zemalja otkrila jednu od tih tvari na svojem teritoriju.

Pojava nitazenskih opioida koji već uzrokuju štetne posljedice u nekim zemljama

Photo with two recipients, one with nitazenes powder compared to brown heroin powder. Photo by Forensic Science Ireland

Nitazeni se prodaju u pripravcima nalik heroinu koji se prodaje na ulici ili na internetu kao „sintetički heroin” te u tabletama koje se lažno prodaju kao medicinski opioidi ili drugi lijekovi. Prijavljene su i mješavine za pušenje s primjesama nitazena. Te se droge povezuju sa sve više smrtnih slučajeva uzrokovanih konzumacijom droge u Estoniji i Latviji tijekom 2023., gdje trenutačno čine znatan udio smrtnih slučajeva zbog predoziranja. Lokalizirani slučajevi trovanja zabilježeni su i u Irskoj i Francuskoj 2023. U Irskoj su nitazeni lažno prodavani kao heroin, što je dovelo do višestrukih predoziranja, a povezani su i s predoziranjima u dvama zatvorima tijekom 2024. Izvan Europske unije, nitazeni su povezani s predoziranjem u Australiji, Sjevernoj Americi i Ujedinjenoj Kraljevini. Te droge trenutačno nisu rutinski obuhvaćene podatcima dostupnima na razini EU-a. Međutim, zbog toga što su vrlo jake i činjenice da su nove postoji zabrinutost da se nitazenski opioidi možda rutinski ne otkrivaju u uobičajenim toksikološkim post mortem postupcima. Time se povećava mogućnost da bi broj smrtnih slučajeva ili trovanja bez smrtnih posljedica zbog ovih tvari mogao biti podcijenjen.

Ta se kretanja događaju u kontekstu drugih nedavnih znakova zabrinjavajućih promjena na europskom tržištu opioida. To uključuje pojavu droge „tranq-dop” u 2021., u kojoj se sintetički opioidi miješaju sa životinjskim sedativnim i analgetskim ksilazinom, te „benzo-dope” u 2022., u kojoj se sintetički opioidi miješaju s novim benzodiazepinima (kao što je bromazolam). Takve se smjese često prijavljuju u dijelovima Sjeverne Amerike, gdje su povezane s nizom zdravstvenih problema.

Novi izazovi za politiku, praksu i istraživanje

Pojava novih i iznimno potentnih sintetičkih opioida stvara nove izazove za politiku i praksu u području droge. Ti izazovi ujedno ukazuju i na manjak informacija o novim drogama kao i istraživanja. Mnoge od tih tvari nisu obuhvaćene kontrolom droge kada se prvi put pojave. U tom pogledu Europa je u okviru svojeg sustava ranog upozoravanja uspostavila ubrzani mehanizam za identifikaciju, procjenu rizika i kontrolu droga. Međutim, ključno je da države članice podrže taj mehanizam odgovarajućim nacionalnim mjerama. Čini se da se većina novih sintetičkih opioida trenutačno isporučuje iz azijskih zemalja. Stoga je vjerojatno da će multilateralno praćenje biti važno. Poznato je da se dio proizvodnje derivata fentanila odvija u Europi, iako je do sada ta proizvodnja bila ograničena. Međutim, tehničke prepreke proizvodnji tih tvari relativno su niske te je stoga nužno razmotriti što bi moglo predstavljati učinkovite mjere za suzbijanje opsežne proizvodnje te droge u Europskoj uniji.

Nedavno iskustvo u Europskoj uniji pokazalo je da iznenadna pojava potentnih sintetičkih opioida može rezultirati višestrukim trovanjem tijekom kratkog razdoblja, što bi moglo preopteretiti lokalne službe. Otpornost u tom području može se povećati uspostavom plana za brzi odgovor među agencijama, koji uključuje učinkovitu komunikaciju o riziku kako bi se upozorilo i osobe izložene riziku i lako dostupne službe. Nadalje, modele odgovora u tom području potrebno je proširiti uzimanjem u obzir da su te tvari prodane kao smjese ili u smjesama s drugim tvarima, te stoga ugrožena populacija nije nužno ograničena samo na osobe koje konzumiraju opioide. Važna će biti i sposobnost brzog prepoznavanja prisutnosti izrazito potentnih opioida na lokalnim tržištima droga. Ključni zahtjev modela odgovora u ovom području bit će osiguravanje dostupnosti odgovarajućih zaliha antagonista opioida naloksona službenim osobama na terenu, kao što su policija, hitna pomoć i lako dostupne službe, te omogućavanje primjene te droge kada je to potrebno. Konačno, naša baza dokaza u Europi o učinkovitim odgovorima na probleme s opioidima uvelike se temelji na našem povijesnom iskustvu u pogledu odgovora na probleme s heroinom. Stoga je hitno potrebno istraživanje kako bi se procijenilo u kojoj mjeri naše postojeće modele odgovora treba prilagoditi kako bi ostali svrsishodni u kontekstu dostupnosti novih i vrlo potentnih opioida, posebno ako se te tvari pojavljuju u smjesama s drugim drogama kao što je ksilazin.

Može li manja dostupnosti heroina za posljedicu imati širenje tržišta sintetičkih opioida?

photo of a poppy field

U travnju 2022. talibani su najavili zabranu uzgoja opijumskog maka. Slična, iako kratkotrajna, zabrana 2001. za posljedicu je imala porast zamjenskih tvari, uključujući stimulanse i sintetičke opioide, na europskom tržištu. Te su promjene u većini zemalja bile kratkotrajne, iako su dugoročne promjene na tržištu opioida primijećene u manjem broju zemalja. S obzirom na to da je Afganistan glavni izvor heroina koji se konzumira u Europi, najnovija zabrana opijuma potaknula je nagađanja da bi na tržištu moglo doći do manjka heroina, što bi za posljedicu moglo imati veću dostupnost sintetičkih opioida te veću konzumaciju tih droga u Europi.

Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC) procjenjuje da je proizvodnja opijuma pala za 95 % u 2023. Iako to nije provjereno, informacije upućuju na to da u Afganistanu i dalje postoji znatna zaliha opijuma. To može objasniti zbog čega nemamo podatke o poremećaju tokova heroina prema Europskoj uniji. Međutim, moguće je da je došlo do određenih prilagodbi tržišta kao odgovor na zabilježeno povećanje cijena opijuma u Afganistanu. U vrijeme pisanja ovog teksta prerano je govoriti o tome hoće li se postojeća zabrana proizvodnje opijuma održati tijekom vremena. Ipak bi se bilo razborito pripremiti za mogući manjak heroina na tržištu krajem 2024. ili 2025. Hitan odgovor uključivao bi osiguranje dostupnosti dovoljnog broja mjesta za tretman ovisnosti osobama koje traže pomoć zbog konzumacije opioida. Također bi bilo važno pomno pratiti utječu li promjene na tržištu heroina na dostupnost ili konzumaciju drugih tvari. Tvari koje treba razmotriti uključuju potentne sintetičke opioide, ali i češće konzumirane tvari kao što su stimulansi.

Može li Mjanmar preuzeti ulogu Afganistana kao izvor heroina za Europu?

hand holding an opium poppy with cuts

Mjanmar je povijesno bio značajan proizvođač opijuma i heroina, iako u pravilu ne za europsko tržište. Smatra se da se heroin iz Mjanmara krijumčari u različite zemlje Azije i Oceanije. Nakon razdoblja sve manje proizvodnje, tijekom posljednje tri godine prijavljen je povećani uzgoj opijuma. UNODC procjenjuje da je Mjanmar 2023. proizveo 1080 tona opijuma, što je povećanje od 36 % u odnosu na 2022., ali i dalje mnogo manje u odnosu na količine proizvedene u Afganistanu posljednjih godina. S obzirom na potencijalnu dobit za krijumčare tog usjeva nakon prenamjene u heroin i sve veće pomorske trgovinske tokove između jugoistočne Azije i Europe, postoji rizik da bi se dio te droge u budućnosti mogao preusmjeriti na profitabilna tržišta u Europi. Praćenje svakog pojavljivanja heroina iz te regije stoga je nužno, ali i dalje predstavlja izazov zbog sigurnosne situacije u Mjanmaru, koji je od 2021. u građanskom ratu. Međutim, čini se da u kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju heroin proizveden u toj regiji vjerojatno neće zamijeniti količine heroina koje su na europsko tržište do sada stigle iz Afganistana.

Sažetak

Sažetak procjene konzumacije droge u Europskoj uniji
 

Izvorni podatci

Podatci u infografikama i grafikonima na ovoj stranici nalaze se u nastavku.

Konzumacija droge u Europi, sažetak izvornih podataka
Dobna skupina Tvar Tijekom prethodne godine (milijuna) Tijekom prethodne godine (%) Najniža nacionalna procjena (%) Najviša nacionalna procjena (%) Konzumacija tijekom života (milijuna) Konzumacija tijekom života (%)
Odrasle osobe (15 ‒ 64 g.) Amfetamini 2.3 0.8     10.3 3.6
Mlađe odrasle osobe (15 – 34 g.) Amfetamini 1.5 1.5 0 4    
Odrasle osobe (15 ‒ 64 g.) Kanabis 22.8 8     85.4 29.9
Mlađe odrasle osobe (15 – 34 g.) Kanabis 15.1 15 3.4 21.5    
Odrasle osobe (15 ‒ 64 g.) Kokain 4 1.4     15.4 5.4
Mlađe odrasle osobe (15 – 34 g.) Kokain 2.5 2.5 0.5 5.5    
Odrasle osobe (15 ‒ 64 g.) MDMA 2.9 1     12.3 4.3
Mlađe odrasle osobe (15 – 34 g.) MDMA 2.2 2.2 0.3 9.8    
Sažetak o heroinu i drugim opioidima u EU-u
Karakteristika Vrijednost
Visokorizični konzumenti opioida 860 000
Terapija opioidnim agonistom (broj osoba na terapiji) 513 000
Opioidi: udio zahtjeva za tretman ovisnosti (%) 24
Ostale droge: udio zahtjeva za tretman ovisnosti (%) 76
Opioidi: udio slučajeva predoziranja sa smrtnim ishodom (%) 74
Ostale droge: udio slučajeva predoziranja sa smrtnim ishodom (%) 26

Top