Katsaus Euroopan huumetilanteeseen vuonna 2024 – keskeiset kehityssuunnat (Euroopan huumeraportti 2024)

cover of european drug report 2024 commentary

EMCDDA:n uusimmasta Euroopan huumausainetilannetta koskevasta analyysista ilmenee, että huumausaineiden markkinat ovat mukautuvat ja että niihin vaikuttavat maailmanlaajuiset suuntaukset. Vakiintuneisiin ja uudempiin huumausaineisiin ja enenevässä määrin niiden kasvavaan samanaikaiseen vaikutukseen liittyy terveys- ja turvallisuusongelmia, jotka luovat haastavan poliittisen ympäristön tehokkaiden toimien määrittelylle ja täytäntöönpanolle. Vuoden 2024 Euroopan huumeraportissa esitetään katsaus Euroopan huumausainetilanteesta tuoreimpien saatavilla olevien tietojen pohjalta. Tässä johdanto-osassa esitetään lyhyt analyyttinen katsaus Euroopan huumepolitiikan ajankohtaisiin ja tärkeisiin kysymyksiin.

Tämä sivu on osa Euroopan huumeraporttia 2024, EMCDDA:n vuotuista katsausta huumausainetilanteeseen Euroopassa.

Päivitetty viimeksi: 11. kesäkuuta 2024

KAIKKIALLA, KAIKKEA, KAIKILLE

Euroopan muuttuviin huumausaineongelmiin vastaaminen

Vuonna 2024 julkaistavan Euroopan huumeraportin analyysin keskeinen viesti on, että huumausaineiden käytön vaikutukset näkyvät nyt lähes kaikkialla yhteiskunnassa. Lähes kaikkea, jolla on psykoaktiivisia ominaisuuksia, voidaan käyttää huumausaineena. Tämä tarkoittaa, että kaikki, joko suoraan tai välillisesti, voivat kärsiä huumeiden käytöstä ja siihen liittyvistä ongelmista.

Kaikkialla

A puddle of water with light reflections on wet sand

Huumeongelmilla on nykyään vaikutuksia lähes kaikkialla. EU:ssa ne ovat ilmeisiä ja pahentavat muita monimutkaisia poliittisia ongelmia, kuten asunnottomuutta, psyykkisten häiriöiden hallintaa ja nuorisorikollisuutta. Joissakin maissa myös huumemarkkinoiden tuottama väkivalta ja korruptio ovat lisääntyneet. EU:n ulkopuolella huumeongelmat ovat lisääntymässä monissa matalan ja keskitulotason maissa, mikä heikentää hallintoa ja kehitystä ja lisää monien maiden kansanterveys- ja turvallisuushaasteita, jotka ovat jo nyt huomattavia.

Kaikkea

Colour splashes on a window

Yhä useammin havaitaan, että huumausainemarkkinoille voi tulla lähes kaikkea, millä on psykoaktiivisia ominaisuuksia, usein virheellisesti merkittynä tai sekoitettuna, jolloin käyttäjät eivät välttämättä tiedä, mitä he käyttävät. Tämä puolestaan lisää terveysriskejä ja luo uusia lainvalvontaan ja sääntelyyn liittyviä haasteita.

 

 

Kaikille

A crowd of people facing a stage with their arms in the air

Nykyinen kehitys merkitsee sitä, että huumausaineiden käyttö, huumausainemarkkinoiden toiminta ja niihin liittyvät ongelmat vaikuttavat todennäköisesti jollakin tavalla kaikkiin ihmisiin. Suorat vaikutukset näkyvät niiden henkilöiden elämässä, joille kehittyy ongelmia ja jotka tarvitsevat niihin hoitoa tai muita palveluja. Epäsuorasti se näkyy haavoittuvassa asemassa olevien nuorten houkutteluna rikollisuuteen, julkisen terveydenhuollon määrärahoihin kohdistuvana kuormituksena ja sosiaalisina kustannuksina yhteisöille, joissa turvattomuus kasvaa tai joissa korruptio tai rikollinen toiminta heikentävät instituutioita tai yrityksiä.

Euroopan unionin huumausaineviraston avulla Euroopalla on paremmat valmiudet reagoida tehokkaasti yhä monitahoisempaan ja nopeasti muuttuvaan huumeongelmaan

photos of light beams creating a network

Huumeongelman laajuus ja luonne ovat muuttuneet huomattavasti sen jälkeen, kun EMCDDA perustettiin vuonna 1993. Nykypäivän huumausaineongelmien asettamiin uusiin haasteisiin vastaamiseksi viraston toimeksiantoa on tarkistettu, jonka seurauksena 2. heinäkuuta 2024 Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta tulee Euroopan unionin huumevirasto (EUDA). 

EUDA tukee Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita tehostamalla ja laajentamalla huumeiden käytön ja huumeisiin liittyvien ongelmien seurantaa, parantamalla valmiuksia tunnistaa uusia uhkia ja reagoida niihin sekä investoimalla osaamisen kehittämiseen. Näillä toimilla pyritään edistämään tehokkaampien toimenpiteiden toteuttamista terveyden ja turvallisuuden alalla.

EUDA tarjoaa palveluja neljällä toisiinsa liittyvällä toiminta-alalla: uusien ja tulevien haasteiden ennakointi, uusien riskien ja huumausaineisiin liittyvien uhkien tunnistaminen ja niistä varoittaminen, tarpeiden ja käytettävissä olevien toimenpiteiden arviointi sekä sidosryhmien avustaminen arvioimalla ja levittämällä uutta tietoa ja parhaita käytäntöjä. 

EUDAn päätehtävä on edelleen kerätä, analysoida ja levittää tietoja. Näitä ydintehtäviä täydennetään uusilla toimivaltuuksilla. Uusien toimivaltuuksien myötä panostetaan aikaisempaa enemmän huumeiden yhdistelmäkäytöstä aiheutuvien ongelmien ymmärtämiseen ja niihin vastaamiseen. Analyysivalmiuksia vahvistetaan perustamalla uusi rikosteknisten ja toksikologisten laboratorioiden verkosto. EUDA kehittää uuden eurooppalaisen huumevaroitusjärjestelmän, jolla laajennetaan uusia psykoaktiivisia aineita koskevan varhaisvaroitusjärjestelmän nykyistä toimintaa ja täydennetään sitä uusilla terveys- ja turvallisuusuhkien arviointivalmiuksilla. Tutkimuksessa olevien puutteiden ja tutkimustarpeiden kartoittamiseen panostetaan myös entistä enemmän. Säännöllisellä ennakoinnilla ja kartoituksella parannetaan EU:n valmiuksia vastata tuleviin huumausaineisiin liittyviin haasteisiin. EUDA jatkaa tiivistä yhteistyötä Reitox-verkoston kanssa. Se koostuu huumausaineiden vastaisen työn kansallisista yhteyspisteistä, joiden roolia vahvistetaan. Virasto antaa tukea näyttöön perustuvien toimintapolitiikkojen arviointiin ja kehittämiseen ja pystyy panostamaan toiminnassaan aikaisempaa enemmän EU:n tason poliittisten tarpeiden tukemiseen. Virasto voi myös kehittää ja edistää entistä paremmin näyttöön perustuvia toimia ja parhaita käytäntöjä, vahvistaa kansainvälistä rooliaan ja tukea Euroopan unionia huumausainepolitiikassa monenvälisellä tasolla.

Huumetilanne Euroopassa vuonna 2024 – yleiskatsaus

Entistä suurempi valikoima usein aikaisempaa voimakkaampia aineita on laajasti saatavilla

powder and pills on a green background

Euroopan unionissa yleisesti käytettyjen laittomien huumausaineiden tarjontaan liittyvien indikaattoreiden analyysi osoittaa, että miltei kaikkien huumausainetyyppien saatavuus on edelleen runsasta. Lisäksi nykytietojen perusteella markkinoille on nykyisin ominaista se, että saatavilla on aikaisempaa laajemmin yhä suurempi kirjo erilaisia, usein erittäin voimakkaita tai puhtaita aineita tai aineita uusissa muodoissa, sekoituksissa tai yhdistelminä. Näihin kuuluvat uudet aineet, joiden terveysriskeistä niin kuluttajilla kuin tiedeyhteisöllä saattaa olla vain vähän tietoa. Markkinoilla aineita on saatavilla yhä useammissa erilaisissa muodoissa. Joissakin tapauksissa, kuten esimerkiksi kannabiksen kohdalla, aineita voidaan käyttää myös erilaisia antoreittien kautta, kun markkinoille on tullut syötäviä tuotteita ja erilaisia höyryttelytekniikoita. Tämä kehitys lisää huolta siitä, että joihinkin aineisiin liittyvät riskit voivat kasvaa. Huumeita käyttävillä ihmisillä voi olla suurempi terveysongelmien riski, mahdollisesti kuolemaan johtava myrkytys mukaan luettuna, koska he käyttävät, ehkä tietämättään, voimakkaampia tai uudempia aineita.

Kaupallisen infrastruktuurin hyödyntäminen liittyy huumeiden suureen saatavuuteen

Euroopan unioniin salakuljetettavien aineiden saavutettavuutta lisää merkittävästi rikollisryhmien kyky hyödyntää nykyaikaisen kaupallisen liikenneinfrastruktuurin tarjoamia mahdollisuuksia. Laivojen kuljetuskonteista on löydetty suuria määriä huumeita, erityisesti kokaiinia. Tulliviranomaiset tekevätkin lähes 70 prosenttia huumetakavarikoista Euroopan unionin satamissa. Esimerkiksi vuonna 2023 Espanja raportoi kaikkien aikojen suurimmasta kokaiinin takavarikosta yksittäisessä lähetyksessä: 9,5 tonnia huumausainetta oli kätketty Ecuadorista peräisin oleviin banaaneihin. Myös Belgian ja Alankomaiden suuret satamat ovat säännöllisesti huumausainekauppaa harjoittavien organisaatioiden kohteena. Pienemmät satamat muualla Euroopassa uhkaavat nekin nyt yhä enenevässä määrin joutua huumausainekauppiaiden kuljetusreiteiksi.

Huumausaineiden salakuljetukseen sekaantuneiden rikollisryhmien käyttämät menetelmät ovat yhä kehittyneempiä. Keinoina on käytetty toimitusketjuihin soluttautumista ja keskeisen henkilöstön hyväksikäyttöä pelottelun ja korruption avulla, mistä on hyvin dokumentoituja tapauksia. Tämän vuoksi vuonna 2023 laadittu EU:n etenemissuunnitelma huumausainekaupan torjumiseksi sisältää toimenpiteitä, joilla vahvistetaan tullin riskienhallintaa sekä huumekaupan ja huumeiden lähtöaineiden havaitsemista. Tähän sisältyy konttien kehittyneiden skannauslaitteiden käyttöönoton tukeminen ja EU:n tullialan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden parantaminen. Etenemissuunnitelma tukee myös äskettäin perustettua eurooppalaista satama-allianssia, jossa julkinen ja yksityinen sektori toimivat kumppaneina. Satama-allianssin toimilla parannetaan Euroopan keskeisten logististen keskusten kykyä torjua huumekauppaa ja järjestäytyneiden rikollisryhmien solutautumista.

Huumeisiin liittyvä väkivalta ja alaikäisten hyväksikäyttö herättävät yhä enemmän huolta

blurry picture of gun pointing at viewer

Huolena on, että huumeiden suuren saatavuuden, laajamittaisen huumeiden kaupan ja rikollisryhmien välisen kilpailun seurauksena joissakin maissa väkivalta ja muut huumausainemarkkinoiden toimintaan liittyvät rikollisuuden muodot lisääntyvät. Tuottaja- ja kauttakulkumaat Euroopan unionin ulkopuolella ovat perinteisesti kantaneet suurimman taakan huumemarkkinoihin liittyvästä väkivaltaisesta rikollisuudesta, ja näin on edelleen. Huumekauppaan liittyvä väkivalta näyttää kuitenkin lisääntyvän Euroopassa, erityisesti maissa, joihin huumausaineita tiedetään tuotavan tai joissa niitä tuotetaan suuria määriä. Samanaikaisesti kasvaa huoli siitä, että huumekauppaan osallistuvat rikollisverkostot värväävät ja hyväksikäyttävät nuoria. Tämä näkyy siinä, että lainvalvontaviranomaiset pitävät näiden uhkien torjuntaa yhä tärkeämpänä. Huumeisiin liittyvän rikollisuuden suuntausten ja kehityksen seuranta Euroopan tasolla on tällä hetkellä haastavaa. EMCDDA on panostanut seurantavälineiden parantamiseen alalla, mistä esimerkkinä voidaan mainita viimeaikaiset toimet indikaattorin kehittämiseksi, joka kuvaa huumeisiin liittyviä henkirikoksia. EUDA aikoo tulevaisuudessa tiiviissä yhteistyössä Europolin ja Euroopan komission kanssa panostaa enemmän suuntausten seurantaan, sillä luotettava tieto on todennäköisesti edellytys sellaisten tehokkaiden toimintastrategioiden suunnittelulle, joilla torjutaan joidenkin Euroopan nykyisten huumausainemarkkinoiden toimintaan yhä useammin liittyvää väkivaltaa, korruptiota ja rikollista hyväksikäyttöä.

Huumeiden yhdistelmäkäyttö ja huumeiden virheellinen myyminen lisäävät terveysriskejä

patients in hospital corridor

Huumeiden yhdistelmäkäytöllä tarkoitetaan kahden tai useamman laillisen tai laittoman psykoaktiivisen aineen samanaikaista tai peräkkäistä käyttöä. Huumeiden yhdistelmäkäyttöön päädytään myös siten, että ostetaan myyjän kauppaamaa ainetta, joka sisältääkin yhtä tai useampaa muuta ainetta, jota ostaja uskoo hankkivansa, joko sekoitettuna sen aineen kanssa, jota ostaja oli hankkimassa tai sitä korvaavana aineena. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjät eivät ehkä tiedä, mitä ainetta tai aineita he tosiasiallisesti käyttävät. Huumeiden yhdistelmäkäyttö voi lisätä terveysongelmien riskiä ja vaikeuttaa tehokkaiden toimenpiteiden toteuttamista esimerkiksi akuutin myrkytyksen yhteydessä.

Tämänvuotisen Euroopan huumausaineraportin keskeinen viesti onkin, että psykoaktiivisia aineita käyttävien keskuudessa huumeiden yhdistelmäkäyttö on yleistä, ja että huumausaineiden käyttö tällä tavoin voi lisätä vakavien terveysongelmien riskiä. Huumeiden yhdistelmäkäyttöön liittyvät haasteet näyttävät myös olevan kasvussa. Tämä johtuu osittain siitä, että perinteisten huumeiden ja uusien psykoaktiivisten aineiden markkinat ovat yhdistyneet entistä enemmän ja osittain siitä, että synteettisten aineiden saatavuus ja käyttö ovat lisääntyneet. Huolenaiheena ovat muun muassa kannabistuotteet, joita on muunneltu synteettisillä kannabinoideilla, MDMA:na myytävät tuotteet, joita toisinaan jatketaan synteettisillä katinoneilla, sekä erittäin voimakkaat synteettiset opioidit, joita on sekoitettu muihin aineisiin tai myyty virheellisesti muina aineina. On myös tärkeää huomata, että alkoholin käyttö yhdessä huumausaineiden kanssa voi myös lisätä terveysriskejä esimerkiksi silloin, kun alkoholia käytetään yhdessä kokaiinin, opioidien tai uusien kadulla myytävien bentsodiatsepiinien kanssa.

Tarvitaan uusia rikosteknisiä, toksikologisia ja innovatiivisia tietolähteitä

Man in laboratory carrying out liquid chromotography-masse spectrometer

Vuonna 2024 yksi huumeseurannan haasteista on saada syvällisempi ymmärrys siitä, mitä huumeita todellisuudessa käytetään ja millaisissa yhdistelmissä. Siksi EUDAn tulevan työn ensisijaisena tavoitteena on huumeiden yhdistelmäkäyttötapojen seurannan tehostaminen ja ymmärryksen lisääminen siitä, mitkä ovat tehokkaita toimia huumeiden yhdistelmäkäytön torjumisessa. Toksikologisten ja rikosteknisten tietojen lähteiden ja niistä saatavien tietojen parantaminen on keskeinen tekijä, kun halutaan saada parempi käsitys siitä, mitä aineita markkinoilla myydään ja mitkä huumeet tai huumeiden yhdistelmät aiheuttavat erityisiä haittoja. Lisäksi EUDA jatkaa investointeja sellaisten uusien tietolähteiden kehittämiseen, joiden avulla voidaan saada tarkempi kuva huumeiden kulutustottumuksista, kuten huumausainetestauksesta tai ruiskuista tehtävistä seurantatutkimuksista saadut tiedot. Esimerkiksi ruiskujen vaihtopaikoilta kerätyistä käytetyistä ruiskuista löydetään tavallisesti useita aineita, kuten piristeitä ja opioideja, mikä viittaa siihen, että näitä huumausaineryhmiä käytetään Euroopan kaupungeissa yleisesti yhdessä.

Vastataan entistä moninaisempiin ja monimutkaisempiin tarpeisiin

Tuetaan näyttöön perustuvaa päihteidenkäytön ehkäisyä

Back view, positive teenage boys and girls standing by urban street railing outdoors

Päihteidenkäytön ehkäisyn tavoitteena on saada psykoaktiivisten huumeiden käyttö loppumaan tai viivästyttää niiden kokeilua. Se voi myös auttaa huumausaineita jo käyttäviä välttämään päihdesairauden kehittymisen. Kaikki tällä alalla käytetyt lähestymistavat eivät kuitenkaan ole osoittautuneet tehokkaiksi, ja kiinnostus näyttöön perustuvien ennaltaehkäisyohjelmien tunnistamiseen ja toteuttamiseen on lisääntynyt. Tämän tavoitteen saavuttamista tuetaan nyt ennaltaehkäisyohjelmien rekisterien perustamisella, koulutusaloitteilla ja laatustandardien kehittämisellä. Eurooppalaisen ehkäisevän päihdetyön käsikirjan tarkoituksena on parantaa ennaltaehkäisytoimien yleistä tehokkuutta. Yli 25 EU:n jäsenvaltiossa ja naapurimaissa on nyt kansallisia eurooppalaiseen ehkäisevän päihdetyön käsikirjan sisältöön perehtyneitä kouluttajia. Ennaltaehkäisytoimia tukee myös Xchange, joka on arvioitujen ennaltaehkäisytoimien eurooppalainen verkkorekisteri. Saatavilla on siis korkealaatuisia välineitä, joiden avulla voidaan tunnistaa ennaltaehkäisyohjelmia, jotka ovat todennäköisesti tehokkaita. Tästä huolimatta monissa maissa ei edelleenkään joko investoida huumausaineiden käytön ehkäisyyn tai, kuten näyttö osoittaa, resursseja ei käytetä tehokkaasti ja investoidaan ohjelmiin, joiden vaikuttavuudesta ei ole vankkaa näyttöä.

Huumeiden pistokäytössä käytettävien eri aineiden kirjon kasvu lisää terveysriskejä

hand holding a syringe

Mikäli huumausaineisiin liittyviä haittoja halutaan vähentää, Euroopassa on edelleen ensiarvoisen tärkeää varmistaa tehokkaat ja kattavat toimet huumeita pistämällä käyttävien ihmisten auttamiseksi. Huumeiden pistokäyttöön liittyvät haasteet ovat kuitenkin muuttumassa entistä monimutkaisemmiksi, sillä huumeraportissa esitetyt tiedot osoittavat, että Euroopassa pistämällä käytettävien erilaisten aineiden kirjo on yhä suurempi ja että siihen voi liittyä tavallista suurempi riski.

Huumeita pistämällä käyttävillä on usein suurempi riski saada veren välityksellä tarttuvia infektioita tai kuolla huumeiden yliannostukseen kuin muita antoreittejä käyttävillä ihmisillä. Huumeiden pistokäyttö voi myös pahentaa olemassa olevia terveysongelmia tai aiheuttaa märkäpesäkkeitä, sepsiksen ja hermovaurioita. Vaikka huumeiden pistokäyttö on vähentynyt Euroopassa viime vuosikymmenen aikana, se aiheuttaa edelleen suhteettoman osan päihteidenkäytöstä aiheutuvista akuuteista ja kroonisista terveyshaitoista.

Heroiinia on perinteisesti käytetty eniten pistettävänä huumeena Euroopassa. Euroopan huumeraportin ruiskujäämiä koskevat tiedot kuitenkin osoittavat, kuinka moninaiseksi ja monimutkaiseksi huumeiden pistokäyttö on muuttunut. Ruiskujen jäämistä havaitaan nykyään monenlaisia huumausaineita, kuten amfetamiinia, kokaiinia, synteettisiä katinoneja, opioidiagonistilääkkeitä, muita lääkkeitä ja erilaisia uusia psykoaktiivisia aineita, usein yhdistelminä, mikä saattaa lisätä yliannostuksen riskiä. Ruiskujen seurantaa koskevat tutkimukset tukevat muita tietoja, joiden mukaan erityisesti stimulanttien pistokäyttö on yleistynyt huumeita pistämällä käyttävien keskuudessa. Tämä on huolestuttavaa, sillä stimulanttien pistokäyttö on liitetty tiheämpään käyttöön ja paikallisiin hiv-epidemioihin, joista on raportoitu Euroopassa viime vuosikymmenen aikana. Tuoreimmissa tiedoissa raportoidaan edelleen stimulanttien pistokäyttöön liittyvistä paikallisista hiv-epidemioista, kuten Monzassa Italiassa vuonna 2022 käynnissä ollut epidemia.

Huumehaittojen vähentämiseen tähtääviä lähestymistapoja pidetään nyt olennaisen tärkeinä hiv-tartuntojen vähentämiseksi huumeita pistämällä käyttävien keskuudessa. Haittoja vähennetään etenkin tarjoamalla steriilejä pistovälineitä, joita jaetaan vankiloissa ja apteekeissa. EMCDDA:n analyysi osoittaa kuitenkin, että maksuttomien neulojen- ja ruiskujenvaihto-ohjelmien kattavuus ja saatavuus on edelleen riittämätöntä monissa EU-maissa.

Hiv-ilmoitusten määrä palaa pandemiaa edeltävälle tasolle

hand inserting a syringe in a yellow syringe container

Vaikka huumeiden pistokäyttöön liittyvät uudet hiv-tartunnat ovat vähentyneet Euroopan unionissa pitkällä aikavälillä, yli puolessa tietoja toimittaneista maista uusien hiv-ilmoitusten määrä kasvoi vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna. Vuonna 2022 huumeiden pistokäyttöön liittyviä uusia hiv-ilmoituksia tehtiin Euroopan unionissa 968, kun vuonna 2021 niitä oli 662. Määrä nousi toisin sanoen samalle tasolle kuin vuonna 2019. Tämä lisäys saattaa osittain heijastaa hiv-testauksen lisääntymistä sen jälkeen, kun covid-19-rajoitukset poistettiin ja terveyspalvelut ja siten myös hiv-testaukset palasivat pandemiaa edeltävälle tasolle. Toinen mahdollinen maiden tekemien hiv-ilmoitusten lisääntymiseen vaikuttava tekijä on hiv-diagnoosin saaneiden ihmisten liikkuminen Euroopan maiden välillä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen jälkeen. Oli syy mikä tahansa, tätä havaintoa on tutkittava tarkemmin, sillä kaikki muutokset tässä aineistossa havaitussa pitkän aikavälin laskusuuntauksessa ovat huolestuttavia. Vaikka Euroopan unionin tilanne on hyvä verrattuna moniin muihin maailman alueisiin, hiv-ilmoitusten väheneminen 38 prosenttia vuodesta 2010 lähtien on kaukana Maailman terveysjärjestön (WHO) asettamasta 75 prosentin tavoitteesta. Tämä osoittaa, että huumeiden käyttöön liittyvien hiv-tartuntojen vähentämiseksi Euroopasta on tehtävä vielä enemmän.

Ketamiinin saatavuuden lisääntymisestä ja sen haittapotentiaalista merkkejä

White powder and vial with a liquid

Osa uuden EUDAn missiota on laajentaa viraston seurantakapasiteettia uudempiin aineisiin, jotka eivät tällä hetkellä ole riittävästi esillä rutiininomaisissa huumausaineseurannassa käytettävissä tietoaineistoissa. Hyvä esimerkki tästä on ketamiini, josta on olemassa vain vähän näyttöä mutta jonka perusteella voidaan olettaa, että kyseistä huumausainetta on todennäköisesti jatkuvasti saatavilla joillakin kansallisilla huumausainemarkkinoilla ja että joissakin yhteyksissä siitä on tullut vakiintunut huume. On olemassa epävirallista näyttöä siitä, että jotkin nuorisoryhmät käyttävät ketamiinia laajalti. Aineen käyttötavoista ei kuitenkaan ole tarkkaa käsitystä.

Vaikka ketamiinin takavarikoitu ja varhaisen varoituksen järjestelmään ilmoitettu määrä – joka tosin ei välttämättä ole edustava Euroopan tasolla – on vaihdellut ajan mittaan, se on pysynyt viime aikoina suhteellisen korkeana. Ilmoitetut takavarikot ovat lisääntyneet hieman alle yhdestä tonnista vuonna 2021 vuoden 2022 2,8 tonniin. Suurimman osan Euroopassa takavarikoidusta ketamiinista uskotaan olevan peräisin Intiasta, mutta myös Pakistan ja Kiina saattavat olla ketamiinin lähdemaita.

Ketamiinia voidaan käyttää yksinään tai yhdessä muiden aineiden kanssa. Euro-DEN Plus -verkostoon osallistuvien sairaaloiden ensiapupoliklinikoiden tiedoista vuonna 2022 kävi ilmi, että akuuteissa huumemyrkytystapauksissa kokaiini oli yleisimmin yhdessä ketamiinin kanssa ilmoitettu aine.

Ketamiinia käytetään yleisesti nuuskaamalla, mutta sitä voidaan myös pistää. Se on yhdistetty annoksen koosta riippuen erilaisiin akuutteihin ja kroonisiin haittoihin, kuten neurologisesti sekä sydän- ja verisuoniperäisesti vaikuttavaan myrkyllisyyteen, mielenterveysongelmiin ja urologisiin komplikaatioihin, kuten runsaan käytön seurauksena virtsarakon vaurioon tai sekoittumisesta muihin haitallisiin aineisiin. Tällä hetkellä meillä on vielä vajavainen käsitys siitä, kuinka merkittäviä haittoja tähän huumeeseen liittyy Euroopassa. Siksi ketamiinin käytön ja siihen liittyvien haittojen seurantaa on syytä parantaa.

Vaaleanpunainen kokaiini: esimerkki uusista synteettisistä huumausaineseoksista, joita esiintyy EU:n markkinoilla

photo of pink cocaine in powder and 2CB taken by the Spanish police (Guardia Civil) during a police operation

Ketamiinia voidaan lisätä myös muihin huumeseoksiin, kuten MDMA-jauheisiin ja -tabletteihin, mikä saattaa lisätä aineen tahattoman käytön riskiä. Myös niin kutsuttuna vaaleanpunaisena kokaiinina myytävät seokset voivat sisältää ketamiinia. Vaaleanpunaista kokaiinia esiintyy osassa EU:n huumausaineiden markkinoita. Sillä on pidempi historia Latinalaisessa Amerikassa, jossa sen on usein raportoitu sisältävän ainetta nimeltä 2C-B, mikä näkyy sen vaihtoehtoisessa katukauppanimessä ”tucibi”. Euroopassa tästä kirkkaanvärisestä ja huomiota herättävästä tuotteesta on kuitenkin löydetty useita synteettisiä aineita, kuten ketamiinia ja MDMA:ta. Vaaleanpunainen kokaiini on monessa suhteessa esimerkki synteettisten aineiden kehittyneemmästä markkinoinnista kuluttajille, joilla on todennäköisesti hyvin vähän tietoa siitä, mitä kemikaaleja he todella käyttävät.

Euroopan huumeidenvastaisten toimien määrittäminen kannabiksen käyttöön

Tarve ymmärtää paremmin, mitkä toimet ovat tehokkaimpia kannabikseen liittyvien ongelmien hoidossa

doctor holding a tablet in a blurred hospital background

Kannabis on edelleen yleisimmin käytetty huumausaine Euroopan unionissa. Kannabiksen käytön yleisyys on noin viisinkertainen seuraavaksi yleisempään aineeseen verrattuna (Yleiskatsaus lukuihin). Kannabiksen käyttöön liittyy useita fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia, ja sen varhaisen aloittamisen, säännöllisen ja pitkäaikaisen käytön sekä suurten annosten käytön uskotaan lisäävän riskejä. Olisi kuitenkin saatava parempi käsitys kannabiksen käyttäjien ongelmista sekä mahdollisista asianmukaisista hoitoonohjauskäytännöistä ja tehokkaista hoitovaihtoehdoista kannabiksen käyttöön apua hakeville. Kannabis on syy lähes kolmasosassa kaikista tapauksista hakeutua huumehoitoon Euroopassa. Havainnon tulkintaa vaikeuttaa osittain se, että kannabiksen käyttäjille on tarjolla monia erilaisia tukitoimia, joihin voi sisältyä lyhytkestoisia toimenpiteitä tai rikosoikeusjärjestelmän puitteissa annettuja hoitoonohjausmääräyksiä. Lisätyötä tarvitaan, jotta ymmärrettäisiin paremmin, millaisia palveluja tarjotaan ihmisille, joilla on kannabikseen liittyviä ongelmia. Saatavilla olevat tiedot viittaavat kuitenkin siihen, että psykososiaalisia hoitoja, kuten kognitiivista käyttäytymisterapiaa, tarjotaan yleisesti ja että sähköisiä terveyspalveluja on yhä enemmän saatavilla.

Kannabikseen haittoihin liittyvien riskin arviointia hankaloittaa se, että kuluttajien saatavilla on yhä enemmän erilaisia kannabispohjaisia tuotteita. Näitä ovat esimerkiksi syötävät tuotteet, erilaiset höyryttelytuotteet, erittäin voimakkaat tuotteet ja kannabiksen johdannaiset. Tuotteiden monipuolistuminen voi lisätä kannabiksen käyttöön liittyvien ongelmien riskiä, mutta tätä ymmärretään huonosti. Asiaa on näin ollen tutkittava ja säänneltävä enemmän.

Seuranta ja arviointi ovat keskeisiä arvioitaessa kannabispolitiikassa tehtyjen muutosten vaikutusta

person working on a laptop

Jotkin EU:n jäsenvaltiot ovat muuttaneet tai harkitsevat muuttavansa lähestymistapaansa kannabiksen päihdekäytön sääntelyyn. Tämä on luonut mahdollisuuden lisätä huumeiden saatavuutta tietyille kuluttajille tai tietyin edellytyksin. Joulukuussa 2021 Malta sääti lain, joka sallii kannabiksen kotikasvatuksen ja kannabiksen henkilökohtaisen käytön. Laissa sallitaan myös yhteisöjen voittoa tavoittelemattomat kannabisklubit. Luxemburg sääti heinäkuussa 2023 lain, joka sallii kannabiksen kotikasvatuksen ja henkilökohtaisen käytön, ja helmikuussa 2024 Saksa sääti lain, joka sallii kannabiksen kotikasvatuksen ja voittoa tavoittelemattomat kannabisklubit. Tšekki on myös ilmoittanut suunnittelevansa säänneltyä ja verollista jakelujärjestelmää.

Kannabiksen viljely, myynti ja hallussapito ovat edelleen rikoksia Alankomaissa. Pienten kannabismäärien myynti aikuisille (yli 18-vuotiaille) kannabiskahviloissa on kuitenkin ollut sallittua jo vuosikymmeniä. Yksi sallivuuden poliittisista tavoitteista oli erottaa kannabiksen markkinat muiden huumausaineiden markkinoista. Ongelmana tässä lähestymistavassa on se, että kannabista toimitetaan coffeeshop-kahviloihin laittomilta markkinoilta, eli rikollisryhmät hyötyvät kannabiksen myymisestä kannabiskahviloissa. Ongelman ratkaisemiseksi Alankomaissa kokeillaan suljetun kannabiksen toimitusketjun mallia, jossa coffeeshop-kahviloissa myytävää kannabista tuotetaan säännellyissä laitoksissa. 

Vilkas julkinen ja poliittinen keskustelu kannabiksen sääntelystä jatkunee Euroopassa ja muualla. Kannabiksen suuret kaupalliset markkinat Pohjois-Amerikassa ja muualla edistävät innovointia ja vaikuttavat todennäköisesti välillisesti siihen, että Euroopan markkinoilla on nykyisin saatavilla laaja valikoima erilaisia kannabistuotteita. Eurooppalaisen kannabispolitiikan suuntaa tulevaisuudessa on vaikea ennustaa. On kuitenkin selvää, että kannabispolitiikkaa kehitettäessä on arvioitava mahdollisten muutosten vaikutuksia. Muutosten vaikutusten arviointi taas edellyttää hyviä taustatietoja tämän Euroopan yleisimmän huumausaineen käyttötavoista, mikä korostaa jälleen kerran seurannan parantamisen tarvetta.

Muuttuvat kannabismarkkinat luovat uusia haasteita huumausainepolitiikalle

HHC Gummies Cola taste’ containing teddy bear-shaped HHC-infused gummies, seized by Swiss customs in October 2022.

Euroopassa saatavilla olevien kannabistuotteiden kirjo on lisääntymässä niin laittomien huumausaineiden markkinoilla kuin kuluttajamarkkinoilla, joille on ilmestynyt tuotteita, joiden THC-pitoisuus on pieni tai jotka sisältävät muita kannabiskasvista peräisin olevia aineita, kuten CBD:tä, tai molempia. Laittomien huumausaineiden markkinoilla erityisen huolestuttavaa on sellaisten erittäin voimakkaiden uutteiden ja syötävien tuotteiden saatavuus, jotka on liitetty sairaaloiden päivystyksissä hoidettuihin akuutteihin myrkytystapauksiin. Lisäksi huolta aiheuttaa myös se, että joitakin laittomilla markkinoilla kannabiksena myytyjä tuotteita saatetaan jatkaa voimakkailla synteettisillä kannabinoideilla.

Myös joitakin puolisynteettisiä kannabinoideja on viime aikoina havaittu kaupallisilla markkinoilla eräissä Euroopan osissa. Yleisin puolisynteettinen kannabinoidi näyttäisi olevan heksahydrokannabinoli (HHC), mutta myös heksahydrokannabiforolia (HHC-P) ja tetrahydrokannabiforolia (THCP) on viime aikoina ollut kaupallisesti saatavilla eräissä EU:n jäsenvaltioissa. Kyseisiä aineita on myyty väitetysti ”laillisina” vaihtoehtoina kannabikselle, mikä lisää entisestään sääntelyhaasteita. HHC:n vaikutuksista ihmisiin on vain vähän tietoa, mutta uudet tutkimukset antavat aihetta huoleen, etenkin kun eräissä raporteissa on raportoitu yhteyksistä psykoosiin. Tietoon on tullut myös lasten myrkytystapauksia, jotka ovat aiheutuneet HHC:tä sisältävien syötävien tuotteiden nauttimisesta.

Kokaiinilla ja synteettisillä stimulanteilla on nykyään aikaisempaa suurempi rooli Euroopan huumeongelmissa

Euroopassa takavarikoitiin kokaiinia ennätysmäärä jo kuudetta vuotta peräkkäin

'Operation Nano’, 9.5 tonnes of cocaine seized August 2023, Port of Algeciras (Cadiz), Policía Nacional and the Spanish Customs Surveillance Force (SVA-DAVA), Spain

EU:n jäsenvaltiot takavarikoivat vuonna 2022 jälleen ennätysmäärän kokaiinia, vähintään 323 tonnia. Euroopassa tehdyt takavarikot ylittävät nyt Yhdysvalloissa – jota on perinteisesti pidetty yhtenä kokaiinin suurimmista markkinoista – tehnyt takavarikot. Kokaiini saapuu Eurooppaan eri reittejä pitkin, mutta suurten kokaiinimäärien salakuljetus Euroopan merisatamien kautta kaupallisissa kuljetuskonteissa on edelleen merkittävä syy siihen, miksi huumetta on niin laajalti saatavilla.

Huumausaineiden kauppa on erittäin dynaamista ja mukautuu nopeasti geopoliittiseen kehitykseen, alueellisiin konflikteihin ja kauppareittien muutoksiin. Kolumbiassa, Brasiliassa ja Ecuadorissa tapahtuneen kehityksen uskotaan vaikuttaneen Euroopan unioniin salakuljetetun kokaiinin määrän kasvuun. Sen seurauksena, että huumausaineiden salakuljetuksen torjuntatoimenpiteitä on tehostettu kokaiinin tärkeimmillä tunnetuilla saapumispaikoilla, salakuljettajat vaikuttavat kohdistavan toimintansa muissa EU-maissa ja Euroopan unionin naapurimaissa sijaitseviin pienempiin satamiin, joissa ehkäiseviä toimia saattaa olla vähemmän. Eräät Pohjois-Euroopan maat, kuten Ruotsi ja Norja, ilmoittivat ennätyksellisistä kokaiinitakavarikoista merisatamissa vuonna 2023, mikä viittaa siihen, että kaikki maahantulopaikat Euroopan unioniin ovat nyt alttiita kokaiinin salakuljetukselle.

Euroopassa havaitut kokaiinin tuotantopaikat osoittavat, miten salakuljettajaryhmät kehittävät luovia strategioita välttääkseen kiinnijäämisen 

Seizure of half a tonne of cocaine chemically concealed in 2,000 bags of charcoal seized by Garda National Drugs and Organised Crime Bureau, assisted by the Irish Navy and Customs and Revenue, 14 July 2021, Dublin Port, Ireland

Mittavia kokaiininjalostuslaboratorioita havaitaan säännöllisesti eri puolilla Eurooppaa, erityisesti Belgiassa, Espanjassa ja Alankomaissa. Laboratoriot paljastavat, miten Atlantin molemmin puolin toimivat kansainväliset rikollisverkostot työskentelevät yhdessä kehittääkseen uusia menetelmiä kokaiinin kuljettamiseksi Eurooppaan. Salakuljettajien käytössä on erikoislaitteita ja toimintaan osallistuu kokaiinin kätkemiseen ja käsittelyyn perehtyneitä kemistejä. Euroopassa kokaiinin käsittelyyn liittyy yleensä kokaiinin yhdistäminen laillisiin materiaaleihin, jotta vältettäisiin paljastumisriski kaupallisissa kuljetuksissa. Salakuljetusmenetelmät vaihtelevat yksinkertaisesta materiaalien kyllästämisestä kokaiinilla aina kehittyneempiin kemiallisiin kätkentämenetelmiin, joissa huumausaine on sisällytetty erilaisiin muoveihin, polymeereihin tai metallikomplekseihin.

Lisäksi Eurooppaan salakuljetetaan nyt myös kokatahnaa ja kokaiiniemästä, jotka muutetaan laittomien laboratorioiden viimeisessä käsittelyvaiheessa kokaiinihydrokloridiksi. Syitä tähän ei tiedetä, mutta on esitetty, että se saattaa johtua kokaiinin käsittelyssä käytettävien kemikaalien suhteelliseen huonosta saatavuudesta Latinalaisessa Amerikassa ja taloudellisesta edusta, joka saadaan tuotantoprosessin loppuvaiheiden hallinnasta Euroopassa.

Kokaiinin laajan saatavuuden vaikutus kansanterveyteen yhä näkyvämpi

cocaine powder lines in a mirror

Kokaiini on kannabiksen jälkeen toiseksi yleisin huumausaine Euroopassa. On kasvavassa määrin merkkejä siitä, että kokaiinin jatkuva laaja saatavuus vaikuttaa yhä enemmän kielteisesti kansanterveyteen Euroopassa. Vaikka tiedoissa on havaittavissa huomattavaa maantieteellistä heterogeenisuutta, ilmoitusten mukaan kokaiini on kaiken kaikkiaan toiseksi yleisin huumausaine, jonka vuoksi käyttäjät hakeutuvat sekä ensimmäistä kertaa huumehoitoon että sairaaloiden päivystyspoliklinikoille akuutin huumausainemyrkytyksen vuoksi. Tiedot viimeksi mainitusta ovat tosin vähäisemmät. Eurooppalaisten huumausaineiden testausyksiköiden ilmoitusten mukaan kokaiini oli yleisin seulonnassa näkynyt huumausaine vuonna 2021, joskaan niiden tiedot eivät ole kansallisesti edustavia. Saatavilla olevat toksikologiset tiedot viittaavat siihen, että kokaiini liittyi vuonna 2022 noin viidesosaan huumeiden yliannostuskuolemista, usein yhdessä muiden aineiden kanssa. Kokaiinin käyttö voi myös pahentaa taustalla olevia sydän- ja verisuoniongelmia, jotka ovat merkittävä kuolinsyy Euroopassa, joten on todennäköistä, ettei kokaiinin kokonaisvaikutusta kuolleisuuteen tunnisteta riittävästi.

Kokaiinijäämät jätevedessä lisääntyivät myös kahdessa kolmasosassa kaupungeista, joista oli tietoja vuosilta 2023 ja 2022. Tämä ja muut tiedot viittaavat siihen, että kokaiinin saatavuuden lisääntyessä myös sen maantieteellinen ja sosiaalinen jakautuminen on lisääntynyt. Erityisen huolestuttavaa on se, että joissakin maissa kokaiinin käyttö näyttää lisääntyvän syrjäytyneempien ryhmien keskuudessa. Tämä on ristiriidassa sen yleisen käsityksen kanssa, jonka mukaan kokaiinia käyttävät yleisemmin yhteiskunnan toimintaan osallistuvat ja varakkaat ihmiset. Kokaiinin pistokäytön ja crack-kokaiinin polttamisen on raportoitu olevan lisääntymässä useissa maissa. Tämä on huolestuttavaa, sillä kokaiinin pistokäyttöön ja kokaiinin polttamiseen liittyy suurempia terveyshaittoja kuin nenän kautta nuuskaamiseen. Poltettavaan crack-kokaiiniin liittyy tyypillisesti ongelmallisempia käyttötapoja ja sitä käyttävät syrjäytyneemmät ryhmät. Kuten toisaalla tässä huumeraportissa on todettu, kokaiinin pisto käyttö on liitetty viime vuosina useisiin paikallisiin hiv-epidemioihin Euroopassa.

Eurooppa on edelleen merkittävä synteettisten huumausaineiden tuottaja

production laboratory of synthetic drugs, photo taken by the Belgian police

Vaikka laittoman toiminnan seuranta on aina haastavaa, käytettävissä olevat tiedot viittaavat siihen, että laittomien huumausaineiden tuotanto laajenee Euroopassa ja siitä on tulossa yhä monimutkaisempaa. Vuonna 2022 ilmoitettiin satojen synteettisten huumausaineiden tuotantolaitosten purkamisesta Euroopan unionissa. Näissä laitoksissa tuotettiin erilaisia aineita, kuten amfetamiinia, metamfetamiinia, synteettisiä katinoneja ja MDMA:ta. Lisäksi havaittiin heroiinin valmistuksen loppuvaiheita varten tarkoitettuja tiloja. Viime vuosina on havaittu säännöllisesti kohteita, jotka ovat erikoistuneet pelkästään joko kokaiinin tuotantoon, uuttamiseen, leikkaamiseen ja pakkaamiseen. Tämä viittaa siihen, että kokaiinin sekundäärinen tuotanto on vakiintunut osissa Eurooppaa, mikä helpottaa innovatiivisten menetelmien käyttöä kemiallisessa kätkemisessä ja kokaiinin laittomassa kaupassa Eurooppaan.

Tuotantoprosessien innovaatioihin viittaa myös se, että viime aikoina on takavarikoitu amfetamiinin, metamfetamiinin ja MDMA:n valmistuksessa tarvittavien lähtöaineiden tuottamiseen käytettäviä kemikaaleja, mikä kertoo pyrkimyksistä kiertää näiden huumeiden saatavuuden vähentämiseksi toteutettuja valvontatoimia. 

Haasteena on, että entistä moninaisempien kemikaalien käyttö ja uusien kemiallisten synteesien käyttöönotto merkitsevät sitä, että tullin, lainvalvonnan ja voimassa olevien säännösten voi olla vaikea pysyä markkinoiden kehityksen tahdissa. Lisäksi synteettisten huumausaineiden valmistuspaikkojen läheisyydessä ollaan yhä tietoisempia kansanterveydelle ja ympäristölle aiheutuvista riskeistä, jotka johtuvat huumausaineiden tuotantoprosessissa käytettävien, usein suurten määrien vaarallisten aineiden kaatopaikalle sijoittamisesta tai hävittämisestä.

Metamfetamiinin tuotanto ja kauppa viittaavat käytön mahdolliseen kasvuun Euroopassa

photo of methamphetamine

Maailmanlaajuisesti metamfetamiiniin liittyvät ongelmat näyttävät kasvavan. Metamfetamiini, joka on synteettinen stimulantti, aiheuttaa merkittäviä huumehaittoja monilla alueilla ympäri maailmaa. Euroopassa muutamaa maata lukuun ottamatta metamfetamiini on suhteellisen harvoin käytetty stimulantti. Huumausaineiden suuntaukset ovat kuitenkin yhä dynaamisempia ja voivat muuttua nopeasti. Siksi on huolestuttavaa, että on joitakin merkkejä siitä, että metamfetamiinin käyttö saattaa levitä useampiin maihin, vaikka yleinen käyttö olisikin yhä vähäistä. Toinen huolenaihe on, että Euroopassa on edelleen näyttöä tuotannosta. Vaikka lakkautettujen metamfetamiinin tuotantolaitosten määrä väheni hieman vuonna 2022, kokonaisluvut vaihtelevat vuosittain, sillä ne heijastavat suurelta osin lukuisia pienimuotoisia ”keittiölaboratorioita”. Pienimuotoinen metamfetamiinin tuotanto paikalliseen kulutukseen on ollut ilmiönä olemassa jo kauan eräissä Euroopan osissa, kuten Tšekissä, jossa metamfetamiinille on vakiintuneita käyttäjäryhmiä. Viime aikoina on kuitenkin saatu yhä enemmän todisteita suuremmista, usein muualla Euroopassa sijaitsevista laitoksista, jotka valmistavat metamfetamiinia suuria määriä EU:n ulkopuolisille markkinoille vietäväksi.

Laajamittaisessa metamfetamiinin tuotannossa käytettävän lähtöaineen BMK:n glysidijohdannaisten takavarikot kasvoivat merkittävästi vuonna 2022, ja myös uusia vaihtoehtoisia BMK:n valmistamiseen käytettäviä kemikaaleja takavarikoitiin. Lisäksi edelleen takavarikoitiin suuria määriä viinihappoa. Viinihappoa käytetään voimakkaan ja kysytyn metamfetamiinin ”crystal meth”-muodon (d-metamfetamiini) valmistuksessa. Nämä tiedot yhdessä viittaavat siihen, että metamfetamiinin laajamittainen tuotanto on nykyisin vakiintunutta Euroopan unionissa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tämän mittakaavan tuotanto on tarkoitettu pääasiassa vientiin EU:n ulkopuolisille markkinoille. Tämä on jo sinänsä huolestuttavaa, mutta siihen liittyy myös riski siitä, että metamfetamiinin käyttö voi yleistyä Euroopan unionissa, jos markkinaolosuhteet sitä suosivat.

Synteettiset katinonit ovat kasvava haaste

Drums containing 3-CMC and alpha-PHiP seized at Barcelona airport by Spanish Civil Guard Customs and Police – Spain, January 2022.

Euroopan huumemarkkinoiden dynaamista luonnetta korostavat lisääntyneet ilmoitukset synteettisten katinonien tuotannosta ja käytöstä. Synteettiset katinonit ovat suhteellisen uusi huumelaji Euroopassa. Ilmoitettujen tietojen mukaan Eurooppaan salakuljetetaan edelleen suuria määriä synteettisiä katinoneja lähdemaista, kuten Intiasta. Samaan aikaan on yhä enemmän näyttöä tuotannosta Euroopan unionissa, erityisesti Puolassa. Lainvalvontaviranomaisten ilmoittamien lakkautettujen tuotantolaitosten koko ja laajuus vaihtelee suhteellisen pienistä ”keittiölaboratorioista” laitoksiin, jotka pystyvät tuottamaan suuria määriä synteettisiä katinoneja. Kun otetaan huomioon takavarikoitujen lähtöaineiden ja sääntelemättömien vaihtoehtoisten kemikaalien nyt takavarikoidut määrät, vaikuttaa todennäköiseltä, että käynnissä on nyt sekä Euroopan markkinoille että vientiin suuntautuva laajamittainen tuotanto.

Opioideissa tapahtunut kehitys luo uusia haasteita sekä huumausainepolitiikalle että reagointimalleille

Useiden aineiden esiintyminen useimmissa opioidikuolemissa ansaitsee enemmän huomiota

Emergency vehicle driving fast on a blurred street

Huumekuolemien, joita joskus kutsutaan yliannostuskuolemiksi, analyysissä nousee jälleen esiin havainto siitä, että huumausaineiden kulutustottumukset ovat muuttumassa sekä dynaamisemmiksi että monimutkaisemmiksi. Opioideja on edelleen yleisimmin mukana huumekuolemissa, mutta ne esiintyvät usein yhdessä muiden aineiden kanssa. Tämä osoittaa, että huumausaineiden yhdistelmäkäyttö on merkittävä huumeisiin liittyvien haittojen aiheuttaja Euroopassa. Esimerkiksi bentsodiatsepiinit, alkoholi ja kokaiini ilmoitetaan usein opioidien rinnalla saatavilla olevissa toksikologisissa tiedoissa. Onkin todennäköistä, että näiden huumeiden yhdistelmäkäyttö on tärkeä, mutta ei aina riittävästi tunnustettu tekijä huumausaineisiin liittyvän kuolleisuuden ymmärtämiseksi ja siihen reagoimiseksi.

Vaikka opioideihin liittyvien kuolemantapausten kehitys näyttää pysyvän vakaana EU:n tasolla, kuolemantapausten osuus vanhemmissa ikäryhmissä on kasvussa. Arvioiden mukaan heroiini oli osallisena yli 1 800 kuolemantapauksessa vuonna 2022 Euroopan unionissa, ja se on edelleen huumausaine, joka on yleisimmin tunnistettu opioidien aiheuttamissa kuolemantapauksissa joissakin Länsi-Euroopan maissa. Saatavilla olevat tiedot viittaavat kuitenkin siihen, että heroiinia esiintyy nykyisin suurimmassa osassa yliannostuskuolemista vain osassa maista, ja muilla opioideilla ja muilla huumeilla on tärkeämpi rooli. Kaiken kaikkiaan tilanne vaikuttaa aiempaa heterogeenisemmalta, sillä joissakin maissa huomattava osa yliannostuskuolemista on yhdistetty muihin opioideihin kuin heroiiniin, kuten metadoniin ja pienemmässä määrin buprenorfiiniin, opioideja sisältäviin kivunlievitysaineisiin ja muihin, uudempiin synteettisiin opioideihin.

Saatavilla olevat tiedot viittaavat siihen, että stimulantteihin liittyvät kuolemantapaukset ovat lisääntymässä joissakin maissa. Näiden tietojen tulkinta on kuitenkin vaikeaa, koska stimulantteihin liittyvät kuolemantapaukset ovat todennäköisesti erityisen alttiita aliraportoinnille ja koska stimulantit ovat usein mukana kuolemantapauksissa, joissa on todettu myös muita huumeita, kuten opioideja.

Huoli siitä, että erittäin voimakkaat synteettiset opioidit muodostavat merkittävän uhan kansanterveydelle, on kasvamassa.

emergency room

Opioidien käyttöön liittyvät kuolemantapaukset ovat merkittävä kansanterveydellinen huolenaihe Euroopassa, mutta ne muodostavat tällä hetkellä vain pienen osan Pohjois-Amerikassa ilmoitetuista tähän huumeluokkaan liittyvistä kuolemantapauksista. Sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa on ollut käynnissä synteettisten opioidien, pääasiassa fentanyylijohdannaisten, aiheuttama kansanterveydellinen hätätila. Tilanne Euroopassa on hyvin erilainen. Vaikka aliraportointi on todennäköistä, fentanyylijohdannaiset liittyivät vain 163 kuolemantapaukseen vuonna 2022. Näihin kuolemantapauksiin sisältyvät myös kuolemantapaukset, jotka liittyvät fentanyyliin, joka on peräisin lääkinnällisestä käytöstä eikä laittomilta markkinoilta.

Tästä mittakaavaerosta huolimatta kasvaa huoli siitä, että erittäin voimakkaita synteettisiä opioideja ilmestyy yhä useammin Euroopan huumausainemarkkinoille ja että ne aiheuttavat haittaa. Vaikka Pohjois-Amerikan tilanne onkin erilainen, se on kuitenkin varoitus siitä, miten nopeasti opioidien käytön suuntaukset voivat kehittyä, millä on dramaattisia vaikutuksia kansanterveyteen. Sen vuoksi on huolestuttavaa, että EU:n varhaisvaroitusjärjestelmään on ilmoitettu 81 uutta synteettistä opioidia vuodesta 2009 lähtien ja että vuonna 2023 ilmaantui seitsemän uutta ainetta. Kuusi niistä oli erittäin voimakkaita nitatseeniopioideja. Nitatseenista ilmoitettiin ensimmäisen kerran EMCDDA:lle vuoden 2019 tienoilla. Tämän jälkeen Euroopassa on tunnistettu 16 nitatseenia, ja suurin osa maista on havainnut yhden näistä aineista alueellaan.

Haittoihin jo yhdistettyjen nitatseeniopioidien esiintyminen eräissä maissa

Photo with two recipients, one with nitazenes powder compared to brown heroin powder. Photo by Forensic Science Ireland

Nitatseeneja on myyty katuheroiinia muistuttavina valmisteina tai verkossa synteettisenä heroiinina. Nitatseeneja on myös esiintynyt tabletteina, joita on myyty virheellisesti opioideina tai muina lääkkeinä. Ilmoituksia on tehty myös poltettavista seoksista, joita on jatkettu nitriiteillä. Nitatseenit on yhdistetty huumeiden aiheuttamien kuolemantapausten lisääntymiseen Virossa ja Latviassa vuonna 2023. Niiden osuus yliannoskuolemista on Virossa ja Latviassa tällä hetkellä merkittävä. Paikallisia myrkytystapauksia raportoitiin myös Irlannissa ja Ranskassa vuonna 2023. Irlannissa nitatseeneja myytiin virheellisesti heroiinina, mikä johti useisiin yliannostuksiin. Ne liittyivät myös kahdessa vankilassa vuonna 2024 tapahtuneisiin yliannostuksiin. Euroopan unionin ulkopuolella nitatseenit ovat liittyneet huumeiden yliannostukseen Australiassa, Pohjois-Amerikassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Nitatseenit eivät tällä hetkellä ole näkyvästi esillä EU:n tasolla saatavilla olevissa rutiinitiedoissa. Koska nitatseenit ovat erittäin voimakas ja uusi huumausaineryhmä, on mahdollista, että nitatseeniopioideja ei välttämättä havaita rutiininomaisesti ruumiinavauksessa yleisesti käytetyissä toksikologiatoimenpiteissä. Tämä lisää sitä mahdollisuutta, että nitatseenien aiheuttamien kuolemantapausten tai myrkytystapausten, jotka eivät johtaneet kuolemaan, määrä voi olla aliarvioitu.

Tämän kehityksen ohella viimeaikoina on näkynyt muita merkkejä, jotka viittaavat huolestuttaviin muutoksiin Euroopan opioidimarkkinoilla. Huolta herättää vuonna 2021 markkinoille tullut niin kutsuttu ”tranq-dope”, synteettisten opioidien ja eläimille tarkoitetun rauhoittavan ja analgeettiseen ksylatsiiniin seos, ja vuonna 2022 markkinoille tullut ”benzo-dope”, synteettisten opioidien ja uusien bentsodiatsepiinien (kuten bromatsolaamin) seos. Näitä seoksia esiintyy yleisesti osassa Pohjois-Amerikkaa, jossa ne on yhdistetty useisiin terveysongelmiin.

Uusia haasteita huumepolitiikalle, käytännön työlle ja tutkimukselle

Uusien ja erittäin voimakkaiden synteettisten opioidien ilmaantuminen luo uusia haasteita huumepolitiikalle ja käytännön työlle. Sen myötä on myös paljastunut merkittäviä aukkoja tietämyksessä, eli tutkimusta tarvitaan enemmän. Monet näistä aineista välttyvät huumausaineiden valvonnalta, kun niitä esiintyy ensimmäisen kerran. Tältä osin on onnekasta, että Eurooppa on ottanut varhaisvaroitusjärjestelmänsä kautta käyttöön nopeutetun mekanismin huumeiden tunnistamista, riskinarviointia ja valvontaa varten. On kuitenkin erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot tukevat tätä mekanismia asianmukaisilla kansallisilla toimenpiteillä. Tällä hetkellä suurin osa uusista synteettisistä opioideista näyttää tulevan Aasian maista. Näin ollen monenvälinen seuranta tulee todennäköisesti olemaan tärkeässä roolissa. On tiedossa, että fentanyylijohdannaisia valmistetaan jossakin määrin Euroopassa, mutta tähän mennessä niiden tuotanto on ollut vähäistä. Näiden aineiden valmistuksen tekniset esteet ovat kuitenkin suhteellisen pienet. Näin ollen on välttämätöntä pohtia, millä toimenpiteillä voitaisiin tehokkaasti estää fentanyylijohdannaisten laajamittainen valmistus Euroopan unionin alueella.

Viimeaikaiset kokemukset Euroopan unionissa ovat osoittaneet, että voimakkaiden synteettisten opioidien äkillinen markkinoille tulo voi johtaa lyhyessä ajassa useisiin myrkytyksiin, jotka voivat johtaa paikallisten palvelujen ylikuormittumiseen. Ylikuormittumisvaarassa olevien ja etulinjan palvelujen kestokykyä voidaan lisätä ottamalla käyttöön virastojen välinen nopean toiminnan suunnitelma, johon sisältyy tehokas riskiviestinnän osio palvelujen varoittamiseen. Reagointimalleja on laajennettava niin, että niissä otetaan huomioon se, että riskissä oleva väestöryhmä ei välttämättä rajoitu opioideja jo aikaisemmin käyttäneisiin, koska näitä aineita myydään joko sellaisinaan tai seoksina muiden aineiden kanssa. Erittäin voimakkaiden opioidien esiintyminen paikallisilla huumemarkkinoilla on myös pystyttävä nopeasti tunnistamaan. Keskeistä reagointimalleissa on varmistaa, että etulinjan työntekijöillä, kuten poliisilla, ensihoitajilla ja matalan kynnyksen palveluntarjoajilla on saatavilla riittävästi opioidiantagonisti naloksonia, ja että he voivat tarvittaessa antaa tätä lääkettä. Euroopassa tietomme tehokkaista tavoista ratkaista opioidiongelmia perustuu suurelta osin heroiiniongelmien käsittelystä saatuun kokemukseen. Sen vuoksi tarvitaan kiireellisesti tutkimusta arvioimaan, missä määrin nykyisiä huumeidenvastaisia toimintamalleja on mukautettava, jotta ne pysyisivät tarkoituksenmukaisina tilanteessa, jossa markkinoilla on uusia ja erittäin voimakkaita opioideja. Tämä on erityisen tärkeää, kun nämä aineet esiintyvät sekoitettuina muiden huumeiden, kuten ksylatsiinin, kanssa.

Voiko heroiinin saatavuuden heikkeneminen johtaa synteettisten opioidien markkinoiden kasvamiseen?

photo of a poppy field

Huhtikuussa 2022 Taleban ilmoitti kieltävänsä oopiumiunikon viljelyn. Vuonna 2001 käyttöön otettu samanlainen, tosin lyhytaikainen kielto johti siihen, että Euroopan markkinoille tuli korvaavia aineita, kuten stimulantteja ja synteettisiä opioideja. Nämä muutokset olivat lyhytaikaisia useimmissa maissa, mutta joissakin maissa havaittiin pitkäaikaisia muutoksia opioidimarkkinoilla. Koska Afganistan on Euroopassa kulutettavan heroiinin pääasiallinen lähde, viimeisin oopiumkielto on herättänyt spekulaatioita siitä, että kielto voisi johtaa heroiinipulaan. Tämä puolestaan voisi lisätä synteettisten opioidien tarjontaa ja käyttöä Euroopassa.

Huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava YK:n järjestö (UNODC) on arvioinut, että oopiumin tuotanto väheni 95 prosenttia vuonna 2023. Vaikka asiaan liittyy huomattavaa epävarmuutta, todisteet viittaavat siihen, että Afganistanissa on yhä huomattavia oopiumivarastoja. Tämä voi osaltaan selittää, miksi emme ole havainneet todisteita heroiinivirtojen katkeamisesta Euroopan unioniin. Jotkin markkinamuutokset ovat kuitenkin saattaneet johtua ilmoitetusta oopiumin hintojen noususta Afganistanissa. Tätä kirjoitettaessa on vielä liian aikaista sanoa, pysyykö nykyinen oopiumin tuotantokielto voimassa. On kuitenkin järkevää valmistautua mahdolliseen heroiinipulaan vuoden 2024 lopussa tai vuonna 2025. Välittömiin toimiin kuuluu sen varmistaminen, että opioidien käytön hallintaan apua hakeville on tarjolla riittävästi huumehoitopaikkoja. On myös tärkeää seurata tarkasti, vaikuttavatko heroiinin tarjonnan muutokset muiden aineiden saatavuuteen tai käyttöön. Tällaisia aineita ovat voimakkaat synteettiset opioidit, mutta myös vakiintuneemmat aineet, kuten stimulantit.

Voiko Myanmar korvata Afganistanin heroiinin lähteenä Euroopassa?

hand holding an opium poppy with cuts

Myanmar on perinteisesti ollut merkittävä oopiumin ja heroiinin lähde, vaikkakaan ei yleensä Euroopan markkinoille. Myanmarista peräisin olevaa heroiinia uskotaan salakuljetettavan useisiin Aasian ja Oseanian maihin. Viljelyn vähentymisen kauden jälkeen on kolmen viime vuoden aikana raportoitu oopiumin viljelyn lisääntymisestä on raportoitu viljelyn laskukauden jälkeen. UNODC arvioi, että Myanmar tuotti 1 080 tonnia oopiumia vuonna 2023, mikä on 36 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022. Määrä on silti paljon pienempi kuin Afganistanissa viime vuosina tuotettu määrä. Kun otetaan huomioon tämän heroiiniksi muunnetun sadon mahdollinen arvo salakuljettajille ja merikaupan lisääntyminen Kaakkois-Aasian ja Euroopan välillä, on olemassa riski, että osa sadosta voidaan tulevaisuudessa ohjata Euroopan kaupallisesti kannattaville markkinoille. Näin ollen merkkejä tältä alueelta peräisin olevasta heroiinista on syytä seurata tarkasti. Se on edelleen haastavaa Myanmarin turvallisuustilanteen vuoksi, joka on ollut sisällissodan kourissa vuodesta 2021 lähtien. Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä vaikuttaa kuitenkin epätodennäköiseltä, että Myanmarissa tuotettu heroiini korvaisi Afganistanista Euroopan markkinoille toimitetun heroiinin määrän.

Pikakatsaus

Pikakatsaus – arvioita huumeiden käytöstä Euroopan unionissa
 

Lähdetiedot

Tiedot, joita on käytetty tämän sivun infografiikkojen ja kaavioiden tuottamiseen, löytyvät alta.

Pikakatsaus huumeiden käyttöön Euroopassa lähdetiedot
Ikäryhmä Aine Käyttänyt viime vuoden aikana (miljoonaa) Käyttänyt viime vuoden aikana (%) Alhaisin kansallinen arvio (%) Korkein kansallinen arvio (%) Käyttänyt ainakin kerran elämässä (miljoonaa) Käyttänyt ainakin kerran elämässä (%)
Aikuiset (15–64-vuotiaat) Amfetamiinit 2.3 0.8     10.3 3.6
Nuoret aikuiset (15–34-vuotiaat) Amfetamiinit 1.5 1.5 0 4    
Aikuiset (15–64-vuotiaat) Kannabis 22.8 8     85.4 29.9
Nuoret aikuiset (15–34-vuotiaat) Kannabis 15.1 15 3.4 21.5    
Aikuiset (15–64-vuotiaat) Kokaiini 4 1.4     15.4 5.4
Nuoret aikuiset (15–34-vuotiaat) Kokaiini 2.5 2.5 0.5 5.5    
Aikuiset (15–64-vuotiaat) MDMA 2.9 1     12.3 4.3
Nuoret aikuiset (15–34-vuotiaat) MDMA 2.2 2.2 0.3 9.8    
Heroiini ja muut opioidit EU:ssa, pikakatsaus
Ominaisuudet Arvo
Suuren riskin opioidikäyttäjät 860 000
Opioidiagonistihoito (hoitoa saavien henkilöiden lukumäärä) 513 000
Opioidit: huumehoitoon hakeutumiset (%) 24
Muut huumausaineet: huumehoitoon hakeutumiset (%) 76
Opioidit: kuolemaan johtaneet yliannostukset (%) 74
Muut huumausaineet: kuolemaan johtaneet yliannostukset (%) 26

Top