Narkotikaforsyning, produksjon og utgangsstoffer (precursors) – den nåværende situasjonen i Europa (europeisk narkotikarapport 2023)

Cover of the European Drug Report 2023 drug supply, production, precursors

En analyse av de forsyningsrelaterte indikatorene for vanlig brukte illegale stoffer i EU tyder på at det fortsatt er høy tilgjengelig av alle stofftyper. På denne siden finner du en oversikt over narkotikaforsyningen i Europa basert på de nyeste dataene, støttet av de siste tidstrendene i narkotikabeslag og narkotikalovbrudd, sammen med data om narkotikaproduksjon og beslag av utgangsstoffer (precursors) fra 2021.

Denne siden er en del av den europeiske narkotikarapporten 2023, EMCDDAs årlige oversikt over narkotikasituasjonen i Europa.

Sist oppdatert: 16. juni 2023

Økt folkehelse-, samfunns- og miljørisiko som følge av en mer mangfoldig produksjon av syntetiske stoffer

En analyse av de forsyningsrelaterte indikatorene for vanlig brukte illegale stoffer i EU tyder på at det fortsatt er høy tilgjengelig av alle stofftyper. Markedet er nå dessuten preget av en relativt utbredt tilgjengelighet av et bredere spekter av stoffer, og ofte fås disse stoffene med høy styrke eller renhetsgrad. Dette omfatter nye eller nyere stoffer, der både forbrukernes og forskernes kunnskap om helserisikoen kan være begrenset. Det er også et økende mangfold i hvilke former stoffene kan være tilgjengelige på markedet, og i noen tilfeller også hvilke måter de kan inntas på. Samlet sett medfører denne utviklingen økt bekymring for at det er et generelt potensial for større bruk av illegale stoffer, og at risikoen forbundet med enkelte stoffer kan være økende. Det er særlig grunn til bekymring for at narkotikabrukere kan ha større risiko for helseskader, herunder forgiftninger og dødsfall, fordi de muligens intetanende bruker sterkere eller nyere stoffer.

Globaliseringen i de operasjonelle metodene som brukes av organiserte kriminelle grupper, ser ut til å være en viktig faktor for at narkotikatilgjengeligheten i Europa er høy. Det er tegn som tyder på en tettere samarbeid mellom europeiske narkotikaprodusenter og smuglere med internasjonale kriminelle nettverk, noe som fører til en mer robust strøm av illegale stoffer inn og ut av EU. En rekke land i Sør-Amerika, Vest- og Sør-Asia og Nord-Afrika er fortsatt viktige opprinnelsesområder for illegale stoffer som kommer til Europa, mens Kina og India fortsatt er viktige opprinnelsesland for nye psykoaktive stoffer, og Indias rolle kan bli større for enkelte stoffer. Det rapporteres også ofte at utgangsstoffer for narkotika (precursors) og relaterte kjemikalier stammer fra Kina.

Det er fortsatt oppdaget store beslag av narkotika i intermodale transportcontainere de siste årene, noe som tyder på at denne formen for smugling ikke ble alvorlig rokket ved under pandemien. Andre steder er det tegn på at markedet i stor grad har tilpasset seg eventuelle forstyrrelser som skyldes tiltak som ble innført under pandemien og muligens også som følge av den nåværende krigen i Ukraina. En bekymring er at narkotikasmugling i økende grad er rettet mot legitim kommersiell infrastruktur involvert i global handel, og det har forekommet dokumenterte forsøk på å infiltrere forsyningskjeder og utnytte nøkkelpersonell enten gjennom trusler eller korrupt praksis. Dette gjenspeiles i at politiet legger større vekt på å få bukt med denne trusselen. Mer generelt, og spesielt i land der store mengder narkotika er kjent for å komme til eller bli produsert i Europa, er det en økende anerkjennelse blant beslutningstakere og publikum at det er stadig viktigere å bekjempe vold og korrupsjon knyttet til narkotikamarkedet.

Omfanget og kompleksiteten av narkotikaproduksjonen i Europa fortsetter å øke, og Europa er fortsatt en produksjonsregion for cannabis og syntetiske stoffer. Cannabisproduksjon er generelt til europeisk forbruk, mens syntetiske narkotika også er produsert for markeder utenfor EU. I 2021 ble i alt 434 laboratorier for produksjon av illegale syntetiske stoffer, herunder noen store anlegg, avviklet i EU. En gjennomgang av disse produksjonsanleggene viste ikke bare den betydelige kapasiteten som finnes for produksjon av syntetiske rusmidler i Europa, men også den økende diversifiseringen av produksjonsprosessene som brukes for enkelte rusmidler. Sammenlignet med 2020 økte antallet avviklede laboratorier for produksjon av kokain og metamfetamin i 2021 og holdt seg stabilt for amfetamin, mens det var en liten nedgang for syntetiske katinoner. Det ble også oppdaget en fjerdedel færre MDMA-anlegg, noe som muligens gjenspeiler en forskyvning mot produksjon av andre syntetiske stoffer. Disse dataene må imidlertid tolkes med forsiktighet, både fordi det er mulig at pandemien påvirket politiets arbeid og rapportering, og fordi det er mange faktorer som kan påvirke hvor effektivt politiet relativt sett finner produksjonsanlegg. Oppdagelse av separate anlegg for produksjon, ekstraksjon, fordeling og emballering av kokain tyder imidlertid på at kokainproduksjonen nå er veletablert i Europa, og at det brukes mer innovative metoder for å få dette stoffet inn til Europa.

Innovative produksjonsprosesser er også tydelig etter noen nylige beslag av kjemikalier som kan brukes til å produsere utgangsstoffer (precursors) som trengs for å produsere amfetamin, metamfetamin og MDMA og dermed omgå kontroller for å redusere tilgjengeligheten av disse stoffene. Det finnes også eksempler på smugling av kjemisk maskerte syntetiske katinonderivater som etter import skal omdannes til katinoner som kan selges i EU.

Selv om det ikke var vanlig, ble kombinasjonslaboratorier eller produksjonsanlegg for flere narkotiske stoffer fortsatt oppdaget mellom 2017 og 2020. Disse produserer vanligvis en rekke forskjellige sentralstimulerende stoffer, for eksempel amfetamin eller MDMA med metamfetamin, på samme sted. Det er interessant å merke seg at flere EU-land rapporterte om avvikling av produksjonsanlegg for metamfetamin i 2021 og beslag av utgangsstoffer (precursors) for metamfetaminproduksjon, noe som øker frykten for at dette stoffet kan være i ferd med å spre seg til flere land. Det er verdt å merke seg at metamfetaminproduksjon ofte er beregnet på eksport til lukrative markeder utenfor EU. Flere laboratorieavsløringer og beslag av utgangsstoffer (precursors) tyder på at Polen nok er et viktig sted for produksjon av syntetiske katinoner i Europa. Det er fortsatt uklart i hvilken grad denne produksjonen er beregnet på europeiske markeder eller eksport til ikke-europeiske land.

Bruken av et bredere spekter av kjemikalier for å skape både nye stoffer og ulike synteseprosesser for mer etablerte stoffer utgjør en kompleks utfordring for tollvesen, politi og lovgivere. Produksjon av illegale syntetiske stoffer i EU for eksport og lokale markeder er fortsatt en kilde til risiko for folkehelsen, både for mennesker som inntar de potensielt farlige stoffene og på grunn av de miljøskadene produksjonen kan medføre lokalt. Ettersom viktige logistiske forsyningskjeder er et sentralt mål for infiltrasjon av organiserte kriminelle grupper, blir forsøk på å korrumpere arbeidstakerne og tjenestemennene en større del av de negative virkningene av narkotikamarkeder på lokalsamfunn gjennom deres tilknyttede vold og korrupte praksis.

Nøkkeldata og -trender

Trender for narkotikaforsyning

 • Indekserte trender viser overordnet at mengdene av alle typer narkotika beslaglagt i EU økte mellom 2011 og 2021, spesielt i de siste fem årene, selv om det har vært noen svingninger i mengdene amfetamin og metamfetamin beslaglagt i de siste tre årene.

 • Mellom 2011 og 2021 har de største økningene vært for kokain (+416 %), cannabis (+260 %), metamfetamin (+135 %), heroin (+126 %), MDMA (+123 %), hasj (+77 %) og amfetamin (+42 %). Det finnes betydelige markeder for disse stoffene i Europa, men det er sannsynlig at økninger i beslaglagte kvanta også delvis gjenspeiler den større rollen Europa spiller som et sted for produksjon, eksport og transport av disse stoffene.

 • Det er vanskelig å tolke trender i narkotikabeslag fordi de er påvirket av politiets strategier og prioriteringer, hvor flinke smuglergrupper er til å unngå å bli oppdaget, og eventuelle underliggende endringer i tilgjengeligheten og bruken.

 • I 2021 ble det rapportert om rundt 1 million beslag i EU, der cannabisprodukter var det som oftest ble beslaglagt, og som utgjorde tre fjerdedeler av alle beslag.

 • Når det gjelder antall, ble det gjort færre beslag i 2021 enn i 2011 av hasj (-37 %), marihuana (-6 %), kokain (-3 %), amfetamin (-18 %) og heroin (-40 %). Dette kan gjenspeile endringer i politiets praksis snarere enn endringer i forbruksmønstre eller narkotikatilgjengelighet.

 • De største økningene i antall beslag mellom 2011 og 2021 var for metamfetamin (+121 %) og MDMA (+42 %).

Figur. Narkotikabeslag i EU – antall rapporterte narkotikabeslag, fordelt på stoff, 2021 (%)
 
Figur. Narkotikabeslag i EU – antall narkotikabeslag, indekserte trender (2011 = 100)

De indekserte trendene gjenspeiler relative endringer i narkotikabeslag over en 10-årsperiode, men sier ingenting om de faktiske mengdene.

Figur. Narkotikabeslag i EU – beslaglagt mengde narkotika, indekserte trender (2011 = 100)

De indekserte trendene gjenspeiler relative endringer i narkotikabeslag over en 10-årsperiode, men sier ingenting om de faktiske mengdene.

Figur. Narkotikabeslag i EU – antall beslag i 2021
 
Figur. Narkotikabeslag i EU – beslaglagt mengde i 2021 (tonn)

MDMA-tabletter ble omdannet til masseekvivalenter ved å legge til grunn en masse på 0,25 g MDMA pr. tablett.

Trender for narkotikalovbrudd

 • I 2021 ble det rapportert anslagsvis 1,5 millioner narkotikalovbrudd i EU, en økning på 24 % siden 2011. Mer enn tre fjerdedeler av disse lovbruddene (77 % eller 1,1 millioner) er knyttet til bruk eller besittelse for personlig bruk.

 • Av de anslåtte 1,5 millioner narkotikalovbruddene er rusmiddelet kjent i litt under 1 million av lovbruddene, hvorav 746 000 var for besittelse eller bruk, 180 000 var for forsyningsrelaterte lovbrudd og 11 600 var for andre typer lovbrudd. Definisjonene av hva som utgjør et forsyningsrelatert lovbrudd, kan variere fra land til land.

 • Med ca. 566 000 rapporterte lovbrudd i 2021 sto cannabis for mer enn tre fjerdedeler av de bruks- eller besittelsesrelaterte lovbruddene (76 %), som stoffet er kjent for, og litt over halvparten eller 100 000 av de forsyningsrelaterte lovbruddene (55 %). Cannabis dominerer i lovbrudd som gjelder både forsyning og besittelse, noe som både gjenspeiler rusmiddelets ledende posisjon blant ulovlige stoffer, og den politiske betydningen av dette rusmiddelet.

 • Lovbrudd relatert til narkotikaforsyning er på et høyere nivå enn i 2011 for alle stoffer unntatt heroin.

Figur. Narkotikalovbrudd – besittelses-/bruksrelaterte lovbrudd, indekserte trender (2011 = 100)

Data for lovbrudd der det aktuelle stoff har blitt angitt.

Figur. Narkotikalovbrudd – forsyningslovbrudd, indekserte trender (2011 = 100)

Data for lovbrudd der det aktuelle stoff har blitt angitt.

Figur. Narkotikalovbrudd – antall lovbrudd, forsyning og bruk/besittelse
 

Data for lovbrudd der det aktuelle stoff har blitt angitt.

Data for produksjon og utgangsstoffer (precursors) i EU for 2021

 • Cannabis: EU-medlemsstatene rapporterte om 11 600 beslag, noe som utgjorde 4,3 millioner planter og 32,5 tonn i 2021 (2,8 millioner planter og 50 tonn i 2020).

 • Heroin: Tre produksjonsanlegg for heroin ble avviklet i EU (Nederland) i 2021 (4 i 2020). Fire beslag av utgangsstoffet (precursor) for heroin eddiksyreanhydrid på i alt 5 730 liter (5 110 liter i 2020) ble rapportert av Belgia, Latvia og Nederland.

 • Kokain: I 2021 rapporterte EU-landene at de hadde avviklet 34 kokainlaboratorier (23 i 2020). Spania rapporterte at 16 kokainlaboratorier ble avviklet, Belgia rapporterte om 11 anlegg knyttet til kokainbearbeiding, og Nederland avviklet 7 laboratorier for sekundær ekstraksjon av kokain (hvorav noen var store anlegg). I tillegg ble det oppdaget 14 fordelings- eller emballeringsanlegg i Nederland. Noen store beslag av utgangsstoffet (precursor) kaliumpermanganat i Nederland (637 kg, i to beslag) og Belgia (387 kg, i to beslag) bekrefter at storskala kokainproduksjon finner sted i EU.

 • I 2021 rapporterte sju EU-medlemsstater at de hadde avviklet 105 amfetaminlaboratorier (102 i 2020): Tyskland (35), Nederland (32), Polen (25), Belgia, Bulgaria og Spania (4) og Sverige (1). I Tyskland og Polen omfattet anleggene konverteringslaboratorier der amfetaminolje ble bearbeidet til pulver (henholdsvis 28 og 15 anlegg). Ifølge tyske myndigheter kommer oljen i konverteringslaboratoriene vanligvis fra Nederland.

 • Metamfetamin: Tolv EU-medlemsstater rapporterte at de hadde avviklet 261 metamfetaminlaboratorier (213 i 2020), deriblant flere mellomstore og store anlegg i Belgia (9) og Nederland (15). I Tsjekkia ble det avdekket 188 hovedsakelig små til mellomstore metamfetaminlaboratorier i 2021 (182 i 2020). Beslag av utgangsstoffene (precursors) efedrin og pseudoefedrin på til sammen 723 kg (både pulver og tabletter) ble rapportert av 15 EU-medlemsstater i 2021 (955 kg av 12 EU-medlemsstater i 2020).

 • I tillegg ble det i EU i 2021 beslaglagt 5 100 liter BMK (4 750 liter i 2020) og 4,5 tonn MAMDPA, som brukes til å lage PMK, til MDMA-produksjon, og 9,7 tonn MAPA, som brukes til å lage BMK, til amfetamin- eller metamfetaminproduksjon.

 • MDMA: Nederland rapporterte 12 MDMA-laboratorier i 2021 (21 i 2020), mens Belgia rapporterte 2 og Frankrike 1. Det ble rapportert om produksjonsanlegg for MDMA-tabletter fra Polen (2) og Spania (1). Beslagene av utgangsstoffer (precursors) for MDMA økte til 2,5 tonn i 2021, fra 2 tonn i 2020.

 • Katinoner: I 2021 ble 15 produksjonsanlegg for syntetisk katinon avviklet (18 i 2020), 14 i Polen og 1 i Nederland, herunder noen store anlegg. På det stedet der MDMA-laboratoriet ble funnet i Frankrike i 2021, ble det også prosessert 3-metylmetatkatinon (3-MMC). Beslag av utgangsstoffer (precursors) for syntetiske katinoner utgjorde 555 kg i 2021, hvorav mer enn halvparten ble beslaglagt i Polen (311 kg).

 • I 2019 beslagla nederlandsk politi 350 kg av den ukontrollerte kjemiske 3-MMC-analogen N-acetyl-3-MMC, av indisk opprinnelse, som sannsynligvis er beregnet på å bli omdannet etter til det kontrollerte stoffet 3-MMC etter at den er importert.

 • Andre narkotiske stoffer: Nederland rapporterte om avviklingen av et ketaminlaboratorium.

 • Avfallsdeponier: I 2021 rapporterte Belgia (24) og Nederland (204) om totalt 228 deponier for avfall og utstyr fra narkotikaproduksjon (195 i 2020).

Oversikt over beslag av EU-listeførte utgangsstoffer (precursors) og ikke-listeførte kjemikalier til bruk i utvalgte stoffer produsert i EU, 2021
Tabell. Utgangsstoffer (precursors) forbundet med MDMA-produksjon
Stoff Beslaglagt mengde
Glycidsyrederivater av PMK (kg) 1 577
Piperonal (kg) < 1
PMK (liter) 895
Safrol (liter) 2
Tabell. Utgangsstoffer (precursors) forbundet med amfetamin- og metamfetaminproduksjon
Stoff Beslaglagt mengde
APAA (kg) 50
APAAN (kg)  
Benzaldehyd (kg) 11
Benzylcyanid (kg) 2 006
Glycidsyrederivater av BMK (kg) 737
MAMDPA (kg) 4 464
MAPA (kg) 9 650
BMK (liter) 5 098
EAPA (liter) 86
AIBN (kg) 89
Vinsyre (kg) 4 537
Tabell. Utgangsstoffer (precursors) forbundet med heroinproduksjon
Stoff Beslaglagt mengde
Eddiksyreanhydrid (liter) 5 731
Tabell. Utgangsstoffer (precursors) forbundet med produksjon av fentanyl og fentanylderivater
Stoff Beslaglagt mengde
NPP 0
Tabell. Utgangsstoffer (precursors) forbundet med produksjon av katinoner
Stoff Beslaglagt mengde
2-brom-4-klorpropiofenon (kg) 20
2-brom-4-metoksypropiofenon (kg) 291
2-brom-4-metylpropiofenon (kg) 139
4-metylpropiofenon (kg) 105
Tabell. Kjemikalier forbundet med kokainbehandling
Stoff Beslaglagt mengde
Kaliumpermanganat (kg) 1 098
Etylacetat (liter) 26 366

Kildedata

De dataene som brukes til å generere infografikk og diagrammer på denne siden, finnes nedenfor.

List of tables

Table 1. Number of reported drug seizures, breakdown by drug, 2021
Substance Percentage
Herbal cannabis 39
Cannabis resin 32.8
Cannabis plants 1.9
Cocaine and crack 11.2
Heroin 3
Amphetamine 3.5
Methamphetamine 1.2
MDMA 1.6
Other substances 5.7
Table 4. Drug seizures in the European Union — number of seizures in 2021.
Drug Methamphetamine MDMA Heroin Amphetamine Cocaine Cannabis resin Herbal cannabis
Number of seizures 7196 10110 18709 21816 67832 201631 240289
Table 5. Drug seizures in the European Union — quantity seized in 2021 (tonnes)
Drug Methamphetamine MDMA Amphetamine Heroin Herbal cannabis Cocaine Cannabis resin
Quantity seized 1 2 7 10 256 303 816
Table 8. Drug law offences – number of offences
Drug Possession/use Supply
Cannabis 566089 99547
Heroin 23439 9882
Cocaine 65856 30571
Amphetamines 55830 8602
MDMA 9188 4453
Other substances 26033 27085

Om denne siden 

Når det siteres fra rapporten, bør følgende referanse brukes: Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (2023), Europeisk narkotikarapport 2023: Trender og utvikling, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_no

Identifikatorer:

HTML: TD-AT-23-001-NO-Q
ISBN: 978-92-9497-865-3
DOI: 10.2810/161905


Top