Информационна страница за новия мандат на EMCDDA (EUDA)

На 2 юли 2024 г. EMCDDA ще стане EUDA

EMCDDA ще стане Агенция на Европейския съюз по наркотиците (EUDA) на 2 юли 2024 г. На тази страница можете да научите повече за последствията от промяната за агенцията и нейната работа, както и практическа информация, за да се гарантира плавен преход. Редовно актуализираме тази страница, но ако имате въпрос, на който не е отговорено тук, не се колебайте да се свържете с нас!

Общи въпроси относно промяната

Защо Агенцията променя името си от EMCDDA на EUDA?

На 30 юни 2023 г. Европейският парламент и Съветът на ЕС публикуваха регламент, който преразглежда съществуващия мандат на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA), за да се върви в крак с все по-сложния и бързо променящ се проблем с наркотиците. Този регламент влезе в сила на 1 юли 2023 г. Понастоящем агенцията е в преходен период, за да се подготви за изпълнението на новия мандат през 2024 г. (вж. съобщението за пресата). 

Кога ще се случи тази промяна?

EMCDDA ще стане агенция на Европейския съюз по наркотиците (EUDA) на 2 юли 2024 г. — деня, в който регламентът влиза в сила.

Как ще се нарича агенцията на моя език? 

Наименованието на агенцията се превежда на официалните езици на ЕС. Можете да ги видите в преводите на регламента. Съкращението EUDA ще остане непроменено на всички езици. 

Само името ли се променя?

Не. Новият мандат предоставя на агенцията значително повече правомощия за изпълнение на задачите, необходими за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства, свързани с незаконните наркотици. С по-проактивен мандат, адаптиран към настоящата реалност, новата EUDA ще бъде по-добре подготвена да подкрепя ЕС и държави членки при решаването на възникващите проблеми в тази област. Това ще се осъществи в три основни области: мониторинг, готовност и развитие на компетентностите за по-добри интервенции.

Какви са новите задачи, които агенцията ще може да изпълнява в рамките на новия си мандат?

Събирането, анализът и разпространението на данни ще продължат да бъдат основна задача на EUDA. Новата агенция ще се занимава също със:

 • развиване на капацитет за оценка на заплахите в областта на здравеопазването и сигурността, като по този начин повиши готовността на ЕС да открива и реагира на тези нови заплахи;
 • подаване на предупреждения чрез нова европейска система за предупреждение за наркотици, когато на пазара се появят високорискови вещества (в допълнение към националните системи за предупреждение и системата на ЕС за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества);
 • наблюдение и разглеждане на полиупотребата на вещества, която се среща все по-често и може да увреди здравето;
 • създаване на мрежа от криминалистични и токсикологични лаборатории с цел насърчаване на обмена на информация относно новите тенденции и развития и обучение на национални криминалистични експерти в областта на наркотиците;
 • разработване и насърчаване на основани на доказателства интервенции и най-добри практики;
 • предоставяне на изследвания и подкрепа, както по въпроси, свързани със здравето, така и с пазарите на наркотици и предлагането на наркотици;
 • подкрепяне на независимата оценка и разработване на политики, основани на доказателства;
 • изпълнение на по-силна роля в международен план и подкрепа на ЕС в политиката в областта на наркотиците на многостранно равнище;
 • засилване на ролята на националните фокусни центрове, за да се гарантира, че държавите членки са в състояние да предоставят на агенцията подходящи данни, свързани с наркотиците.

Как се произнася EUDA?

Тъй като EUDA е акроним, когато произнасяте името, можете да го правите буква по буква: E-U-D-A. Като алтернатива можете просто да кажете „Агенцията на ЕС по наркотиците“, ако не използвате пълното наименование „Агенция на Европейския съюз по наркотиците“.

Откъде възникна идеята за нов мандат на EMCDDA?

 • Предложението за нов мандат на EMCDDA произтича от четвъртата външна оценка на агенцията, извършена от Европейската комисия през 2018/19 г. (обхващаща периода от 2013 г. до средата на 2018 г. и включваща открита обществена консултация). Окончателният доклад беше представен от Комисията на Европейския парламент, Съвета и управителния съвет на EMCDDA в началото на 2019 г. Резултатите бяха публикувани през май 2019 г.
 • Заключението от положителната оценка е, че Агенцията работи добре като цяло, но са възможни и по-нататъшни подобрения, особено с оглед на развитията по отношение на явлението „наркотици“.
  • Агенцията е широко призната като център за високи научни постижения в Европа и в международен план, който предоставя фактически, обективни, надеждни и сравними данни на европейско равнище относно наркотиците, наркоманиите и техните последици, както и успешно наблюдава възникващите заплахи и тенденции.
  • Областите, определени за подобрение въз основа на развитието на явлението наркотици, включват: по-нататъшно развитие на работата по наблюдение на въпросите, свързани с предлагането на наркотици, и на проблемите, свързани с няколко вида наркотици, повишаване на видимостта на Агенцията сред практикуващите специалисти и широката общественост и засилване на сътрудничеството ѝ с международни организации.
 • Едно от намеренията на оценката беше да „предостави солидни основания за всяко евентуално решение относно бъдещия мандат на агенцията“.

Споменава ли се мандатът в стратегията на ЕС в областта на наркотиците?

 • Да. Въз основа на оценката в стратегията на ЕС относно наркотиците за периода 2021—2025 г. (одобрена от Съвета на 18 декември 2020 г.) се приканва Комисията да предложи преразглеждане на мандата на агенцията. Новото предложение изпълнява този ангажимент.
 • В стратегията се посочва: (5) „След оценката на EMCDDA Комисията се приканва да представи предложение за възможно най-скорошно преразглеждане на мандата на EMCDDA, така че да се гарантира, че агенцията играе по-активна роля в преодоляването на настоящите и бъдещите предизвикателства, свързани с явлението наркотици. Освен това на EMCDDA и Европол ще трябва да бъдат предоставени съответните ресурси, които да им позволят да изпълняват ролите си съгласно съответния им мандат и стратегията, включително да подкрепят свързаните с наркотиците действия на държавите членки“.

Ще запази ли агенцията сегашното си местоположение в Лисабон, Португалия?

Да, агенцията ще остане на настоящото си местоположение.

Общуване и поддържане на връзка с агенцията

Ще се промени ли адресът на уебсайта на агенцията?

Да. Името на домейна на агенцията ще се промени от 2 юли 2024 г. и ще стане www.euda.europa.eu

Да, ще гарантираме, че връзките, използващи стария формат на адреса, ще продължат да функционират и ще бъдат пренасочвани към новата страница. След 2 юли обаче ще поискаме, където е възможно, да се актуализират всички връзки на уебстраниците, които може да сочат към по-стария домейн.

Ще се променят ли имейл адресите на служителите?

Да, всички имейл адреси на служителите ще се променят и ще следват формата име.фамилия@euda.europa.eu

Ще се променят ли акаунтите ви в социалните медии и ще трябва ли да ви последвам отново?

Ще публикуваме във всеки канал на социална медия, в която присъстваме, подробности за всички актуализации или стъпки, които трябва да бъдат предприети от нашите последователи. 

Ще се промени ли пощенският адрес на агенцията?

Местонахождението на агенцията не се променя, но от 2 юли 2024 г. пощенската кореспонденция трябва да използва новото име на агенцията и да бъде адресирана до:

Агенция на Европейския съюз по наркотиците (EUDA)
Praça Europa 1, Cais do Sodré
1249-289 Lisbon, Португалия

Ще се променят ли телефонните номера?

Телефонните номера няма да се променят.

Информация за изпълнители и заинтересовани страни

Договорите, подписани с EMCDDA, ще бъдат ли все още валидни, или трябва да бъдат преподписани?

Всички договори, подписани с EMCDDA, остават валидни, след като агенцията стане EUDA.

Ще има ли ново лого и брандиране на агенцията, след като тя стане EUDA?

Да. Агенцията ще има ново лого и визуална идентичност след промяната. Новото брандиране ще бъде показано на 2 юли 2024 г. Ще публикуваме своевременно повече подробности в това отношение. 

Top