Informasjonsside om EMCDDAs nye mandat (EUDA)

2. juli 2024 blir EMCDDA til EUDA.

EMCDDA vil bli til Den europeiske unions narkotikabyrå (EUDA) 2. juli 2024. På denne siden kan du lese mer om hva denne endringen betyr for byrået og dets arbeid samt praktisk informasjon for å sikre en smidig overgang. Vi oppdaterer denne siden jevnlig, men hvis du har et spørsmål som ikke er besvart her, må du gjerne ta kontakt!

Generelle spørsmål om endringen

Hvorfor endrer byrået navn fra EMCDDA til EUDA?

Europaparlamentet og Rådet offentliggjorde 30. juni 2023 en forordning som reviderer det eksisterende mandatet til Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA), slik at det holder tritt med et stadig mer komplekst og raskt skiftende narkotikafenomen. Denne forordningen trådte i kraft 1. juli 2023. Byrået er for tiden inne i en overgangsperiode for å forberede seg på å gjennomføre det nye mandatet i 2024 (se pressemelding). 

Når vil denne endringen finne sted?

EMCDDA blir Den europeiske unions narkotikabyrå (EUDA) 2. juli 2024, den dagen forordningen trer i kraft.

Hva vil byrå hete på mitt språk? 

Byråets navn er oversatt til de offisielle språkene i EU. Det finner du i oversettelsene av forordningen. Akronymet EUDA vil være det samme på alle språk. 

Er det bare navnet som endrer seg?

Nei. Det nye mandatet gir byrået betydelig mer makt til å utføre de oppgavene som er nødvendige for å løse nåværende og framtidige utfordringer knyttet til illegale stoffer. Med et mer proaktivt mandat, tilpasset dagens virkelighet, vil det nye EUDA stå bedre rustet til å støtte EU og medlemslandene i arbeidet med å håndtere nye problemstillinger på dette feltet. Dette vil skje på tre hovedområder: overvåking, beredskap og kompetanseutvikling for bedre tiltak.

Hvilke nye oppgaver vil byrået kunne utføre i henhold til det nye mandatet?

Innsamling, analyse og formidling av data vil fortsatt være en viktig oppgave for EUDA. Det nye byrået vil også:

 • utvikle trusselvurderingskapasitet innen helse og sikkerhet og dermed øke EUs beredskap når det gjelder å identifisere og reagere på disse nye truslene
 • utstede varsler, via et nytt europeisk narkotikavarslingssystem, når høyrisikostoffer vises på markedet (og utfyller nasjonale varslingssystemer og EUs system for tidlig varsling for nye psykoaktive stoffer),
 • overvåke og håndtere blandingsbruk, som blir stadig vanligere, og som kan ha skadelige helsevirkninger
 • opprette et nettverk av rettsmedisinske og toksikologiske laboratorier for å fremme informasjonsutveksling om nye trender og utviklingstrekk og utdanne nasjonale rettsmedisinske narkotikaeksperter
 • utvikle og fremme evidensbaserte tiltak og beste praksis
 • bidra med forskning og støtte, både innen helserelaterte spørsmål og innen narkotikamarkeder og narkotikaforsyning
 • støtte uavhengig evaluering og utvikling av evidensbasert politikk
 • spille en sterkere internasjonal rolle og støtte EU i narkotikapolitikken på multilateralt plan
 • styrke de nasjonale kontaktpunktenes rolle for å sikre at medlemsstatene er i stand til å framlegge relevante narkotikarelaterte data for byrået

Hvordan skal jeg uttale «EUDA»?

Siden EUDA er en forkortelse, kan du si navnet bokstav for bokstav med: E-U-D-A. Alternativt kan du bare si «EUs narkotikabyrå» hvis du ikke bruker det fulle navnet «Den europeiske unions narkotikabyrå».

Hvor oppsto ideen om et nytt EMCDDA-mandat?

 • Forslaget til et nytt EMCDDA-mandat skriver seg fra den fjerde eksterne evalueringen av byrået, utført av Europakommisjonen i 2018/19 (som dekker perioden 2013 til midten av 2018 og omfatter en åpen offentlig høring). Den endelige rapporten ble lagt fram av Kommisjonen for Europaparlamentet, Rådet og EMCDDAs styre tidlig i 2019. Resultatene ble publisert i mai 2019.
 • Den positive evalueringen konkluderte med at byrået i det store og hele fungerer godt, men at ytterligere forbedringer er mulige, særlig i lys av utviklingen på narkotikaområdet.
  • Byrået er allment anerkjent som et knutepunkt for vitenskapelig ekspertise i Europa og internasjonalt, og det tilbyr faktiske, objektive, pålitelige og sammenlignbare data på europeisk plan om narkotika, narkotikaavhengighet og deres konsekvenser samt vellykket overvåking av nye trusler og trender.
  • Områder som kan forbedres basert på utviklingen i narkotikafenomenet, er blant annet: videreutvikling av arbeidet med overvåking av tilbudssiden og blandingsbruk, økning av byråets synlighet blant utøvere og allmennheten og styrke samarbeidet med internasjonale organisasjoner.
 • En av intensjonene med evalueringen var å «gi et solid grunnlag for en eventuell beslutning om byråets framtidige mandat».

Henviser EUs narkotikastrategi til mandatet?

 • Ja. På grunnlag av evalueringen ble Kommisjonen gjennom EUs narkotikastrategi 2021–2025 (godkjent av Rådet 18. desember 2020) oppfordret til å foreslå en revisjon av byråets mandat. Det nye forslaget innfrir denne forpliktelsen.
 • I strategien står følgende: (5) «Etter evalueringen av EMCDDA oppfordres Kommisjonen til å legge fram et forslag om å revidere mandatet til EMCDDA så snart som mulig for å sikre at byrået spiller en sterkere rolle i håndteringen av nåværende og framtidige utfordringer knyttet til narkotikafenomenet. Videre må EMCDDA og Europol få de nødvendige ressursene for å kunne utføre sine oppgaver i tråd med respektive mandater og strategien, blant annet for å støtte opp om medlemsstatenes narkotikarelaterte tiltak».

Vil byrået fortsatt ligge i Lisboa, der det holder til i dag?

Ja, byrået blir værende der det er nå.

Kommunikasjon og kontakt med byrået

Vil byrået få ny nettadresse?

Ja. Byråets domenenavn endres fra 2. juli 2024 og blir www.euda.europa.eu.

Ja, vi vil sørge for at lenker som bruker det gamle adresseformatet, fortsatt vil fungere og bli omdirigert til den nye siden. Men etter 2. juli vil vi be folk om mulig oppdatere eventuelle lenker på nettsider som kan peke til det eldre domenet.

Vil de ansatte få ny e-post?

Ja, alle ansatte vil få nye e-poster og følge formatet fornavn.etternavn@euda.europa.eu

Vil dere få nye kontoer i sosiale medier, og må jeg følge dere på nytt?

Vi vil legge ut informasjon om eventuelle oppdateringer eller tiltak som skal iverksettes av våre følgere, på alle sosiale medier der vi er til stede. 

Vil byrået få ny postadresse?

Byrået kommer ikke til å flytte, men fra og med 2. juli 2024 skal postkorrespondanse bruke byråets nye navn og adresseres til:

Den europeiske unions narkotikabyrå (EUDA)
Praça Europa 1, Cais do Sodré
1249-289 Lisboa, Portugal

Vil det bli nye telefonnumre?

Telefonnumrene vil ikke endre seg.

Informasjon til leverandører og interessenter

Vil kontrakter som er inngått med EMCDDA, fortsatt være gyldige, eller må de inngås på nytt?

Alle kontrakter som er inngått med EMCDDA, er fortsatt gyldige når byrået blir til EUDA.

Vil byrået få en ny logo og profilering når det blir til EUDA?

Ja. Byrået vil få en ny logo og visuell identitet etter endringen. Den nye profileringen vil bli offentliggjort 2. juli 2024. Vi kommer til å legge ut mer informasjon om dette etter hvert. 

Top