Spletna stran z informacijami o novem mandatu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (po novem agencija EUDA)

Center EMCDDA bo 2. julija 2024 postal agencija EUDA

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) bo 2. julija 2024 postal Agencija Evropske unije za droge (EUDA). Na tej strani lahko izveste več o tem, kaj ta sprememba pomeni za agencijo in njeno delo, ter pridobite praktične informacije za nemoten prehod. Stran redno posodabljamo, če pa imate kakršno koli vprašanje, na katero tukaj ne najdete odgovora, se lahko kadar koli obrnete na nas.

Splošna vprašanja o spremembi

Zakaj agencija spreminja svoje ime iz EMCDDA v EUDA?

Evropski parlament in Svet sta 30 junija 2023 objavila uredbo, ki spreminja obstoječi mandat Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA), da bo lahko sledil vse bolj zapletenemu in hitro spreminjajočemu se stanju na področju drog. Ta uredba je začela veljati 1. julija 2023. Agencija je trenutno v prehodnem obdobju, da bi se pripravila na izvajanje novega mandata v letu 2024 (glej sporočilo za javnost). 

Kdaj se bo ta sprememba zgodila?

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) se bo v Agencijo Evropske unije za droge (EUDA) preimenoval 2. julija 2024, tj. na datum začetka uporabe uredbe.

Kako se bo agencija imenovala v mojem jeziku? 

Ime agencije je prevedeno v vse uradne jezike EU. Te lahko najdete v prevodih uredbe. Kratica „EUDA“ bo ostala enaka v vseh jezikih. 

Ali se spreminja samo ime?

Ne. Z novim mandatom so agenciji dodeljena znatno večja pooblastila za izvajanje nalog, potrebnih za reševanje sedanjih in prihodnjih izzivov, povezanih s prepovedanimi drogami. S temi bolj proaktivnimi pristojnostmi, prilagojenimi trenutnim razmeram, bo nova agencija EUDA bolje pripravljena, da podpre Evropsko unijo in njene države članice pri reševanju nastajajočih težav na tem področju. To bo potekalo na treh ključnih področjih: na področju spremljanja, pripravljenosti in razvoja kompetenc, kar bo omogočilo boljše ukrepanje.

Katere so nove naloge, ki jih bo agencija lahko opravljala v okviru svojega novega mandata?

Ključna naloga agencije EUDA bo še naprej zbiranje, analiziranje in razširjanje podatkov. Nova agencija bo tudi:

 • razvijala zmogljivosti za ocenjevanje zdravstvene in varnostne ogroženosti ter s tem povečala pripravljenost EU za prepoznavanje teh novih groženj in odzivanje nanje;
 • izdajala opozorila prek novega evropskega sistema opozarjanja na droge, ko se na trgu pojavijo snovi z visoko stopnjo tveganja (kar bo dopolnilo nacionalne sisteme opozarjanja in sistem EU za zgodnje opozarjanje na nove psihoaktivne snovi);
 • spremljala in obravnavala problematiko hkratne uporabe več snovi, ki postaja vse pogostejša in ima lahko škodljive učinke na zdravje;
 • vzpostavila mrežo forenzičnih in toksikoloških laboratorijev za spodbujanje izmenjave informacij o novih trendih in razvoju ter usposabljala nacionalne forenzične strokovnjake za droge;
 • razvijala in spodbujala z dokazi podprte intervencije in dobre prakse;
 • zagotavljala raziskave in podporo, tako na področju vprašanj, povezanih z zdravjem, kot tudi na področju trgov drog in njihove ponudbe;
 • podpirala neodvisno ocenjevanje in razvoj z dokazi podprtih politik na področju drog;
 • imela okrepljeno mednarodno vlogo in EU podpirala pri politiki na področju drog na večstranski ravni;
 • okrepila vlogo nacionalnih kontaktnih točk, da bodo lahko države članice agenciji sporočale ustrezne podatke v zvezi z drogami.

Kako naj izgovorim „EUDA“?

Ker je EUDA kratica, lahko ime izgovorite črkovalno: E-U-D-A ali povezano nečrkovalno. Druga možnost je, da preprosto rečete „Agencija EU za droge“, če ne želite uporabiti polnega imena „Agencija Evropske unije za droge“.

Od kod izvira zamisel o novem mandatu centra EMCDDA?

 • Predlog za nov mandat centra EMCDDA izhaja iz četrte zunanje ocene dela agencije, ki jo je Evropska komisija izvedla v letih 2018/2019 (zajemala je obdobje od leta 2013 do sredine leta 2018 in vključevala odprto javno posvetovanje). Komisija je končno poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu in upravnemu odboru EMCDDA predstavila v začetku leta 2019. Rezultati so bili objavljeni maja 2019.
 • V pozitivni oceni je bilo ugotovljeno, da agencija na splošno deluje dobro, vendar so možne nadaljnje izboljšave, zlasti glede na razvoj dogodkov na področju pojava drog.
  • Agencija je splošno priznana kot središče znanstvene odličnosti v Evropi in po svetu, saj zagotavlja dejanske, objektivne, zanesljive in primerljive informacije o drogah, zasvojenosti z drogami in njihovih posledicah na evropski ravni ter uspešno spremlja nove grožnje in trende.
  • Področja, ki jih je treba izboljšati na podlagi razvoja dogodkov na področju pojava drog, vključujejo: nadaljnji razvoj dela na področju spremljanja ponudbe in težav v zvezi s hkratno uporabo več drog, povečanje prepoznavnosti agencije med strokovnjaki in širšo javnostjo ter okrepitev sodelovanja z mednarodnimi organizacijami.
 • Eden od namenov ocene je bil „zagotoviti trdne temelje za morebitno odločitev v zvezi s prihodnjim mandatom agencije“.

Ali se strategija EU na področju drog nanaša na mandat?

 • Da. Na podlagi ocene je bil v strategijo EU na področju drog za obdobje 2021–2025 (ki jo je Svet odobril 18. decembra 2020) vključen poziv, naj Komisija predlaga revizijo mandata agencije. Novi predlog uresničuje to zavezo.
 • V strategiji je navedeno: (5) „Komisija je pozvana, da po ocenjevanju EMCDDA čim prej predstavi predlog za revizijo mandata EMCDDA, da bi imela agencija večjo vlogo pri reševanju sedanjih in prihodnjih izzivov, povezanih s pojavom drog. Poleg tega bo treba EMCDDA in Europolu zagotoviti ustrezna sredstva, ki jima bodo omogočila izpolnjevanje njune vloge v skladu z njunimi pooblastili in strategijo, vključno s podporo državam članicam pri ukrepih, povezanih z drogami.“

Ali bo agencija ostala na svoji trenutni lokaciji v Lizboni na Portugalskem?

Da, agencija bo ostala na isti lokaciji.

Komuniciranje z agencijo in ohranjanje stikov z njo

Ali se bo naslov spletnega mesta agencije spremenil?

Da. Domensko ime agencije se bo 2. julija 2024 spremenilo v www.euda.europa.eu

Da, zagotovili bomo, da bodo povezave, na katerih se uporablja stara oblika domene, še vedno delovale in da bodo preusmerjene na novo stran. Vendar vse uporabnike naprošamo, da od 2. julija dalje posodobijo vse povezave na spletnih straneh, ki vodijo do stare domene.

Ali se bodo spremenili naslovi elektronske pošte uslužbencev?

Da, vsi naslovi elektronske pošte uslužbencev se bodo spremenili in bodo imeli obliko ime.priimek@euda.europa.eu.

Ali se bodo vaši računi na družbenih omrežjih spremenili in ali vam bom moral(-a) ponovno začeti slediti?

Na vseh kanalih družbenih omrežij, na katerih smo prisotni, bomo objavili podrobnosti o posodobitvah ali ukrepih za naše sledilce. 

Ali se bo spremenil poštni naslov agencije?

Lokacija agencije se sicer ne spreminja, vendar je treba od 2. julija 2024 dalje v poštni korespondenci uporabljati novo ime agencije in jo nasloviti na:

European Union Drugs Agency (EUDA)
Praça Europa 1, Cais do Sodré
1249-289 Lisbon, Portugalska

Ali bodo spremenjene telefonske številke?

Telefonske številke se ne bodo spremenile.

Informacije za izvajalce in deležnike

Ali bodo pogodbe, podpisane s centrom EMCDDA, še vedno veljavne oziroma ali jih je treba ponovno podpisati?

Vse pogodbe, podpisane s centrom EMCDDA, bodo še vedno veljavne, ko se bo ta preimenoval v agencijo EUDA.

Ali bo agencija dobila nov logotip in blagovno znamko, ko se bo preimenovala v EUDA?

Da. Agencija bo po spremembi dobila nov logotip in celostno grafično podobo. Novo podobo znamčenja bomo razkrili 2. julija 2024. V zvezi s tem bomo pravočasno objavili dodatne podrobnosti. 

Top