Informationsside om EMCDDA's nye mandat (EUDA)

Den 2. juli 2024 bliver EMCDDA til EUDA

EMCDDA bliver til Den Europæiske Unions Narkotikaagentur (EUDA) den 2. juli 2024. På denne side kan du læse mere om, hvad denne ændring betyder for agenturet og dets arbejde, samt praktisk information til at sikre en smidig overgang. Vi opdaterer regelmæssigt denne side, men hvis du har spørgsmål, som ikke er besvaret her, er du velkommen til at kontakte os.

Generelle spørgsmål om ændringen

Hvorfor ændrer agenturet navn fra EMCDDA til EUDA?

Den 30. juni 2023 offentliggjorde Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union en forordning, der reviderer det eksisterende mandat for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) for at holde trit med en stadig mere kompleks og omskiftelig narkotikasituation. Forordningen trådte i kraft den 1. juli 2023. Agenturet er i øjeblikket i en overgangsperiode, hvor det forbereder gennemførelsen af det nye mandat i 2024 (se pressemeddelelsen). 

Hvornår træder ændringen i kraft?

EMCDDA bliver til Den Europæiske Unions Narkotikaagentur (EUDA) den 2. juli 2024 – datoen for forordningens ikrafttrædelse.

Hvad kommer agenturet til at hedde på mit sprog? 

Agenturets navn er oversat til de officielle EU-sprog. Du kan finde navnene i oversættelserne af forordningen. Forkortelsen "EUDA" vil være den samme for alle sprog. 

Er det kun navnet, der ændres?

Nej. Det nye mandat giver agenturet betydeligt større beføjelser til at udføre de opgaver, der er nødvendige for at tackle de nuværende og fremtidige udfordringer i forbindelse med illegale stoffer. Med dette mere proaktive ansvarsområde, der er tilpasset til den aktuelle situation, vil det nye EUDA være bedre rustet til at støtte EU og medlemsstaterne i at håndtere nye problemstillinger på området. Dette vil gælde tre nøgleområder: overvågning, beredskab og kompetenceudvikling for bedre at kunne intervenere.

Hvilke er de nye opgaver, som agenturet kan udføre under det nye mandat?

Indsamling, analyse og formidling af data vil fortsat være en central opgave for EUDA. Det nye agentur vil også:

 • udvikle trusselsvurderingskapaciteten på sundheds- og sikkerhedsområdet og derved øge EU's beredskab til at identificere og reagere på disse nye trusler
 • udsende varslinger via et nyt europæisk narkotikavarslingssystem, når højrisikostoffer dukker op på markedet (som supplement til de nationale varslingssystemer og EU's system for tidlig varsling af nye psykoaktive stoffer)
 • overvåge og håndtere blandingsmisbrug, som bliver mere og mere almindeligt og kan have sundhedsskadelige virkninger
 • oprette et netværk af retsmedicinske og toksikologiske laboratorier for at fremme informationsudvekslingen om nye tendenser og udviklinger og uddanne nationale retsmedicinske narkotikaeksperter
 • udvikle og fremme evidensbaserede tiltag og bedste praksis
 • levere forskning og støtte, både om sundhedsrelaterede spørgsmål og om narkotikamarkeder og narkotikaudbuddet
 • støtte den uafhængige evaluering og udvikling af evidensbaserede politikker
 • spille en stærkere international rolle og støtte EU i narkotikapolitikken på multilateralt niveau
 • styrke de nationale kontaktpunkters rolle for at sikre, at medlemsstaterne kan levere relevante narkotikarelaterede data til agenturet.

Hvordan skal "EUDA" udtales?

Da EUDA er en forkortelse, kan du udtale bogstaverne ét for ét: E-U-D-A. Alternativt kan du blot bruge "EU's Narkotikaagentur", hvis du ikke vil bruge det fulde navn, "Den Europæiske Unions Narkotikaagentur".

Hvorfra kom idéen med et nyt EMCDDA-mandat?

 • Forslaget til et nyt EMCDDA-mandat går tilbage til den fjerde eksterne evaluering af agenturet, som Europa-Kommissionen foretog i 2018/19 (for perioden 2013 til midten af 2018, og med en åben offentlig høring). Kommissionen præsenterede den endelige rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og EMCDDA's bestyrelse i begyndelsen af 2019. Resultaterne blev offentliggjort i maj 2019.
 • Den positive evaluering konkluderede, at agenturet generelt fungerer godt, men at der er mulighed for yderligere forbedringer, især i lyset af udviklingen i narkotikasituationen.
  • Agenturet er bredt anerkendt som et centrum for videnskabelig ekspertise i Europa og internationalt. Det leverer faktuelle, objektive, pålidelige og sammenlignelige data på europæisk plan om narkotika, narkotikamisbrug og konsekvenserne heraf, og det overvåger nye trusler og tendenser med vellykkede resultater.
  • Områder, der kan forbedres på grundlag af udviklingen i narkotikasituationen, omfatter: videreudvikling af arbejdet med overvågning af problemstillinger på udbudssiden og vedrørende blandingsmisbrug, forøgelse af agenturets synlighed over for fagfolk og den brede offentlighed samt styrkelse af dets samarbejde med internationale organisationer.
 • En af hensigterne med evalueringen var at "levere et solidt grundlag for en mulig beslutning om agenturets fremtidige mandat".

Er EU's narkotikastrategi forbundet med mandatet?

 • Ja. På grundlag af evalueringen opfordrede EU's narkotikastrategi 2021-2025 (godkendt af Rådet den 18. december 2020) Kommissionen til at foreslå en revision af agenturets mandat. Det nye forslag er resultatet af dette.
 • I strategien hedder det: 5) "Efter evalueringen af EMCDDA opfordres Kommissionen til at fremlægge et forslag om revision af EMCDDA's mandat snarest muligt for at sikre, at agenturet spiller en større rolle i håndteringen af narkotikaproblematikkens nuværende og fremtidige udfordringer. Endvidere vil EMCDDA og Europol skulle tildeles de relevante ressourcer, så de bliver i stand til at udfylde deres rolle i overensstemmelse med de respektive mandater og strategien, og herunder at støtte medlemsstaternes narkotikarelaterede foranstaltninger".

Bliver agenturet i sine nuværende lokaler i Lissabon i Portugal?

Ja, agenturet bliver i sine nuværende lokaler.

Kommunikation og kontakt med agenturet

Får agenturet en ny webstedsadresse?

Ja. Agenturets domænenavn ændres fra den 2. juli 2024 og bliver til www.euda.europa.eu

Ja. Vi sørger for, at links med det gamle adresseformat stadig vil fungere og bliver omdirigeret til den nye side. Efter 2. juli vil vi dog bede jer om så vidt muligt at opdatere eventuelle links på websider, der linker til det gamle domæne.

Får medarbejderne en ny e-mailadresse?

Ja, alle medarbejderes e-mailadresser vil blive ændret og følge formatet fornavn.efternavn@euda.europa.eu

Bliver jeres konti på de sociale medier ændret, så jeg er nødt til at følge jer igen?

På alle de sociale mediekanaler, hvor vi er til stede, vil vi fortælle om eventuelle opdateringer eller hvad vores følgere bør gøre. 

Får agenturet en ny postadresse?

Agenturet bliver, hvor det er, men fra den 2. juli 2024 skal postforsendelser bruge agenturets nye navn og stiles til:

European Union Drugs Agency (EUDA)
Praça Europa 1, Cais do Sodré
1249-289 Lisbon, Portugal

Vil telefonnumrene blive ændret?

Nej, telefonnumrene vil ikke blive ændret.

Information til kontrahenter og interessenter

Vil kontrakter, der er indgået med EMCDDA, stadig være gyldige, eller skal de underskrives igen?

Alle kontrakter, der er indgået med EMCDDA, er stadig gyldige, når agenturet bliver til EUDA.

Vil der komme et nyt logo og en ny branding for agenturet, når det bliver til EUDA?

Ja. Agenturet vil få et nyt logo og en ny visuel identitet som følge af ændringen. Den nye branding vil blive afsløret den 2. juli 2024. Vi offentliggør mere om dette, når tiden er inde. 

Top