Leathanach faisnéise faoi shainordú nua EMCDDA (EUDA)

Ón 2 Iúil 2024 amach, tabharfar EUDA ar EMCDDA

Athrófar EMCDDA go Gníomhaireacht Drugaí an Aontais Eorpaigh (EUDA) an 2 Iúil 2024. Ar an leathanach seo, is féidir tuilleadh a fhoghlaim faoina bhfuil i gceist leis an athrú seo don ghníomhaireacht agus dá cuid oibre, agus is féidir teacht ar fhaisnéis phraiticiúil chun aistriú réidh a chinntiú chomh maith. Déantar an leathanach seo a nuashonrú go rialta, ach má bhíonn ceist agat nach dtugtar freagra uirthi anseo, ná bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn!

Ceisteanna ginearálta faoin athrú

Cén fáth a bhfuil ainm na gníomhaireachta le hathrú ó EMCDDA go EUDA?

An 30 Meitheamh 2023, ghlac Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh rialachán lena ndéantar athbhreithniú ar shainordú reatha an Lárionaid Faireacháin Eorpaigh um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí (EMCDDA) chun coinneáil bonn ar bhonn le feiniméan na ndrugaí atá ag éirí níos casta agus atá ag athrú go tapa. Tháinig an rialachán sin i bhfeidhm an 1 Iúil 2023. Tá idirthréimhse i bhfeidhm ag an ngníomhaireacht faoi láthair chun ullmhú le haghaidh an sainordú nua a chur chun feidhme in 2024 (féach an phreaseisiúint). 

Cathain a tharlóidh an t‑athrú seo?

Iompófar EMCDDA ina Ghníomhaireacht Drugaí an Aontais Eorpaigh (EUDA) ón 2 Iúil 2024 amach, an lá a thiocfaidh an rialachán i bhfeidhm.

Cén t‑ainm a thabharfar ar an ngníomhaireacht i mo theanga féin? 

Aistreofar ainm na gníomhaireachta go teangacha oifigiúla an Aontais. Is féidir teacht orthu sin sna haistriúcháin ar an rialachán. Beidh an t‑acrainm ‘EUDA’ mar an gcéanna i ngach teanga. 

An é an t‑ainm amháin atá le hathrú?

Ní hé. Leis an sainordú nua, bronntar i bhfad níos mó cumhachta ar an ngníomhaireacht chun na cúraimí is gá a dhéanamh i dtaobh aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo a bhaineann le drugaí aindleathacha. Leis an sainchúram níos réamhghníomhaí seo, agus é curtha in oiriúint don staid reatha, is fearr a bheidh EUDA nua in ann tacú leis an Aontas agus lena Bhallstáit maidir le haghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna atá ag teacht chun cinn sa réimse seo. Beidh sé sin ar siúl i dtrí phríomhréimse: faireachán, ullmhacht agus forbairt inniúlachta le haghaidh idirghabhálacha níos fearr.

Cad iad na cúraimí nua a bheidh ar an ngníomhaireacht a chur i gcrích faoina sainordú nua?

Beidh bailiú, anailís agus scaipeadh sonraí fós mar phríomhchúram EUDA. Déanfaidh an ghníomhaireacht nua an méid seo a leanas freisin:

 • cumais a fhorbairt i ndáil le measúnuithe ar bhagairtí i réimsí na sláinte agus na slándála, agus ar an gcaoi sin, ullmhacht an Aontais a mhéadú chun na bagairtí nua sin a shainaithint agus chun freagairt dóibh;
 • foláirimh a eisiúint trí chóras nua Eorpach um fholáireamh drugaí nuair a thagann substaintí ardriosca ar an margadh (lena gcomhlánófar córais náisiúnta foláirimh agus Córas Luathrabhaidh an Aontais maidir le substaintí sícighníomhacha nua);
 • faireachán a dhéanamh ar úsáid shubstaintí iolracha agus aghaidh a thabhairt air sin, rud atá ag éirí níos coitianta agus d’fhéadfadh iarmhairtí díobhálacha sláinte a bheith ag baint leis;
 • líonra saotharlann fóiréinseach agus tocsaineolaíoch a bhunú chun malartú faisnéise a chothú maidir le treochtaí agus forbairtí nua agus chun oiliúint a chur ar shaineolaithe fóiréinseacha náisiúnta ar dhrugaí;
 • idirghabhálacha agus dea-chleachtais atá bunaithe ar fhianaise a fhorbairt agus a chur chun cinn;
 • taighde agus tacaíocht a chur ar fáil maidir le saincheisteanna a bhaineann leis an tsláinte agus le margaí drugaí agus soláthar drugaí araon;
 • tacú le beartais atá bunaithe ar fhianaise a mheasúnú agus a fhorbairt go neamhspleách;
 • ról idirnáisiúnta níos láidre a imirt agus tacú leis an Aontas i ndáil le beartas drugaí ar an leibhéal iltaobhach;
 • ról na bpointí fócasacha náisiúnta a threisiú chun a áirithiú go mbeidh na Ballstáit in ann sonraí ábhartha a bhaineann le drugaí a chur ar fáil don ghníomhaireacht.

Cén chaoi ar cheart dom ‘EUDA’ a fhuaimniú?

Ós rud é gur acrainm é EUDA, agus an t‑ainm á rá agat, is féidir leat é a litriú amach litir ar litir le ‘an’ roimhe, is é sin, an E-U-D-A. Mar mhalairt air sin, is féidir ‘Gníomhaireacht Drugaí AE’ a rá mura n‑úsáideann tú an t‑ainm iomlán, i.e. ‘Gníomhaireacht Drugaí an Aontais Eorpaigh’.

Cén chaoi ar thángthas ar an smaoineamh maidir le sainordú nua a thabhairt do EMCDDA?

 • Eascraíonn an togra le haghaidh sainordú nua EMCDDA as an gceathrú meastóireacht sheachtrach ar an ngníomhaireacht a rinne an Coimisiún Eorpach in 2018/19 (lena gcumhdaítear an tréimhse ó 2013 go lár 2018 agus lenar áiríodh comhairliúchán poiblí oscailte). Chuir an Coimisiún an tuarascáil deiridh faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus Bhord Bainistíochta EMCDDA go luath in 2019. Foilsíodh na torthaí i mí na Bealtaine 2019.
 • Ba dhearfach an tátal a baineadh as an meastóireacht, i.e. go n‑oibríonn an ghníomhaireacht go maith ar an iomlán ach gur féidir tuilleadh feabhsuithe a dhéanamh, go háirithe i bhfianaise forbairtí i bhfeiniméan na ndrugaí.
  • Aithnítear an ghníomhaireacht go forleathan mar mhol barr feabhais eolaíochta san Eoraip agus go hidirnáisiúnta, a sholáthraíonn sonraí fíorasacha, oibiachtúla, iontaofa agus inchomparáide ar an leibhéal Eorpach maidir le drugaí, andúil i ndrugaí agus a n‑iarmhairtí, agus a dhéanann faireachán rathúil ar bhagairtí agus ar threochtaí atá ag teacht chun cinn.
  • I measc na réimsí a sainaithníodh le haghaidh a bhfeabhsú bunaithe ar éabhlóidí i bhfeiniméan na ndrugaí tá: obair a fhorbairt tuilleadh maidir le faireachán a dhéanamh ar shaincheisteanna soláthair agus ildhrugaí, infheictheacht na gníomhaireachta i measc cleachtóirí agus sa phobal i gcoitinne a mhéadú agus feabhas a chur ar an gcomhar atá aici le heagraíochtaí idirnáisiúnta.
 • Rún amháin a bhí ag an meastóireacht ná ‘forais dhaingne a chur ar fáil d’aon chinneadh a d’fhéadfadh a bheith ann maidir le sainordú na gníomhaireachta amach anseo’.

An dtagraítear don sainordú i Straitéis Drugaí an Aontais?

 • Tagraítear. Iarradh i Straitéis Drugaí an Aontais 2021-2025 (a d’fhormheas an Chomhairle an 18 Nollaig 2020) ar an gCoimisiún a mholadh go ndéanfaí athbhreithniú ar shainordú na gníomhaireachta ar bhonn na meastóireachta. Comhlíontar an gealltanas sin leis an togra nua.
 • Luaitear an méid seo a leanas sa Straitéis: (5) ‘Tar éis na meastóireachta ar EMCDDA, iarrtar ar an gCoimisiún togra a thíolacadh chun athbhreithniú a dhéanamh ar shainordú EMCDDA a luaithe is féidir chun a áirithiú go mbeidh ról níos láidre ag an ngníomhaireacht maidir le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo a bhaineann le feiniméan na ndrugaí. Ina theannta sin, ní mór na hacmhainní ábhartha a chur ar fáil do EMCDDA agus do Europol chun cur ar a gcumas a róil a chomhlíonadh i gcomhréir lena sainorduithe faoi seach agus leis an Straitéis, lena n‑áirítear tacú le gníomhaíochtaí na mBallstát a bhaineann le drugaí’.

An mbeidh an ghníomhaireacht fós lonnaithe ina suíomh reatha i Liospóin na Portaingéile?

Beidh an ghníomhaireacht fós lonnaithe ina suíomh reatha.

Cumarsáid a dhéanamh leis an ngníomhaireacht agus conas coinneáil i dteagmháil a dhéanamh léi

An dtiocfaidh athrú ar shuíomh gréasáin na gníomhaireachta?

Tagraítear. Athrófar ainm fearainn na gníomhaireachta ón 2 Iúil 2024 amach go www.euda.europa.eu

Cinnteoimid go bhfeidhmeoidh naisc a úsáideann an tseanfhormáid seolta fós agus go ndéanfar cuairteoirí ar an leathanach sin a atreorú chuig an leathanach nua. Tar éis an 2 Iúil, áfach, iarrfaimid ar dhaoine aon naisc go dtí leathanaigh ghréasáin a d’fhéadfadh a bheith ag treorú cuairteoirí chuig an seoladh bunaidh a nuashonrú nuair is féidir.

An dtiocfaidh athrú ar sheoltaí ríomhphoist na foirne?

Tiocfaidh. Athrófar na seoltaí ríomhphoist foirne go léir agus is í an fhormáid a bheidh acu ainm.sloinne@euda.europa.eu

An dtiocfaidh athrú ar na cuntais ar na meáin shóisialta agus an mbeidh orm iad a leanúint as an nua?

Déanfaimid postáil ar gach cainéal meán sóisialta s’againn chun ár gcuid leantóirí a chur ar an eolas maidir le haon nuashonruithe nó aon chéimeanna a bheidh le glacadh acu. 

An dtiocfaidh athrú ar sheoladh poist na gníomhaireachta?

Ní thiocfaidh aon athrú ar shuíomh na gníomhaireachta ach ón 2 Iúil 2024, ba cheart ainm nua na gníomhaireachta a úsáid i gcomhfhreagras poist agus ba cheart é a chur chuig:

Gníomhaireacht Drugaí an Aontais Eorpaigh (EUDA)
Praça Europa 1, Cais do Sodré
1249-289 Lisboa, Portugal

An dtiocfaidh athrú ar na huimhreacha teileafóin?

Ní thiocfaidh athrú ar na huimhreacha teileafóin.

Faisnéis do chonraitheoirí agus do pháirtithe leasmhara

An mbeidh conarthaí a síníodh le EMCDDA fós bailí nó an mbeidh gá lena síniú an athuair?

Beidh na conarthaí go léir a síníodh le EMCDDA fós bailí nuair a athrófar an t‑ainm go EUDA.

An mbeidh lógó agus brandáil nua ann don ghníomhaireacht nuair a athrófar an t‑ainm go EUDA?

Tagraítear. Beidh lógó agus amharcaitheantas nua ag an ngníomhaireacht i ndiaidh an athraithe. Nochtfar an bhrandáil nua an 2 Iúil 2024. Beimid ag postáil tuilleadh sonraí maidir leis sin in am trátha. 

Top