Informativna stranica o novom mandatu agencije EMCDDA (EUDA)

EMCDDA će 2. srpnja 2024. postati EUDA

EMCDDA će 2. srpnja 2024. postati Agencija Europske unije za droge (EUDA). Na ovoj stranici možete saznati više o tome što ta promjena znači za agenciju i njezin rad, kao i praktične informacije za osiguravanje neometanog prijelaza. Redovito ažuriramo ovu stranicu, ali ako imate pitanje na koje ovdje nije odgovoreno, slobodno nam se obratite!

Opća pitanja o promjeni

Zašto agencija mijenja svoje ime iz EMCDDA u EUDA?

Europski Parlament i Vijeće EU-a objavili su 30. lipnja 2023. uredbu kojom se revidira postojeći mandat Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) kako bi se održao korak sa sve složenijim fenomenom droga koji se brzo mijenja. Ta uredba stupila je na snagu 1. srpnja 2023. Agencija je trenutačno u prijelaznom razdoblju kako bi se pripremila za provedbu novog mandata 2024. (vidjeti priopćenje za javnost). 

Kada će se ta promjena dogoditi?

EMCDDA će postati Agencija Europske unije za droge (EUDA) 2. srpnja 2024., na dan kada uredba stupi na snagu.

Kako će se agencija zvati na mojem jeziku? 

Naziv agencije prevodi se na službene jezike EU-a. Možete ih pronaći u prijevodima uredbe. Akronim „EUDA” ostat će isti na svim jezicima. 

Mijenja li se samo naziv?

Ne. Novim mandatom agenciji se dodjeljuju znatno veće ovlasti za obavljanje zadaća potrebnih za rješavanje sadašnjih i budućih izazova povezanih s nezakonitim drogama. Zahvaljujući proaktivnijoj nadležnosti prilagođenoj današnjici, nova EUDA bit će bolje opremljena za pružanje potpore EU-u i njegovim državama članicama u rješavanju novih pitanja u tom području. To će se odvijati u tri ključna područja: praćenje, pripravnost i razvoj kompetencija za bolje intervencije.

Koje će nove zadaće agencija moći izvršavati u okviru svojeg novog mandata?

Prikupljanje, analiza i širenje podataka i dalje će biti ključni zadatak agencije EUDA. Nova agencija također će:

 • razvijati kapacitete za procjenu prijetnji u područjima zdravlja i sigurnosti, čime bi se povećala pripravnost EU-a za utvrđivanje novih prijetnji i reagiranje na njih
 • izdavati upozorenja putem novog europskog sustava za upozorenja o drogama kada se visokorizične tvari pojave na tržištu (koji nadopunjuje nacionalne sustave upozoravanja i Europski sustav ranog upozoravanja o novim psihoaktivnim tvarima)
 • pratiti i rješavati konzumaciju više različitih tvari koja postaje sve češća i može imati štetne učinke na zdravlje
 • uspostaviti mrežu forenzičkih i toksikoloških laboratorija radi poticanja razmjene informacija o novim trendovima i kretanjima te osposobljavati nacionalne forenzičke stručnjake za drogu
 • razvijati i promicati intervencije utemeljene na dokazima i najbolje prakse
 • omogućavati istraživanja i pružati potporu u vezi s pitanjima povezanima sa zdravljem i pitanjima u vezi s tržištima droga i njihovom ponudom
 • podupirati neovisnu procjenu i razvoj politika utemeljenih na dokazima
 • imati snažniju međunarodnu ulogu i podupirati Europsku uniju u politici o drogama na multilateralnoj razini
 • ojačati ulogu nacionalnih kontaktnih točaka kako bi se osiguralo da države članice mogu agenciji dostaviti relevantne podatke povezane s drogama.

Kako bismo trebali izgovoriti „EUDA”?

S obzirom na to da je EUDA akronim, možete ga u izgovoru slovkati: E-U-D-A ili možete jednostavno reći „Agencija EU-a za droge”, ako ne upotrijebite puni naziv „Agencija Europske unije za droge”.

Odakle potječe ideja o novom mandatu EMCDDA-a?

 • Prijedlog novog mandata EMCDDA-a proizlazi iz četvrte vanjske procjene agencije koju je provela Europska komisija u 2018/19 (obuhvaćeno je razdoblje od 2013. do sredine 2018. te uključujući otvoreno javno savjetovanje). Komisija je završno izvješće predstavila Europskom parlamentu, Vijeću i Upravnom odboru agencije EMCDDA-a početkom 2019. Rezultati su objavljeni u svibnju 2019.
 • U pozitivnoj procjeni zaključeno je da agencija općenito dobro funkcionira, ali da su moguća daljnja poboljšanja, posebno s obzirom na razvoj fenomena droga.
  • Agencija je prepoznata kao središte znanstvene izvrsnosti u Europi i na međunarodnoj razini te pruža činjenične, objektivne, pouzdane i usporedive podatke na europskoj razini o drogama, ovisnosti o drogama i njihovim posljedicama te uspješno prati nove prijetnje i trendove.
  • Područja utvrđena za poboljšanje, na temelju razvoja fenomena droga, uključuju daljnji razvoj rada na praćenju problema u pogledu ponude i uporabe više droga, povećanje vidljivosti agencije u suradnji sa stručnjacima i širom javnosti te jačanje suradnje s međunarodnim organizacijama.
 • Jedna od namjera procjene bila je „osigurati čvrste temelje za svaku moguću odluku o budućem mandatu agencije”.

Upućuje li se u Strategiji EU-a za borbu protiv droga na mandat?

 • Da. Na temelju procjene, Strategija EU-a za borbu protiv droga za razdoblje 2021. – 2025. (koju je Vijeće odobrilo 18. prosinca 2020.), pozvala je Komisiju da predloži reviziju mandata agencije. Novim prijedlogom ispunjava se ta obveza.
 • U strategiji se navodi sljedeće: (5) „Nakon procjene EMCDDA-a, Komisija se poziva da predstavi prijedlog za reviziju mandata EMCDDA-a što je prije moguće kako bi se osiguralo da agencija ima snažniju ulogu u rješavanju postojećih i budućih izazova povezanih s fenomenom droge. Nadalje, agenciji EMCDDA i Europolu morat će se osigurati odgovarajuća sredstva kako bi im se omogućilo da ispune svoje uloge u skladu sa svojim mandatima i strategijom, uključujući potporu aktivnostima država članica u vezi s drogama”.

Hoće li agencija ostati na trenutačnoj lokaciji u Lisabonu u Portugalu?

Da, agencija će ostati na sadašnjoj lokaciji.

Komuniciranje i održavanje kontakta s agencijom

Hoće li se promijeniti adresa mrežnog mjesta agencije?

Da. Naziv domene agencije promijenit će se od 2. srpnja 2024. i postati www.euda.europa.eu

Da, osigurat ćemo da poveznice sa starog formata adrese i dalje funkcioniraju te da se preusmjere na novu stranicu. Međutim, nakon 2. srpnja zatražit ćemo da se po mogućnosti ažuriraju sve poveznice na mrežnim mjestima koje bi mogle upućivati na stariju domenu.

Hoće li se e-pošta osoblja promijeniti?

Da, sva e-pošta osoblja promijenit će se prema formatu ime.prezime@euda.europa.eu.

Hoće li se vaši računi na društvenim mrežama promijeniti i hoću li vas morati ponovno pratiti?

Na svakom kanalu društvenih medija objavit ćemo pojedinosti o svim ažuriranjima ili koracima koje trebaju poduzeti naši pratitelji. 

Hoće li se promijeniti poštanska adresa agencije?

Lokacija agencije se ne mijenja, ali od 2. srpnja 2024. poštanska korespondencija trebala bi sadržavati novi naziv agencije i trebala bi biti naslovljena na:

Agencija Europske unije za droge (EUDA)
Praça Europa 1, Cais do Sodré
1249-289 Lisabon, Portugal

Hoće li se telefonski brojevi promijeniti?

Telefonski brojevi neće se mijenjati.

Informacije za ugovaratelje i dionike

Hoće li ugovori potpisani s EMCDDA-om i dalje biti valjani ili ih je potrebno ponovno potpisati?

Svi ugovori potpisani s EMCDDA-om i dalje su valjani nakon što agencija postane EUDA.

Hoće li agencija imati novi logotip i brend nakon što postane EUDA?

Da. Agencija će imati novi logotip i vizualni identitet nakon promjene. Novi brend bit će objavljen 2. srpnja 2024. U dogledno ćemo vrijeme objaviti više pojedinosti o tome. 

Top