Sida med information om EMCDDA:s nya mandat (EUDA)

Den 2 juli 2024 byter EMCDDA namn till EUDA.

EMCDDA kommer att bli Europeiska unionens narkotikamyndighet (EUDA) den 2 juli 2024. På den här sidan kan du läsa mer om vad denna förändring innebär för byrån och dess arbete samt få praktisk information för att säkerställa en smidig övergång. Vi uppdaterar den här sidan regelbundet, men om du har en fråga som inte besvaras här är du välkommen att kontakta oss.

Allmänna frågor om ändringen

Varför byter byrån namn från EMCDDA till EUDA?

Den 30 juni 2023 offentliggjorde Europaparlamentet och rådet en förordning om ändring av det nuvarande mandatet för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) för att EU ska kunna hålla jämna steg med en alltmer komplex och snabbföränderlig narkotikasituation. Denna förordning trädde i kraft den 1 juli 2023. Byrån befinner sig för närvarande i en övergångsperiod för att förbereda genomförandet av det nya mandatet under 2024 (se pressmeddelande). 

När kommer denna förändring att ske?

EMCDDA kommer att bli Europeiska unionens narkotikamyndighet (EUDA) den 2 juli 2024, samma dag som förordningen träder i kraft.

Vad kommer byrån att heta på mitt språk? 

Byråns namn översätts till EU:s officiella språk. Du hittar dessa namn i översättningarna av förordningen. Akronymen ”EUDA” kommer att förbli densamma på alla språk. 

Är det bara namnet som kommer att ändras?

Nej. Det nya mandatet ger byrån betydligt större befogenheter att utföra de uppgifter som krävs för att hantera nuvarande och framtida utmaningar i samband med olaglig narkotika. Ett uppdrag med en mer proaktiv prägel som är anpassat till dagens verklighet kommer att göra den nya narkotikamyndigheten bättre rustad att stödja EU och dess medlemsstater i arbetet med att ta itu med framväxande problem på narkotikaområdet. Detta kommer att ske inom tre nyckelområden: övervakning, beredskap och kompetensutveckling för bättre insatser.

Vilka är de nya uppgifter som byrån kommer att kunna utföra inom ramen för sitt nya mandat?

Insamling, analys och spridning av data kommer även fortsättningsvis att vara en central uppgift för EUDA. Byrån kommer också att

 • utveckla förmågan till hotbedömning på områdena hälsa och säkerhet och därigenom öka EU:s beredskap när det gäller att identifiera och reagera på dessa nya hot,
 • utfärda varningar via ett nytt europeiskt system för narkotikavarning när högrisksubstanser dyker upp på marknaden (detta blir ett komplement till de nationella varningssystemen och till EU:s system för tidig varning om nya psykoaktiva substanser),
 • övervaka och hantera problemet med samtidigt bruk av flera narkotikapreparat, som blir allt vanligare och kan ha mycket skadliga hälsoeffekter,
 • inrätta ett nätverk av kriminaltekniska och toxikologiska laboratorier för att främja informationsutbyte om nya trender och ny utveckling samt utbilda nationella kriminaltekniska narkotikaexperter,
 • utveckla och främja evidensbaserade insatser och bästa praxis,
 • tillhandahålla forskning och stöd om hälsorelaterade frågor samt om narkotikamarknader och narkotikatillgång,
 • stödja oberoende utvärdering och utveckling av evidensbaserad politik,
 • spela en starkare internationell roll och stödja EU:s narkotikapolitik på multilateral nivå,
 • stärka de nationella kontaktpunkternas roll för att säkerställa att medlemsstaterna kan tillhandahålla relevanta narkotikarelaterade uppgifter till byrån.

Hur uttalas ”EUDA”?

Eftersom EUDA är en akronym kan du uttala namnet bokstav för bokstav: E-U-D-A. Du kan också helt enkelt säga ”EU:s narkotikamyndighet”, om du inte använder det fullständiga namnet ”Europeiska unionens narkotikamyndighet”.

Varifrån kom idén om ett nytt mandat för EMCDDA?

 • Förslaget om ett nytt mandat för EMCDDA härrör från den fjärde externa utvärderingen av byrån, som genomfördes av Europeiska kommissionen 2018/2019 (omfattade perioden 2013 till mitten av 2018 och inkluderade ett öppet offentligt samråd). Kommissionen lade fram slutrapporten för Europaparlamentet, rådet och EMCDDA:s styrelse i början av 2019. Resultaten offentliggjordes i maj 2019.
 • I den positiva utvärderingen drogs slutsatsen att byrån generellt sett fungerar väl men att ytterligare förbättringar kan göras, särskilt med tanke på narkotikasituationens utveckling.
  • Byrån är allmänt erkänd som ett centrum för vetenskaplig excellens i Europa och internationellt. Den tillhandahåller faktabaserade, objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter på europeisk nivå om narkotika och narkotikamissbruk och dess konsekvenser, och övervakar framgångsrikt nya hot och trender.
  • Områden där det konstaterats att förbättringar kan göras, baserat på utvecklingen av narkotikasituationen, inkluderar vidareutveckling av arbetet med att övervaka utbudssidan och frågor som rör blandmissbruk, öka byråns synlighet för yrkesverksamma och allmänheten samt förbättra dess samarbete med internationella organisationer.
 • En avsikt med utvärderingen var att tillhandahålla en solid grund för ett eventuellt beslut om byråns framtida mandat.

Hänvisas det till mandatet i EU:s narkotikastrategi?

 • Ja. På grundval av utvärderingen innehåller EU:s narkotikastrategi 2021–2025 (godkänd av rådet den 18 december 2020) en uppmaning till kommissionen att föreslå en översyn av byråns mandat. Det nya förslaget lever upp till detta åtagande.
 • I strategin anges att kommissionen till följd av utvärderingen av EMCDDA uppmanas att så snabbt som möjligt lägga fram ett förslag till översyn av EMCDDA:s mandat, för att säkerställa att byrån spelar en större roll när det gäller att ta itu med narkotikaproblematikens nuvarande och framtida utmaningar. Dessutom måste EMCDDA och Europol förses med relevanta resurser som gör det möjligt för dem att fullgöra sina roller i enlighet med sina respektive mandat och med strategin, bland annat för att stödja medlemsstaternas narkotikarelaterade åtgärder.

Kommer byrån att vara kvar i Lissabon, Portugal?

Ja, byrån kommer att bli kvar där den är.

Kommunikation och kontakt med byrån

Kommer byråns webbadress att ändras?

Ja. Byråns domännamn kommer att ändras från och med den 2 juli 2024 till www.euda.europa.eu

Ja, vi kommer att se till att länkar som följer det gamla adressformatet fortfarande fungerar och omdirigeras till den nya sidan. Efter den 2 juli kommer vi dock att uppmana till att när så är möjligt uppdatera eventuella länkar på webbsidor som kan vara kopplade till den äldre domänen.

Kommer personalens e-postadresser att ändras?

Ja, alla personalens e-postadresser kommer att ändras och följa formatet förnamn.efternamn@euda.europa.eu

Kommer era konton i sociala medier att ändras och kommer jag att behöva börja följa er igen?

Vi kommer att informera våra följare om de behöver göra några uppdateringar eller vidta andra åtgärder på de sociala medier där vi finns. 

Kommer byråns postadress att ändras?

Byrån kommer att vara kvar på samma ställe, men från och med den 2 juli 2024 ska post till byrån adresseras till det nya namnet:

European Union Drugs Agency (EUDA)
Praça Europa 1, Cais do Sodré
1249-289 Lissabon, Portugal

Kommer telefonnumren att ändras?

Telefonnumren kommer inte att ändras.

Information till uppdragstagare och intressenter

Kommer avtal som undertecknats med EMCDDA fortfarande att vara giltiga eller måste de undertecknas på nytt?

Alla avtal som undertecknats med EMCDDA är fortfarande giltiga när byrån blir EUDA.

Kommer byrån att få en ny logotyp och ett nytt varumärke när den blir EUDA?

Ja. Byrån kommer att få en ny logotyp och en ny visuell identitet efter ändringen. Det nya visuella identiteten kommer att offentliggöras den 2 juli 2024. Vi kommer att publicera mer information om denna aspekt i sinom tid. 

Top