Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA)

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stane Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).

Centrum EMCDDA se dne 2. července 2024 stane Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA). Na této stránce se dozvíte více o tom, co tato změna znamená pro agenturu a její práci, jakož i praktické informace týkající se zajištění hladkého přechodu. Tuto stránku pravidelně aktualizujeme, nicméně máte-li dotaz, který zde není zodpovězen, neváhejte nás kontaktovat.

Obecné dotazy týkající se změny

Proč agentura mění své jméno z centra EMCDDA na agenturu EUDA?

Dne 30. června 2023 zveřejnily Evropský parlament a Rada EU nařízení, které reviduje stávající mandát Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) s cílem udržet krok s vývojem stále složitější a rychle se měnící drogové problematiky. Toto nařízení vstoupilo v platnost dne 1. července 2023. Centrum se v současné době nachází v přechodném období, aby se připravilo na provádění svého nového mandátu v roce 2024 (viz tisková zpráva). 

Kdy k této změně dojde?

Centrum EMCDDA se stane Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA) dne 2. července 2024, kdy uvedené nařízení vstoupí v platnost.

Jak se bude agentura jmenovat v mém jazyce? 

Jsou k dispozici překlady názvu agentury do jednotlivých úředních jazyků EU. Naleznete je v překladech nařízení. Zkratka „EUDA“ bude stejná ve všech jazycích. 

Mění se pouze název?

Nikoliv. Nový mandát uděluje agentuře podstatně více pravomocí k plnění úkolů potřebných k řešení současných a budoucích výzev souvisejících s nelegálními drogami. Díky pravomocem umožňujícím aktivnější působení, přizpůsobeným současné realitě, bude mít nová agentura EUDA lepší podmínky pro poskytování podpory EU a jejím členským státům při řešení vznikajících problémů v této oblasti. Agentura bude rozvíjet své činnosti ve třech klíčových oblastech: monitorování, připravenostrozvoj kompetencí, jež umožní provádět lepší intervence.

Jaké nové úkoly bude moci agentura v rámci svého nového mandátu vykonávat?

Klíčovým úkolem agentury EUDA bude i nadále shromažďování, analýza a šíření údajů. Nová agentura bude mít na starosti rovněž tyto oblasti činnosti:

 • rozvíjení schopností posouzení hrozeb v oblasti zdraví a bezpečnosti, čímž se zvýší připravenost EU identifikovat nové hrozby a reagovat na ně,
 • vydávání výstrah, pokud se na trhu objeví vysoce rizikové látky, a to prostřednictvím nového evropského drogového výstražného systému (který doplňuje vnitrostátní výstražné systémy a systém včasného varování EU před novými psychoaktivními látkami),
 • monitorování a řešení polyvalentního užívání látek, které je stále běžnější a může mít škodlivé účinky na zdraví,
 • zřízení sítě forenzních a toxikologických laboratoří na podporu výměny informací o novém vývoji a trendech a k organizování odborné přípravy pro národní forenzní odborníky na drogy,
 • rozvíjení a podpora vědecky podložených intervencí a osvědčených postupů,
 • poskytování výzkumu a podpory, a to jak v otázkách souvisejících se zdravím, tak v otázkách týkajících se trhů s drogami a nabídky drog,
 • podpora nezávislého hodnocení a vypracovávání vědecky podložených politik,
 • zastávání silnější mezinárodní úlohy a podpora EU v protidrogové politice na multilaterální úrovni,
 • posilování úlohy vnitrostátních kontaktních míst s cílem zajistit, aby členské státy byly schopny poskytovat agentuře relevantní údaje o drogách.

Jak se „EUDA“ správně vyslovuje?

Vzhledem k tomu, že EUDA je zkratka, můžete hláskovat název agentury písmeno po písmeni: E-U-D-A. Případně můžete jednoduše říci „Agentura EU pro drogy“, pokud tedy nepoužijete celý název „Agentura Evropské unie pro drogy“.

Odkud pochází myšlenka nového mandátu centra EMCDDA?

 • Návrh nového mandátu centra EMCDDA vychází ze čtvrtého externího hodnocení agentury, které provedla Evropská komise v letech 2018–2019 (zahrnující období od roku 2013 do poloviny roku 2018, včetně otevřené veřejné konzultace). Závěrečnou zprávu předložila Komise Evropskému parlamentu, Radě EU a správní radě centra EMCDDA počátkem roku 2019. Výsledky byly zveřejněny v květnu 2019.
 • Hodnocení dospělo k pozitivnímu závěru, že agentura celkově funguje dobře, nicméně existuje prostor pro další zlepšení, zejména s ohledem na vývoj v oblasti drog.
  • Agentura je všeobecně uznávána jako centrum vědecké excelence v Evropě i na mezinárodní úrovni, poskytuje faktické, objektivní, spolehlivé a srovnatelné celoevropské údaje o drogách, drogové závislosti a jejich důsledcích a úspěšně monitoruje nové hrozby a trendy.
  • Mezi oblasti vyžadující zlepšení na základě vývoje drogové problematiky patří: další rozvoj činnosti v oblasti monitorování otázek týkajících se nabídky a polyvalentního užívání drog, zvýšení viditelnosti agentury u odborníků z praxe a široké veřejnosti a posílení spolupráce s mezinárodními organizacemi.
 • Jedním ze záměrů hodnocení bylo „poskytnout pevný základ pro jakékoli případné rozhodnutí týkající se budoucího mandátu agentury“.

Odkazuje na mandát agentury protidrogová strategie EU?

 • Ano. Na základě provedeného hodnocení obsahovala Strategie EU pro oblast drog na období 2021–2025 (schválená Radou EU dne 18. prosince 2020) výzvu Komisi, aby navrhla revizi mandátu agentury. Nový návrh tento závazek plní.
 • Ve strategii se uvádí: 5) „V návaznosti na hodnocení EMCDDA se Komise vyzývá, aby co nejdříve předložila návrh na revizi mandátu EMCDDA s cílem zajistit, aby tato agentura hrála významnější úlohu při řešení současných a budoucích výzev souvisejících s drogovou problematikou. Kromě toho bude třeba EMCDDA a Europolu poskytnout odpovídající zdroje, které jim umožní plnit jejich úlohy v souladu s jejich příslušnými mandáty a touto strategií, včetně podpory opatření členských států souvisejících s drogami.“

Zůstane agentura ve svém současném sídle v portugalském Lisabonu?

Ano, agentura zůstane ve svém současném sídle.

Komunikace a kontakt s agenturou

Změní se adresa internetových stránek agentury?

Ano. Dne 2. července 2024 se název domény agentury mění na www.euda.europa.eu.

Ano, zajistíme, aby odkazy používající předchozí formát adresy stále fungovaly a byly přesměrovány na novou stránku. Po 2. červenci 2024 však uživatele požádáme, aby pokud možno aktualizovali odkazy na internetových stránkách, které mohou odkazovat na starší doménu.

Změní se e-mailové adresy zaměstnanců?

Ano, všechny e-mailové adresy zaměstnanců se změní a budou mít formát jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.

Změní se účty centra na sociálních sítích a budu se muset znovu přihlásit ke sledování agentury?

Na každém kanálu sociálních médií, kde jsme přítomni, zveřejníme podrobnosti o veškerých aktualizacích nebo krocích, které mají naši sledující podniknout. 

Změní se poštovní adresa agentury?

Sídlo agentury se nemění, avšak od 2. července 2024 by mělo být na poštovní korespondenci uváděno nové jméno agentury. Adresa tedy bude:

European Union Drugs Agency (EUDA)
Praça Europa 1, Cais do Sodré
1249-289 Lisboa, Portugal

Změní se telefonní čísla?

Telefonní čísla se nezmění.

Informace pro dodavatele a zúčastněné strany

Budou smlouvy uzavřené s centrem EMCDDA stále platné, nebo je třeba je podepsat znovu?

Všechny smlouvy uzavřené s centrem EMCDDA zůstanou nadále platné i poté, co se z centra stane agentura EUDA.

Bude mít centrum nové logo a značku, jakmile se stane agenturou EUDA?

Ano. V důsledku změny bude mít agentura nové logo a vizuální identitu. Nová značka bude odhalena dne 2. července 2024. V patřičnou dobu zveřejníme další podrobnosti. 

Top