Teabeleht Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse uute volituste (EUDA) kohta

2. juulil 2024 saab Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskusest Euroopa Liidu Uimastiamet (EUDA)

2. juulil 2024 saab EMCDDAst Euroopa Liidu Uimastiamet (EUDA). Sellel veebilehel on lisateave selle kohta, mida see muutus tähendab ameti ja selle töö jaoks, ning praktilist teavet sujuvaks üleminekuks. Uuendame veebilehte regulaarselt, kuid kui teil on küsimus, millele ei ole siin vastust, võtke julgelt ühendust!

Üldised küsimused muudatuse kohta

Miks muudab amet oma nime EMCDDAst EUDAks?

30. juunil 2023 avaldasid Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu määruse, millega vaadatakse läbi Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) olemasolevad volitused, et pidada sammu üha keerulisema ja kiiremini muutuva narkoprobleemiga. See määrus jõustus 1. juulil 2023. Ametil on praegu üleminekuperiood, et valmistuda uute volituste rakendamiseks 2024. aastal (vt pressiteade). 

Millal muudatus toimub?

EMCDDAst saab määruse kohaldamise alguskuupäeval 2. juulil 2024 Euroopa Liidu Uimastiamet (EUDA).

Kuidas nimetatakse ametit minu keeles? 

Ameti nimi tõlgitakse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Need leiate määruse tõlgetest. Akronüüm „EUDA“ jääb kõikides keeltes samaks. 

Kas muutub ainult nimi?

Ei. Uute volitustega antakse ametile märkimisväärselt rohkem volitusi ülesannete täitmiseks, mida on vaja ebaseaduslike uimastitega seotud praeguste ja tulevaste probleemide lahendamiseks. Proaktiivsemad volitused, mida on kohandatud praegusele olukorrale, annavad vastloodud EUDA-le paremad vahendid, et toetada ELi ja liikmesriike selles valdkonnas tekkivate probleemide lahendamisel. Volitusi rakendatakse kolmes põhivaldkonnas: järelevalve, valmisolek ja pädevustearendamine paremate meetmete jaoks.

Mis on uued ülesanded, mida amet saab täita oma uute volituste alusel?

EUDA üks põhiülesandeid on jätkuvalt andmete kogumine, analüüsimine ja levitamine. Uus amet teeb ka järgmist:

 • arendab ohuhindamisvõimekust tervishoiu ja julgeoleku valdkonnas, suurendades seeläbi ELi valmisolekut nende uute ohtude tuvastamiseks ja neile reageerimiseks;
 • väljastab hoiatusi uue Euroopa narkohoiatussüsteemi kaudu, kui turule ilmuvad suure riskiga ained (täiendades riiklikke hoiatussüsteeme ja ELi uute psühhoaktiivsete ainetega seotud varajase hoiatamise süsteemi);
 • jälgib ja käsitleb segatarvitamist, mis on muutumas üha levinumaks ja millel võib olla kahjulik tervisemõju;
 • loob kohtuekspertiisi- ja toksikoloogialaborite võrgustiku, et edendada teabevahetust uute suundumuste ja arengute kohta ning koolitab uimastite riiklikke kohtueksperte;
 • töötab välja ja edendab tõenduspõhiseid sekkumismeetmeid ja parimaid tavasid;
 • pakub teadusuuringuid ja toetust nii terviseküsimustes kui ka uimastiturgude ja uimastite pakkumise valdkonnas;
 • toetab tõendipõhise poliitika sõltumatut hindamist ja arendamist;
 • omab tugevamat rahvusvahelist rolli ja toetab ELi uimastipoliitikat mitmepoolsel tasandil;
 • tugevdab riiklike teabekeskuste rolli, et liikmesriigid esitaksid ametile asjakohaseid uimastitega seotud andmeid.

Kuidas peaksin hääldama akronüümi EUDA?

Et EUDA on akronüüm, võite nime välja öeldes kirjutada selle tähtede kaupa: E-U-D-A. Teise võimalusena võite lihtsalt öelda „ELi Uimastiamet“, kui te ei kasuta täisnimetust „Euroopa Liidu Uimastiamet“.

Kust sai alguse Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse uute volituste idee?

 • Ettepanek EMCDDA uute volituste kohta tuleneb ameti neljandast välishindamisest, mille viis läbi Euroopa Komisjon 2018.–2019. aastal (mis hõlmas ajavahemikku 2013. aastast kuni 2018. aasta keskpaigani ja hõlmas avalikku konsultatsiooni). Komisjon esitas 2019. aasta alguses lõpparuande Euroopa Parlamendile, nõukogule ja EMCDDA haldusnõukogule. Tulemused avaldati mais 2019.
 • Positiivse hinnangu kohaselt töötab amet üldiselt hästi, kuid edasised parendused on võimalikud, eriti arvestades narkoprobleemi arenguid.
  • amet on Euroopas ja rahvusvaheliselt laialdaselt tunnustatud teadusliku tipptaseme keskus, mis pakub Euroopa tasandil faktilisi, objektiivseid, usaldusväärseid ja võrreldavaid andmeid uimastite, uimastisõltuvuse ja nende tagajärgede kohta ning jälgib edukalt esilekerkivaid ohte ja suundumusi.
  • narkoprobleemi arengust lähtuvalt on kindlaks tehtud järgmised parandamist vajavad valdkonnad: pakkumise ja mitme uimasti koostarvitamisega seotud küsimuste jälgimise edasiarendamine, ameti nähtavuse suurendamine praktikute ja üldsuse seas ning koostöö tõhustamine rahvusvaheliste organisatsioonidega.
 • Hindamise üks eesmärk oli anda kindel alus mis tahes võimalikule otsusele ameti tulevaste volituste kohta.

Kas ELi narkostrateegias viidatakse volitustele?

 • Jah. Hindamise põhjal paluti komisjonil ELi narkostrateegias (2021–2025) (mille nõukogu kiitis heaks 18. detsembril 2020) teha ettepanek ameti volituste läbivaatamiseks. Uue ettepanekuga täidetakse seda kohustust.
 • Strateegias öeldakse: 5. „Pärast EMCDDA hindamist kutsutakse komisjoni üles esitama võimalikult kiiresti ettepanek EMCDDA volituste läbivaatamise kohta, tagamaks et keskusel oleks tugevam roll uimastiprobleemiga seotud praeguste ja tulevaste probleemide lahendamisel. Lisaks tuleb EMCDDA-le ning Europolile anda asjakohased vahendid, mis võimaldaksid neil täita oma ülesandeid kooskõlas oma vastavate volituste ja strateegiaga, sealhulgas toetada liikmesriikide uimastitega seotud meetmeid“.

Kas amet jääb oma praegusesse asukohta Lissabonis Portugalis?

Jah, amet jääb oma praegusesse asukohta.

Ametiga suhtlemine ja kontakti hoidmine

Kas ameti veebilehe aadress muutub?

Jah. Ameti domeeninimi muutub alates 2. juulist 2024 ja sellest saab www.euda.europa.eu

Jah, tagame, et vana aadressivormingut kasutavad lingid toimivad endiselt ja suunatakse uuele lehele. Pärast 2. juulit palume inimestel võimaluse korral uuendada kõik veebilehtedel olevad lingid, mis võivad viidata vanale domeenile.

Kas töötajate e-posti aadressid muutuvad?

Jah, kõik töötajate e-posti aadressid muutuvad ja järgivad vormingut nimi.perekonnanimi@euda.europa.eu

Kas sotsiaalmeediakanalite kontod muutuvad ja kas pean hakkama uuesti jälgijaks?

Postitame igas sotsiaalmeediakanalis, kus me oleme, üksikasjad mis tahes uuenduste või sammude kohta, mida meie jälgijad peavad tegema. 

Kas ameti postiaadress muutub?

Ameti asukoht ei muutu, kuid alates 2. juulist 2024 tuleb postikirjavahetuses kasutada ameti uut nime järgmiselt:

Euroopa Liidu Uimastiamet (EUDA)
Praça Europa 1, Cais do Sodré
1249-289 Lissabon, Portugal

Kas telefoninumbrid muutuvad?

Telefoninumbrid ei muutu.

Teave töövõtjatele ja sidusrühmadele

Kas EMCDDAga sõlmitud lepingud on endiselt kehtivad või tuleb need uuesti allkirjastada?

Kõik EMCDDAga sõlmitud lepingud jäävad kehtima ka siis, kui ametist saab EUDA.

Kas ametil on uus logo ja brändimine, kui sellest saab EUDA?

Jah. Pärast muudatust on ametil uus logo ja visuaalne identiteet. Uus brändimine avalikustatakse 2. juulil 2024. Avaldame selle aspekti kohta peagi üksikasjalikumat teavet. 

Top