Informatiepagina over het nieuwe mandaat van het EMCDDA (EUDA)

Op 2 juli 2024 wordt het EMCDDA omgedoopt tot EUDA

Het EMCDDA wordt op 2 juli 2024 omgedoopt tot Europees Drugsagentschap van de Europese Unie (European Union Drugs Agency – EUDA). Op deze pagina vindt u meer informatie over wat deze verandering betekent voor het agentschap en zijn werkzaamheden, alsook praktische informatie om een soepele overgang te waarborgen. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt, maar neem gerust contact met ons op als u een vraag hebt die hier niet wordt beantwoord!

Algemene vragen over de verandering

Waarom verandert de naam van het agentschap in EUDA?

Op 30 juni 2023 hebben het Europees Parlement en de Raad een nieuwe verordening gepubliceerd waarbij het bestaande mandaat van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) wordt herzien in het licht van de steeds complexere en snel veranderende drugsproblematiek. Deze verordening is op 1 juli 2023 in werking getreden. Het agentschap bevindt zich momenteel in een overgangsperiode om zich voor te bereiden op de uitvoering van het nieuwe mandaat vanaf medio 2024 (zie persbericht). 

Wanneer gaat de verandering in?

Op 2 juli 2024, de dag waarop de verordening van toepassing wordt, wordt het EMCDDA omgedoopt tot European Union Drugs Agency (EUDA).

In het Nederlands gaat de officiële naam van het agentschap 

“Drugsagentschap van de Europese Unie” luiden (zie de vertaling van de verordening). Het acroniem “EUDA” is in alle talen hetzelfde. 

Verandert alleen de naam?

Nee. Het nieuwe mandaat verleent het agentschap aanzienlijk meer bevoegdheden om de taken uit te voeren die nodig zijn om de huidige en toekomstige uitdagingen in verband met illegale drugs aan te pakken. Met dit proactiever mandaat, dat is aangepast aan de eisen van vandaag, zal het nieuwe EUDA beter toegerust zijn om de EU en haar lidstaten te ondersteunen bij het aanpakken van nieuwe problemen op dit gebied. Hierbij gaat het met name om drie belangrijke activiteitenterreinen: monitoring, paraatheid en competentieontwikkeling ten behoeve van betere interventies.

Wat zijn de nieuwe taken die het agentschap in het kader van zijn nieuwe mandaat kan uitvoeren?

Het verzamelen, analyseren en verspreiden van gegevens blijft een centrale taak van het EUDA. Het nieuwe agentschap zal daarnaast:

 • capaciteit voor dreigingsevaluatie ontwikkelen op het gebied van gezondheid en veiligheid, om zo de paraatheid van de EU te vergroten voor de opsporing van en respons op deze nieuwe bedreigingen;
 • waarschuwingen afgeven, via een nieuw Europees drugswaarschuwingssysteem, wanneer er stoffen op de markt verschijnen waarvan een hoog risico uitgaat (als aanvulling op nationale waarschuwingssystemen en het EU-systeem voor vroegtijdige waarschuwing voor nieuwe psychoactieve stoffen);
 • monitoren en aanpakken van polymiddelengebruik, dat steeds vaker voorkomt en schadelijk kan zijn voor de gezondheid;
 • een netwerk van forensische en toxicologische laboratoria opzetten om de uitwisseling van informatie over nieuwe trends en ontwikkelingen te bevorderen en nationale forensische drugsdeskundigen op te leiden;
 • empirisch onderbouwde interventies en beste praktijken ontwikkelen en bevorderen;
 • bijdragen aan onderzoek en ondersteuning bieden, zowel op het gebied van gezondheidsvraagstukken als op het gebied van drugsmarkten en het aanbod van drugs;
 • de onafhankelijke evaluatie en ontwikkeling van empirisch onderbouwde beleidsmaatregelen ondersteunen;
 • een sterkere internationale rol spelen en de EU ondersteunen in het drugsbeleid op multilateraal niveau;
 • de rol van de nationale knooppunten versterken om ervoor te zorgen dat de lidstaten relevante drugsgerelateerde gegevens aan het agentschap kunnen verstrekken.

Hoe wordt “EUDA” uitgesproken?

EUDA is een acroniem, dus kunt u de naam letter voor letter uitspreken: E-U-D-A. Of u kunt gewoon “EU-Drugsagentschap” zeggen in plaats van de volledige naam “Drugsagentschap van de Europese Unie”.

Hoe is het idee voor een nieuw EMCDDA-mandaat ontstaan?

 • Het voorstel voor een nieuw mandaat voor het EMCDDA vloeit voort uit de vierde externe evaluatie van het agentschap, die in 2018/19 door de Europese Commissie is uitgevoerd (over de periode 2013 tot medio 2018) en ook een openbare raadpleging omvatte. Het eindverslag werd begin 2019 door de Commissie voorgelegd aan het Europees Parlement, de Raad en de raad van bestuur van het EMCDDA. De resultaten zijn in mei 2019 gepubliceerd.
 • De conclusie van de positieve evaluatie luidde dat het agentschap over het algemeen goed functioneert, maar dat verdere verbeteringen mogelijk zijn, met name in het licht van de ontwikkelingen van de drugsproblematiek.
  • Het agentschap geniet binnen Europa en internationaal brede erkenning als centrum van wetenschappelijke excellentie, dat feitelijke, objectieve, betrouwbare en op Europees niveau vergelijkbare informatie over het verschijnsel drugs en drugsverslaving en de gevolgen daarvan levert en nieuwe dreigingen en trends doeltreffend monitort.
  • In het licht van de ontwikkelingen van de drugsproblematiek werden onder meer de volgende verbeterpunten geconstateerd: verdere ontwikkeling van de werkzaamheden met betrekking tot het toezicht op de aanbodzijde en de polydrugsproblematiek, het vergroten van de zichtbaarheid van het agentschap bij beroepsbeoefenaars en het grote publiek en het intensiveren van de samenwerking met internationale organisaties.
 • Een van de bedoelingen van de evaluatie was een solide basis te verschaffen voor een eventueel besluit over het toekomstige mandaat van het agentschap.

Wordt in de drugsstrategie van de EU naar het mandaat verwezen?

 • Ja. Op basis van de evaluatie is de Commissie in de EU-drugsstrategie 2021-2025 (zoals goedgekeurd door de Raad op 18 december 2020) de opdracht verleend een voorstel in te dienen voor een herziening van het mandaat van het agentschap. Met het nieuwe voorstel is deze verbintenis nagekomen.
 • In de strategie is het volgende vastgelegd: “5. [Naar aanleiding van] de evaluatie van het EMCDDA wordt de Commissie verzocht zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen ter herziening van het mandaat van het EMCDDA, opdat het agentschap een grotere rol kan spelen bij de aanpak van de huidige en toekomstige uitdagingen in verband met het drugsvraagstuk. Voorts zullen het EMCDDA en Europol de nodige middelen moeten krijgen om hun taak conform hun respectieve mandaat en de strategie te vervullen, met inbegrip van het ondersteunen van de acties van de lidstaten inzake drugs.”

Blijft het agentschap op zijn huidige locatie in Lissabon (Portugal)?

Ja, het agentschap blijft op zijn huidige locatie.

Communicatie en contact met het agentschap

Wordt het webadres van het agentschap gewijzigd?

Ja. De domeinnaam van het agentschap verandert met ingang van 2 juli 2024 in www.euda.europa.eu

Ja, we zullen ervoor zorgen dat links die gebruikmaken van het oude adres nog steeds functioneren en u naar de nieuwe pagina leiden. Na 2 juli zullen wij iedereen echter verzoeken om, waar mogelijk, links op hun webpagina’s die nog naar het oude domein verwijzen, te updaten.

Krijgen de medewerkers van het EUDA nieuwe mailadressen?

Ja, alle mailadressen van personeelsleden worden gewijzigd volgens het volgende formaat: name.surname@euda.europa.eu.

Veranderen de accounts van jullie sociale mediakanalen en moet ik jullie opnieuw volgen?

Op elk sociaal mediakanaal waar we aanwezig zijn, zullen we details posten over eventuele updates of stappen die onze volgers moeten nemen. 

Wordt het postadres van het agentschap gewijzigd?

De locatie van het agentschap verandert niet, maar vanaf 2 juli 2024 moet voor correspondentie via de post de nieuwe naam van het agentschap worden gebruikt. Correspondentie dient dan te worden gericht aan:

European Union Drugs Agency – EUDA
Praça Europa 1, Cais do Sodré
1249-289 Lisbon, Portugal

Worden de telefoonnummers gewijzigd?

Nee, de telefoonnummers blijven ongewijzigd.

Informatie voor contractanten en belanghebbenden

Zijn de met het EMCDDA ondertekende contracten nog geldig of moeten er nieuwe worden gesloten?

Alle met het EMCDDA gesloten overeenkomsten zijn nog steeds geldig als het agentschap overgaat in het EUDA.

Krijgt het agentschap een nieuw logo en een nieuwe branding als het overgaat in het EUDA?

Ja. Na de wijziging krijgt het agentschap een nieuw logo en een nieuwe visuele identiteit. De rebranding wordt op 2 juli 2024 voorgesteld aan het publiek. Te gelegener tijd zullen we hierover meer details bekendmaken. 

Top