Informācijas lapa par EMCDDA jaunajām pilnvarām (EUDA)

2024. gada 2. jūlijā EMCDDA kļūs par EUDA.

EMCDDA kļūs par Eiropas Savienības Narkotiku aģentūru (EUDA) 2024. gada 2. jūlijā. Šajā lapā varat uzzināt vairāk par to, ko šīs pārmaiņas nozīmē aģentūrai un tās darbam, kā arī praktisku informāciju, lai nodrošinātu netraucētu pāreju. Mēs regulāri atjauninām šo lapu, bet, ja jums ir jautājums, uz kuru šeit nav sniegtas atbildes, sazinieties ar mums!

Vispārīgi jautājumi par izmaiņām

Kāpēc aģentūra maina savu nosaukumu no EMCDDA uz EUDA?

Eiropas Parlaments un Padome 2023. gada 30. jūnijā publicēja regulu, ar kuru tiek pārskatītas Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) pilnvaras, lai pielāgotos arvien sarežģītākajai un strauji mainīgajai narkotiku videi. Šī regula stājās spēkā 2023. gada 1. jūlijā. Aģentūra pašlaik atrodas pārejas periodā, lai sagatavotos jauno pilnvaru īstenošanai 2024. gadā (sk. ziņu izlaidumu). 

Kad notiks šīs pārmaiņas?

EMCDDA kļūs par Eiropas Savienības Narkotiku aģentūru (EUDA) 2024. gada 2. jūlijā – dienā, kad regula stāsies spēkā.

Kā aģentūra tiks saukta manā valodā? 

Aģentūras nosaukums ir iztulkots visās ES oficiālajās valodās. Tos varat atrast regulas tulkojumos. Akronīms “EUDA” paliks vienāds visās valodās. 

Vai mainās tikai nosaukums?

Nē. Jaunās pilnvaras aģentūrai ir ievērojami plašākas, lai veiktu uzdevumus, kas nepieciešami, lai risinātu pašreizējās un turpmākās problēmas saistībā ar nelegālajām narkotikām. Ar šādu proaktīvāku un pašreizējai realitātei pielāgotu kompetenci jaunā EUDA būs labāk sagatavota, lai atbalstītu ES un tās dalībvalstis jaunu problēmu risināšanā šajā jomā. Tas notiks trīs galvenajās jomās: uzraudzība, sagatavotība un kompetences attīstība labākas intervences nodrošināšanai.

Kādus jaunus uzdevumus aģentūra varēs veikt saskaņā ar tās jaunajām pilnvarām?

Datu vākšana, analīze un izplatīšana arī turpmāk būs viens no galvenajiem EUDA uzdevumiem. Jaunā aģentūra arī:

 • attīstīs draudu novērtēšanas spējas veselības un drošības jomā, tādējādi palielinot ES gatavību identificēt šos jaunos apdraudējumus un reaģēt uz tiem;
 • izdos brīdinājumus, izmantojot jauno Eiropas brīdināšanas sistēmu narkotiku jomā, kad tirgū parādās augsta riska vielas (papildinot valstu brīdināšanas sistēmas un ES agrīnās brīdināšanas sistēmu par jaunām psihoaktīvām vielām);
 • uzraudzīs un centīsies novērst polinarkomāniju, kas kļūst arvien izplatītāka un var ļoti smagi ietekmēt veselību;
 • izveidos kriminālistikas un toksikoloģijas laboratoriju tīklu, lai veicinātu informācijas apmaiņu par jaunām tendencēm un attīstību un apmācītu dalībvalstu kriminālistikas ekspertus narkotiku jautājumos;
 • izstrādās un popularizēs uz pierādījumiem balstītus intervences pasākumus un paraugpraksi;
 • nodrošinās pētījumus un atbalstu gan ar veselību saistītos jautājumos, gan par narkotiku tirgiem un narkotiku piedāvājumu;
 • atbalstīs uz pierādījumiem balstītu politikas nostādņu neatkarīgu novērtēšanu un izstrādi;
 • Uzņemsies lielāku starptautisko lomu un atbalstīs ES narkotiku apkarošanas politikā daudzpusējā līmenī;
 • stiprinās valstu kontaktpunktu lomu, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis spēj sniegt aģentūrai attiecīgus ar narkotikām saistītus datus.

Kā izrunāt EUDA?

Tā kā EUDA ir akronīms, tad to var izrunāt pa burtiem: E-U-D-A. Varat arī vienkārši teikt “ES Narkotiku aģentūra”, ja neizmantojat pilnu nosaukumu “Eiropas Savienības Narkotiku aģentūra”.

Kur radās ideja par jaunām EMCDDA pilnvarām?

 • Priekšlikums par jaunām EMCDDA pilnvarām izriet no aģentūras ceturtā ārējā novērtējuma, ko Eiropas Komisija veica 2018./2019. gadā (aptverot laikposmu no 2013. gada līdz 2018. gada vidum un ietverot atklātu sabiedrisko apspriešanu). Komisija 2019. gada sākumā iesniedza gala ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un EMCDDA valdei. Rezultāti tika publicēti 2019. gada maijā.
 • Pozitīvajā novērtējumā secināts, ka aģentūra kopumā darbojas labi, bet ir iespējami turpmāki uzlabojumi, jo īpaši ņemot vērā narkotiku vides attīstību.
  • Aģentūra ir plaši atzīta par zinātniskās izcilības centru Eiropā un starptautiskā mērogā, sniedzot faktiskus, objektīvus, ticamus un salīdzināmus datus Eiropas līmenī par narkotikām, narkomāniju un tās sekām un sekmīgi uzraugot jaunos apdraudējumus un tendences.
  • Jomas, kuras var uzlabot, pamatojoties uz narkotiku vides attīstību, ir šādas: turpināt attīstīt narkotiku piedāvājuma un vairāku narkotiku vienlaicīgas lietošanas problēmas uzraudzības darbu, palielināt aģentūras atpazīstamību praktizējošo speciālistu un plašākas sabiedrības vidū un uzlabot tās sadarbību ar starptautiskajām organizācijām.
 • Viens no novērtējuma mērķiem bija “nodrošināt stabilu pamatojumu jebkuram iespējamam lēmumam par aģentūras turpmākajām pilnvarām”.

Vai ES Narkomānijas apkarošanas stratēģijā ir atsauce uz pilnvarām?

 • Atbilde ir “jā”. Pamatojoties uz novērtējumu, ES Stratēģija narkotiku jomā 2021.–2025. gadam (Padome to apstiprināja 2020. gada 18. decembrī) aicināja Komisiju ierosināt pārskatīt aģentūras pilnvaras. Ar jauno priekšlikumu šī apņemšanās ir izpildīta.
 • Stratēģijā ir teikts: (5) “Pēc EMCDDA novērtējuma Komisija tiek aicināta pēc iespējas ātrāk iesniegt priekšlikumu par EMCDDA pilnvaru pārskatīšanu, lai nodrošinātu, ka aģentūrai ir lielāka nozīme narkotiku izplatības fenomena pašreizējo un nākotnes problēmu risināšanā. Turklāt EMCDDA un Eiropols būs jānodrošina ar attiecīgiem resursiem, lai tie varētu pildīt savus pienākumus saskaņā ar to attiecīgajām pilnvarām un stratēģiju, tostarp atbalstīt dalībvalstu darbības, kas saistītas ar narkotikām.”

Vai aģentūra paliks tās pašreizējā atrašanās vietā Lisabonā, Portugālē?

Jā, aģentūra paliks pašreizējā vietā.

Saziņa ar aģentūru un kontaktinformācija.

Vai aģentūras tīmekļa vietnes adrese mainīsies?

Atbilde ir “jā”. Aģentūras domēna nosaukums mainīsies no 2024. gada 2. jūlija un turpmāk būs www.euda.europa.eu

Jā, mēs nodrošināsim, ka saites, kas izmanto veco adreses formātu, joprojām darbosies un tiks novirzītas uz jauno lapu. Tomēr pēc 2. jūlija mēs lūgsim cilvēkus pēc iespējas atjaunināt tās saites tīmekļa vietnēs, kas varētu norādīt uz iepriekšējo domēnu.

Vai darbinieku e-pasta adreses mainīsies?

Jā, visas darbinieku e-pasta adreses tiks mainītas un būs šādā formātā name.surname@euda.europa.eu.

Vai jūsu sociālo mediju kanālu konti mainīsies, un man atkārtoti būs jums jāieseko?

Mēs publicēsim informāciju par visiem atjauninājumiem vai pasākumiem, kas jāveic mūsu sekotājiem, katrā sociālo mediju kanālā, kurā mēs esam. 

Vai aģentūras pasta adrese mainīsies?

Aģentūras atrašanās vieta nemainās, bet no 2024. gada 2. jūlija pasta korespondencē būtu jāizmanto aģentūras jaunais nosaukums un kā adresāts būs jānorāda:

Eiropas Savienības Narkotiku aģentūra (EUDA)
Praça Europa 1, Cais do Sodré
1249-289 Lisabona, Portugāle

Vai tālruņa numuri mainīsies?

Tālruņa numuri nemainīsies.

Informācija līgumslēdzējiem un ieinteresētajām personām

Vai līgumi, kas parakstīti ar EMCDDA, joprojām būs spēkā, vai arī tie ir jāparaksta atkārtoti?

Visi līgumi, kas noslēgti ar EMCDDA, ir spēkā arī pēc tam, kad aģentūra kļūst par EUDA.

Vai aģentūrai būs jauns logotips un zīmols pēc tam, kad tā kļūs par EUDA?

Atbilde ir “jā”. Pēc pārmaiņām aģentūrai būs jauns logotips un vizuālā identitāte. Jaunais zīmols tiks atklāts 2024. gada 2. jūlijā. Mēs savlaicīgi publicēsim sīkāku informāciju par šo aspektu. 

Top