Ενημερωτική ιστοσελίδα σχετικά με τη νέα εντολή του EMCDDA (EUDA)

Στις 2 Ιουλίου 2024 ο EUDA θα διαδεχθεί το EMCDDA

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA) αντικαθιστά και διαδέχεται το EMCDDA στις 2 Ιουλίου 2024. Στην παρούσα ιστοσελίδα μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι συνεπάγεται αυτή η αλλαγή για τον οργανισμό και το έργο του, καθώς και πρακτικές πληροφορίες για ομαλή μετάβαση. Επικαιροποιούμε τακτικά την ιστοσελίδα, αλλά αν δεν βρίσκετε απάντηση στο ερώτημά σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Γενικές ερωτήσεις σχετικά με την αλλαγή

Γιατί ο οργανισμός αλλάζει το όνομά του από EMCDDA σε EUDA;

Ο νέος κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στις 30 Ιουνίου 2023 αναθεωρεί την εντολή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) ώστε να ανταποκρίνεται στην ολοένα και πιο σύνθετη και ταχέως μεταβαλλόμενη κατάσταση των ναρκωτικών. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2023. Ο Οργανισμός βρίσκεται επί του παρόντος σε μεταβατική περίοδο για να προετοιμαστεί για την εφαρμογή της νέας εντολής το 2024 (βλ. δελτίο Tύπου). 

Πότε θα πραγματοποιηθεί αυτή η αλλαγή;

Το EMCDDA μετονομάζεται σε Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA) στις 2 Ιουλίου 2024, την ημέρα που θα τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός.

Πώς θα ονομάζεται ο οργανισμός στη γλώσσα μου; 

Η ονομασία του οργανισμού έχει μεταφραστεί στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Μπορείτε να τη βρείτε στις μεταφράσεις του κανονισμού. Το ακρωνύμιο «EUDA» θα παραμείνει το ίδιο σε όλες τις γλώσσες. 

Αλλάζει μόνο το όνομα;

Όχι. Η νέα εντολή παρέχει στον Οργανισμό πολύ περισσότερες εξουσίες για την άσκηση των απαραίτητων καθηκόντων ώστε να αντιμετωπίζει τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Με πιο προδραστικές αρμοδιότητες, προσαρμοσμένες στην τρέχουσα πραγματικότητα, ο νέος οργανισμός EUDA θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος για να στηρίξει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της στην αντιμετώπιση των αναδυόμενων προβλημάτων στον τομέα αυτό. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί σε τρεις βασικούς τομείς: παρακολούθηση, ετοιμότητα και ανάπτυξη ικανοτήτων για καλύτερες παρεμβάσεις.

Ποια είναι τα νέα καθήκοντα που θα εκτελεί ο οργανισμός στο πλαίσιο της νέας εντολής του;

Η συλλογή, η ανάλυση και η διάδοση των δεδομένων θα εξακολουθήσει να αποτελεί το βασικό καθήκον του EUDA. Ο νέος οργανισμός θα έχει επίσης τα εξής καθήκοντα:

 • θα αναπτύξει ικανότητες αξιολόγησης απειλών στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας, αυξάνοντας έτσι την ετοιμότητα της ΕΕ για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση αυτών των νέων απειλών·
 • θα αποστέλλει προειδοποιήσεις όταν εμφανίζονται στην αγορά ουσίες υψηλού κινδύνου, μέσω ενός νέου ευρωπαϊκού συστήματος προειδοποίησης για τα ναρκωτικά (συμπληρώνοντας τα εθνικά συστήματα προειδοποίησης και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες)·
 • θα παρακολουθεί και θα αντιμετωπίζει τη χρήση πολλαπλών ουσιών, η οποία γίνεται όλο και πιο συχνή και μπορεί να έχει επιζήμιες επιπτώσεις στην υγεία·
 • θα δημιουργήσει ένα δίκτυο εγκληματολογικών και τοξικολογικών εργαστηρίων για να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις νέες τάσεις και εξελίξεις και η επαγγελματική κατάρτιση των εθνικών εμπειρογνωμόνων σε θέματα εγκληματολογίας·
 • θα αναπτύσσει και θα προάγει τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και βέλτιστες πρακτικές·
 • θα παρέχει έρευνες και στήριξη, τόσο για θέματα υγείας όσο και για τις αγορές και την προσφορά ναρκωτικών·
 • θα υποστηρίζει την ανεξάρτητη αξιολόγηση και την ανάπτυξη τεκμηριωμένων πολιτικών·
 • θα ασκεί ισχυρότερο διεθνή ρόλο και θα συνδράμει την ΕΕ στη χάραξη πολιτικής για τα ναρκωτικά σε πολυμερές επίπεδο·
 • θα ενισχύσει τον ρόλο των εθνικών εστιακών σημείων ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη είναι σε θέση να παρέχουν στον Οργανισμό στοιχεία σχετικά με τα ναρκωτικά.

Πώς πρέπει να προφέρω το 'EUDA';

Επειδή το EUDA είναι ακρωνύμιο, μπορείτε να προφέρετε τα γράμματα ένα προς έναν με το άρθρο «ο» μπροστά: Ο «Ε-Ου-ντ-α». Εναλλακτικά, μπορείτε να πείτε απλώς «Οργανισμός της ΕΕ για τα Ναρκωτικά», αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη ονομασία "Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά».

Από πού προήλθε η ιδέα για μια νέα εντολή του EMCDDA;

 • Η πρόταση για τη νέα εντολή του EMCDDA απορρέει από την τέταρτη εξωτερική αξιολόγηση του οργανισμού, η οποία διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018/19 (για την περίοδο 2013 έως τα μέσα του 2018 με ανοικτή δημόσια διαβούλευση). Η τελική έκθεση υποβλήθηκε από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο του EMCDDA στις αρχές του 2019. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν τον Μάιο του 2019.
 • Η θετική αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο οργανισμός λειτουργεί καλά σε γενικές γραμμές, αλλά είναι δυνατόν να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις, ιδίως ενόψει των εξελίξεων όσον αφορά την κατάσταση των ναρκωτικών.
  • Ο οργανισμός αναγνωρίζεται ευρέως ως κόμβος επιστημονικής αριστείας στην Ευρώπη και διεθνώς. Παρέχει πραγματικά, αντικειμενικά, αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τα ναρκωτικά, την ουσιοεξάρτηση και τις συνέπειές τους και παρακολουθεί με επιτυχία τις αναδυόμενες απειλές και τάσεις.
  • Οι τομείς που θα μπορούσαν να βελτιωθούν, σύμφωνα με τις εξελίξεις στην κατάσταση των ναρκωτικών, περιλαμβάνουν: περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών για την παρακολούθηση της προσφοράς και των προβλημάτων πολλαπλής χρήσης ουσιών, αύξηση της προβολής του οργανισμού στους επαγγελματίες και στο ευρύ κοινό και ενίσχυση της συνεργασίας του με διεθνείς οργανισμούς.
 • Μία από τις προθέσεις της αξιολόγησης ήταν να "παράσχει στέρεες βάσεις για κάθε πιθανή απόφαση σχετικά με τη μελλοντική εντολή του οργανισμού".

Η στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά αναφέρεται στην εντολή;

 • Ναι. Με βάση την αξιολόγηση, η στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά 2021-2025 (η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2020) καλεί την Επιτροπή να προτείνει την αναθεώρηση της εντολής του Οργανισμού. Η νέα πρόταση υλοποιεί αυτή τη δέσμευση.
 • Στην έκθεση αναφέρονται τα εξής: (5) «Μετά την αξιολόγηση του EMCDDA, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει πρόταση για την αναθεώρηση της εντολής του EMCDDA το συντομότερο δυνατόν, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο οργανισμός διαδραματίζει ισχυρότερο ρόλο στην αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων του φαινομένου των ναρκωτικών. Επιπλέον, το EMCDDA και η Ευρωπόλ θα πρέπει να διαθέτουν τους σχετικούς πόρους ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν τους ρόλους τους σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές και τη στρατηγική τους, μεταξύ άλλων για να στηρίξουν τις δράσεις των κρατών μελών που σχετίζονται με τα ναρκωτικά».

Θα παραμείνει ο οργανισμός στην τρέχουσα έδρα του στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας;

Ναι, ο οργανισμός θα παραμείνει στην τρέχουσα έδρα του.

Επικοινωνία και επαφές με τον οργανισμό

Θα αλλάξει η διεύθυνση του δικτυακού τόπου του οργανισμού;

Ναι. Το όνομα τομέα του οργανισμού θα αλλάξει από τις 2 Ιουλίου 2024 και θα μετατραπεί σε www.euda.europa.eu

Ναι, θα διασφαλίσουμε ότι οι σύνδεσμοι που χρησιμοποιούν την παλαιά μορφή διευθύνσεων θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν και θα ανακατευθύνονται στη νέα σελίδα. Ωστόσο, μετά τις 2 Ιουλίου, θα ζητήσουμε από τους πολίτες, στο μέτρο του δυνατού, να επικαιροποιούν τους συνδέσμους ιστοσελίδων που συνδέουν με τον παλαιότερο τομέα.

Θα αλλάξουν οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσωπικού;

Ναι, όλες οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσωπικού θα αλλάξουν και θα έχουν τη μορφή name.surname@euda.europa.eu

Θα αλλάξουν οι λογαριασμοί σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα χρειαστεί να σας ακολουθήσω ξανά;

Σε κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο συμμετέχουμε θα δημοσιεύουμε πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες επικαιροποιήσεις ή ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι ακόλουθοί μας. 

Θα αλλάξει η ταχυδρομική διεύθυνση του οργανισμού;

Η έδρα του οργανισμού δεν αλλάζει, αλλά από τις 2 Ιουλίου 2024, η ταχυδρομική αλληλογραφία θα πρέπει να χρησιμοποιεί το νέο όνομα του οργανισμού και να απευθύνεται στη διεύθυνση:

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά (EUDA)
Praça Europa 1, Cais do Sodré
1249-289 Λισαβόνα, Πορτογαλία

Θα αλλάξουν οι αριθμοί τηλεφώνου;

Οι αριθμοί τηλεφώνου δεν θα αλλάξουν.

Πληροφορίες για τους αναδόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη

Οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με το EMCDDA εξακολουθούν να ισχύουν ή πρέπει να υπογραφούν εκ νέου;

Όλες οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με το EMCDDA εξακολουθούν να ισχύουν όταν ο οργανισμός καταστεί EUDA.

Θα δημιουργηθεί νέος λογότυπος και σήμα για τον οργανισμό μόλις ιδρυθεί ο EUDA;

Ναι. Ο οργανισμός θα αποκτήσει νέο λογότυπο και οπτική ταυτότητα, μετά την αλλαγή. Το νέο σήμα θα αποκαλυφθεί στις 2 Ιουλίου 2024. Θα δημοσιεύσουμε εγκαίρως περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα αυτό. 

Top