Strona z informacjami na temat nowego mandatu EMCDDA (EUDA)

W dniu 2 lipca 2024 r. EMCDDA przekształci się w EUDA

W dniu 2 lipca 2024 r. EMCDDA stanie się Agencją Unii Europejskiej ds. Narkotyków (EUDA). Na tej stronie można dowiedzieć się więcej o tym, co ta zmiana oznacza dla agencji i jej pracy, a także znaleźć praktyczne informacje na temat płynnego przejścia. Strona jest regularnie aktualizowana, ale jeśli masz pytanie, na które nie ma tu odpowiedzi, skontaktuj się z nami!

Ogólne pytania dotyczące zmiany

Dlaczego agencja zmienia swoją nazwę z EMCDDA na EUDA?

W dniu 30 czerwca 2023 r. Parlament Europejski i Rada wydały rozporządzenie, które zmienia obecny mandat Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), aby dotrzymać kroku coraz bardziej złożonemu i szybko zmieniającemu się zjawisku narkotyków. Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 1 lipca 2023 r. Agencja znajduje się obecnie w okresie przejściowym, aby przygotować się do wdrożenia nowego mandatu w 2024 r. (zob. komunikat prasowy). 

Kiedy nastąpi ta zmiana?

EMCDDA przekształci się w Agencję Unii Europejskiej ds. Narkotyków (EUDA) w dniu 2 lipca 2024 r., czyli w dniu rozpoczęcia obowiązywania rozporządzenia.

Jak będzie brzmieć nazwa agencji w moim języku? 

Nazwa agencji jest tłumaczona na języki urzędowe UE. Można ją znaleźć w tłumaczeniach rozporządzenia. Akronim „EUDA” pozostanie taki sam we wszystkich językach. 

Czy zmienia się tylko nazwa?

Nie. Nowy mandat nadaje agencji znacznie większe uprawnienia do wykonywania zadań niezbędnych do sprostania obecnym i przyszłym wyzwaniom dotyczącym niedozwolonych środków odurzających. Dzięki tym bardziej proaktywnym kompetencjom, dostosowanym do obecnej rzeczywistości, nowa EUDA będzie lepiej przygotowana do wspierania UE i jej państw członkowskich w rozwiązywaniu pojawiających się problemów w tej dziedzinie. Odbywać się to będzie w trzech kluczowych obszarach: monitorowanie, gotowość i rozwój kompetencji na rzecz skuteczniejszych interwencji.

Jakie nowe zadania agencja będzie mogła wykonywać w ramach nowego mandatu?

Gromadzenie, analiza i rozpowszechnianie danych nadal będzie kluczowym zadaniem EUDA. Zadaniami nowej agencji będzie również:

 • rozwijanie zdolności oceny zagrożeń w obszarach zdrowia i bezpieczeństwa, zwiększając tym samym gotowość Unii do identyfikowania nowych zagrożeń i reagowania na nie;
 • wydawanie ostrzeżeń za pośrednictwem nowego europejskiego systemu ostrzegania o narkotykach w przypadku pojawienia się na rynku substancji wysokiego ryzyka (stanowiącego uzupełnienie krajowych systemów ostrzegania i unijnego systemu wczesnego ostrzegania o nowych substancjach psychoaktywnych);
 • monitorowanie i rozwiązywanie problemów związanych z politoksykomanią, która staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem i może mieć szkodliwe skutki dla zdrowia;
 • tworzenie sieci laboratoriów kryminalistycznych i toksykologicznych w celu wspierania wymiany informacji na temat nowych tendencji i rozwoju oraz szkolenia krajowych ekspertów kryminalistycznych ds. narkotyków;
 • opracowywanie i promowanie interwencji i najlepszych praktyk opartych na dowodach naukowych;
 • prowadzenie badań i udzielanie wsparcia, zarówno w kwestiach związanych ze zdrowiem, jak i dotyczących rynków narkotykowych i dostaw narkotyków;
 • wspieranie niezależnej oceny i rozwoju polityk opartych na dowodach;
 • odgrywanie silniejszej roli na arenie międzynarodowej i wspieranie UE w realizacji polityki antynarkotykowej na szczeblu wielostronnym;
 • wzmocnienie roli krajowych punktów kontaktowych w celu zapewnienia, aby państwa członkowskie były w stanie przekazywać agencji odpowiednie dane dotyczące narkotyków.

Jak należy wymawiać „EUDA”?

Ponieważ EUDA jest akronimem, można go przeliterować: E-U-D-A. Można też po prostu powiedzieć „Agencja UE ds. Narkotyków”, jeśli nie używa się pełnej nazwy „Agencja Unii Europejskiej ds. Narkotyków”.

Skąd wziął się pomysł na nowy mandat EMCDDA?

 • Propozycja nowego mandatu EMCDDA wynika z czwartej zewnętrznej oceny agencji przeprowadzonej przez Komisję Europejską w 2018/19 r. (obejmującej okres od 2013 r. do połowy 2018 r. i uwzględniającej otwarte konsultacje publiczne). Sprawozdanie końcowe zostało przedstawione przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i zarządowi EMCDDA na początku 2019 r. Wyniki opublikowano w maju 2019 r.
 • W pozytywnej ocenie stwierdzono, że agencja działa ogólnie dobrze, ale możliwe są dalsze ulepszenia, zwłaszcza w świetle rozwoju zjawiska narkotyków.
  • W Europie i na arenie międzynarodowej agencja jest powszechnie uznawana za centrum doskonałości naukowej, które dostarcza rzeczowych, obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych danych na szczeblu europejskim, dotyczących narkotyków, narkomanii i jej skutków oraz skutecznie monitoruje pojawiające się zagrożenia i tendencje.
  • W oparciu o zmiany w zjawisku narkotyków stwierdzono, że obszary wymagające poprawy obejmują: dalszy rozwój prac nad monitorowaniem kwestii związanych z podażą i politoksykomanią, zwiększenie widoczności agencji wśród praktyków i ogółu społeczeństwa oraz zacieśnienie współpracy z organizacjami międzynarodowymi.
 • Jednym z celów tej oceny było „zapewnienie solidnych podstaw dla wszelkich możliwych decyzji dotyczących przyszłego mandatu Agencji”.

Czy unijna strategia w dziedzinie narkotyków odnosi się do mandatu?

 • Tak. Na podstawie tej oceny w strategii UE w dziedzinie narkotyków na lata 2021-2025 (zatwierdzonej przez Radę w dniu 18 grudnia 2020 r.) zwrócono się do Komisji o zaproponowanie zmiany mandatu agencji. Nowy wniosek stanowi realizację tego zobowiązania.
 • W strategii stwierdza się, że: (5) „W następstwie oceny EMCDDA Komisja jest proszona, by jak najszybciej przedstawiła wniosek w sprawie przeglądu mandatu EMCDDA w celu zapewnienia, aby agencja ta odgrywała większą rolę w stawianiu czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom związanym ze zjawiskiem narkotyków. Ponadto EMCDDA i Europol będą musiały dysponować odpowiednimi zasobami umożliwiającymi im odgrywanie ich ról zgodnie z ich odpowiednimi mandatami i ze strategią, w tym w celu wspierania związanych z narkotykami działań państw członkowskich”.

Czy agencja pozostanie w swojej obecnej siedzibie w Lizbonie, w Portugalii?

Tak, agencja pozostanie w swojej obecnej siedzibie.

Komunikacja i kontakt z agencją

Czy adres strony internetowej agencji ulegnie zmianie?

Tak. Nazwa domeny agencji zmieni się z dniem 2 lipca 2024 r. na www.euda.europa.eu

Tak, dopilnujemy, aby linki wykorzystujące stary format adresu nadal działały i były przekierowywane na nową stronę. Po 2 lipca poprosimy jednak użytkowników, aby w miarę możliwości zaktualizowali wszystkie linki na stronach internetowych, które mogą kierować na starszą domenę.

Czy zmieni się adres e-mail pracowników?

Tak, wszystkie e-maile pracowników zmienią się i będą miały format name.surname@euda.europa.eu

Czy konta w mediach społecznościowych ulegną zmianie i będzie trzeba ponownie je obserwować?

Na każdym kanale mediów społecznościowych, na którym jesteśmy obecni, będziemy publikować szczegółowe informacje o wszelkich aktualizacjach lub krokach, które powinny podjąć osoby obserwujące nas. 

Czy adres pocztowy agencji ulegnie zmianie?

Siedziba agencji nie zmieni się, ale od 2 lipca 2024 r. korespondencję pocztową należy przesyłać używając nowej nazwy agencji:

Agencja Unii Europejskiej ds. Narkotyków (EUDA)
Praça Europa 1, Cais do Sodré
1249-289 Lizbona, Portugalia

Czy zmienią się numery telefonów?

Numery telefonów nie ulegną zmianie.

Informacje dla wykonawców i zainteresowanych stron

Czy umowy podpisane z EMCDDA nadal będą ważne lub czy należy je ponownie podpisać?

Wszystkie umowy podpisane z EMCDDA są nadal ważne po przekształceniu agencji w EUDA.

Czy po zmianie agencji na EUDA pojawi się nowe logo i elementy identyfikacji wizualnej?

Tak. Po zmianie agencja będzie miała nowe logo i nową identyfikację wizualną. Nowe logo zostanie ujawnione 2 lipca 2024 r. Więcej szczegółów na ten temat opublikujemy w odpowiednim czasie. 

Top