Tietoa EMCDDA:n uudesta toimeksiannosta (EUDA)

EMCDDA:sta tulee 2. heinäkuuta 2024 Euroopan unionin huumevirasto, EUDA

EMCDDA:sta tulee Euroopan unionin huumevirasto (EUDA) 2. heinäkuuta 2024. Tällä sivulla on lisätietoa siitä, mitä tämä muutos merkitsee virastolle ja sen työlle, sekä käytännön tietoa sujuvan siirtymän varmistamiseksi. Päivitämme tätä sivua säännöllisesti. Jos kysymykseesi ei kuitenkaan löydy vastausta täältä, ota yhteyttä!

Yleisiä kysymyksiä muutoksesta

Miksi virasto muuttaa nimensä EMCDDA:sta EUDAksi?

Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston 30 päivänä kesäkuuta 2023 annetussa asetuksessa tarkistetaan Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) toimeksiantoa, jotta voitaisiin vastata entistä monimutkaisempaan ja nopeasti muuttuvaan huumeilmiöön. Asetus tuli voimaan 1. heinäkuuta 2023. Virasto on siirtymävaiheessa ja valmistautuu uuden toimeksiannon täytäntöönpanoon vuonna 2024 (ks. lehdistötiedote). 

Mikä on muutoksen aikataulu?

EMCDDA muuttuu Euroopan unionin huumevirastoksi (EUDA) 2. heinäkuu 2024, josta alkaen asetusta aletaan soveltaa.

Mikä on viraston nimi omalla kielelläni? 

Viraston nimi on käännetty EU:n virallisille kielille. Se on nähtävissä eri kielillä asetuksen käännöksistä. Lyhenne "EUDA" pysyy samana kaikilla kielillä. 

Koskeeko muutos vain nimeä?

Ei. Uusi toimeksianto antaa virastolle huomattavasti laajemmat valtuudet suorittaa tehtäviä, joita huumausaineita koskeviin haasteisiin vastaaminen edellyttää nyt ja jatkossa. Euroopan unionin huumeviraston uusi toimeksianto on aiempaa ennakoivampi ja antaa paremmat valmiudet tukea EU:ta ja sen jäsenvaltioita alalla esiin nousevien kysymysten käsittelyssä. Toiminta keskittyy kolmeen tärkeään alueeseen, joita ovat seuranta, valmistautuminen ja osaamisen kehittäminen parempia toimenpiteitä varten.

Mitä uusia tehtäviä viraston on mahdollista hoitaa uuden toimeksiantonsa puitteissa?

Tietojen kerääminen, analysointi ja levittäminen ovat jatkossakin EUDAn keskeisiä tehtäviä. Uuden viraston on myös tarkoitus

 • kehittää valmiuksia terveys- ja turvallisuusuhkien arvioimiseksi ja parantaa siten valmiutta tunnistaa uusia uhkatekijöitä EU:ssa ja reagoida niihin
 • antaa varoituksia uuden eurooppalaisen huumausainevaroitusjärjestelmän kautta, kun markkinoille tulee korkean riskin huumeita (täydentäen kansallisia varoitusjärjestelmiä ja uusia psykoaktiivisia aineita koskevaa EU:n varhaisen varoituksen järjestelmää)
 • seurata huumeiden monikäyttöä ja puuttua siihen: monikäytöstä on tulossa yhä yleisempää ja se voi olla terveydelle vahingollista
 • perustaa rikosteknisten ja toksikologisten laboratorioiden verkosto edistämään tiedonvaihtoa uusista suuntauksista ja kehityskuluista sekä kouluttaa kansallisia rikosteknisiä huumeasiantuntijoita
 • kehittää ja edistää näyttöön perustuvia toimenpiteitä ja parhaita käytäntöjä
 • tutkia ja tukea terveyteen sekä huumemarkkinoihin ja -tarjontaan liittyvissä kysymyksissä
 • tukea näyttöön perustuvien toimintalinjojen riippumatonta arviointia ja kehittämistä
 • toimia vahvemmin kansainvälisessä roolissa ja tukea EU:ta huumepolitiikassa monenvälisellä tasolla
 • vahvistaa kansallisten yhteyspisteiden roolia, jotta varmistetaan jäsenvaltioiden kyky toimittaa virastolle asianmukaista tietoa huumeista.

Miten EUDA sanotaan?

Koska EUDA on lyhenne, voit sanoa sen kirjainlyhenteenä tai luetella kirjaimet. Voit myös käyttää muotoa "EU:n huumevirasto", ellet käytä koko nimeä "Euroopan unionin huumevirasto".

Mistä ajatus uudesta EMCDDA:n toimeksiannosta sai alkunsa?

 • Ehdotus EMCDDA:n uudeksi toimeksiannoksi perustuu viraston neljänteen ulkoiseen arviointiin, jonka Euroopan komissio teki vuosina 2018–2019 (ja joka kattoi ajanjakson vuodesta 2013 ja vuoden 2018 puoliväliin asti ja johon sisältyi avoin julkinen kuuleminen). Komissio esitti loppuraportin Euroopan parlamentille, neuvostolle ja EMCDDA:n hallintoneuvostolle vuoden 2019 alussa. Tulokset julkaistiin toukokuussa 2019.
 • Myönteisessä arvioinnissa viraston toiminta katsottiin kaikkinensa moitteettomaksi, vaikka lisäparannuksia pidettiin mahdollisina, etenkin huumeilmiön kehityksen näkökulmasta.
  • Virasto tunnetaan laajalti tieteellisen huippuosaamisen keskuksena Euroopassa ja kansainvälisesti, ja se tarjoaa faktoihin perustuvaa, objektiivista, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa huumausaineista ja huumeriippuvuudesta sekä niiden seurauksista Euroopan tasolla. Se on onnistunut hyvin myös uusien uhkien ja suuntausten seurantatyössä.
  • Huumeilmiön kehityksen perusteella parannettaviksi havaittuja aloja ovat muun muassa seuraavat: seurannan kehittäminen tarjontaan ja sekakäyttöön liittyvissä ongelmissa, viraston näkyvyyden lisääminen alan ammattilaisten ja suuren yleisön keskuudessa sekä yhteistyön kehittäminen kansainvälisten järjestöjen kanssa.
 • Yhtenä arvioinnin tavoitteista oli antaa vankka perusta mahdollisille päätöksille viraston tulevasta toimeksiannosta.

Viitataanko EU:n huumausainestrategiassa uuteen toimeksiantoon?

 • Kyllä. Arvioinnin perusteella EU:n vuosien 2021–2025 huumausainestrategiassa (jonka neuvosto hyväksyi 18. joulukuuta 2020) komissiota pyydettiin ehdottamaan viraston toimeksiannon tarkistamista. Uusi ehdotus on tämän sitoumuksen mukainen.
 • Strategiassa todetaan seuraavaa: 5. EMCDDA:n arvioinnin jälkeen komissiolta pyydetään mahdollisimman pian ehdotusta EMCDDA:n toimeksiannon tarkistamiseksi. Näin varmistetaan viraston entistä vahvempi rooli huumausaineongelman nykyisten ja tulevien haasteiden käsittelyssä. Lisäksi EMCDDA:lle ja Europolille on tarjottava asianmukaiset resurssit, jotka mahdollistavat niiden toimeksiantojen ja strategian mukaisten tehtävien täyttämisen, kuten jäsenvaltioiden tukemisen huumausaineisiin liittyvissä toimissa.

Pysyykö virasto nykyisessä sijaintipaikassaan Lissabonissa Portugalissa?

Kyllä, virasto jatkaa toimintaansa samassa paikassa.

Viestintä ja yhteydenpito viraston kanssa

Muuttuuko viraston verkkosivuston osoite?

Kyllä. Viraston verkkotunnus muuttuu 2. heinäkuuta 2024, jonka jälkeen se on www.euda.europa.eu

Kyllä. Varmistamme, että vanhaa osoitetta käyttävät linkit ovat edelleen toiminnassa ja ohjaavat uudelle sivulle. Heinäkuun 2. päivän jälkeen pyydämme kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ihmisiä päivittämään verkkosivujen linkit, jotka saattavat viitata vanhaan verkkotunnukseen.

Muuttuvatko henkilöstön sähköpostiosoitteet?

Kyllä, kaikki henkilökunnan sähköpostiosoitteet muuttuvat muotoon nimi.sukunimi@euda.europa.eu.

Muuttuvatko sosiaalisen median tilit – onko seuraaminen aloitettava uudelleen?

Julkaisemme kaikissa käyttämissämme sosiaalisen median kanavissa yksityiskohtaista tietoa kaikista päivityksistä tai toimista, joihin seuraajamme voivat ryhtyä. 

Muuttuuko viraston postiosoite?

Viraston sijainti ei muutu, mutta 2. heinäkuuta 2024 alkaen postitse tapahtuvassa kirjeenvaihdossa tulee käyttää viraston uutta nimeä yhdessä seuraavan osoitteen kanssa:

Euroopan unionin huumevirasto (EUDA)
Praça Europa 1, Cais do Sodré
1249-289 Lissabon, Portugali

Muuttuvatko puhelinnumerot?

Puhelinnumerot eivät muutu.

Tietoa toimeksisaajille ja sidosryhmille

Ovatko EMCDDA:n kanssa allekirjoitetut sopimukset edelleen voimassa vai onko ne allekirjoitettava uudelleen?

Kaikki EMCDDA:n kanssa allekirjoitetut sopimukset ovat edelleen voimassa, kun virastosta tulee EUDA.

Muuttuvatko viraston logo ja ilme, kun siitä tulee EUDA?

Kyllä. Muutoksen jälkeen virastolla on uusi logo ja visuaalinen ilme. Uusi tuotemerkki julkistetaan 2. heinäkuuta 2024. Kerromme tästä lisätietoja tästä myöhemmin. 

Top