Informačná stránka o novom mandáte centra EMCDDA (EUDA)

Centrum EMCDDA od 2. júla 2024 mení svoj názov a stáva sa agentúrou EUDA

EMCDDA sa 2. júla 2024 stane Agentúrou Európskej únie pre drogy (EUDA). Na tejto stránke sa dozviete viac o tom, čo táto zmena pre agentúru a jej prácu znamená, a získate praktické informácie na zabezpečenie hladkého prechodu. Túto stránku pravidelne aktualizujeme, ale ak máte otázku, ktorá tu nie je zodpovedaná, neváhajte nás kontaktovať!

Všeobecné otázky týkajúce sa zmeny

Prečo agentúra mení svoj názov z EMCDDA na EUDA?

Európsky parlament a Rada EÚ 30. júna 2023 uverejnili nariadenie, ktorým sa upravuje súčasný mandát Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) s cieľom držať krok s čoraz zložitejšou a rýchlo sa meniacou drogovou problematikou. Toto nariadenie nadobudlo účinnosť 1. júla 2023. Agentúra je v súčasnosti v prechodnom období, aby sa pripravila na vykonávanie nového mandátu v roku 2024 (pozri tlačovú správu). 

Kedy sa táto zmena uskutoční?

Z centra EMCDDA sa 2. júla 2024, t. j. dňom začatia uplatňovania nariadenia, stane Agentúra Európskej únie pre drogy (EUDA).

Ako sa bude agentúra nazývať v mojom jazyku? 

Názov agentúry je preložený do úradných jazykov EÚ. Nájdete ich v prekladoch nariadenia. Skratka „EUDA“ zostáva rovnaká vo všetkých jazykoch. 

Mení sa iba názov?

Nie. Nový mandát poskytuje agentúre podstatne väčšiu právomoc vykonávať úlohy potrebné na riešenie súčasných a budúcich výziev súvisiacich s nelegálnymi drogami. Vďaka proaktívnejšej právomoci, ktorá bude prispôsobená súčasnému dianiu, bude nová agentúra EUDA lepšie vybavená na podporu EÚ a jej členských štátov pri riešení vznikajúcich problémov v tejto oblasti. Uskutoční sa to v troch kľúčových oblastiach: monitorovanie, pripravenosť rozvoj kompetencií pre lepšie intervencie.

Aké nové úlohy bude agentúra môcť vykonávať v rámci svojho nového mandátu?

Zhromažďovanie, analýza a šírenie údajov bude aj naďalej kľúčovou úlohou agentúry EUDA. Nová agentúra bude tiež:

 • rozvíjať schopnosti posudzovania hrozieb v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, čím sa zvýši pripravenosť EÚ určiť tieto nové hrozby a reagovať na ne,
 • vydávať upozornenia prostredníctvom nového európskeho systému upozorňovaní na drogy, keď sa na trhu objavia vysokorizikové látky (ktorý bude dopĺňať vnútroštátne systémy varovania a systém včasného varovania EÚ o nových psychoaktívnych látkach),
 • monitorovať a riešiť užívanie viacerých látok, ktoré je čoraz častejšie a môže mať škodlivé účinky na zdravie,
 • vytvárať sieť forenzných a toxikologických laboratórií s cieľom podporiť výmenu informácií o nových trendoch a vývoji a vyškoliť vnútroštátnych forenzných expertov na drogy,
 • rozvíjať a podporovať intervencie založené na dôkazoch a osvedčených postupoch,
 • uskutočňovať výskum a poskytovať podporu v otázkach súvisiacich s ochranou zdravia, ako aj v oblasti trhov s drogami a ponukou drog,
 • podporovať nezávislé hodnotenie a rozvoj stratégií založených na dôkazoch,
 • zohrávať silnejšiu medzinárodnú úlohu a podporovať EÚ v protidrogovej politike na multilaterálnej úrovni,
 • posilniť úlohu vnútroštátnych kontaktných miest s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty dokázali poskytovať agentúre relevantné údaje týkajúce sa drog.

Ako by som mal vyslovovať skratku „EUDA“?

Keďže EUDA je skratka, pri jej vyslovovaní ju môžete hláskovať po písmenách: E-U-D-A. Prípadne môžete jednoducho povedať „Agentúra EÚ pre drogy“, ak nepoužívate celý názov „Agentúra Európskej únie pre drogy“.

Odkiaľ pochádza myšlienka nového mandátu centra EMCDDA?

 • Návrh nového mandátu centra EMCDDA vyplýva zo štvrtého externého hodnotenia agentúry, ktoré Európska komisia vykonala v rokoch 2018/2019 (za obdobie od roku 2013 do polovice roku 2018 a vrátane otvorenej verejnej konzultácie). Záverečnú správu predložila Komisia Európskemu parlamentu, Rade a správnej rade EMCDDA začiatkom roka 2019. Výsledky boli uverejnené v máji 2019.
 • V rámci pozitívneho hodnotenia sa dospelo k záveru, že agentúra funguje celkovo dobre, ale sú možné ďalšie zlepšenia, najmä vzhľadom na vývoj drogovej problematiky.
  • Agentúra je všeobecne uznávaná ako centrum vedeckej excelentnosti v Európe a na medzinárodnej úrovni, ktorá poskytuje faktické, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné údaje na európskej úrovni o drogách, drogovej závislosti a ich dôsledkoch a úspešne monitoruje vznikajúce hrozby a trendy.
  • Medzi oblasti, ktoré sa na základe vývoja drogovej problematiky identifikovali ako oblasti, v ktorých je potrebné dosiahnuť zlepšenie, patria: ďalší rozvoj práce v oblasti monitorovania ponuky a problémov súvisiacich so súčasným používaním viacerých drog, väčšie zviditeľnenie agentúry u odborníkov z praxe a širokej verejnosti a posilnenie jej spolupráce s medzinárodnými organizáciami.
 • Jedným zo zámerov hodnotenia bolo „poskytnúť spoľahlivé dôvody pre akékoľvek možné rozhodnutie týkajúce sa budúceho mandátu agentúry“.

Odkazuje sa v protidrogovej stratégii EÚ na mandát?

 • Áno. Na základe hodnotenia protidrogová stratégia EÚ na obdobie 2021 – 2025 (schválená Radou 18. decembra 2020) bola Komisia vyzvaná k tomu, aby navrhla revíziu mandátu agentúry. Nový návrh plní tento záväzok.
 • V správe sa uvádza: (5) „V nadväznosti na hodnotenie EMCDDA sa Komisia vyzýva, aby čo najskôr predložila návrh na zrevidovanie mandátu EMCDDA s cieľom zabezpečiť, aby agentúra zohrávala významnejšiu úlohu pri riešení súčasných a budúcich výziev drogovej problematiky. EMCDDA a Europolu sa okrem toho budú musieť poskytnúť príslušné zdroje, ktoré im umožnia plniť si úlohu v súlade s ich mandátmi a so stratégiou, a to aj na podporu opatrení členských štátov v oblasti drog.“

Zostane agentúra na svojom súčasnom mieste v Lisabone v Portugalsku?

Áno, agentúra zostane na svojom súčasnom mieste.

Komunikácia a udržiavanie kontaktu s agentúrou

Zmení sa adresa webovej stránky agentúry?

Áno. Názov domény agentúry sa od 2. júla 2024 zmení a bude www.euda.europa.eu

Áno, zabezpečíme, aby odkazy v starom formáte adresy naďalej fungovali a boli presmerované na novú stránku. Po 2. júli však požiadame všetkých, aby podľa možnosti aktualizovali všetky referencie na webových stránkach, ktoré môžu odkazovať na staršiu doménu.

Zmenia sa e-maily zamestnancov?

Áno, všetky e-maily zamestnancov sa zmenia a budú mať formát name.surname@euda.europa.eu.

Zmenia sa vaše účty v kanáloch sociálnych médií a budem vás musieť prihlásiť na odber?

Na každom kanáli sociálnych médií, kde sme prítomní, budeme zverejňovať podrobnosti o všetkých aktualizáciách alebo krokoch, ktoré majú naši sledovatelia vykonať. 

Zmení sa poštová adresa agentúry?

Sídlo agentúry sa nemení, ale od 2. júla 2024 by sa v poštovej komunikácii mal používať nový názov agentúry a mala by sa zasielať na adresu:

Agentúra Európskej únie pre drogy (EUDA)
Praça Europa 1, Cais do Sodré
1249-289 Lisabon, Portugalsko

Zmenia sa telefónne čísla?

Telefónne čísla sa nezmenia.

Informácie pre dodávateľov a zainteresované strany

Budú zmluvy podpísané s centrom EMCDDA stále platné alebo ich treba podpísať nanovo?

Všetky zmluvy podpísané s centrom EMCDDA sú platné aj po tom, ako sa agentúra stane agentúrou EUDA.

Bude mať agentúra nové logo a značku, keď sa stane agentúrou EUDA?

Áno. Agentúra bude mať po zmene nové logo a vizuálnu identitu. Nová značka bude sprístupnená 2. júla 2024. Podrobnejšie informácie v tejto súvislosti uverejníme vo vhodnom čase. 

Top