Vysoko účinné syntetické látky, nové kombinácie drog a meniace sa spôsoby ich užívania predstavujú v Európe rastúcu hrozbu

Európska správa o drogách 2024: Hlavné body

Vysoko účinné syntetické látky, nové kombinácie drog a meniace sa spôsoby ich užívania predstavujú v Európe rastúcu hrozbu. Na tieto problematické otázky dnes poukázalo Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) pri uverejnení svojej Európskej správy o drogách 2024: Trendy a vývoj (1).

Dostupnosť drog v Európe, kde trh ponúka rôznorodý sortiment produktov, ostáva naďalej vysoká. Osoby užívajúce drogy sú v súčasnosti vystavené širšej škále psychoaktívnych látok, často s vysokou účinnosťou a čistotou, alebo v nových formách, zmesiach a kombináciách. Keďže sa produkty niekedy úmyselne klamlivo predávajú, spotrebitelia nemusia vedieť, čo užívajú, a môžu byť vystavení väčšiemu riziku zdravotných problémov vrátane potenciálne smrteľných otráv.

Správa poukazuje na obavy týkajúce sa vysoko účinných syntetických opioidov, ktoré sa niekedy úmyselne klamlivo predávajú alebo miešajú s liekmi a inými drogami, MDMA s prímesou syntetických katinónov a kanabisových produktov s prímesou syntetických kanabinoidov. Do konca roku 2023 EMCDDA monitorovalo viac ako 950 nových psychoaktívnych látok (NPL), pričom 26 z nich bolo v Európe prvýkrát nahlásených v roku 2023.

Hlavným posolstvom tohtoročnej správy je, že polyužívanie – užívanie dvoch alebo viacerých psychoaktívnych látok súčasne alebo postupne – je v súčasnosti v Európe bežné. Či už ide o užívanie benzodiazepínov s opioidmi alebo kokaínu s alkoholom, tento spôsob užívania drog môže zvýšiť zdravotné riziká a skomplikovať poskytovanie intervencií (napr. reakcia na predávkovanie). Tieto problémy sa ďalej komplikujú, ak sa kombinácie drog konzumujú nevedome.

Ako sa uvádza v správe: „Jednou z výziev, ktorým v roku 2024 čelí dohľad nad drogami, je hlbšie pochopenie toho, ktoré drogy sa v skutočnosti užívajú a v akých kombináciách.“ Medzi priority novej Agentúry Európskej únie pre drogy (EUDA), ktorá začne svoju činnosť 2. júla, bude patriť zlepšenie monitorovania spôsobov polyužívania látok a pochopenie toho, čo predstavuje účinnú prevenciu, liečbu a intervencie na zníženie škôd(2). Agentúra tiež posilní svoje analytické kapacity prostredníctvom novej siete forenzných a toxikologických laboratórií na úrovni EÚ.

Európska komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johansson vyhlásila: „Európsky trh s drogami sa rýchlo vyvíja a je nestabilný, čo podnecuje násilie a korupciu. Navyše nelegálne drogy prúdia do Európy najmä cez naše prístavy. Vytvorili sme preto Európsku alianciu prístavov, aby sme posilnili odolnosť našich logistických uzlov voči hrozbám, ktoré predstavuje organizovaný zločin. Proti sieti treba bojovať vytvorením siete. Medzitým sa neustále objavujú nové drogy a nebezpečenstvá. Práve preto sme našej agentúre pre drogy poskytli väčšie právomoci a zdroje. Agentúra pre drogy vykonáva veľmi dôležitú prácu a upozorňuje nás na šírenie a nebezpečenstvo drog. Európska správa o drogách je pre tvorcov politík dôležitým zdrojom informácií. Musíme byť ostražití, musíme byť pripravení.“

Vyvíjajúci sa problém s opioidmi v Európe: nitazény ako nová hrozba

Heroín ostáva najčastejšie užívaným nelegálnym opioidom v Európe a predstavuje významný podiel na zdravotných problémoch spojených s užívaním nelegálnych drog. Európsky trh s opioidmi je však čoraz zložitejší a objavujú sa na ňom rôznorodé látky vrátane syntetických opioidov. V porovnaní so Severnou Amerikouzohrávajú syntetické opioidy na európskom trhu s drogami celkovo relatívne malú úlohu, ale na trhu s opioidmi v pobaltských krajináchzaujímajú významné postavenie. Narastajú tiež obavy z ich užívania v niektorých iných členských štátoch EÚ.

Od roku 2009 sa na európskom trhu s drogami objavilo celkovo 81 nových syntetických opioidov. Tie sú často veľmi silné a predstavujú značné riziko otravy a úmrtí. Nitazény predstavovali v roku 2023 šesť zo siedmich nových syntetických opioidov, ktoré boli prvýkrát nahlásené do systému včasného varovania EÚ (EWS). Išlo o najvyšší počet nitazénov oznámených v jednom roku, pričom od roku 2019 ich bolo v Európe zistených celkovo 16.

Nitazény sa niekedy predávajú ako tzv. syntetický heroín a na trhu s drogami boli odhalené vo falošných liekoch. V roku 2023 boli nitazény spojené s prudkým nárastom úmrtí v Estónsku a Lotyšsku a s lokálnymi výskytmi otravy vo Francúzsku a Írsku. Mimo Európskej únie boli nitazény spojené s predávkovaním drogami v Austrálii, Severnej Amerike a Spojenom kráľovstve. V súčasnosti sa nitazény a podobné látky nemusia v niektorých krajinách zisťovať pri rutinných toxikologických testoch post mortem, takže počet úmrtí súvisiacich s nimi môže byť podhodnotený. Nové syntetické opioidy sa zistili v rôznych zmesiach obsahujúcich nové benzodiazepíny alebo vo veterinárnom sedatíve xylazín. Tieto kombinácie, známe ako „benzo-dope“ a „tranq-dope“, boli v Severnej Amerikespojené s otravami vrátane úmrtí.

Väčšina heroínu konzumovaného v Európe pochádza z Afganistanu, kde Taliban v apríli 2022 oznámil zákaz pestovania maku a produkcie ópia. Podľa najnovších údajov Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) za rok 2023 sa v porovnaní s rokom 2022 odhaduje 95 % pokles pestovania aj nelegálnej produkcie ópia v tejto krajine. V súčasnosti je ťažké predpovedať, aký vplyv bude mať tento zákaz na európsky trh s heroínom. Dôkazy naznačujú, že Afganistan má naďalej značné zásoby ópia, čo môže vysvetľovať, prečo doteraz neboli zaznamenané žiadne signály narušenia tokov heroínu do EÚ. Existujú však obavy, že budúci nedostatok heroínu by mohol viesť k vyplneniu medzier na trhu vysoko účinnými syntetickými opioidmi alebo syntetickými stimulantmi. To by mohlo mať potenciálne významné negatívne dôsledky pre verejné zdravie a bezpečnosť.

V správe sa zdôrazňuje, že je potrebné, aby Európa zlepšila svoju pripravenosť na prípadné zmeny na trhu, a to zabezpečením primeranej prevencie a liečby vrátane prístupu k agonistom opioidov a službám znižovania škôd, ako aj sprístupnením dostatočných zásob naloxónu, lieku na zvrátenie predávkovania drogami. Zavedenie plánov reakcie viacerých agentúr a rýchlej komunikácie môže tiež pomôcť posilniť pripravenosť na náhly výskyt vysoko účinných látok na trhu s nelegálnymi drogami v EÚ.

Riaditeľ centra EMCDDA Alexis Goosdeel uviedol: „V tohtoročnej Európskej správe o drogách poukazujeme na rastúce výzvy, ktoré predstavuje veľmi zložitý a rýchlo sa vyvíjajúci trh s drogami, kde sú zavedené nelegálne drogy široko dostupné a stále sa objavujú nové vysoko účinné syntetické látky. Zdôrazňujeme, že rozšírené polyužívanie látok prináša celý rad zdravotných rizík, najmä ak sa kombinácie drog konzumujú nevedome. Dnes sa zamýšľame aj nad možnými budúcimi problémami v oblasti drog a potrebou byť na ne lepšie pripravení. S potešením preto oznamujem, že ako nová Agentúra Európskej únie pre drogy budeme mať silnejší mandát na predvídanie budúcich nových hrozieb a trendov, na upozorňovanie v reálnom čase na nové riziká pre zdravie a bezpečnosť, na pomoc EÚ a členským štátom reagovať na situáciu a na učenie sa zo skúseností, aby sme sa prispôsobili a zlepšili naše protidrogové stratégie a intervencie.“

Šiesty rok rekordných záchytov kokaínu: vplyv na verejné zdravie

Už šiesty rok po sebe členské štáty EÚ zaistili rekordné množstvo kokaínu v celkovom množstve 323 ton v roku 2022 (303 ton v roku 2021). Záchyty v Európe v súčasnosti prevyšujú záchyty v Spojených štátoch, ktoré sa v minulosti považovali za najväčší trh s kokaínom na svete. Belgicko (111 ton), Španielsko (58,3 tony) a Holandsko (51,5 tony) predstavujú 68 % celkového zaisteného množstva, čo odráža skutočnosť, že sa obchodníci s drogami naďalej zameriavajú na logistické dodávateľské reťazce. V roku 2023 Španielsko nahlásilo doteraz najväčší individuálny záchyt kokaínu (9,5 tony), ktorý bol ukrytý v zásielkach banánov z Ekvádoru.

Obchodovanie veľkých objemov kokaínu prepravovaných v námorných kontajneroch cez európske námorné prístavy je naďalej významným faktorom vysokej dostupnosti tejto drogy v regióne. Nedávne údaje z prístavu v Antverpách ukazujú, že v roku 2023 sa množstvo tam zadržaného kokaínu zvýšilo na 116 ton (zo 110 ton v roku 2022). So zintenzívnením metód presadzovania práva sa skupiny organizovaného zločinu zameriavajú aj na menšie prístavy ako v krajinách EÚ, tak aj v krajinách susediacich s EÚ, ktoré môžu byť z hľadiska obchodovania s drogami zraniteľnejšie. To sa v roku 2023 odrazilo i v rekordných záchytoch kokaínu v námorných prístavoch niektorých severoeurópskych krajín vrátane Švédska a Nórska.

Súčasťou plánu EÚ na boj proti obchodovaniu s drogami a organizovanému zločinu je nová Európska aliancia prístavov (2024), verejno-súkromné partnerstvo, ktorého cieľom je zvýšiť odolnosť prístavov a zintenzívniť boj proti obchodovaniu s drogami a prenikaniu zločincov. Organizované zločinecké skupiny zásobujú európske spotrebiteľské trhy aj spracúvaním nezákonných produktov z kokaínu vo viacerých krajinách EÚ, pričom v roku 2022 bolo podľa správ zlikvidovaných 39 laboratórií na výrobu kokaínu (v roku 2021 to bolo 34).

Existujú náznaky, že vysoká dostupnosť kokaínu v Európe má čoraz negatívnejší vplyv na verejné zdravie. Je to druhá najbežnejšia nelegálna droga uvádzaná osobami, ktoré prvýkrát vstupujú do špecializovanej protidrogovej liečby (29 000 v roku 2022), ako aj osobami, ktoré sa dostavia na oddelenia urgentného príjmu nemocníc (v roku 2022 sa spomína v 28 % prípadov akútnej intoxikácie drogami v sentinelových nemocniciach Euro-DEN Plus ). Dostupné údaje naznačujú, že táto droga bola prítomná aj v približne pätine hlásených úmrtí na predávkovanie v roku 2022, často zistená spolu s inými látkami. Keďže užívanie kokaínu môže zvyšovať riziko kardiovaskulárnych a iných zdravotných problémov, je pravdepodobné, že jeho celkový podiel na úmrtnosti súvisiacej s drogami v Európe nie je dostatočne preukázaný.

Kokaín je najčastejšie užívanou nelegálnou stimulačnou drogou v Európe, ktorú v minulom roku užilo približne 1,4 % (4 milióny) dospelých Európanov (vo vekovej skupine 15 – 64 rokov). Z informácií vyplýva, že kokaín je v Európe stále viac dostupný a jeho geografické a sociálne rozšírenie je širšie. Najnovšie údaje z analýzy odpadových vôd za roky 2022 a 2023 ukázali, že nárast rezíduí kokaínu nahlásilo 49 zo 72 miest. Obzvlášť znepokojujúce je, že užívanie kokaínu sa v niektorých krajinách zdá byť čoraz bežnejšie v zraniteľnejších alebo marginalizovaných skupinách. Čoraz väčší počet krajín uvádza injekčné užívanie kokaínu aj užívanie cracku. Stimulanty, ako je kokaín, sa spájajú s vyššou frekvenciou injekčného užívania a v posledných desiatich rokoch prispeli v niektorých európskych mestách k lokálnemu šíreniu epidémií HIV medzi injekčnými užívateľmi drog.

Meniace sa trhy s kanabisom predstavujú nové výzvy pre protidrogové politiky

Vývoj trhu s kanabisom predstavuje nové výzvy, pokiaľ ide o spôsob ako krajiny na najčastejšie konzumovanú nelegálnu drogu v Európe reagujú. Priemerný obsah THC v kanabisovej živici sa za posledných 10 rokov zdvojnásobil a naďalej rastie (22,8 % v roku 2022), zatiaľ čo obsah THC v rastlinnom kanabise je vo všeobecnosti stabilný. Kanabisové produkty sú v súčasnosti čoraz rozmanitejšie, vrátane vysokoúčinných extraktov a produktov určených na konzumáciu. Objavujú sa tiež správy, že do niektorých produktov predávaných na nelegálnom trhu ako kanabis môžu byť pridávané prímesi silných syntetických kanabinoidov.

V roku 2023 bolo do systému včasného varovania EÚ nahlásených deväť nových kanabinoidov, z ktorých štyri boli polosyntetické (semi-syntetické). Najčastejšie zisteným polosyntetickým kanabinoidom je hexahydrokanabinol(HHC), ktorý bol ako prvý z týchto látok zaznamenaný v Európe v roku 2022. Hoci poznatky o účinkoch týchto látok na človeka sú obmedzené, boli hlásené prípady otráv, a to aj u detí, ktoré konzumovali produkty určené na konzumáciu s obsahom HHC. Od marca 2024 je HHC zaradený na zoznam kontrolovaných drog v najmenej 18 členských štátoch EÚ.

Odhaduje sa, že v poslednom roku užilo kanabis približne 8 % (22,8 milióna) dospelých Európanov (vo vekovej skupine 15 – 64 rokov), pričom prevalencia medzi mladými dospelými (vo vekovej skupine 15 – 34 rokov) sa zvýšila na 15 % (15,1 milióna). Odhaduje sa, že v roku 2022 vstúpilo do špecializovanej protidrogovej liečby pre problémy súvisiace s užívaním kanabisu 92 000 klientov, čo predstavuje približne tretinu (36 %) všetkých osôb, ktoré vstúpili do liečby. Kanabis bol tiež najčastejšie hlásenou látkou v sieti nemocníc Euro-DEN Plus v roku 2022, pričom sa podieľal na 29 % prípadov akútnej intoxikácxie drogami (25 % v roku 2021).

Užívanie kanabisu môže spôsobiť alebo zhoršiť celý rad telesných a duševných zdravotných problémov vrátane chronických respiračných príznakov, závislosti a psychotických príznakov. Vzhľadom na zložitosť trhu a rozmanitosť dostupných produktov je hodnotenie rizika škôd spôsobených užívaním kanabisu náročné. Je potrebné dôkladnejšie preskúmať špecifické problémy, ktorým čelia osoby užívajúce kanabis, aby bolo možné určiť najúčinnejšie možnosti liečby. Osobám, ktoré majú problémy súvisiace s kanabisom, sa bežne ponúkajú psychologické terapie na zvládanie problémov a čoraz častejšie sú k dispozícii intervencie v oblasti elektronického zdravotníctva (online).

Päť členských štátov EÚ(Česko, Nemecko, Luxembursko, Malta a Holandsko) spolu so Švajčiarskom zmenili alebo plánujú zmeniť svoj prístup k rekreačnému užívaniu kanabisu a jeho dodávaniu. Tieto zmeny, ktoré zahŕňajú domáce pestovanie, neziskové pestovateľské kluby a užívanie kanabisu v súkromí, sú uvedené v správe, ktorá zdôrazňuje potrebu investovať do monitorovania a hodnotenia pre plné pochopenie ich vplyvu na verejné zdravie a bezpečnosť (3).

Predseda správnej rady EMCDDA Franz Pietsch pripomenul: „Toto je posledná Európska správa o drogách publikovaná EMCDDA pred tým, ako sa na budúci mesiac stane Agentúrou Európskej únie pre drogy. Táto najnovšia analýza dokazuje, ako veľmi sa problematika drog zmenila od prvej správy pred 30 rokmi a prečo bol agentúre udelený širší mandát. Chválim centrum EMCDDA za nesmiernu hodnotu, ktorú v priebehu rokov poskytlo svojim zainteresovaným stranám. Som presvedčený, že vo svojej novej podobe bude agentúra poskytovať ešte väčšiu hodnotu pre tých, ktorí pracujú v protidrogovej oblasti a zaoberajú sa príčinami a dôsledkami užívania drog.“

Prevziať tlačovú správu

News release N 7/2024

This news release in available in 25 languages' (see language button above)

Spotlight

Top