Analýza trhov s drogami v EÚ: hlavné zistenia pre politiku a prax

zbierka obrázkov: kanabis, zovretá päsť v noci na ulici, rastlinný kanabis, kontajnery v prístave na modrom pozadí globálnej siete

O tomto zdroji

Na vývoji tohto zdroja sa podieľajú agentúra EMCDDA a Europol a bol vypracovaný v spolupráci s referenčnou skupinou EMCDDA pre ukazovatele ponuky drog. Vychádza z podrobných zistení uvedených v publikácii Trhy s drogami v EÚ: Hĺbková analýza, štvrtý komplexný prehľad nelegálnych trhov s drogami v Európskej únii. Ponúka strategický prehľad pre politických stratégov a rozhodovacie orgány na podporu rozvoja a implementácie politík a opatrení v Európe na základe dôsledného pochopenia súčasného drogového prostredia a nových hrozieb. Slúži aj odborníkom v tejto oblasti a je určená na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o týchto otázkach.

Stiahnuť súbor správy vo formáte PDF v angličtine  

Predslov

Ylva Johansson, European Commissioner Migration and Home Affairs

Trh s nelegálnymi drogami, ktorý ovládajú zločinecké siete, predstavuje pre Európsku úniu veľkú bezpečnostnú hrozbu. Ohrozuje verejné zdravie a bezpečnosť a zároveň podporuje extrémne násilie a korupciu, čím ohrozuje samotnú podstatu spoločnosti, demokracie a právneho štátu. Rastúca rozmanitosť a zložitosť trhov s drogami v EÚ tiež predstavuje nové výzvy, ktoré si vyžadujú komplexný európsky systém varovania pred drogami, aby sa zlepšili reakcie a zabránilo sa vyhrocovaniu situácie.

Jedným z kritických aspektov hrozby, ktorú predstavujú trhy s drogami, je využívanie kľúčovej logistickej infraštruktúry, najmä námorných prístavov. Zločinecké siete infiltrujú tieto obchodné a dopravné uzly a kanalizujú cez ne bezprecedentné toky drog. Hospodárske a sociálne dôsledky tohto vývoja predstavujú naliehavé výzvy, zvyšujú bezpečnostnú hrozbu a prispievajú k dostupnosti nelegálnych drog v Európe. Európska únia preto musí posilniť odolnosť týchto centier a iných logistických uzlov, aby sa nemohli využívať na nezákonné obchodovanie s drogami.

Nalákanie mladých ľudí zločineckými sieťami zapojenými do trhov s drogami túto krízu ešte znásobuje. Zločinecké organizácie lákajú alebo nútia zraniteľných mladých ľudí k účasti na nebezpečných a nezákonných činnostiach. Mladým ľuďom to ničí budúcnosť a udržuje cyklus kriminality a násilia, čo zdôrazňuje potrebu intenzívneho posilnenia prevencie.

Likvidovanie týchto zločineckých sietí je mimoriadne komplikované, pretože sú veľmi flexibilné a prispôsobivé vonkajším otrasom a čoraz častejšie využívajú špecializovaných poskytovateľov nezákonných služieb. Tieto siete majú globalizovaný charakter založený na technologickom rozvoji a čoraz častejšie koordinujú svoje aktivity v oblasti nezákonného obchodovania s drogami aj mimo Európskej únie. Úloha medzinárodnej spolupráce pri narúšaní zločineckých dodávateľských trás a sietí je preto mimoriadne dôležitá. Hoci je zatýkanie kľúčových aktérov je naďalej dôležité, musí sa posilniť schopnosť orgánov presadzovania práva a justičných orgánov rozložiť celé zločinecké siete, najmä v spolupráci s medzinárodnými partnermi.

Protidrogová stratégia EÚ a jej akčný plán a stratégia pre bezpečnostnú úniu poskytujú Európskej únii nástroje na riešenie tohto rastúceho prostredia hrozieb a podporujú členské štáty pri posilňovaní bezpečnosti pre všetkých obyvateľov Európskej únie. Tieto iniciatívy sú posilnené plánom EÚ na boj proti obchodovaniu s drogami a organizovanej trestnej činnosti. Úspešný štart Európskej aliancie prístavov 24. januára 2024 je dôležitý krok v jeho realizácii. Komisia uskutočnila okrem toho tematické schengenské hodnotenie zamerané na obchodovanie s drogami, v ktorom boli identifikované najlepšie postupy v oblasti policajnej spolupráce, ochrany vonkajších hraníc a riadenia informačných systémov.

EMCDDA a Europol zohrávajú ústrednú úlohu v tomto úsilí, podporujú členské štáty a spolupracujú s tretími krajinami s cieľom posilniť pripravenosť Európy a jej reakciu na toky nelegálnych drog. Strategické poznatky zo spoločnej analýzy trhov s drogami, ktorú vypracovali tieto dve agentúry, poskytujú solídny rámec na pochopenie trhov s drogami a na pripravenosť na európskej a medzinárodnej úrovni.

Ylva Johansson
európska komisárka pre migráciu a vnútorné záležitosti

Úvod

Pochopenie mnohostranného trhu s drogami v globalizovanom svete

Alexis Goosdeel, Director, EMCDDA

Nezákonné obchodovanie s drogami naďalej dominuje závažnej a organizovanej trestnej činnosti v Európskej únii, pokiaľ ide o počet zapojených zločincov a obrovské vygenerované zisky. Tento trh je súčasťou komplexnej globálnej zločineckej organizácie, v ktorej prebieha cezhraničná spolupráca cez sprostredkovateľov a maklérov v kontinuálnom a prepojenom prostredí.

Globalizácia má naďalej významný vplyv, keďže páchatelia trestnej činnosti využívajú príležitosti, ktoré poskytujú prepojené komunikačné, obchodné a dopravné siete na účely spolupráce v trestných veciach a integrácie v rámci dodávateľských reťazcov. Spomínaný vývoj vplýva na prepojenia medzi nezákonným obchodom s drogami a inými oblasťami trestnej činnosti v Európskej únii, ako je napríklad obchodovanie so strelnými zbraňami, keďže siete obchodníkov s drogami potrebujú celý rad nástrojov a kapacít na svoju činnosť.

Dostupnosť nelegálnych drog na európskom trhu stúpla ako ešte nikdy doteraz, o čom svedčí vyššia čistota drog a stabilné maloobchodné ceny, ako aj diverzifikácia drog a spotrebných výrobkov. Situáciu podporuje nielen stabilne vysoká úroveň dopytu, ale aj inovácie v trestnej činnosti, keďže trhy s nelegálnymi drogami sa stali veľmi odolnými a prispôsobivými voči neočakávaným globálnym udalostiam.

Trh s drogami v EÚ má veľký vplyv na spoločnosť, čo sa prejavuje v počte úmrtí súvisiacich s drogami a počte ľudí vyhľadávajúcich liečbu. Takisto podporuje pribúdanie organizovanej trestnej činnosti, stúpajúcu korupciu a vykorisťovanie zraniteľných osôb. Veľký podiel násilných trestných činov v spojení so závažnou a organizovanou trestnou činnosťou v Európe súvisí s obchodom s drogami. Nelegálna výroba drog vedie aj k škodám na životnom prostredí, zatiaľ čo hospodárstvo a právny štát sú oslabené vykorisťovaním legálnych podnikov.

Catherine De Bolle, Executive Director, Europol

Neustále sa vyvíjajúci a mnohostranný trh s drogami si vyžaduje komplexný prístup, ktorý zahŕňa presadzovanie práva, verejné zdravie, vzdelávanie a medzinárodnú spoluprácu. Uznanie globálnej prepojenosti trhov a zločineckých aktérov je základom na vypracovanie účinných reakcií na súčasné a budúce hrozby, keďže vývoj v iných častiach sveta bude naďalej ovplyvňovať trhy s drogami v EÚ.

Táto komplexná situácia si vyžaduje ráznu reakciu, ako sa uvádza v novom pláne EÚ na boj proti obchodovaniu s drogami a organizovanému zločinu. Medzi prioritné oblasti patrí znižovanie dodávok prostredníctvom narušovania vysokorizikových zločineckých sietí a kľúčových sprostredkovateľov, ako sú napríklad subjekty zaoberajúce sa praním špinavých peňazí, ktorých služby využívajú, a zároveň zlepšenie prístupu k overeným opatreniam na zníženie škôd, liečebných a rehabilitačným opatreniam. V konečnom dôsledku musíme posilniť sociálnu odolnosť v Európskej únii a riešiť základné sociálno-ekonomické faktory, ktoré majú škodlivý vplyv a pôsobia ako hnacie sily nelegálneho trhu s drogami.

Alexis Goosdeel
riaditeľ EMCDDA

Catherine De Bolle
výkonná riaditeľka Europolu

Aktuálna situácia a kľúčové hrozby

hand of business woman working on a tactile screen

V tejto časti sa uvádzajú hlavné zistenia z aktuálnej analýzy drogových trhov EÚ, ktoré sa týkajú celej škály dynamiky trhu, geopolitických faktorov, trestnej činnosti a sociálno-ekonomických dôsledkov. Najnovšie údaje a analýzy poukazujú na rozsiahly, zložitý a neustále sa vyvíjajúci trh s drogami v EÚ (obrázok 1).

Trh s drogami v EÚ: veľký finančný dosah

Na základe údajov z roku 2021 sa odhaduje, že maloobchodná hodnota trhu s drogami v EÚ je aspoň 31 miliárd EUR. Je hlavným zdrojom príjmov organizovanej trestnej činnosti. Základným prvkom tohto trhu je vzájomná prepojenosť rôznych nelegálnych drog, pričom zločinecké siete a kľúčoví sprostredkovatelia a díleri sa často zapájajú do trestnej činnosti súvisiacej s viacerými drogami. Veľký trh s drogami v EÚ sa prelína aj s inými oblasťami trestnej činnosti, ako je obchodovanie so strelnými zbraňami a pranie špinavých peňazí, a silne na ne vplýva.

Obrázok 1. Ekosystém trhov s drogami v EÚ

Obrázok 1. Ekosystém trhov s drogami v EÚ

Vysoká dostupnosť a diverzifikácia produktov: vyššie riziko pre užívateľov

Dostupnosť je vysoká v prípade hlavných drog užívaných v Európe, čo dokazujú vysoké a v niektorých prípadoch rastúce množstvá, ktoré sú zachytávané v Európskej únii (obrázok 2). Trh s nelegálnymi drogami je navyše charakterizovaný diverzifikáciou spotrebných produktov a širokou dostupnosťou širšieho spektra drog vrátane nových psychoaktívnych látok, často s vysokou účinnosťou alebo čistotou. Na riešenie výziev spojených s diverzifikáciou v oblasti odhaľovania a monitorovania môže byť potrebné špecializované vybavenie. Najnovší výskyt vysoko účinných opioidov, najmä benzimidazolov (nitazénov), predstavuje obzvlášť zložitú hrozbu pre verejné zdravie, keďže tieto látky sú vysoko toxické a životu nebezpečné. Potenciálny vznik nových modelov spotreby v Európe je tiež centrálnou hrozbou vzhľadom na dostupnosť lacných a vysoko účinných drog alebo drog s vysokou čistotou. Týka sa to najmä kokaínu, v prípade ktorého boli zaznamenané historicky najvyššie úrovne dostupnosti.

Vyššia efektívnosť obchodovania s drogami: vyšší tlak na európske logistické uzly

Hlavným faktorom zefektívnenia je obchodovanie s veľkými zásielkami drog po mori s využitím lodnej kontajnerovej dopravy cez globálne logistické uzly. V dôsledku toho sa celkový objem drog zachytených za posledných desať rokov v Európskej únii značne zvýšil, zatiaľ čo sa počet záchytov jednotlivých drog znížil (obrázok 2). Pokles počtu záchytov možno čiastočne vysvetliť zmenou zamerania pri riešení drogovej kriminality a odklonu od vyšetrovania trestných činov prechovávania a užívania drog v niektorých členských štátoch.

Obrázok 2. Zmena v počte záchytov drog v Európskej únii za uplynulé desaťročie
 

Zdrojové údaje pre túto grafiku sú k dispozícii v tabuľke zdrojov na tejto stránke.

Európa zaujala ústredné postavenie vo výrobe drog a v obchodovaní s drogami

V EÚ sa priemyselne vyrába kanabis a syntetické drogy, ako sú amfetamín, metamfetamín, MDMA a katinóny, a to pre domáci aj medzinárodný trh. Rozsah a zložitosť výroby syntetických drog v Európe je podmienená inováciou metód a zariadení a dostupnosťou potrebných najdôležitejších chemikálií. Kokaín sa vo veľkom spracúva aj v rámci Európskej únie. Európa je pravdepodobne aj dôležitým tranzitným priestorom pre celosvetové drogové toky, najmä kokaín z Latinskej Ameriky a v menšej miere amfetamín vo forme captagonových tabliet zo Sýrie a Libanonu.

Adaptabilita trestnej činnosti: veľký problém pre presadzovanie práva

Na trhu EÚ s drogami pôsobí celý rad zločineckých sietí. Tieto siete preukazujú vysokú úroveň prispôsobivosti, využívajú technologický pokrok a globálnejšie spoločenské zmeny, využívajú zákonné podnikateľské štruktúry a využívajú príležitosti v tradičných a digitálnych hospodárstvach. Zločinci často využívajú iné siete alebo sprostredkovateľov, cez ktoré prevádzkujú svoje nezákonné aktivity. To im tiež umožňuje flexibilne diverzifikovať zdroje a produkty, pašerácke cesty a spôsoby ukrývania, čím sa zvyšuje ich efektívnosť a prispôsobivosť, a súčasne minimalizujú riziká a maximalizujú zisky.

Trhy s drogami: odolné voči veľkým vonkajším otrasom

istock photo of containers in a port

Trh s drogami v EÚ preukázal pozoruhodnú odolnosť voči globálnym krízam, nestabilite a ďalekosiahlym politickým a ekonomickým zmenám. Ako príklad takýchto otrasov je možné uviesť pandémiu COVID-19, ruskú inváziu na Ukrajinu či nástup Talibanu k moci v Afganistane. Zločinecké siete reagovali na tieto otrasy tak, že sa nanovo prispôsobili, zmenili trasy obchodovania a diverzifikovali svoje metódy. Tento vývoj súčasne viedol k vzniku nových trhov a v niektorých prípadoch sa zdá, že mal vplyv na zmenu preferencií spotrebiteľov.

Interakcia medzi zákonnými a nezákonnými trhmi: zvýšenie komplexnosti

Nelegálne trhy s drogami a legálna ekonomika sa prelínajú mnohými a významnými spôsobmi. Napríklad páchatelia trestnej činnosti využívajú komerčnú dopravnú infraštruktúru na obchodovanie s drogami a využívajú medzery v právnych predpisoch na prístup k chemikáliám na výrobu nelegálnych drog. Toto prelínanie je viditeľné aj na trhu s kanabisom a opioidmi, kde môžu byť zneužité niektoré produkty legálne dostupné na medicínske alebo priemyselné účely. Napríklad legálne priemyselné pestovanie konopy a výroba CBD (kanabidiolu) sa môže zneužívať na výrobu nepovolených kanabisových výrobkov.

Extrémne násilie: vyvíjanie tlaku na miestne komunity a spoločnosť

Niektoré členské štáty EÚ zažívajú bezprecedentné úrovne násilia súvisiaceho s trhom s drogami, ktoré často súvisia s trhmi s kokaínom a kanabisom. Zdá sa, že je sústredené v distribučných uzloch a na súperiacich maloobchodných trhoch. Takéto násilie zahŕňa zabíjanie, mučenie, únosy a zastrašovanie a často sa odohráva medzi zločineckými sieťami, hoci obeťami sú aj nevinní ľudia. Má to veľký vplyv na spoločnosť ako celok, čím sa zvyšuje vnímanie verejnej neistoty.

blurred image of two people talking

Korupcia: uľahčenie obchodovania s drogami a oslabenie právneho štátu

Zločinecké siete sa zakladajú na korupcii na všetkých úrovniach trhu s drogami, aby mohli uskutočňovať svoje aktivity a zmierňovať riziká vrátane tých, ktoré predstavuje systém trestného súdnictva. Drogová korupcia sa zameriava aj na jednotlivcov, ktorí majú prístup ku kľúčovej infraštruktúre, ako sú osoby pracujúce v logistických centrách, vo finančnom sektore a právnom sektore. Korupcia, ktorá je často spojená s násilím, má deštruktívny vplyv na spoločenské štruktúry, oslabuje verejnú správu, vytvára zraniteľné miesta v systéme a niekedy nedobrovoľne zapája ľudí do trestnej činnosti.

Technológie a inovácie: kľúčové hnacie sily trhu s drogami

Inovácie v oblasti výroby nelegálnych drog vedú k vyšším vyrábaným objemom, vyššej účinnosti alebo čistote a širšiemu sortimentu spotrebných produktov. Zločinecké siete pokračujú v zavádzaní nových chemických látok vo výrobe syntetických drog, čo znamená komplexný problém pre orgány presadzovania práva. Inovácie v oblasti chemického ukrývania drog tiež výrazne komplikujú ich odhaľovanie a zadržiavanie. Súčasne zločinecké siete využívajú digitálny pokrok a technologické možnosti na utajovanie nelegálnej komunikácie, zlepšovanie modelov distribúcie drog a znižovanie rizika. Príkladom toho je nedávny nárast používania sociálnych médií a aplikácií na zasielanie rýchlych správ na maloobchodný predaj drog, vďaka čomu sa mnoho látok stalo dostupnejšími.

Hlavné vývojové trendy podľa jednotlivých drog

lupa

Kanabis

správa o európskom trhu s drogami: kanabis. Fotografia kanabisu na čiernom pozadí

Kanabis je najčastejšie užívanou nelegálnou drogou v Európskej únii, pričom odhady o užívaní za minulý rok hovoria o 22,6 milióna dospelých a kanabis naďalej predstavuje najväčší trh s drogami v Európskej únii.

V roku 2021 dosiahli záchyty kanabisu v Európskej únii rekordnú úroveň, keď bolo zachytených 256 ton rastlinného kanabisu a 816 ton živice. Zločinecké siete pôsobiace na trhu s nelegálnym kanabisom sú rôznorodé a prispôsobiteľné, často sa zapájajú do obchodovania s viacerými druhmi drog a sú spojené s násilím, korupciou a zneužívaním zákonných obchodných štruktúr. Veľká časť násilia medzi páchateľmi trestnej činnosti bola v posledných rokoch spojená s trhom s kanabisom, čiastočne pre diverzitu a ziskovosť trhu.

Zdá sa, že väčšina rastlinného kanabisu spotrebovaného v Európskej únii sa vyrába tu, najmä v Španielsku, kde boli zlikvidované rozsiahle pestovateľské miesta kanabisu. V dodávkach rastlinného kanabisu zohráva dôležitú úlohu aj región západného Balkánu, zatiaľ čo Maroko zostáva najväčším dodávateľom kanabisovej živice. Existujú však signály o stúpajúcej produkcii živice v Európskej únii, a hoci sa porovnaní s Marokom toto množstvo zdá byť malé, znamená vznikajúcu hrozbu. Výroba kanabisu má veľký vplyv na životné prostredie vzhľadom na spotrebu energie a vody, ako aj chemické znečistenie.

Účinnosť rastlinného kanabisu aj živice sa za posledné desaťročie zvýšila a pozorovala sa rastúca rozmanitosť spotrebných produktov. Patria sem oleje, výťažky, produkty určené na konzumáciu a vaporizáciu, ktoré sa pašujú zo Severnej Ameriky a vyrábajú v Európe. Syntetické aj polosyntetické kanabinoidy sa naďalej objavujú v rôznych formách spotrebných produktov.

Prebiehajúca politická diskusia o kanabise, celosvetovo aj v rámci Európskej únie, vyústila do komplexného a neustále sa vyvíjajúceho právneho a regulačného prostredia. To viedlo k značnej národnej a niekedy aj miestnej heterogenite, čo potenciálne vytvára ďalšie výzvy pre systémy presadzovania práva a trestného súdnictva.

Viac informácií nájdete v časti v Trh s drogami v EÚ: Kanabis  

Kokaín

správa o európskom trhu s drogami: kokaín. Fotografia kokaínu na čiernom pozadí

Kokaín je druhou najčastejšie užívanou nelegálnou drogou v Európskej únii a predstavuje druhý najväčší trh s nelegálnymi drogami vzhľadom na dosiahnuté príjmy. Spotrebiteľský trh s kokaínom je na vzostupe, potenciálne ovplyvnený nevídanou dostupnosťou lacného kokaínu s vysokou čistotou. Objavujú sa aj signály potenciálnej zmeny úlohy Európy v celosvetovom obchode s kokaínom. Dôkazom je čoraz častejšie využívanie Európskej únie ako tranzitného bodu pre zásielky kokaínu do iných regiónov a rastúce trendy vo výrobe, keď sa niektoré výrobné fázy kokaínu presúvajú do Európskej únie.

Dôkazy svedčia o tom, že latinskoamerické a európske zločinecké siete spolupracujú pri výrobe kokaínu v Európskej únii. To zahŕňa (zriedkavo odhalené) pašovanie veľkého množstva kokovej pasty a kokaínovej bázy do Európy na ďalšie spracovanie na hydrochlorid kokaínu. Dovoz kokaínovej bázy do Európskej únie tiež zvyšuje riziko, že sa na európskych spotrebiteľských trhoch dostanú do popredia nové kokaínové produkty, ktoré sa dajú fajčiť (napr. krak).

Od roku 2017 boli v Európskej únii každoročne zachytené rekordné množstvá kokaínu, pričom v roku 2021 členské štáty zachytili 303 ton. Najvyšší objem záchytov vykazuje Belgicko, Holandsko a Španielsko, čo odráža ich postavenie miest vstupu kokaínu. Predbežné údaje naznačujú, že počet záchytov sa v roku 2022 ďalej zvýšil, a to aj v kľúčových miestach vstupu, ako sú napríklad Antverpy.

S veľkým množstvom kokaínu sa v európskych námorných prístavov obchoduje v intermodálnych prepravných kontajneroch. To viedlo k nevídanej dostupnosti kokaínu v Európskej únii. Korupcia a zastrašovanie zamestnancov prístavov sú kľúčovými faktormi umožňujúcimi pašovanie kokaínu, aj keď korupcia súvisiaca s týmto trhom sa týka aj iných spoločenských odvetví.

Pri obchodovaní s kokaínom v Európskej únii dominujú vysokorizikové zločinecké siete, ktoré vytvárajú značné zisky. Podobne ako v prípade iných drog, sú aj tieto siete prevádzkované sprostredkovateľmi v kontinuálnom a prepojenom prostredí. Zdá sa, že závažné násilie súvisiace s trhom s kokaínom narastá v kľúčových miestach vstupu, pričom však ovplyvňuje spoločnosť ako celok.

Viac informácií nájdete v časti v Trh s drogami v EÚ: Kokaín  

Heroín a iné opioidy

správa o európskom trhu s drogami: heroín. Fotografia maku na čiernom pozadí

Heroín zostáva najčastejšie používaným nelegálnym opioidom a vo veľkej miere prispieva k škodám spôsobeným užívaním nelegálnych drog v Európskej únii. Situácia v oblasti opioidov v Európe sa naďalej vyvíja a je čoraz zložitejšia, ovplyvnená vývojom na celom svete, čo má vplyv na pripravenosť a reakciu.

Očakáva sa, že politické zmeny v Afganistane, ktorý je hlavným zdrojom heroínu spotrebovaného v Európe, pravdepodobne narušia tento trh. Zdá sa, že zákaz drog vydaný Talibanom v apríli 2022 je účinný v praxi, keďže dostupné údaje za rok 2023 naznačujú významné zníženie pestovania maku a produkcie heroínu. Môže sa tým urýchliť zníženie dostupnosti heroínu v Európskej únii, čo by mohlo viesť k tomu, že medzery na trhu sa zaplnia inými drogami vrátane silných syntetických opioidov s veľký negatívnym vplyvom na zdravie a bezpečnosť verejnosti.

Obchodovanie s heroínom do Európskej únie sa čoraz viac spolieha na námorné trasy a najmä na využívanie globálnej kontajnerovej dopravy a trajektov prichádzajúcich z Turecka. Tieto metódy umožňujú pašovanie veľkého množstva heroínu v jednej zásielke, pretože používanie miest prekládky skrýva pôvod a povahu podozrivých zásielok.

Turecké zločinecké siete naďalej dominujú veľkoobchodu s heroínom na európskom trhu, hoci iné siete, ako napríklad siete spojené s regiónom západného Balkánu, sú tiež aktívne v obchodovaní s heroínom. Tieto siete spolupracujú s dodávateľmi v hlavnom produkčnom regióne a s partnermi v kľúčových distribučných centrách v Európskej únii, podporované vykorisťovaním legálne zriadených, nadobudnutých alebo infiltrovaných spoločností na obchodných trasách. Obchodovanie s acetanhydridom, hlavnou chemickou látkou potrebnou v produkcii heroínu, z Európskej únie sa naďalej uskutočňuje aj na tzv. obrátenej balkánskej trase cez Turecko. Pozorované nedávne zníženie obchodovania s heroínom na balkánskej trase však môže viesť k zmenám v budúcnosti.

Viac informácií nájdete v časti v Trh s drogami v EÚ: Heroín a iné opioidy  

Amfetamín

správa o európskom trhu s drogami: amfetamín. Fotografia amfetamín na čiernom pozadí

Európska únia je celosvetovo dôležitým trhom pre amfetamín približne s 90 tonami tejto drogy spotrebovaných v roku 2021. Je to relatívne nenákladný stimulant s veľkým stabilným trhom v Európskej únii. Zatiaľ čo amfetamín je vo všeobecnosti pomerne lacný a menej kvalitný z hľadiska čistoty, vysoko čistý a cenovo dostupný amfetamín pochádza z hlavných výrobných centier v Belgicku a Holandsku. Amfetamín sa vyrába v menšej miere aj v Nemecku a Poľsku a všade inde.

Zločinecké siete neustále prispôsobujú a zdokonaľujú metódy výroby amfetamínu. Kľúčovú úlohu v tomto smere zohráva ponuka prekurzorov a základných chemikálií, ale o súvisiacej zločineckej infraštruktúra chýbajú informácie. V základnej metóde výroby amfetamínu sa používa BMK ako východiskový materiál, ktorý sa získava najmä z dizajnových prekurzorov. V budúcnosti sa do popredia môžu dostať iné metódy, ktoré sa dokážu zaobísť bez BMK. Výroba amfetamínu má veľký vplyv na životné prostredie, keďže pri nej vzniká veľké množstvo chemického odpadu.

Obchodovanie s amfetamínom v rámci Európskej únie prebieha najmä po zemi, a niekedy v spojení s inými drogami. S menšími množstvami sa obchoduje prostredníctvom poštových a zásielkových služieb, ktoré sú často spojené s online obchodom. Obchodovanie s amfetamínovým olejom z Holandska a Belgicka do iných krajín EÚ, kde sa ďalej spracúva na spotrebný amfetamínsulfát, je dôležitou súčasťou nezákonného obchodovania s amfetamínom v Európskej únii a za posledné roky sa stále rozširuje.

Veľké zásielky captagonových tabliet s amfetamínom sa pašujú aj cez prístavy EÚ, z výrobných centier v Sýrii a Libanone až po Arabský polostrov, ktorý je hlavným globálnym spotrebiteľským trhom. Časť produkcie captagonu sa však nachádza aj v Európskej únii, najmä v Holandsku, na účely vývozu na veľké spotrebiteľské trhy. Táto produkcia sa pravdepodobne riadi konkrétnymi požiadavkami alebo dopytom.

Viac informácií nájdete v časti v Trh s drogami v EÚ: Amfetamín  

Metamfetamín

správa o európskom trhu s drogami: metamfetamín. Fotografia metamfetamínu na čiernom pozadí

Trh s metamfetamínom v Európskej únii je síce celkovo relatívne malý, ale môže rásť. Priemerná čistota metamfetamínu sa za posledné desaťročie zlepšila, najmä od roku 2019, keď sa rozsiahla výroba európskeho kryštálového metamfetamínu stala bežnejšou. V rovnakom období sa ceny mierne znížili. Hoci sa zdá, že rozsiahla výroba a obchodovanie v Európskej únii sa orientuje najmä na vývoz, existuje riziko, že sa určitá časť dostane na užívateľské trhy EÚ, čím sa zvýši potenciál rozšírenia metamfetamínu medzi širšiu skupinu užívateľov vrátane kryštalického metamfetamínu, ktorý sa dá fajčiť, .

Priemyselná výroba metamfetamínu prebieha v Holandsku a v menšej miere v Belgicku. Inovácie v európskej výrobe metamfetamínu prispeli k zlepšeniu účinnosti a zvýšeniu produkcie. Podobne ako v prípade iných syntetických drog pretrvávajú problémy pri kontrole dostupnosti prekurzorov, keďže zločinecké siete sa prispôsobujú legislatíve. Výroba metamfetamínu v Európskej únii predstavuje veľké zdravotné, bezpečnostné a environmentálne riziká, napríklad v dôsledku chemického odpadu.

Rozsiahla výroba metamfetamínu v Európskej únii vychádza zo spolupráce medzi európskymi výrobcami syntetických drog a mexickými zločineckými sieťami. Predovšetkým holandská a mexická výmena poznatkov viedla k sofistikovanejším a väčším zariadeniam na výrobu metamfetamínu. Hoci rozsiahla výroba pokračuje, mexickí výrobcovia sa v laboratóriách často nenachádzajú, pretože európski výrobcovia sa naučili tieto techniky. Táto spolupráca však vytvorila dôležitý precedens s možným veľkým rizikom pre verejné zdravie a bezpečnosť, keďže je známe, že mexické zločinecké siete vyrábajú nelegálny fentanyl pre trh USA.

V posledných rokoch sa v Európskej únii výrazne zvýšil počet záchytov metamfetamínu, čo sa pripisuje tak domácej výrobe, ako aj obchodovaniu z krajín mimo EÚ, ako sú Irán, Mexiko a Nigéria. Výroba metamfetamínu v Afganistane tiež predstavuje hrozbu z dôvodu možného obchodovania do Európskej únie prostredníctvom existujúcich heroínových trás. Zvyšovanie počtu záchytov zaznamenaných v Turecku môže signalizovať takýto vývoj.

Viac informácií nájdete v časti v Trh s drogami v EÚ: Metamfetamín  

MDMA

Správa o európskom trhu s drogami: MDMA Fotografia tabletiek MDMA na čiernom pozadí

MDMA je naďalej populárnou drogou v Európskej únii, ktorá sa vo všeobecnosti spája s epizodickým užívaním v prostredí nočného života a klubov. Hoci z aktuálnych údajov svedčia o relatívne stabilnej celkovej situácii v súvislosti s užívaním MDMA, úrovni jednotlivých štátov panujú značné rozdiely.

Európa je veľkým výrobcom MDMA, pričom domáci spotrebiteľský trh zásobujú európski producenti. Podobne ako pri iných syntetických drogách v Európe je výroba MDMA prevažne sústredená v Holandsku alebo v jeho okolí. Veľké množstvo MDMA vyrobené v Európe sa vyváža aj na trhy mimo Európskej únie vrátane Austrálie a Ameriky.

Tak ako v prípade iných syntetických drog výrobcovia MDMA často menia používanie chemických látok a prekurzorov, aby sa vyhli kontrolám. Ďalším vývojom je zjavný nárast počtu správ o nehodách vo výrobných zariadeniach MDMA vrátane požiarov a výbuchov, potenciálne v dôsledku používania neprimeraného vybavenia a zapojenia neskúsených výrobcov. Tak ako v prípade iných syntetických drog aj výroba MDMA má veľmi škodlivý vplyv na životné prostredie, pretože sa pri nej produkuje veľmi veľa chemického odpadu.

Celkovo zostáva sila tabliet a práškov MDMA dostupných na maloobchodnom trhu podľa historických meradiel vysoká, hoci v niektorých kľúčových krajinách začína mať klesajúcu tendenciu. Kontinuálna dostupnosť tabliet s vysokým obsahom MDMA však vyvoláva osobitné obavy. Ďalšou hrozbou je nedávny výskyt nových spotrebných produktov MDMA, ako sú jedlé výrobky a tekutiny, ktoré môžu prilákať nové skupiny spotrebiteľov.

Falšovanie MDMA inými škodlivými látkami takisto zostáva pretrvávajúcim problémom, ktorý môže mať ťažké následky na zdravie verejnosti. Aj keď sa falšované drogy bežne nachádzajú v tabletách a práškoch s MDMA, vyskytli sa prípady falšovania nových psychoaktívnych látok, najmä katinónov. Na európsky trh prichádza tzv. ružový kokaín alebo tucibi, čo je zmes MDMA s ketamínom, kokaínom alebo 2C-B, ktorá bola prvýkrát hlásená z krajín Latinskej Ameriky. Tento vývoj celkovo ukazuje, že európsky trh s MDMA je dynamický a odolný.

Nové psychoaktívne látky

Správa o európskom trhu s drogami: nové psychoaktívne látky Fotografia nových psychoaktívnych látok na čiernom pozadí

Obchodovanie s novými psychoaktívnymi látkami (NPS) predstavuje pre trh s drogami v EÚ veľkú a dynamickú výzvu, keďže tieto látky sa neustále menia, aby sa vyhli zákonným obmedzeniam. V roku 2022 bolo v Európe zachytených rekordných 30,6 tony nových psychoaktívnych látok, a to v dôsledku relatívne malého počtu veľkých záchytov.

Zatiaľ čo celkový počet nových psychoaktívnych látok, ktoré sa v Európe objavili po prvýkrát, v posledných rokoch klesol, trh zostáva dynamický, pričom stovky látok sú odhaľované a každoročne monitorované systémom včasného varovania EÚ. Využívanie rozdielov vo vnútroštátnych právnych predpisoch o kontrole drog umožňuje, aby sa niektoré nové psychoaktívne látky znovu objavili po dlhých obdobiach neprítomnosti.

Digitalizácia zohrala veľkú úlohu pri uľahčovaní predaja a distribúcie nových psychoaktívnych látok. Online dostupnosť týchto látok prináša regulačné výzvy, pričom zdôrazňuje potrebu účinných opatrení na monitorovanie a kontrolu online predaja.

Nové psychoaktívne látky sa prevažne odosielajú do Európskej únie z krajín mimo Európy. Hoci Čína je naďalej významným dodávateľom, zdá sa, že kontrolné opatrenia týkajúce sa určitých syntetických látok (ako sú katinóny, kanabinoidy a opioidy) viedli k presunu časti výroby nových psychoaktívnych látok do Indie, ktorá sa objavila ako hlavný zdroj, pravdepodobne v dôsledku obmedzených domácich kontrol.

V Európe sa tiež pozoruje výroba syntetického katinónu, najmä veľkoobjemových množstiev 3-CMC a 4-CMC. Možnosť výroby ďalších látok zostáva hrozbou, najmä preto, že v súčasnosti je kontrolovaných len málo prekurzorov nových psychoaktívnych látok.

Veľké záchyty katinónu v Európe najmä v Holandsku a Španielsku, ktoré zahŕňajú veľkoobjemový dovoz z Indie, a svedčia o distribučných úmysloch v celej Európe. Zvyšuje sa aj trend dodávok psychoaktívnych farmaceutických zložiek vo forme sypkého prášku do Európskej únie, ktoré pravdepodobne pochádzajú z chemických a farmaceutických podnikov mimo Európy.

Od roku 2022 sa polosyntetické kanabinoidy v Európe predávajú voľne ako tzv. legálne náhrady kanabisu a delta-9-THC. Vyrábajú sa z prirodzene sa vyskytujúcich kanabinoidov, ako je kanabidiol, ktorý sa extrahuje z kanabisu s nízkym obsahom THC (konopa). Veľké množstvá boli dovezené zo Spojených štátov amerických, ale vyrábajú sa aj v Európe. Predávajú sa ako náplne na vapovanie, jedlé výrobky a iné sofistikované produkty, ktoré môžu byť atraktívne pre mladých ľudí.

Existujú náznaky, že nové syntetické opioidy, ako sú nitazeny, sú v niektorých častiach Európy dostupnejšie. Pribúdajú tiež prípady nesprávneho predaja alebo falšovania zavedených opioidov týmito účinnými látkami. To zvyšuje riziko predávkovania a môže spôsobiť vypuknutie epidémie. Tieto zmeny sú pravdepodobne spôsobené faktormi na strane ponuky, vrátane možného prerušenia dodávok heroínu.

Nedávno boli v Európe hlásené zmesi nových opioidov s benzodiazepínmi („benzo-dope“) alebo so sedatívom pre zvieratá xylazinom („tranq-dope“). Po prvýkrát boli zo Severnej Ameriky hlásené tieto zmesi v spojení so zvýšeným poškodením zdravia vrátane rizika predávkovania.

Poškodenia súvisiace s novými psychoaktívnymi látkami zostávajú naďalej závažným problémom, najmä v súvislosti s akútnymi otravami. Zavádzanie účinných opatrení na znižovanie škôd zostáva zložitou výzvou vzhľadom na rôznorodú a neustále sa vyvíjajúcu povahu týchto látok a skutočnosť, že spotrebitelia si nemusia byť vedomí konkrétnych nových psychoaktívnych látok, ktoré užívajú, pretože sa môžu nesprávne predávať ako iné drogy alebo sa môžu používať ako falzifikáty.

Opatrenia na riešenie súčasných hrozieb a zvýšenie pripravenosti

A hand holding a light bulb in form of a human head

Monitorovanie a reakcia na viaceré hrozby, ktoré predstavuje trh EÚ s drogami, si vyžaduje viacodvetvový, flexibilný a na budúcnosť orientovaný prístup na zmierňovanie škôd a využitie príležitostí na pozitívnu zmenu. V tejto časti sa uvádzajú hlavné oblasti, ktoré je potrebné riešiť s cieľom účinne reagovať na súčasné a budúce hrozby vyplývajúce z trhov s drogami v EÚ.

Zlepšiť prehľad spravodajských informácií: odhaľovanie, monitorovanie a analýza

 • Posilniť systematické monitorovanie a analýzu trhu s drogami v EÚ vrátane prekurzorov, nelegálnych drog a nových psychoaktívnych látok ďalším využívaním pokročilých metód a technológií, ako je umelá inteligencia a analýza satelitných snímok.
 • Zlepšiť odhaľovanie a monitorovanie mimoriadne škodlivých látok s veľkými negatívnymi dôsledkami na verejné zdravie, ako sú syntetické opioidy a nové psychoaktívne látky.
 • Ďalej posilňovať hodnotenia hrozieb v celom dodávateľskom reťazci drog a zamerať sa na to, ako môže vývoj mimo Európy ovplyvniť trh s drogami v EÚ.
 • Zlepšiť monitorovanie a analýzu násilia súvisiaceho s trhom s drogami pomocou porovnateľných ukazovateľov a nástrojov s cieľom podrobnejšie pochopiť jeho príčiny. V súvislosti sa má pozornosť sústrediť na mapovanie zločineckých sietí, ktoré predstavujú najväčšiu hrozbu.
 • Posilniť monitorovanie a analýzu využívania online platforiem na obchodovanie a distribúciu drog. Osobitná pozornosť by sa mala venovať vývoju vo viditeľnom internete a na platformách sociálnych médií, najmä pokiaľ ide o ich využívanie mladými ľuďmi.
 • Vytvoriť nové rámce na analýzu potenciálneho vplyvu legislatívnych zmien na trhy s nelegálnymi drogami. To si bude vyžadovať lepšie pochopenie veľkosti trhu s drogami a jeho možných vplyvov na riadenie.

Posilnenie reakcií na zníženie ponuky a zvýšenie bezpečnosti

 • Posilniť operačné reakcie proti zločineckým sieťam, najmä proti vysokorizikovým zločineckým sieťam a cieľom s vysokou hodnotou. Medzi ne patria sprostredkovatelia, ktorí umožňujú nezákonné činnosti, ako sú siete na pranie špinavých peňazí.
 • Ďalej uprednostňovať operačné činnosti, ktoré narúšajú celé zločinecké siete a ich spojencov.
 • Plne využívať príslušné európske nástroje na operačnú koordináciu a medzinárodnú spoluprácu, najmä operačné pracovné skupiny a spoločné vyšetrovacie tímy.
 • Posilniť reakcie na obchodovanie s prekurzormi a základnými chemickými látkami používanými pri výrobe drog a ich zneužívanie. Sú potrebné robustnejšie stratégie, ktoré by zločineckým sieťam bránili vo využívaní medzier a slabín platných kontrolných opatrení a ktorými by sa znížila ponuka prekurzorov.
 • Posilniť administratívne prekážky, ktoré zabránia páchateľom zneužívať právne medzery a legálnu ekonomiku. To by malo zahŕňať posilnené a cielené opatrenia na boj proti korupcii, aby sa zabránilo narušovaniu právneho štátu zo strany zločincov.
 • Posilnenie zábranných kapacít v námorných prístavoch, poštových a zásielkových uzloch v Európe. Má to zahŕňať zavedenie pokročilých monitorovacích technológií a nástrojov.
 • Posilniť a ďalej uprednostňovať politiky prevencie trestnej činnosti zamerané na mladých ľudí ohrozených vykorisťovaním a verbovaním do zločineckých sietí. Majú sa posilniť aj programy prevencie a informovanosti zamerané na rizikové správanie mladých ľudí na internete.

Posilnenie medzinárodnej spolupráce

 • network on world map on blue background
  Zintenzívniť angažovanosť a spoluprácu s medzinárodnými organizáciami a tretími krajinami v boji proti zločineckým sieťam v rámci celého dodávateľského reťazca nelegálnych drog, Osobitná pozornosť by sa mala venovať zlepšeniu spolupráce v kľúčových uzloch tokov drog smerujúcich do Európskej únie.
 • Podporovať výmenu údajov a spravodajských informácií o sieťach, trasách a trendoch obchodovania s drogami s cieľom zlepšiť situačnú informovanosť a koordinované reakcie medzi Európskou úniou a tretími krajinami.
 • Ďalej podporovať vykonávanie príslušných európskych nariadení a medzinárodných dohôd s cieľom harmonizovať právne rámce na narušenie obchodu s drogami. Osobitná pozornosť by sa mala venovať zlepšovaniu rámcov na vydávanie a stíhanie páchateľov trestnej činnosti pôsobiacich v mimoeurópskych krajinách.
 • Posilniť verejno-súkromné partnerstvá s cieľom zabrániť zneužívaniu legálnych obchodných štruktúr a medzinárodných obchodných ciest. To zahŕňa prioritizáciu lepšej odolnosti proti trestnej činnosti v centrálnych logistických uzloch.

Investovanie do budovania kapacít

 • Navýšiť ľudské a finančné zdroje určené na operačnú a strategickú reakciu. Osobitná pozornosť by sa mala venovať budovaniu kapacít v kľúčových vstupných bodoch pre toky drog do Európy a zabezpečeniu súdržnosti a súladu so zavedenými najlepšími postupmi.
 • Posilniť investície do vývoja a implementácie inovatívnych technológií detekcie, monitorovania a analýzy.
 • Ďalej investovať do odbornej prípravy kľúčových pracovníkov a odborníkov tak v Európe, ako aj v kľúčových mimoeurópskych krajinách, s cieľom zvýšiť informovanosť a ďalej šíriť najlepšie postupy na predchádzanie trestnej činnosti.
 • Zlepšiť pomoc a podporu na budovanie kapacít pre tretie krajiny v súvislosti s kľúčovými trasami obchodovania s drogami do Európy so zameraním na presadzovanie práva, hraničnú kontrolu a programy protidrogovej liečby a znižovania škôd.

Posilnenie reakcií v oblasti politiky, verejného zdravia a bezpečnosti

 • Ďalej posilňovať tvorbu politiky založenej na dôkazoch s cieľom zmierniť negatívne vplyvy nelegálnych trhov s drogami na zdravie a bezpečnosť. Konkrétne sú potrebné politické prístupy a reakcie orientované na budúcnosť, založené na podrobných posúdeniach hrozieb s cieľom predvídať a aktívne zmierňovať vznikajúce hrozby.
 • Zlepšiť cielené úsilie v oblasti prevencie kriminality so zameraním na zraniteľné komunity.
 • Zvýšiť investície do cielenej a na dôkazoch založenej prevencie, liečby a opatrení na znižovanie škôd s cieľom zmierniť škodlivé dôsledky užívania drog.
 • Zlepšiť politické povedomie a reakcie na environmentálne riziká a škody spojené s výrobou drog, obchodovaním s drogami a ich používaním.

Smerom ku koherentnému prístupu

eu flags in front of mirror windows building

Legislatívny rámec EÚ je kľúčom k zabezpečeniu jednotného prístupu pre orgány presadzovania práva a justičné orgány v boji proti organizovanej trestnej činnosti. Tento legislatívny rámec poskytuje členským štátom účinné nástroje, ako je napríklad Európska multidisciplinárna platforma proti hrozbám trestnej činnosti (EMPACT), na narúšanie zločineckých subjektov v celom dodávateľskom reťazci nelegálnych drog. V budúcnosti je potrebné posilniť ďalšie integrované prístupy, ktoré riešia základné príčiny trhov s nelegálnymi drogami. Na tento účel by sa politiky a reakcie mali zamerať na riešenie sociálnych, hospodárskych a psychologických príčin trhov s nelegálnymi drogami. Pokračujúce vykonávanie všetkých relevantných opatrení podľa legislatívneho rámca EÚ spolu s rozvojom nových politík a reakcií na riešenie vznikajúcich hrozieb má veľký význam pre zabezpečenie súdržnosti v boji proti organizovanej trestnej činnosti.

Zdrojové údaje

Údaje použité na vytvorenie infografík a grafov na tejto stránke nájdete nižšie.

Tabuľka 1. Zmena v počte záchytov drog v Európskej únii za uplynulé desaťročie
Droga Zachytené množstvo Počet záchytov
Kokaín 416 - 3
Rastlinný kanabis 260 - 6
Metamfetamín 135 121
Heroín 126 - 40
Kanabisová živica 77 - 37
Amfetamín 42 - 18

O tejto stránke 

Odporúčaná citácia: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť a Europol (2024), Analýza trhu s drogami v EÚ: hlavné zistenia pre politiku a prax, https://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/analysis-key-insights-policy-and-practice_en

Identifikátory:

HTML: TD-05-23-510-SK-Q
ISBN: 978-92-9497-996-4
DOI: 10.2810/079983

Top