ELi uimastiturgude analüüs: peamised järeldused poliitika ja praktika jaoks

pildikogumik: kanep, kinnine peopesa öisel tänaval, kanepitaim, konteinerid sadamas sinise ülemaailmse võrgustiku taustal

Selle ressursi teave

Selle ressursi on välja töötanud EMCDDA ja Europol ning see on koostatud koos EMCDDA uimastite pakkumise näitajate võrdlusrühmaga. See tugineb üksikasjalikele järeldustele, mis on esitatud dokumendis „ELi uimastiturud: põhjalik analüüs“, mis on neljas põhjalik ülevaade ebaseaduslike uimastite turgudest ELis. See annab poliitikakujundajatele ja otsustajatele strateegilise ja kõrgetasemelise kokkuvõtte, et toetada poliitika ja meetmete väljatöötamist ja rakendamist Euroopas, tuginedes praeguse uimastiolukorra ja tekkivate ohtude põhjalikule mõistmisele. See on suunatud ka valdkonnas töötavatele praktikutele ning selle eesmärk on tõsta üldsuse teadlikkust nendest küsimustest.

Laadi alla aruande ingliskeelne PDF-fail  

Eessõna

Ylva Johansson, European Commissioner Migration and Home Affairs

Ebaseaduslike uimastite turg, mida kontrollivad kuritegelikud võrgustikud, on suur julgeolekuoht Euroopa Liidule. See ohustab rahvatervist ja avalikku julgeolekut, soodustades samal ajal äärmuslikku vägivalda ja korruptsiooni, õõnestades ühiskonna, demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid. ELi uimastiturgude üha suurem mitmekesisus ja keerukus tekitab ka uusi probleeme, mistõttu on vaja terviklikku Euroopa uimastihoiatussüsteemi, et parendada reageerimist ja ennetada olukorra eskaleerumist.

Üks uimastiturgudest tuleneva ohu kriitiline aspekt on peamise logistikataristu, eelkõige meresadamate ärakasutamine. Kuritegelikud võrgustikud imbuvad nendesse kaubandus- ja transpordikeskustesse, suunates läbi nende enneolematud uimastivood. Nende arengute majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed tekitavad kiiret lahendust vajavaid probleeme, suurendades julgeolekuohtu ja ebaseaduslike uimastite kättesaadavust Euroopas. Seetõttu peab Euroopa Liit tugevdama nende ja muude logistikakeskuste vastupanuvõimet, et vältida nende edasist ärakasutamist ebaseadusliku uimastikaubanduse eesmärgil.

Kriisi süvendab noorte värbamine uimastiturgudel tegutsevatesse kuritegelikesse võrgustikesse. Kuritegelikud organisatsioonid meelitavad või sunnivad haavatavaid noori osalema ohtlikes ja ebaseaduslikes tegevustes. See ohustab nende tulevikuvõimalusi ning põlistab kuritegevuse ja vägivalla tsüklit, rõhutades vajadust pöörata suurt tähelepanu ennetamisele.

Kuritegelike võrgustike tõkestamine on keeruline ülesanne, sest nad kohanevad pidevalt väliste mõjudega ja kasutavad üha enam spetsialiseerunud kuritegelike teenuste pakkujaid. Arvestades nende võrgustike ülemaailmsust, mida toetab tehnoloogia areng, koordineerivad nad oma ebaseaduslikku uimastikaubandust üha enam ka väljastpoolt ELi. See rõhutab rahvusvahelise koostöö olulist rolli kuritegelike tarnemarsruutide ja võrgustike tõkestamisel. Kuigi võtmeisikute vahistamine on endiselt oluline, on väga oluline suurendada õiguskaitse- ja õigusasutuste suutlikkust hävitada, eelkõige koostöös rahvusvaheliste partneritega, kuritegelikud võrgustikud tervikuna.

ELi uimastistrateegia ja selle tegevuskava ning julgeolekuliidu strateegia annavad ELile vahendid, et võidelda selle muutuva ohuolukorraga ja toetada liikmesriike kõigi ELi elanike julgeoleku edendamisel. Neid algatusi täiendab ELi tegevuskava võitluseks ebaseadusliku uimastikaubanduse ja organiseeritud kuritegevusega. Euroopa sadamate liidu edukas käivitamine 24. jaanuaril 2024 on oluline samm selle rakendamisel. Lisaks korraldas komisjon Schengeni temaatilise hindamise, mis keskendus uimastikaubandusele ja tuvastas parimad tavad politseikoostöö, välispiiride kaitse ja IT-süsteemide haldamise valdkonnas.

EMCDDA ja Europol on nendes püüdlustes kesksel kohal, toetades liikmesriike ja tehes koostööd kolmandate riikidega, et tugevdada Euroopa valmisolekut ja reageerimist ebaseaduslikele uimastivoogudele. Need kahe asutuse ühisest uimastiturgude analüüsist saadud strateegilised teadmised loovad tugeva raamistiku uimastiturgude mõistmiseks ja neile reageerimiseks ELi ja rahvusvahelisel tasandil.

Ylva Johansson
Euroopa Komisjoni rände ja siseasjade volinik

Sissejuhatus

Mitmetahulise uimastituru mõistmine üleilmastunud maailmas

Alexis Goosdeel, Director, EMCDDA

Ebaseaduslik uimastikaubandus on jätkuvalt ELi raske ja organiseeritud kuritegevuse domineeriv osa, arvestades sellega seotud kurjategijate arvu ja teenitud suurt kasumit. See turg on osa keerulisest ülemaailmsest kuritegelikust ettevõttest, kus piiriülene koostöö smugeldajate ja vahendajate kaudu loob sujuva ja võrgustunud keskkonna.

Üleilmastumine avaldab jätkuvalt suurt mõju, sest kurjategijad kasutavad ära omavahel ühendatud side-, kaubandus- ja transpordivõrkude pakutavaid võimalusi kriminaalkoostööks ja tarneahelate integreerimiseks. Need arengud on mõjutanud seoseid ebaseadusliku uimastikaubanduse ja muude ELi kuritegevusvaldkondade, näiteks tulirelvadega kauplemise vahel, sest uimastikaubanduse võrgustikud vajavad oma tegevuse hõlbustamiseks mitmesuguseid vahendeid ja suutlikkust.

Euroopa uimastiturul on ebaseaduslike uimastite kättesaadavus enneolematult suurenenud, mida tõendab uimastite suur puhtus ja stabiilsed hinnad jaemüügis, samuti uimastite ja tarvitajatoodete mitmekesistumine. Selline olukord on tingitud ka nõudluse ja kuritegelike uuenduste püsivast kõrgest tasemest, sest ebaseaduslike uimastite turud on muutunud ootamatute ülemaailmsete sündmuste korral väga vastupidavaks ja kohanemisvõimeliseks.

ELi uimastiturul on ulatuslik mõju meie ühiskonnale, mis ilmneb uimastitega seotud surmajuhtumitest ja ravi vajavate inimeste arvust. Samuti hoogustab see organiseeritud kuritegevuse laienemist, korruptsiooni suurenemist ja haavatavate isikute ärakasutamist. Suur osa raske ja organiseeritud kuritegevusega seotud vägivallast Euroopas on seotud uimastikaubandusega. Samal ajal kahjustab ebaseaduslike uimastite tootmine keskkonda ning seaduslike ettevõtete ärakasutamine kahjustab majandust ja õigusriiki.

Catherine De Bolle, Executive Director, Europol

Pidevalt arenev ja mitmetahuline uimastiturg nõuab mitmekülgset lähenemist, mis hõlmab õiguskaitse, rahvatervise, hariduse ja rahvusvahelise koostöö valdkondi. Turgude ja kuritegelike rühmituste ülemaailmse seotuse tunnistamine on otsustava tähtsusega, et töötada välja tõhusad meetmed praeguste ja tulevaste ohtude käsitlemiseks, sest mujal maailmas toimuvad arengud mõjutavad jätkuvalt ELi uimastiturge.

Need keerulised asjaolud rõhutavad vajadust jõuliste vastumeetmete järele, nagu märgitakse uues ELi tegevuskavas võitluseks ebaseadusliku uimastikaubanduse ja organiseeritud kuritegevusega. Prioriteetsed valdkonnad on pakkumise vähendamine suure riskiga kuritegelike võrgustike ning peamiste vahendajate ja smugeldajate, näiteks rahapesuga tegelejate, kellest nad sõltuvad, tegevuse häirimise kaudu, parandades samal ajal juurdepääsu kahju vähendamise, ravi ja rehabilitatsiooni tõenduspõhistele meetmetele. Lõppkokkuvõttes tuleb tugevdada sotsiaalset vastupanuvõimet ELis ja tegeleda nende sotsiaal-majanduslike lähteteguritega, mis mõjutavad kahjusid ja panevad liikuma ebaseaduslike uimastite turu.

Alexis Goosdeel
EMCDDA direktor

Catherine De Bolle
Europoli tegevdirektor

Praegune olukord ja peamised ohud

hand of business woman working on a tactile screen

Selles osas esitatakse ELi uimastiturgude praeguse analüüsi põhiteave, mis hõlmab turudünaamikat, geopoliitilisi tegureid, kuritegevust ja sotsiaal-majanduslikke tagajärgi. Viimased andmed ja analüüsid näitavad, et ELi uimastiturg on suur, keeruline ja areneb pidevalt (joonis 1).

ELi uimastiturg: suur finantsmõju

2021. aasta andmete põhjal on ELi uimastituru hinnanguline jaemüügiväärtus vähemalt 31 miljardit eurot. See on organiseeritud kuritegevuse üks peamisi sissetulekuallikaid. Selle turu üks põhijooni on eri ebaseaduslike uimastite omavaheline seotus, sest kuritegelikud võrgustikud ja peamised vahendajad ning smugeldajad osalevad sageli mitme uimastiga seotud kuritegevuses. Suur ELi uimastiturg on tihedalt seotud ka muude kuritegevuse valdkondadega, nagu tulirelvakaubandus ja rahapesu, ning sellel on neile suur mõju.

Joonis 1. ELi uimastiturgude ökosüsteem

Joonis 1. ELi uimastiturgude ökosüsteem

Suur kättesaadavus ja toodete mitmekesistamine: suurenevad riskid tarvitajatele

Euroopas tarvitatavate peamiste uimastite kättesaadavus on endiselt suur, seda kinnitavad suured ja mõnel juhul suurenevad kogused, mida ELis jätkuvalt konfiskeeritakse (joonis 2). Lisaks sellele iseloomustab ebaseaduslike uimastite turgu tarvitajatoodete mitmekesistumine ja suurema valiku uimastite, sh uute, sageli suure tugevuse või puhtusega psühhoaktiivsete ainete laialdane kättesaadavus. Sellise mitmekesistumisega kaasnevate avastamise ja seirega seotud probleemide lahendamiseks võib olla vaja erivarustust. Tugevatoimeliste opioidide, eelkõige bensimidasoolide (nitatseenid) hiljutine esilekerkimine on eriti keerukas oht rahvatervisele, sest neil on suurem eluohtliku mürgistuse risk. Uute tarvitamisharjumuste võimalik tekkimine Euroopas on samuti suur oht, mis tuleneb odavate ja väga tugevate või puhaste uimastite kättesaadavusest. Eriti kehtib see kokaiini kohta, mille kättesaadavus on olnud enneolematult suur.

Ebaseadusliku uimastikaubanduse suurem tõhusus: suurem surve Euroopa logistikakeskusele

Tõhususe suurendamisele aitab oluliselt kaasa suundumus suuremate üksikute uimastisaadetiste mereveoks, kasutades ülemaailmsete logistikakeskuste kaudu liikuvaid konteinereid. Selle tulemusena on viimase kümne aasta jooksul ELis konfiskeeritud uimastite kogus oluliselt suurenenud, samal ajal kui konfiskeerimiste arv enamiku uimastiliikide puhul on vähenenud (joonis 2). Konfiskeerimiste arvu vähenemist selgitab osaliselt, et mõnes liikmesriigis keskendutakse vähem uimastite omamise ja tarvitamise kuritegudele ja vähendatakse nende järelevalve prioriteetsust.

Joonis 2. Uimastite konfiskeerimise protsentuaalne muutus ELis viimase kümne aasta jooksul
 

Selle graafiku lähteandmed on sellel lehel olevas lähtetabelis.

Euroopas on keskne roll uimastite tootmisel ja nendega kauplemisel

Kanepi ja sünteetiliste uimastite, näiteks amfetamiini, metamfetamiini, MDMA ja katinoonide tööstuslik tootmine toimub ELis nii sise- kui ka rahvusvaheliste turgude jaoks. Sünteetiliste uimastite tootmise ulatus ja keerukus Euroopas on tingitud meetodite ja seadmete uuenduslikkusest ning vajalike peamiste kemikaalide kättesaadavusest. Suuremahuline kokaiini töötlemine toimub nüüd ka ELis. Euroopa on tõenäoliselt ka oluline transiiditsoon ülemaailmsete uimastivoogude jaoks, eelkõige Ladina-Ameerikast pärit kokaiini ja vähem kaptagoonitablettide kujul amfetamiini vooks Süüriast ja Liibanoni.

Kuritegevuse kohanemisvõime: suur väljakutse õiguskaitseorganitele

ELi uimastiturul tegutsevad mitmesugused kuritegelikud võrgustikud. Need võrgustikud näitavad suurt kohanemisvõimet, kasutades ära tehnoloogia arengut ja laiemaid ühiskonnamuutusi, seaduslikke äristruktuure ning traditsioonilise ja digimajanduse võimalusi. Kurjategijad tuginevad sageli muudele võrgustikele või vahendajatele, et hõlbustada oma ebaseaduslikku tegevust. See annab neile ka paindlikkuse allikate ja toodete, ebaseadusliku uimastikaubanduse marsruutide ja varjamismeetodite mitmekesistamiseks, suurendades nende tõhusust ja kohanemisvõimet, et minimeerida riske ja maksimeerida kasumit.

Uimastiturud: vastupanuvõime suurtele välismõjudele

istock photo of containers in a port

ELi uimastiturg on näidanud suurt vastupanuvõimet ülemaailmsetele kriisidele, ebastabiilsusele ning olulistele poliitilistele ja majanduslikele muutustele. Hiljutised näited sellistest mõjudest on COVID-19 pandeemia, Venemaa agressioon Ukrainas ja Talibani võimuletulek Afganistanis. Nendele mõjudele reageerides on kuritegelikud võrgustikud kohanenud, muutnud ebaseadusliku uimastikaubanduse marsruute ja mitmekesistanud oma meetodeid. Samal ajal on need arengud mõjutanud ka uute turgude tekkimist ja mõnel juhul näib olevat muutnud tarvitajate eelistusi.

Seaduslike ja ebaseaduslike turgude koostoime: keerukuse kihi lisamine

Ebaseaduslike uimastite turud ja tavamajandus põimuvad mitmel olulisel moel. Näiteks kasutavad kurjategijad ära kaubandusliku transpordi taristut uimastikaubanduseks ja kasutavad õigusaktide lünki, et saada juurdepääs kemikaalidele ebaseaduslike uimastite tootmiseks. Need kohtumiskohad on näha ka kanepi- ja opioiditurgudel, kus mõningaid meditsiinilistel või tööstuslikel eesmärkidel seaduslikult kättesaadavaid tooteid võidakse ümber suunata. Näiteks võib seaduslikku tööstuslikku kanepikasvatust ja kannabidioolitootmist kasutada heakskiitmata kanepitoodete tootmiseks.

Äärmuslik vägivald: koormus kohalikele kogukondadele ja ühiskonnale

Mõnes ELi liikmesriigis on enneolematult suur uimastituruga seotud vägivald, mis on sageli seotud kokaiini- ja kanepituruga. See näib olevat koondunud jaotuskeskustesse ja konkurentsivõimelistele jaemüügiturgudele. Selline vägivald hõlmab tapmisi, piinamisi, inimröövi ja hirmutamist ning toimub sageli kuritegelike võrgustike vahel, kuigi ohvriks langevad ka süütud inimesed. Sellel on raske mõju ühiskonnale tervikuna, suurendades arusaama avalikust ebakindlusest.

blurred image of two people talking

Korruptsioon: ebaseadusliku uimastikaubanduse hõlbustamine ja õigusriigi põhimõtte õõnestamine

Kuritegelikud võrgustikud tuginevad korruptsioonile uimastituru kõigil tasanditel, et hõlbustada oma tegevust ja leevendada riske, sealhulgas kriminaalõigussüsteemist tulenevaid riske. Uimastitega seotud korruptsiooni sihtmärk on ka isikud, kellel on juurdepääs kesksele taristule, näiteks logistikakeskustes, ning kes töötavad õigus- ja finantssektoris. Korruptsioon, mis on sageli seotud vägivallaga, õõnestab ühiskonna aluseid ja juhtimist, tekitades süsteemseid haavatavusi ja mõnikord sunnib inimesi osalema kuritegevuses.

Tehnoloogia ja innovatsioon: uimastiturgude peamised tõukejõud

Innovatsioon ebaseaduslike uimastite tootmises suurendab toodangut, uimastite tugevust või puhtust ja tarvitajatoodete valikut. Kuritegelikud võrgustikud võtavad jätkuvalt kasutusele uudseid kemikaale sünteetiliste uimastite tootmiseks, mis tekitab õiguskaitseasutustele keerukaid probleeme. Innovatsioon uimastite keemilisel varjamisel raskendab samuti oluliselt avastamist ja keelustamist. Samal ajal võimendavad kuritegelikud võrgustikud digitaalseid edusamme ja tehnoloogilisi võimalusi, et varjata ebaseaduslikku suhtlust, parendada uimastite levitamise mudeleid ja vähendada riske. Selle näide on sotsiaalmeedia ja kiirsõnumirakenduste kasutamise hiljutine kasv uimastite jaemüügis, mis suurendab paljude ainete kättesaadavust.

Peamised arengud uimastite kaupa

suurendusklaas

Kanep

Euroopa uimastiturgude aruanne: kanep. Foto kanepist mustal taustal

Kanep on ELis kõige sagedamini kasutatav ebaseaduslik uimasti: hinnanguliselt 22,6 miljonit täiskasvanut on seda viimase aasta jooksul tarvitanud ning see on endiselt suurim uimastiturg ELis.

2021. aastal jõudis kanepi konfiskeerimine ELis rekordtasemele: konfiskeeriti 256 tonni kanepiürti ja 816 tonni vaiku. Ebaseaduslikul kanepiturul tegutsevad kuritegelikud võrgustikud on mitmekesised ja kohanemisvõimelised, kauplevad sageli mitme uimastiliigiga ning on seotud vägivalla, korruptsiooni ja seaduslike äristruktuuride väärkasutamisega. Suur osa kurjategijatevahelisest vägivallast on viimastel aastatel olnud seotud kanepituruga, osaliselt turu mitmekesisuse ja kasumlikkuse tõttu.

Näib, et enamik ELis tarvitatavat kanepiürti toodetakse siin, eriti Hispaanias, kus on hävitatud suuremahulised kanepikasvatusalad. Ka Lääne-Balkani piirkonnal on roll kanepiürdiga varustamisel, samas kui Maroko on endiselt suurim kanepivaiguga varustaja. Siiski on märke vaigutootmise suurenemisest ELis, ja kuigi see kogus on tõenäoliselt väike võrreldes Maroko omaga, on see siiski kasvav oht. Kanepi tootmisel on energia ja vee kasutamise ning keemilise reostuse tõttu oluline keskkonnamõju.

Kanepi – nii kanepiürdi kui ka -vaigu – tugevus on viimasel kümnendil suurenenud ning on täheldatud tarvitajatoodete suuremat mitmekesisust. Need on näiteks õlid, ekstraktid, söödavad tooted ja veipimistooted, mida tuuakse salakaubana Põhja-Ameerikast ja toodetakse Euroopas. Tarvitajatoodetes leidub endiselt nii sünteetilisi kui ka poolsünteetilisi kannabinoide.

Kanepipoliitika arutelu nii maailmas kui ka ELis on aidanud luua keeruka ja pidevalt areneva õigusliku ja regulatiivse konteksti. See on toonud kaasa suure riikliku ja mõnikord kohaliku heterogeensuse, mis võib tekitada täiendavaid probleeme õiguskaitse- ja kriminaalõigussüsteemidele.

Lisateave ELi uimastituru kohta: Kanep  

Kokaiin

Euroopa uimastiturgude aruanne: kokaiin. Kokaiini foto mustal taustal

Kokaiin on ELis kasutussageduselt teine ebaseaduslik uimasti ja saadud tulu poolest suuruselt teine ebaseaduslike uimastite turg. Kokaiini tarvitajaturg on tõusuteel, mida võib mõjutada odava ja suure puhtusega kokaiini enneolematu kättesaadavus. Samuti on märke sellest, et Euroopa roll ülemaailmses kokaiinikaubanduses võib muutuda. Seda võib täheldada ELi kasvavas kasutamises muudesse piirkondadesse suunduvate kokaiinisaadetiste transiidipunktina ja kasvavas suundumuses, et kokaiini tootmise teatud etapid toimuvad ELis.

Tõendid näitavad, et Ladina-Ameerika ja Euroopa kuritegelikud võrgustikud teevad koostööd kokaiini tootmisel ELis. See hõlmab suurte koguste kokapasta ja kokaiinibaasi (harva avastatavat) salakaubavedu Euroopasse, kus neid töödeldakse edasi kokaiinvesinikkloriidiks. Kokaiinibaasi importimine ELi suurendab ka ohtu, et uued suitsetatavad kokaiinitooted (nt crack-kokaiin) saavutavad Euroopa tarvitajaturgudel suurema tähtsuse.

Alates 2017. aastast on ELis igal aastal konfiskeeritud rekordkoguseid kokaiini, millest 2021. aastal konfiskeerisid liikmesriigid 303 tonni. Kõige rohkem konfiskeerimisi on Belgias, Hispaanias ja Madalmaades, mis näitab nende tähtsust kokaiini sisenemiskohtadena. Esialgsed andmed näitavad, et konfiskeerimiste arv suurenes 2022. aastal veelgi, sh peamistes sisenemiskohtades, näiteks Antwerpenis.

Suurtes kogustes kokaiini kaubandus toimub Euroopa meresadamate kaudu merekonteinerites. See on põhjustanud kokaiini enneolematu kättesaadavuse ELis. Kokaiini salakaubaveo peamised soodustajad on korruptsioon ja sadamatöötajate hirmutamine, kuigi selle turuga seotud korruptsioon laieneb ka muudesse ühiskonnasektoritesse.

ELis domineerivad kokaiinikaubanduses suure riskiga kuritegelikud võrgustikud, mis teenivad suurt kasumit. Nagu ka muude uimastite korral, võimaldavad neid võrke smugeldajad ja vahendajad sujuvas ja omavahel seotud keskkonnas. Kokaiinituruga seotud tõsine vägivald näib suurenevat peamistes sisenemiskohtades, kuigi see mõjutab kogu ühiskonda.

Lisateave ELi uimastituru kohta: Kokaiin  

Heroiin ja muud opioidid

Euroopa uimastiturgude aruanne: heroiin. Mooni foto mustal taustal

Heroiin on jätkuvalt kõige sagedamini tarvitatav ebaseaduslik opioid ning oluline tegur ebaseadusliku uimastitarvitamise tekitatavas kahjus ELis. Euroopa opioidiprobleemi maastik areneb ja muutub keerukamaks ja seda mõjutavad ülemaailmsed arengud, mis mõjutab valmisolekut ja reageerimist.

Tuleb märkida, et poliitilised muutused Afganistanis, mis on Euroopas tarvitatava heroiini peamine allikas, häirivad eeldatavasti seda turgu. Näib, et Talibani aprillis 2022 väljakuulutatud uimastikeeld on jõustunud, sest kättesaadavate andmete kohaselt on unimaguna kasvatamine ja heroiini tootmine 2023. aastal oluliselt vähenenud. See võib põhjustada heroiini kättesaadavuse vähenemist ELis, mis võib viia turulünkade täitmiseni muude uimastitega, sh tugevatoimeliste sünteetiliste opioididega, mis kahjustavad tugevalt rahvatervist ja avalikku julgeolekut.

Heroiini salakaubavedu ELi sõltub üha enam meremarsruutidest ning eelkõige Türgist lähtuva ülemaailmse konteineriliikluse ja parvlaevade kasutamisest. Need meetodid võimaldavad üksikutes saadetises smugeldada suurtes kogustes heroiini, sest ümberlaadimispunktide kasutamine varjab kahtlaste saadetiste päritolu ja olemust.

Türgi kuritegelikud võrgustikud domineerivad jätkuvalt heroiini hulgimüügis Euroopa turule, kuigi ka teised võrgustikud, näiteks Lääne-Balkani piirkonnaga seotud võrgustikud, tegelevad aktiivselt heroiinikaubandusega. Need võrgustikud teevad koostööd peamise tootmispiirkonna tarnijate ja ELi peamiste jaotuskeskuste partneritega, keda toetab seaduslikult asutatud, omandatud või sisseimbunud ettevõtete ärakasutamine ebaseadusliku uimastikaubanduse marsruutidel. EList pärit heroiini tootmiseks vajaliku peamise kemikaali atseetanhüdriidi salakaubavedu jätkub ka Balkani vastassuuna marsruudil Türgi kaudu. Ebaseadusliku heroiinikaubanduse ilmne hiljutine vähenemine Balkani marsruudil võib siiski kaasa tuua muutusi tulevikus.

Lisateave ELi uimastituru kohta: Heroiin ja muud opioidid  

Amfetamiin

Euroopa uimastiturgude aruanne: amfetamiin. Amfetamiinide foto musta taustal

Maailma mastaabis on ELis suur amfetamiiniturg, kus 2021. aastal tarvitati ligikaudu 90 tonni amfetamiini. See on suhteliselt odav stimuleeriv aine, millel on suur stabiilne turg ELis. Kuigi amfetamiini hind ja puhtus on üldiselt väike, leidub suure puhtusega ja odavat amfetamiini Belgias ja Madalmaades, mis on peamised tootmiskeskused. Mõningane amfetamiini tootmine toimub ka Poolas ja Saksamaal ning aeg-ajalt ka mujal.

Kuritegelikud võrgustikud kohandavad ja täiustavad pidevalt amfetamiini tootmise meetodeid. Oluline osa on selles lähteainete ja oluliste kemikaalide tarnimine, kuigi sellega seotud kuritegelik taristu jääb suures osas luurelüngaks. Peamine amfetamiini tootmismeetod kasutab lähteainena BMK-d, mida saadakse peamiselt eellähteainetest. Tulevikus võivad siiski esile kerkida ka muud meetodid, mis võivad vältida tuginemist BMK-le. Amfetamiini tootmise keskkonnamõju on suur, sest tekib palju kemikaalijäätmeid.

ELis toimub ebaseaduslik amfetamiinikaubandus peamiselt maismaa kaudu ja mõnikord koos muude uimastitega. Väiksemate koguste salakaubandus toimub posti- ja pakiteenuste kaudu, mis on sageli seotud internetikaubandusega. Amfetamiiniõli salakaubavedu Madalmaadest ja Belgiast muudesse ELi riikidesse, kus seda töödeldakse edasi tarvitatavaks amfetamiinsulfaadiks, on oluline osa ELi ebaseaduslikust amfetamiinikaubandusest ja see on aastate jooksul kasvanud.

Amfetamiini sisaldavate kaptagoonitablettide suured saadetised saadetakse salakaubana ka ELi sadamate kaudu Süüria ja Liibanoni tootmiskeskustest Araabia poolsaarele, mis on peamine ülemaailmne tarbijaturg. Siiski toodetakse kaptagooni teatud koguses ka ELis, peamiselt Madalmaades, ja seda eksporditakse suurtele tarbijaturgudele. Selline tootmine näib olevat oportunistlik ja põhineb konkreetsetel taotlustel või nõudlusel.

Lisateave ELi uimastituru kohta: Amfetamiin  

Metamfetamiin

Euroopa uimastiturgude aruanne: metamfetamiin. Metamfetamiini foto mustal taustal

ELi metamfetamiiniturg on ülemaailmses mastaabis küll suhteliselt väike, kuid võib kasvada. Metamfetamiini keskmine puhtus on viimase kümne aasta jooksul suurenenud, eelkõige alates 2019. aastast, mil hakkas rohkem levima suuremahuline Euroopa kristallmetamfetamiini tootmine. Samal ajavahemikul on hinnad veidi langenud. Kuigi suuremahuline tootmine ja salakaubavedu ELis näib olevat peamiselt ekspordiks, on risk, et vähemalt osa sellest levib ELi tarvitajaturgudele, mis suurendab metamfetamiini, sh suitsetatava kristallmetamfetamiini leviku võimalust laiemasse tarvitajaskonda.

Tööstuslik metamfetamiini tootmine toimub Madalmaades ja vähem Belgias. Euroopa metamfetamiini tootmise uuendused on suurendanud tõhusust ja tootlikkust. Nagu ka muude sünteetiliste uimastite korral, on lähteainete kättesaadavuse piiramisel endiselt probleeme, sest kuritegelikud võrgustikud kohanevad õigusaktidega. Metamfetamiini tootmisega ELis kaasnevad suured tervise-, ohutus- ja keskkonnariskid, näiteks kemikaalijäätmete tõttu.

Metamfetamiini suuremahuline tootmine ELis oli tingitud Euroopa sünteetiliste uimastite tootjate ja Mehhiko kuritegelike võrgustike koostööst. Eelkõige Madalmaade ja Mehhiko teadmiste vahetus on viinud keerukamate ja suuremate metamfetamiini tootmisrajatiste rajamiseni. Kuigi suuremahuline tootmine jätkub, puuduvad laborites sageli Mehhiko tootjad, sest Euroopa tootjad on tehnikad ära õppinud. See koostöö on siiski loonud olulise pretsedendi, mis võib oluliselt ohustada rahvatervist ja ohutust, sest teadaolevalt toodavad Mehhiko kuritegelikud võrgustikud USA turu jaoks ebaseaduslikku fentanüüli.

Metamfetamiini konfiskeerimiste arv ELis on viimastel aastatel oluliselt suurenenud, seda nii sisetootmise kui ka ebaseadusliku uimastikaubanduse tõttu kolmandatest riikidest, näiteks Iraanist, Mehhikost ja Nigeeriast. Metamfetamiini tootmine Afganistanis on oht ka väljakujunenud heroiinimarsruutide kaudu toimuva võimaliku ebaseadusliku uimastikaubanduse tõttu ELi. Türgis täheldatud konfiskeerimiste arvu suurenemine võib olla sellise arengu märgiks.

Lisateave ELi uimastituru kohta: Metamfetamiin  

MDMA

Euroopa uimastiturgude aruanne: MDMA. MDMA tablettide foto mustal taustal

MDMA on ELis endiselt populaarne uimasti, mida üldiselt seostatakse episoodilise tarvitamisega ööelus ja meelelahutusena. Kuigi praegused andmed viitavad, et üldine olukord seoses MDMA tarvitamisega on suhteliselt stabiilne, on riiklikul tasandil suuri erinevusi.

Euroopa on suur MDMA tootja, mille tarvitajate siseturgu varustavad Euroopa tootjad. Sarnaselt muude sünteetiliste uimastite tootmisega Euroopas on MDMA tootmine suures osas koondunud Madalmaasesse või selle ümbrusesse. Euroopas toodetud MDMA suuri koguseid eksporditakse ka ELi-välistele turgudele, sealhulgas Austraaliasse ja Ameerikasse.

Nagu muude sünteetiliste uimastite korral, kohandavad MDMA tootjad sageli kemikaalide ja lähteainete kasutamist, et vältida kontrolle. Teine areng on MDMA tootmisrajatistes toimunud õnnetuste, sh tulekahjude ja plahvatuste ilmne suurenemine, mis võib olla tingitud ebapiisava varustuse kasutamisest ja kogemusteta tootjate kaasamisest. Sarnaselt muude sünteetiliste uimastitega põhjustab MDMA tootmine ka olulist keskkonnakahju tekkivate kemikaalijäätmete koguse tõttu.

Jaemüügiturul kättesaadavate MDMA-tablettide ja -pulbrite üldine tugevus on varasemate standardite kohaselt endiselt suur, kuigi mõnes olulises riigis näib olevat langustrend. Siiski on eriti murettekitav suure annusega MDMA tablettide jätkuv kättesaadavus. Teine oht on hiljuti tekkinud uudsed MDMA-tarvitajatooted, näiteks söödavad ja vedelikuna, mis võivad püüda uusi tarvitajarühmi.

MDMA segamine muude kahjulike ainetega on samuti jätkuvalt probleem, millel võivad olla rasked tagajärjed rahvatervisele. Kuigi seguained MDMA tablettides ja pulbrites on tavalised, on teatatud segamisest uute psühhoaktiivsete ainetega, eelkõige katinoonidega. Samuti ilmneb, et Euroopa turule on ilmumas roosa kokaiin ehk „tucibi“, mis on MDMA ja ketamiini, kokaiini või 2C-B segu, millest teatati esimest korda Ladina-Ameerika riikides. Kokkuvõttes näitavad need arengud, et Euroopa MDMA turg on dünaamiline ja paindlik.

Uued psühhoaktiivsed ained:

Euroopa uimastiturgude aruanne: uued psühhoaktiivsed ained. Uute psühhoaktiivsete ainete foto mustal taustal

Uute psühhoaktiivsete ainete kaubandus kujutab endast olulist ja dünaamilist väljakutset ELi uimastiturule, sest need ained muutuvad pidevalt, et vältida õiguslikke piiranguid. 2022. aastal konfiskeeriti Euroopas rekordilised 30,6 tonni uusi psühhoaktiivseid aineid suhteliselt väikese arvu suurte konfiskeerimiste tõttu.

Euroopas esmakordselt ilmuvate uute psühhoaktiivsete ainete üldine arv on viimastel aastatel vähenenud, kuid turg on endiselt dünaamiline, sest ELi varajase hoiatamise süsteemi kaudu avastatakse ja jälgitakse igal aastal sadu aineid. Riiklike uimastikontrolli õigusaktide erinevuste ärakasutamine võimaldab mõnedel uutel psühhoaktiivsetel ainetel pärast pikemat puudumist uuesti esile kerkida.

Digipöördel on olnud suur roll uute psühhoaktiivsete ainete müügi ja levitamise hõlbustamisel. Nende ainete kättesaadavus Internetis tekitab regulatiivseid probleeme, mis rõhutab vajadust tõhusate meetmete järele, et seirata ja kontrollida veebimüüki.

Uued psühhoaktiivsed ained saadetakse ELi peamiselt väljastpoolt Euroopat. Kuigi Hiina on jätkuvalt peamine tarnija, näib, et teatud sünteetiliste ainete (nagu katinoonid, kannabinoidid ja opioidid) piiramismeetmed on viinud osa uute psühhoaktiivsete ainete tootmisest Indiasse, mis on tõenäoliselt vähese riigisisese kontrolli tõttu muutunud üheks peamiseks allikaks.

Euroopas on täheldatud ka teatud sünteetilise katinooni tootmist, eelkõige pakendamata kogustes 3-CMC ja 4-CMC tootmist. Muude ainete tootmise võimalus on endiselt ohus, eriti sest praegu kontrollitakse vaid väheseid uute psühhoaktiivsete ainete lähteaineid.

Euroopa suuremahulised katinoonide konfiskeerimised, mis hõlmavad pakendamata importi Indiast, toimuvad peamiselt Hispaanias ja Madalmaades, kust toimunuks ilmselge levitamine kogu Euroopasse. Üha enam tarnitakse ELi ka pakendamata pulbri kujul psühhoaktiivseid farmatseutilisi koostisosi, mille korral kahtlustatakse, et need pärinevad väljaspool Euroopat asuvatelt keemia- ja farmaatsiaettevõtetelt.

Alates 2022. aastast müüakse Euroopas avalikult poolsünteetilisi kannabinoide kui kanepi ja delta-9-THC seaduslikke aseaineid. Neid toodetakse looduslikult esinevatest kannabinoididest, nt kannabidioolist, mida eraldatakse väikese THC-sisaldusega kanepist. Pakendamata kogused on imporditud USAst, kuid neid toodetakse ka Euroopas. Neid müüakse veipide, söödavate toodete ja muude keerukate toodetena, mis võivad olla noortele atraktiivsed.

On märke, et uued sünteetilised opioidid, nt nitatseenid, on Euroopa osades piirkondades kättesaadavamad. Samuti võib suureneda väljakujunenud opioidide väärmüük või segamine nende tugevate ainetega. See suurendab üleannustamise riski ja võib põhjustada haiguspuhanguid. Need muutused on tõenäoliselt tingitud pakkumisega seotud teguritest, sh võimalikest heroiinipakkumise häiretest.

Hiljuti on Euroopas teatatud uute opioidide segudest bensodiasepiinidega („benso-dope“) või loomse rahusti ksülasiiniga („tranq-dope“). Esmalt Põhja-Ameerikas täheldatud segud on seotud suurenenud kahjudega, sh üleannustamise riskiga.

Uute psühhoaktiivsete ainetega seotud kahjud on jätkuvalt suur probleem, eelkõige seoses akuutsete mürgistustega. Tõhusate kahjuvähendusmeetmete võtmine on endiselt keeruline ülesanne, arvestades nende ainete mitmekesist ja pidevalt arenevat olemust ning asjaolu, et tarvitajad ei pruugi olla teadlikud konkreetsetest uutest psühhoaktiivsetest ainetest, mida nad kasutavad, sest neid võidakse vääralt müüa muude uimastitena või kasutada seguainetena.

Meetmed praeguste ohtudega tegelemiseks ja valmisoleku suurendamiseks

A hand holding a light bulb in form of a human head

ELi uimastiturust tulenevate mitmete ohtude seire ja neile reageerimine nõuab multidistsiplinaarset, paindlikku ja tulevikku suunatud lähenemist – kahjude leevendamist ja positiivsete muutuste võimaluste kasutamist. Selles osas kirjeldatakse peamisi valdkondi, millega tuleb tegeleda, et tõhusalt reageerida ELi uimastiturgudest tulenevatele praegustele ja tulevastele ohtudele.

Luureolukorra parandamine: avastada, seirata ja analüüsida

 • Tugevdada ELi uimastituru, sh lähteainete, ebaseaduslike uimastite ja uute psühhoaktiivsete ainete süstemaatilist seiret ja analüüsi, kasutades selleks veelgi enam arenenud meetodeid ja tehnoloogiaid, nt tehisintellekti ja satelliidipiltide analüüsi.
 • Tõhustada rahvatervisele suure negatiivse mõjuga eriti kahjulike ainete (nt sünteetilised opioidid ja uued psühhoaktiivsed ained) avastamist ja seiret.
 • Tugevdada veelgi ohtude hindamist uimastite kogu tarneahelas, keskendudes muu hulgas sellele, kuidas Euroopa-välised arengud võivad mõjutada ELi uimastiturgu.
 • Parendada uimastituruga seotud vägivalla seiret ja analüüsi, kasutades võrreldavaid näitajaid ja vahendeid, et arendada põhjalikumat arusaamist selle põhjustest. Seoses sellega seada prioriteediks kõige suurema ohuga kuritegelike võrgustike kaardistamine.
 • Tõhustada uimastitega kauplemise ja levitamise veebiplatvormide kasutamise seiret ja analüüsi. Erilist tähelepanu tuleks pöörata pinnaveebi ja sotsiaalmeedia platvormide arengule, eelkõige seoses nende kasutamisega noorte poolt.
 • Töötada välja uued raamistikud, et analüüsida seadusandlike muutuste võimalikku mõju ebaseaduslike uimastite turgudele. See nõuab paremat arusaamist uimastituru suurusest ja selle võimalikust mõjust juhtimisele.

Tõhustada reageerimist, et vähendada tarneid ja suurendada julgeolekut

 • Tugevdada operatiivset reageerimist kuritegelike võrgustike vastu, eelkõige suure riskiga kuritegelike võrgustike ja väärtuslike sihtmärkide vastu. Viimane hõlmab vahendajaid ja smugeldajaid, kes võimaldavad ebaseaduslikku tegevust, näiteks rahapesuvõrgustikke.
 • Veelgi prioriseerida operatiivtegevusi, mis hävitavad terveid kuritegelikke võrgustikke ja nende liitlasi.
 • Kasutada täiel määral asjakohaseid Euroopa operatiivtegevuse koordineerimise ja rahvusvahelise koostöö vahendeid, eelkõige operatiivtöökondi ja ühiseid uurimisrühmasid.
 • Tõhustada meetmeid uimastite tootmisel kasutatavate lähteainete ja oluliste kemikaalide salakaubaveo ja kõrvalesuunamise vastu. On vaja tõhustatud strateegiaid, et takistada kuritegelikke võrgustikke, et need ei kasutaks ära praeguste kontrollimeetmete nõrkusi, ja et vähendada lähteainete pakkumist.
 • Tugevdada haldustõkkeid, et takistada kurjategijaid, et need ei kasutaks ära seaduslünki ja seaduslikku majandustegevust. See peaks hõlmama tõhustatud ja sihipäraseid meetmeid korruptsiooni vastu võitlemiseks, et takistada kurjategijaid, et need ei saaks õõnestada õigusriigi põhimõtteid.
 • Suurendada Euroopa meresadamate, posti- ja pakikeskuste tõkestamissuutlikkust. See peaks hõlmama täiustatud seiretehnoloogiate ja -vahendite rakendamist.
 • Tugevdada ja veelgi prioriseerida kuritegevuse ennetamise poliitikat, mis on suunatud noortele, kellel on kuritegelike võrgustike poolt ärakasutamise ja värbamise risk. Samuti tuleks tõhustada ennetus- ja teadlikkuse tõstmise programme, mis on suunatud noorte riskikäitumisele internetis.

Tugevdada rahvusvahelist koostööd

 • network on world map on blue background
  Tugevdada koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide ja kolmandate riikidega, et võidelda kuritegelike võrgustikega ebaseaduslike uimastite kogu tarneahela ulatuses. Erilist tähelepanu tuleb pöörata koostöö parendamisele peamistes ELi suunduvate uimastivoogude keskustes.
 • Edendada andmete ja luureteabe vahetamist ebaseadusliku uimastikaubanduse võrgustike, marsruutide ja suundumuste kohta, et suurendada olukorrateadlikkust ja kooskõlastatud reageerimist ELi ja kolmandate riikide vahel.
 • Toetada veelgi asjakohaste Euroopa määruste ja rahvusvaheliste lepingute rakendamist, et ühtlustada õigusraamistikke uimastikaubanduse takistamiseks. Erilist tähelepanu tuleb pöörata välistes riikides tegutsevate kurjategijate väljaandmise ja nende vastutusele võtmise raamistike parendamisele.
 • Tugevdada avaliku ja erasektori partnerlusi, et vältida seaduslike äristruktuuride ja rahvusvaheliste kaubandusmarsruutide ärakasutamist. See hõlmab ka kuritegevusvastase vastupanuvõime parendamist peamistes logistikakeskustes.

Investeerida suutlikkuse suurendamisse

 • Suurendada operatiivsele ja strateegilisele reageerimisele pühendatud inim- ja finantsressursse. Erilist tähelepanu tuleb pöörata suutlikkuse suurendamisele uimastite Euroopasse liikumise peamistes piiripunktides ning sidususe ja kooskõla tagamisele väljakujunenud parimate tavadega.
 • Suurendada investeeringuid uuenduslike avastamis-, seire- ja analüüsitehnoloogiate arendamisse ja rakendamisse.
 • Investeerida jätkuvalt oluliste töötajate ja ametnike koolitamisse nii Euroopas kui ka peamistes välisriikides, et suurendada teadlikkust ja levitada veelgi parimaid tavasid kuritegevuse ennetamiseks.
 • Suurendada abi ja suutlikkuse suurendamise toetust kolmandatele riikidele seoses peamiste Euroopasse suunduvate ebaseadusliku uimastikaubanduse marsruutidega, keskendudes õiguskaitse, piirikontrolli, uimastiravi ja kahjude vähendamise programmidele.

Tugevdada poliitika-, rahvatervise- ja ohutusmeetmeid

 • Edendada veelgi tõenduspõhist poliitikakujundamist, et leevendada ebaseaduslike uimastite turgude negatiivset mõju tervisele ja julgeolekule. Konkreetselt on vaja tulevikku suunatud poliitikakäsitlusi ja -meetmeid, mis põhinevad üksikasjalikel ohuhinnangutel, et ennetada ja ennetavalt leevendada tekkivaid ohte.
 • Parendada sihipärast kuritegevuse ennetamist, keskendudes haavatavatele kogukondadele.
 • Suurendada investeeringuid sihipärastesse ja tõenduspõhistesse ennetus-, ravi- ja kahju vähendamise meetmetesse, et leevendada uimastitarvitamise kahjulikke tagajärgi.
 • Parendada poliitikateadlikkust uimastite tootmise, ebaseadusliku uimastikaubanduse ja tarvitamisega seotud keskkonnariskidest ja -kahjudest ning neile reageerimist.

Ühtse lähenemisviisi suunas

eu flags in front of mirror windows building

ELi õigusraamistik on keskse tähtsusega, et tagada õiguskaitse- ja õigusasutustele ühtne lähenemisviis organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel. See õigusraamistik annab liikmesriikidele tõhusad vahendid, nt kuritegevusega seotud ohte käsitlev valdkondadevaheline Euroopa platvorm (EMPACT), et takistada ebaseaduslike uimastite tarneahelas kuritegelikke osalejaid. Edaspidi on vaja tugevdada muid tervikkäsitlusi, mis käsitlevad ebaseaduslike uimastiturgude algpõhjuseid. Selleks peaks poliitikad ja meetmete eesmärk olema võidelda ebaseaduslike uimastite turgude sotsiaalsete, majanduslike ja psühholoogiliste teguritega. Kõigi ELi õigusraamistiku kohaste meetmete jätkuv võtmine koos uute poliitikate ja lahenduste väljatöötamisega tekkivate ohtude vastu võitlemiseks on väga oluline, et tagada organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse sidusus.

Lähteandmed

Sellel lehel infograafikute ja diagrammide koostamiseks kasutatud andmed on allpool.

Tabel 1. Uimastite konfiskeerimise protsentuaalne muutus ELis viimase kümne aasta jooksul
Uimasti Konfiskeeritud kogus Konfiskeerimiste arv
Kokaiin 416 -3
Kanepiürt 260 -6
Metamfetamiin 135 121
Heroiin 126 -40
Kanepivaik 77 -37
Amfetamiin 42 -18

Selle lehekülje teave 

Soovitatav viide: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus ja Europol (2024), ELi uimastiturgude analüüs: Peamised järeldused poliitika ja praktika jaoks, https://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/analysis-key-insights-policy-and-practice_en

Identifikaatorid:

HTML: TD-05-23-510-ET-Q
ISBN: 978-92-9408-006-6
DOI: 10.2810/573037

Top