EU:n huumausainemarkkinoiden analyysi Keskeisiä näkemyksiä politiikkaa ja käytäntöä varten

kuvien kokoelma: kannabis, käsi nyrkissä kadulla yöaikaan, kannabiskasvi, kontteja satamassa sinisellä taustalla

Tietoa tästä materiaalista

Tämän materiaalin ovat kehittäneet EMCDDA ja Europol, ja se on tuotettu yhdessä huumausaineiden tarjonnan indikaattoreita käsittelevän EMCDDA:n viiteryhmän kanssa. Se perustuu yksityiskohtaisiin havaintoihin, jotka on esitetty raportissa EU:n huumausainemarkkinat: perusteellinen analyysi, neljäs kattava katsaus laittomien huumausaineiden markkinoihin Euroopan unionissa. Se tarjoaa poliittisille päättäjille ja päätöksentekijöille strategisen ja huipputason yhteenvedon, jolla tuetaan politiikkojen ja toimien kehittämistä ja toteuttamista Euroopassa ja joka perustuu vankkaan tietämykseen nykyisestä huumausainetilanteesta ja uusista uhkista. Se palvelee myös alalla työskenteleviä ammattilaisia, ja sen tarkoituksena on lisätä suuren yleisön tietämystä näistä kysymyksistä.

Lataa raportti englanniksi PDF-tiedostona  

Alkusanat

Ylva Johansson, European Commissioner Migration and Home Affairs

Rikollisverkostojen hallitsemat laittomien huumausaineiden markkinat ovat vakava turvallisuusuhka Euroopan unionille. Ne vaarantavat kansanterveyden ja -turvallisuuden, edistävät äärimmäistä väkivaltaa ja korruptiota ja heikentävät yhteiskunnan, demokratian ja oikeusvaltion rakenteita. EU:n huumausainemarkkinoiden lisääntyvä monimuotoisuus ja monimutkaisuus aiheuttavat myös uusia haasteita. Siksi tarvitaan kattava eurooppalaista huumausainevaroitusjärjestelmä, jonka avulla voidaan parantaa reagointia ja estää tilanteen kärjistyminen.

Huumausainemarkkinoiden aiheuttaman uhan yksi kriittinen näkökohta on keskeisen logistisen infrastruktuurin, erityisesti merisatamien, hyväksikäyttö. Rikollisverkostot soluttautuvat näihin kauppa- ja kuljetuskeskuksiin ja tekevät niistä ennennäkemättömien huumevirtojen siirtokanavia. Näiden kehityskulkujen taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset aiheuttavat kiireellisiä haasteita, pahentavat turvallisuusuhkia ja lisäävät edelleen huumausaineiden saatavuutta Euroopassa. Euroopan unionin on siksi vahvistettava näiden ja muiden logistiikkakeskusten häiriönsietokykyä, jotta voidaan estää niiden hyväksikäyttö laittomassa huumausainekaupassa.

Kriisiä pahentaa se, että huumemarkkinoilla toimivat rikollisverkostot rekrytoivat nuoria. Haavoittuvassa asemassa olevia nuoria houkutellaan tai pakotetaan osallistumaan rikollisjärjestöjen vaaralliseen ja laittomaan toimintaan. Tämä vaarantaa heidän tulevaisuuden mahdollisuutensa ja ylläpitää rikollisuuden ja väkivallan kierrettä, mikä korostaa tarvetta keskittyä voimakkaasti ennaltaehkäisyyn.

Näiden rikollisverkostojen hajottaminen on monimutkainen haaste, sillä ne mukautuvat jatkuvasti ulkoisiin häiriöihin ja käyttävät yhä enemmän erikoistuneita rikollispalvelujen tarjoajia. Koska verkostot ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia ja teknologinen kehitys auttaa niitä, ne myös koordinoivat laitonta huumausainekauppaa koskevia toimiaan yhä useammin Euroopan unionin ulkopuolelta. Tämä korostaa kansainvälisen yhteistyön ratkaisevaa roolia rikollisten toimitusreittien ja -verkostojen hajottamisessa. Vaikka keskeisten henkilöiden pidätykset ovat edelleen tärkeitä, on olennaisen tärkeää lisätä lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten valmiuksia purkaa kokonaisia rikollisverkostoja, erityisesti yhteistyössä kansainvälisten kumppanien kanssa.

EU:n huumausainestrategia ja sen toimintasuunnitelma sekä turvallisuusunionistrategia antavat Euroopan unionille välineet puuttua tähän kehittyvään uhkakuvaan ja tukea jäsenvaltioita kaikkien Euroopan unionin asukkaiden turvallisuuden edistämisessä. Näitä aloitteita täydentää EU:n etenemissuunnitelma huumausainekaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Eurooppalaisen satama-allianssin onnistunut käynnistäminen 24. tammikuuta 2024 on merkittävä askel sen täytäntöönpanossa. Lisäksi komissio on toteuttanut huumausainekauppaan keskittyvän temaattisen Schengen-arvioinnin, jossa kartoitettiin parhaita käytäntöjä poliisiyhteistyön, ulkorajojen suojelun ja tietotekniikkajärjestelmien hallinnoinnin alalla.

EMCDDA:lla ja Europolilla on keskeinen rooli näissä pyrkimyksissä, sillä ne tukevat jäsenvaltioita ja tekevät yhteistyötä kolmansien maiden kanssa vahvistaakseen Euroopan valmiutta ja reagointia laittomiin huumausainevirtoihin. Näiden virastojen yhteisestä huumausainemarkkinoiden analyysistä saadut strategiset näkemykset tarjoavat vankan kehyksen huumausainemarkkinoiden ymmärtämiselle ja niihin reagoimiselle EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla.

Ylva Johansson
Maahanmuutto- ja sisäasioista vastaava komission jäsen

Johdanto

Monitahoisten huumausainemarkkinoiden ymmärtäminen globalisoituneessa maailmassa

Alexis Goosdeel, Director, EMCDDA

Laiton huumausainekauppa on edelleen vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden hallitseva muoto Euroopan unionissa, kun otetaan huomioon siihen osallistuvien rikollisten määrä ja siitä saatavat valtavat voitot. Nämä markkinat ovat osa monimutkaista maailmanlaajuista rikollista verkostoa, ja tukijoiden ja välittäjien rajatylittävä yhteistyö luo joustavan ja verkostoituneen ympäristön.

Globalisaatiolla on edelleen merkittävä vaikutus, sillä rikolliset hyödyntävät yhteenliitettyjen viestintä-, kauppa- ja liikenneverkkojen tarjoamia mahdollisuuksia rikolliseen yhteistyöhön ja toimitusketjuihin integroitumiseen. Tämä kehitys on vaikuttanut laittoman huumausainekaupan ja muiden EU-alueen rikollisuuden alojen, kuten ampuma-aseiden laittoman kaupan, välisiin yhteyksiin, sillä huumekauppaverkostot tarvitsevat erilaisia välineitä ja valmiuksia toimintansa tueksi.

Euroopan huumausainemarkkinoilla laittomien huumausaineiden saatavuus on lisääntynyt ennennäkemättömällä tavalla, mistä ovat osoituksena huumausaineiden korkeampi puhtausaste ja vakaat hinnat vähittäismyynnissä sekä huumausaineiden ja kulutustuotteiden monipuolistuminen. Tämä tilanne johtuu myös jatkuvasta korkeasta kysynnästä ja rikollisesta innovoinnista, sillä laittomat huumausainemarkkinat ovat muuttuneet erittäin häiriönkestäviksi ja mukautuvat odottamattomien maailmanlaajuisten tapahtumien mukana.

EU:n huumausainemarkkinoilla on laajoja vaikutuksia yhteiskuntaan, mikä näkyy huumeisiin liittyvinä kuolemantapauksina ja hoitoon hakeutuvien määränä. Markkinat myös ruokkivat järjestäytyneen rikollisuuden leviämistä, korruption lisääntymistä ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden hyväksikäyttöä. Suuri osa Euroopan vakavaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvästä väkivallasta liittyy huumekauppaan. Laiton huumausaineiden tuotanto aiheuttaa ympäristövahinkoja, ja laillisten yritysten hyväksikäyttö heikentää taloutta ja oikeusvaltioperiaatetta.

Catherine De Bolle, Executive Director, Europol

Jatkuvasti kehittyvät ja monitahoiset huumausainemarkkinat edellyttävät monitahoista lähestymistapaa, johon kuuluvat lainvalvonta, kansanterveys, koulutus ja kansainvälinen yhteistyö. Markkinoiden ja rikollisten toimijoiden maailmanlaajuisten sidoksien tunnistaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan kehittää tehokkaita ratkaisuja nykyisiin ja tuleviin uhkiin puuttumiseksi, koska kehitys muualla maailmassa vaikuttaa jatkossakin EU:n huumausainemarkkinoihin.

Nämä monimutkaiset seikat korostavat tarvetta tehokkaisiin vastatoimiin, kuten huumekaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevassa uudessa EU:n etenemissuunnitelmassa esitetään. Painopistealoja ovat tarjonnan vähentäminen hajottamalla korkean riskin rikollisverkostoja ja häiritsemällä niiden keskeisiä välittäjiä ja tukijoita, kuten rahanpesijöitä, joihin ne tukeutuvat, ja parantamalla samalla näyttöön perustuvien haittojenvähentämis-, hoito- ja kuntoutustoimenpiteiden saatavuutta. Viime kädessä on vahvistettava sosiaalista selviytymiskykyä Euroopan unionissa ja puututtava taustalla oleviin sosioekonomisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat haittoihin ja toimivat laittomien huumausainemarkkinoiden liikkeellepanevina voimina.

Alexis Goosdeel
Johtaja, EMCDDA

Catherine De Bolle
Pääjohtaja, Europol

Nykytilanne ja keskeiset uhat

hand of business woman working on a tactile screen

Tässä jaksossa esitellään EU:n huumausainemarkkinoiden tämänhetkisen analyysin keskeiset tulokset, jotka kattavat markkinoiden dynamiikan, geopoliittiset tekijät, rikolliset toimet ja sosioekonomiset seuraukset. Uusimmat tiedot ja analyysit osoittavat, että EU:n lääkemarkkinat ovat suuret, monimutkaiset ja jatkuvasti kehittyvät (Kuva 1).

EU:n huumausainemarkkinat: merkittävä taloudellinen vaikutus

Vuoden 2021 tietojen perusteella EU:n huumausainemarkkinoiden vähittäiskaupan arvon arvioidaan olevan vähintään 31 miljardia euroa. Se on merkittävä tulonlähde järjestäytyneelle rikollisuudelle. Näiden markkinoiden keskeinen piirre ovat erilaisten laittomien huumeiden keskinäiset yhteydet, koska rikollisverkostot ja keskeiset välittäjät ja tukijat osallistuvat usein moniin eri huumeisiin liittyvään rikollisuuteen. EU:n suurilla huumausainemarkkinoilla on myös merkittävä vaikutus ja yhteys muihin rikollisuuden aloihin, kuten ampuma-aseiden laittomaan kauppaan ja rahanpesuun.

Kuva 1. EU:n huumausainemarkkinoiden ekosysteemi

Kuva 1. EU:n huumausainemarkkinoiden ekosysteemi

Hyvä saatavuus ja tuotteiden monipuolistuminen: käyttäjille aiheutuvien riskien lisääntyminen

Yleisimpien Euroopassa käytettyjen huumeiden saatavuus on edelleen hyvä, mistä ovat osoituksena Euroopan unionissa takavarikoidut suuret ja joissakin tapauksissa kasvavat määrät (kuva 2). Lisäksi laittomien huumausaineiden markkinoille on ominaista kulutustuotteiden monipuolistuminen ja suuremman huumausainevalikoiman laaja saatavuus, mukaan lukien uudet psykoaktiiviset aineet, jotka ovat usein erittäin voimakkaita tai puhtaita. Tämän monipuolistumisen aiheuttamiin havaitsemis- ja seurantahaasteisiin vastaamiseksi voidaan tarvita erikoislaitteita. Erittäin voimakkaiden opioidien, erityisesti bentsimidatsolien (nitatseenien), viimeaikainen markkinoille tulo on erityisen monitahoinen uhka kansanterveydelle, koska niihin liittyy kohonnut hengenvaarallisen myrkytyksen riski. Uusien kulutusmallien mahdollinen syntyminen Euroopassa on myös keskeinen uhka, koska saatavilla on halpoja ja erittäin voimakkaita tai puhtaita huumausaineita. Tämä koskee erityisesti kokaiinia, jonka saatavuus on ennennäkemättömän korkea.

Kaupan tehostuminen: Euroopan logistiikkakeskuksiin kohdistuvan paineen lisääntyminen

Tehokkuuden lisääntymisessä tärkeä tekijä on suuntaus, jossa suuria yksittäisiä huumelähetyksiä salakuljetetaan meritse ja hyödynnetään globaalien logistiikkakeskusten kautta kulkevia kontteja. Tämän seurauksena Euroopan unionissa takavarikoitujen huumausaineiden kokonaismäärä on kymmenen viime vuoden aikana kasvanut huomattavasti, kun taas yksittäisten takavarikkojen lukumäärä useimpien huumausainetyyppien suhteen on pienentynyt (Kuva 2). Takavarikointien määrän väheneminen voi osittain selittyä sillä, että joissakin jäsenvaltioissa huumausaineiden hallussapito- ja käyttörikosten täytäntöönpanoon on keskitytty vähemmän ja niitä on priorisoitu vähemmän.

Kuva 2. Huumausaineiden takavarikkojen prosentuaalinen muutos Euroopan unionissa viime vuosikymmenen aikana
 

Tämän grafiikan lähdetiedot ovat saatavilla tämän sivun lähdetaulukossa.

Euroopalla on keskeinen asema huumausaineiden tuotannossa ja salakuljetuksessa

EU:ssa tuotetaan teollisessa mittakaavassa kannabista ja synteettisiä huumausaineita, kuten amfetamiinia, metamfetamiinia, MDMA:ta ja katinoneja, sekä kansallisille että kansainvälisille markkinoille. Synteettisten huumausaineiden tuotannon laajuutta ja monimutkaisuutta Euroopassa ohjaa menetelmien ja laitteiden innovaatio sekä tarvittavien keskeisten kemikaalien saatavuus. Kokaiinin laajamittaista jalostusta tapahtuu nykyään myös Euroopan unionin sisällä. Eurooppa on todennäköisesti myös tärkeä kauttakulkualue maailmanlaajuisille huumevirroille, erityisesti Latinalaisesta Amerikasta peräisin olevalle kokaiinille ja vähäisemmässä määrin Syyriasta ja Libanonista captagon-tablettien muodossa tuotavalle amfetamiinille.

Rikollisten sopeutumiskyky: suuri haaste lainvalvonnalle

EU:n huumausainemarkkinoilla toimii monenlaisia rikollisverkostoja. Nämä verkostot osoittavat suurta sopeutumiskykyä hyödyntämällä teknologista kehitystä ja laajempia yhteiskunnallisia muutoksia, hyödyntämällä laillisia yritysrakenteita ja hyödyntämällä perinteisen ja digitaalisen talouden tarjoamia mahdollisuuksia. Rikolliset tukeutuvat usein muihin verkostoihin tai välittäjiin laittoman toimintansa helpottamiseksi. Tämä antaa heille myös joustavuutta lähteiden ja tuotteiden, salakuljetusreittien ja kätkentämenetelmien monipuolistamisessa, mikä lisää tehokkuutta ja sopeutumiskykyä riskien minimoimiseksi ja voittojen maksimoimiseksi.

Huumausainemarkkinat: merkittävien ulkoisten häiriöiden sietokyky

istock photo of containers in a port

EU:n huumausainemarkkinat ovat osoittaneet huomattavaa kykyä selviytyä maailmanlaajuisista kriiseistä, epävakaudesta sekä merkittävistä poliittisista ja taloudellisista muutoksista. Viimeaikaisia esimerkkejä tällaisista kriisitilanteista ovat covid-19-pandemia, Venäjän sota Ukrainassa ja Talibanin vallan lisääntyminen Afganistanissa. Rikollisverkostot ovat reagoineet sopeutuen tilanteeseen, muuttamalla salakuljetusreittejään ja monipuolistamalla keinojaan. Samaan aikaan tämä kehitys on vaikuttanut myös uusien markkinoiden syntymiseen, ja joissakin tapauksissa vaikuttaa siltä, että kuluttajien valinnat ovat muuttuneet.

Laillisten ja laittomien markkinoiden välinen vuorovaikutus: monimutkaistava tekijä

Laittomien huumausaineiden markkinat ja tavanomainen talous kohtaavat monin merkittävin tavoin. Rikolliset esimerkiksi hyödyntävät kaupallisen liikenteen infrastruktuuria huumausaineiden kuljettamiseksi ja käyttävät lainsäädännön porsaanreikiä saadakseen kemikaaleja huumausaineiden laittomaan tuotantoa varten. Nämä risteyskohdat näkyvät myös kannabis- ja opioidimarkkinoilla, joilla joitakin lääkinnällisiin tai teollisiin tarkoituksiin laillisesti saatavilla olevia tuotteita ohjataan laittomille markkinoille. Esimerkiksi laillista teollista hampunviljelyä ja CBD:n (kannabidiolin) tuotantoa voidaan hyödyntää luvattomien kannabistuotteiden valmistukseen.

Äärimmäinen väkivalta: rasite paikallisyhteisöille ja yhteiskunnalle

Joissakin EU:n jäsenvaltioissa esiintyy ennennäkemättömän paljon huumausainemarkkinoihin liittyvää väkivaltaa, joka liittyy usein kokaiini- ja kannabismarkkinoihin. Tämä näyttää keskittyvän jakelukeskuksiin ja kilpailtuihin vähittäismarkkinoihin. Tällaisiin väkivaltaisuuksiin sisältyy surmia, kidutusta, sieppauksia ja pelottelua, ja niitä tapahtuu usein rikollisverkostojen välillä, mutta myös viattomia ihmisiä joutuu uhreiksi. Tällä on vakavia vaikutuksia koko yhteiskuntaan, sillä se lisää yleisen turvattomuuden tunnetta.

blurred image of two people talking

Korruptio: huumekaupan edistäminen ja oikeusvaltioperiaatteen heikentäminen

Rikollisverkostot tukeutuvat korruptioon huumemarkkinoiden kaikilla tasoilla helpottaakseen toimintaansa ja lieventääkseen riskejä, myös rikosoikeusjärjestelmän aiheuttamia riskejä. Huumausaineisiin liittyvä korruptio kohdistuu myös henkilöihin, joilla on pääsy keskeiseen infrastruktuuriin, kuten logistiikkakeskuksissa ja laki- ja rahoitusalalla työskenteleviin. Korruptio, joka liittyy usein väkivaltaan, vaikuttaa syövyttävästi yhteiskunnan rakenteeseen ja heikentää hallintoa, aiheuttaa systeemisiä haavoittuvuuksia ja joskus pakottaa ihmisiä osallistumaan rikolliseen toimintaan.

Teknologia ja innovointi: huumausainemarkkinoiden keskeiset tekijät

Laittomien huumausaineiden tuotannossa tehtävät innovaatiot johtavat suurempiin tuotantomääriin, voimakkaampiin tai puhtaampiin aineisiin ja laajempaan kulutustuotevalikoimaan. Rikollisverkostot ottavat käyttöön yhä uusia kemikaaleja synteettisten huumausaineiden tuottamiseksi, mikä asettaa monimutkaisia haasteita lainvalvontaviranomaisille. Huumausaineiden kemiallisen kätkemisen innovaatiot vaikeuttavat myös merkittävästi huumeiden havaitsemista ja kieltämistä. Samalla rikollisverkostot hyödyntävät digitaalista kehitystä ja teknologisia mahdollisuuksia salata laitonta viestintää, parantaa huumausaineiden jakelumalleja ja vähentää riskejä. Esimerkkinä tästä on sosiaalisen median ja pikaviestisovellusten käytön viimeaikainen lisääntyminen huumausaineiden vähittäiskaupassa, mikä on tehnyt monenlaisista aineista helpommin saatavia.

Tärkeimmät kehityssuuntaukset huumeittain

suurennuslasi

Kannabis

Euroopan huumemarkkinaraportti: kannabis. Valokuva kannabiksesta mustalla taustalla

Kannabis on Euroopan unionissa yleisimmin käytetty laiton huume. Viime vuonna sitä käytti arviolta 22,6 miljoonaa aikuista ja se on edelleen Euroopan unionin suurin huumemarkkina.

Vuonna 2021 Euroopan unionissa takavarikoitiin kannabista ennätyksellisen paljon: 256 tonnia marihuanaa ja 816 tonnia hartsia. Laittomilla kannabismarkkinoilla toimivat rikollisverkostot ovat monimuotoisia ja mukautuvia. Ne osallistuvat usein monentyyppisten huumausaineiden kauppaan ja niihin liittyy väkivaltaa, korruptiota ja laillisten liiketoimintarakenteiden väärinkäyttöä. Suuri osa rikollisten välisestä väkivallasta on viime vuosina liittynyt kannabismarkkinoihin, mikä johtuu osittain markkinoiden monimuotoisuudesta ja taloudellisesta kannattavuudesta.

Suurin osa Euroopan unionissa kulutetusta marihuanasta on ilmeisesti tuotettu siellä, erityisesti Espanjassa, jossa on purettu laajoja kannabiksen viljelypaikkoja. Myös Länsi-Balkanin alueella on marihuanatuotantoa, ja Marokko on edelleen suurin kannabishartsin toimittaja. Euroopan unionissa on havaittavissa merkkejä hartsin tuotannon lisääntymisestä, ja vaikka määrä on todennäköisesti pieni verrattuna Marokon tuotantoon, se on kasvava uhka. Kannabiksen tuotannolla on merkittäviä ympäristövaikutuksia energian ja veden käytön sekä kemiallisen saastumisen vuoksi.

Kannabiksen voimakkuus on kasvanut viime vuosikymmenen aikana sekä marihuanan että hartsin osalta, ja kulutustuotteiden valikoiman on havaittu laajentuneen. Eri muotoja ovat muun muassa öljyt, uutteet, syötävät kannabistuotteet ja sähköhöyrystystuotteet, joita salakuljetetaan Pohjois-Amerikasta ja tuotetaan Euroopassa. Myös sekä synteettisiä että puolisynteettisiä kannabinoideja esiintyy edelleen erilaisina kulutustuotteina.

Kannabista koskeva jatkuva poliittinen keskustelu niin maailmanlaajuisesti kuin Euroopan unionissa on johtanut monimutkaiseen ja jatkuvasti kehittyvään lainsäädäntö- ja sääntely-ympäristöön. Tämä on johtanut merkittävään kansalliseen ja joskus paikalliseen heterogeenisyyteen, joka voi aiheuttaa lisähaasteita lainvalvonta- ja rikosoikeusjärjestelmille.

Lue lisää EU:n huumausainemarkkinoista: Kannabis  

Kokaiini

Euroopan huumemarkkinaraportti: kokaiini. Valokuva kokaiinista mustalla taustalla

Kokaiini on toiseksi yleisimmin käytetty laiton huume Euroopan unionissa ja toiseksi suurin laiton huumemarkkina siitä syntyneiden tulojen perusteella. Kokaiinin kuluttajamarkkinat ovat kasvussa, ja siihen saattaa vaikuttaa halvan ja erittäin puhtaan kokaiinin ennennäkemätön saatavuus. On myös merkkejä siitä, että Euroopan rooli maailmanlaajuisessa kokaiinikaupassa saattaa olla muuttumassa. Tämä näkyy siinä, että Euroopan unionia käytetään yhä useammin muille alueille suuntautuvien kokaiinikuljetusten kauttakulkupaikkana ja että kokaiinin tuotannon jotkin vaiheet tapahtuvat yhä useammin Euroopan unionissa.

Todisteet osoittavat, että Latinalaisen Amerikan ja Euroopan rikollisverkostot tekevät yhteistyötä kokaiinin tuotannossa Euroopan unionissa. Tähän liittyy (harvoin havaittu) suurten kokatahnamäärien ja kokaiiniemäksen salakuljetus Eurooppaan, jossa nämä jalostetaan edelleen kokaiinihydrokloridiksi. Kokaiiniemäksen tuonti Euroopan unioniin lisää myös riskiä siitä, että uudet poltettavat kokaiinituotteet (esim. crack-kokaiini) saavat enemmän sijaa Euroopan kuluttajamarkkinoilla.

Kokaiinia on takavarikoitu Euroopan unionissa ennätysmäärä vuosittain vuodesta 2017 lähtien, ja vuonna 2021 jäsenvaltiot takavarikoivat 303 tonnia. Belgiassa, Alankomaissa ja Espanjassa takavarikoidaan eniten huumausaineita, mikä kuvastaa niiden merkitystä kokaiinin maahantuontipaikkoina. Alustavat tiedot osoittavat, että takavarikoinnit lisääntyivät edelleen vuonna 2022, mukaan lukien keskeisissä maahantuontipaikoissa, kuten Antwerpenissä.

Euroopan merisatamien kautta kuljetetaan suuria määriä kokaiinia kuljetuskonteissa. Tämä on johtanut kokaiinin ennennäkemättömään saatavuuteen Euroopan unionissa. Korruptio ja satamatyöntekijöiden uhkailu ovat keskeisiä kokaiinin salakuljetuksen mahdollistajia, vaikka näihin markkinoihin liittyvä korruptio ulottuu myös muille yhteiskunnan aloille.

Korkean riskin rikollisverkostot hallitsevat kokaiinikauppaa Euroopan unionissa ja tuottavat merkittäviä voittoja. Kuten muidenkin huumeiden osalta, näiden verkostojen mahdollistajia ovat tukijat ja välittäjät joustavassa ja verkostoituneessa ympäristössä. Kokaiinimarkkinoihin liittyvä vakava väkivalta näyttää lisääntyvän keskeisissä maahantuontipaikoissa, mutta se vaikuttaa myös koko yhteiskuntaan.

Lue lisää EU:n huumausainemarkkinoista: Kokaiini  

Heroiini ja muut opioidit

Euroopan huumemarkkinaraportti: heroiini. Kuva unikosta mustalla taustalla

Heroiini on edelleen yleisimmin käytetty laiton opioidi, ja sillä on merkittävä rooli huumausaineiden laittoman käytön aiheuttamissa haitoissa Euroopan unionissa. Euroopan opioidiongelma kehittyy ja monimutkaistuu, ja siihen vaikuttaa maailmanlaajuinen kehitys, millä on vaikutusta valmiuksiin ja reagointiin.

On tärkeää huomata, että Afganistanissa, joka on Euroopassa kulutetun heroiinin pääasiallinen lähde, tapahtuvien poliittisten muutosten odotetaan häiritsevän näitä markkinoita. Talibanin huhtikuussa 2022 ilmoittama huumausainekielto näyttää tulleen voimaan, koska saatavilla olevien tietojen mukaan oopiumiunikon viljely ja heroiinin tuotanto vähenivät merkittävästi vuonna 2023. Tämä saattaa aiheuttaa heroiinin saatavuuden vähenemistä Euroopan unionissa, mikä voi johtaa siihen, että markkina-aukot täytetään muilla huumausaineilla, kuten voimakkailla synteettisillä opioideilla, millä on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia kansanterveyteen ja turvallisuuteen.

Euroopan unioniin suuntautuva heroiinin salakuljetus perustuu yhä enemmän merireitteihin ja erityisesti maailmanlaajuisen konttiliikenteen ja Turkista lähtevien lauttojen käyttöön. Näiden menetelmien avulla voidaan salakuljettaa suuria määriä heroiinia yksittäisissä lähetyksissä, koska uudelleenlastauspaikkojen käyttö peittää epäilyttävien lähetysten alkuperän ja luonteen.

Turkkilaiset rikollisverkostot hallitsevat edelleen heroiinin tukkukauppaa Euroopan markkinoille, vaikka myös muut, esimerkiksi Länsi-Balkanin alueeseen liittyvät verkostot, harjoittavat aktiivisesti heroiinikauppaa. Nämä verkostot tekevät yhteistyötä pääasiallisen tuotantoalueen toimittajien ja EU-alueen keskeisissä jakelukeskuksissa toimivien kumppaneidensa kanssa. Ne tukeutuvat laillisesti perustettujen, hankittujen tai soluttautumisen kohteeksi joutuneiden yritysten hyväksikäyttöön salakuljetusreittien varrella. Etikkahappoanhydridin, heroiinin valmistukseen tarvittavan pääkemikaalin, salakuljetus Euroopan unionista jatkuu myös Turkin kautta kulkevaa ”käänteistä Balkanin reittiä” pitkin. Heroiinin salakuljetuksen ilmeinen viimeaikainen väheneminen Balkanin reitillä saattaa kuitenkin johtaa muutoksiin tulevaisuudessa.

Lue lisää EU:n huumausainemarkkinoista: Heroiini ja muut opioidit  

Amfetamiini

Euroopan huumemarkkinaraportti: amfetamiini. Kuva amfetamiinista mustalla taustalla

Euroopan unioni on maailmanlaajuisesti merkittävä amfetamiinin markkina-alue, ja amfetamiinia kulutettiin noin 90 tonnia vuonna 2021. Se on suhteellisen halpa stimulantti, jolla on laajat ja vakaat markkinat Euroopan unionissa. Amfetamiinin hinta ja puhtaus ovat yleensä alhaisia, mutta erittäin puhdasta ja edullista amfetamiinia on Belgiassa ja Alankomaissa, jotka ovat tärkeimmät tuotantokeskukset. Amfetamiinia tuotetaan jonkin verran myös Saksassa ja Puolassa sekä satunnaisesti muualla.

Rikollisverkostot mukauttavat ja parantavat jatkuvasti amfetamiinin tuotantomenetelmiä. Lähtöaineiden ja keskeisten kemikaalien toimituksilla on tässä ratkaiseva merkitys, mutta niihin liittyviin rikollisiin infrastruktuureihin kohdistuva tiedustelu on edelleen puutteellista. Merkittävin amfetamiinin tuotantomenetelmä käyttää lähtöaineena BMK:ta, jota saadaan pääasiassa design-lähtöaineista. Tulevaisuudessa muut menetelmät voivat kuitenkin yleistyä, jolloin riippuvaisuus BMK:sta voi mahdollisesti vähentyä. Amfetamiinin tuotannon ympäristövaikutukset ovat huomattavat, koska siitä syntyy suuria määriä kemiallista jätettä.

Amfetamiinia salakuljetetaan Euroopan unionin alueella pääasiassa maitse ja joskus yhdessä muiden huumeiden kanssa. Pienempiä määriä salakuljetetaan posti- ja pakettipalvelujen kautta, jotka liittyvät usein verkkokauppaan. Amfetamiiniöljyn salakuljetus Alankomaista ja Belgiasta muihin EU-maihin, joissa se jalostetaan edelleen kulutettavaksi amfetamiinisulfaatiksi, on tärkeä osa EU-alueen amfetamiinisalakuljetusta, ja se on kasvanut vuosien mittaan.

Suuria amfetamiinia sisältävien captagon-tablettien lähetyksiä salakuljetetaan myös EU:n satamien kautta Syyrian ja Libanonin tuotantokeskuksista Arabian niemimaalle, joka on maailmanlaajuisesti merkittävin kuluttajamarkkina. Captagon-tabletteja tuotetaan kuitenkin jonkin verran myös Euroopan unionissa, lähinnä Alankomaissa, suurille kuluttajamarkkinoille vietäväksi. Tämä tuotanto vaikuttaa olevan opportunistista ja perustuu erityisiin pyyntöihin tai kysyntään.

Lue lisää EU:n huumausainemarkkinoista: Amfetamiini  

Metamfetamiini

Euroopan huumemarkkinaraportti: metamfetamiini. Kuva metamfetamiinista mustalla taustalla

Vaikka metamfetamiinimarkkinat ovatkin suhteellisen pienet koko maailmassa, ne saattavat olla kasvussa Euroopan unionissa. Metamfetamiinin keskimääräinen puhtaus on lisääntynyt viime vuosikymmenen aikana, erityisesti vuodesta 2019 lähtien, jolloin kidemäisen metamfetamiinin suuren mittakaavan tuotanto Euroopassa yleistyi. Samalla ajanjaksolla hinnat ovat laskeneet hieman. Vaikka laajamittainen valmistus ja salakuljetus Euroopan unionissa vaikuttaa olevan pääasiassa vientiin tarkoitettua, on olemassa riski, että ainakin osa tuotteista päätyy EU:n käyttäjämarkkinoille, mikä lisää mahdollisuuksia metamfetamiinin, myös poltettavan kidemäisen metamfetamiinin, leviämiseen laajemmalle käyttäjäryhmälle.

Alankomaissa ja vähäisemmässä määrin myös Belgiassa tuotetaan metamfetamiinia teollisessa mittakaavassa. Euroopan metamfetamiinin tuotantoon liittyvät innovaatiot ovat lisänneet tehokkuutta ja tuotantoa. Kuten muidenkin synteettisten huumausaineiden kohdalla, lähtöaineiden saatavuuden valvonnassa on edelleen haasteita, kun rikollisverkostot mukautuvat lainsäädäntöön. Metamfetamiinin tuotantoon liittyy Euroopan unionissa merkittäviä terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskejä esimerkiksi kemiallisten jätteiden vuoksi.

Metamfetamiinin laajamittaista tuotantoa Euroopan unionissa vauhditti eurooppalaisten synteettisten huumausaineiden tuottajien ja meksikolaisten rikollisverkostojen välinen yhteistyö. Erityisesti Alankomaiden ja Meksikon tietämyksen vaihto on johtanut kehittyneempiin ja suurempiin metamfetamiinin tuotantolaitoksiin. Vaikka suurimittainen tuotanto jatkuu, meksikolaisia tuottajia ei usein löydy laboratorioista, koska eurooppalaiset tuottajat ovat oppineet tekniikat. Tämä yhteistyö on kuitenkin luonut tärkeän ennakkotapauksen, johon saattaa liittyä merkittävä riski kansanterveydelle ja turvallisuudelle, koska Meksikon rikollisverkostojen tiedetään tuottavan laitonta fentanyyliä Yhdysvaltojen markkinoille.

Metamfetamiinin takavarikoinnit Euroopan unionissa ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina. Ne liittyvät sekä paikalliseen tuotantoon että salakuljetukseen EU:n ulkopuolisista maista, kuten Iranista, Meksikosta ja Nigeriasta. Metamfetamiinin tuotanto Afganistanissa on myös uhka, koska sitä voidaan salakuljettaa Euroopan unioniin vakiintuneita heroiinireittejä pitkin. Turkissa tehtyjen takavarikkojen määrän kasvu voi olla merkki tällaisesta kehityksestä.

Lue lisää EU:n huumausainemarkkinoista: Metamfetamiini  

MDMA

Euroopan huumausainemarkkinaraportti: MDMA. Valokuva MDMA-pillereistä mustalla pohjalla

MDMA on yhä suosittu Euroopan unionissa käytettävä huume, joka liittyy yleensä ajoittaiseen käyttöön yöelämässä ja viihdeympäristössä. Tämänhetkiset tiedot viittaavat siihen, että tilanne on yleisesti ottaen suhteellisen vakaa MDMA:n käytön osalta, mutta kansallisella tasolla on huomattavia eroja.

Eurooppa on MDMA:n suuri tuottaja, ja eurooppalaiset tuottajat tarjoavat sitä paikallisille kuluttajamarkkinoille. Kuten muidenkin synteettisten huumausaineiden tuotanto Euroopassa, MDMA:n tuotanto keskittyy suurelta osin Alankomaihin tai sen ympärille. Euroopassa tuotettuja suuria määriä MDMA:ta viedään myös Euroopan unionin ulkopuolisille markkinoille, kuten Australiaan ja Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan.

Muiden synteettisten huumausaineiden tapaan MDMA:n tuottajat mukauttavat usein kemikaalien ja lähtöaineiden käyttöä välttääkseen valvontaa. Toinen kehityssuunta on MDMA:n tuotantolaitoksissa sattuneiden onnettomuuksien, kuten tulipalojen ja räjähdysten, raporttien ilmeinen lisääntyminen, mikä saattaa johtua puutteellisten laitteiden käytöstä ja kokemattomien tuottajien osallistumisesta. Muiden synteettisten huumeiden tavoin MDMA:n tuotanto aiheuttaa myös merkittäviä ympäristövahinkoja tuotetun kemiallisen jätteen määrän vuoksi.

Vähittäismarkkinoilla saatavilla olevien MDMA-tablettien ja -jauheiden kokonaisvoimakkuus on edelleen korkea historiallisiin standardeihin nähden, vaikka joissakin keskeisissä maissa näyttääkin olevan havaittavissa laskusuuntaus. Suuriannoksisten MDMA-tablettien jatkuva saatavuus on kuitenkin erityisen huolestuttavaa. Toinen uhka ovat viime aikoina markkinoille tulleet uudet MDMA:n kulutustuotteet, kuten syötävät ja nestemäiset tuotteet, jotka voivat houkutella uusia kuluttajaryhmiä.

MDMA:n väärentäminen muilla haitallisilla aineilla on myös jatkuva ongelma, jolla voi olla vakavia kansanterveydellisiä seurauksia. Väärennöksiä esiintyy yleisesti MDMA-tableteissa ja -jauheissa, mutta myös uusia psykoaktiivisia aineita, erityisesti katinoneja, on väärennetty. Näyttää myös siltä, että Euroopan markkinoille on ilmestymässä niin kutsuttu vaaleanpunainen kokaiini, jota kutsutaan myös tucibiksi. Se on MDMA:n ja ketamiinin, kokaiinin tai 2C-B:n seos, josta ilmoitettiin ensimmäisen kerran Latinalaisen Amerikan maissa. Kaiken kaikkiaan tämä kehitys osoittaa, että Euroopan MDMA-markkinat ovat dynaamiset ja kestävät.

Uudet psykoaktiiviset aineet

Euroopan huumausainemarkkinaraportti: uudet psykoaktiiviset aineet. Valokuva uusista psykoaktiivisista aineista mustalla taustalla

Uusien psykoaktiivisten aineiden kauppa on merkittävä ja dynaaminen haaste EU:n huumausainemarkkinoilla, sillä näitä aineita muutetaan jatkuvasti oikeudellisten rajoitusten välttämiseksi. Vuonna 2022 Euroopassa takavarikoitiin ennätykselliset 30,6 tonnia uusia psykoaktiivisia aineita pienessä määrässä suuria takavarikkoja.

Vaikka Euroopassa ensimmäistä kertaa markkinoille tulevien uusien psykoaktiivisten aineiden kokonaismäärä on vähentynyt viime vuosina, markkinat ovat edelleen dynaamiset, ja EU:n varhaisvaroitusjärjestelmä havaitsee ja valvoo vuosittain satoja aineita. Kansallisten huumausainelainsäädäntöjen erojen hyödyntäminen antaa joillekin uusille psykoaktiivisille aineille mahdollisuuden ilmaantua uudelleen pitkien poissaolojaksojen jälkeen.

Digitalisaatiolla on ollut suuri merkitys uusien psykoaktiivisten aineiden myynnin ja jakelun helpottamisessa. Näiden aineiden saatavuus verkossa aiheuttaa sääntelyhaasteita, mikä korostaa tarvetta tehokkaisiin toimenpiteisiin verkkomyynnin seuraamiseksi ja rajoittamiseksi.

Uusia psykoaktiivisia aineita kuljetetaan Euroopan unioniin pääasiassa Euroopan ulkopuolelta. Kiina on edelleen merkittävä lähtömaa, mutta tiettyjä synteettisiä aineita (kuten katinoneja, kannabinoideja ja opioideja) koskevat valvontatoimenpiteet näyttävät johtaneen siihen, että osa uusien psykoaktiivisten aineiden tuotannosta on siirtynyt Intiaan, joka on noussut merkittäväksi lähteeksi, mikä johtuu luultavasti paikallisen valvonnan vähäisyydestä.

Euroopassa on havaittu myös jonkin verran synteettisen katinonin tuotantoa, erityisesti suuria määriä 3-CMC:tä ja 4-CMC:tä. Muiden aineiden tuotannon mahdollisuus on edelleen uhka, varsinkin kun uusien psykoaktiivisten aineiden lähtöaineita valvotaan tällä hetkellä vain vähän.

Euroopan laajamittaiset katinonitakavarikot, joihin sisältyy suuria määriä Intiasta peräisin olevaa katinonia, tehdään pääasiassa Alankomaissa ja Espanjassa, josta ainetta on ollut tarkoitus jakaa ympäri Eurooppaa. Euroopan unioniin tuodaan yhä enemmän psykoaktiivisia farmaseuttisia aineita jauhemaisena irtotavarana, ja niiden epäillään olevan peräisin Euroopan ulkopuolisista kemian- ja lääkealan yrityksistä.

Vuodesta 2022 lähtien Euroopassa on myyty avoimesti puolisynteettisiä kannabinoideja kannabiksen ja delta-9-THC:n ”laillisina” korvaajina. Ne on valmistettu luonnossa esiintyvistä kannabinoideista, kuten kannabidiolista, jota uutetaan niukasti THC:tä sisältävästä kannabiksesta (hamppu). Suuria määriä on tuotu Yhdysvalloista, mutta niitä valmistetaan myös Euroopassa. Niitä myydään sähkösavukkeina, syötävinä ja muina kehittyneinä tuotteina, jotka voivat olla nuorille houkuttelevia.

On merkkejä siitä, että uusia synteettisiä opioideja, kuten nitatseeneja, on enemmän saatavilla osassa Eurooppaa. Näitä voimakkaita aineita sisältävien vakiintuneiden opioidien harhaanjohtava myynti tai väärentäminen voi myös lisääntyä. Tämä lisää yliannostuksen riskiä ja voi aiheuttaa myrkytystapauksia. Näihin muutoksiin vaikuttavat todennäköisesti tarjontapuolen tekijät, kuten mahdolliset heroiinin tarjonnan häiriöt.

Viime aikoina Euroopassa on raportoitu uusien opioidien sekoituksista bentsodiatsepiinien (”benzo-dope”) tai eläimille tarkoitetun rauhoittavan ksylatsiinin (”tranq-dope”) kanssa. Seoksiin, joita havaittiin ensimmäisen kerran Pohjois-Amerikassa, liittyy haittojen lisääntymistä, mukaan lukien yliannostuksen riski.

Uusiin psykoaktiivisiin aineisiin liittyvät haitat ovat edelleen merkittävä huolenaihe erityisesti akuuttien myrkytysten osalta. Haittojen vähentämiseen tähtäävien tehokkaiden toimenpiteiden toteuttaminen on monimutkainen haaste, kun otetaan huomioon näiden aineiden moninaisuus ja jatkuvasti kehittyvä luonne sekä se, että kuluttajat eivät välttämättä ole tietoisia siitä, mitä uusia psykoaktiivisia aineita he tarkalleen käyttävät, koska niitä saatetaan myydä valheellisesti muina huumausaineina tai väärennöksinä.

Toimet nykyisten uhkien torjumiseksi ja varautumisen lisäämiseksi

A hand holding a light bulb in form of a human head

EU:n huumausainemarkkinoiden aiheuttamien moninaisten uhkien seuranta ja niihin vastaaminen edellyttää monialaista, joustavaa ja tulevaisuuteen suuntautunutta lähestymistapaa, jolla lievennetään haittoja ja hyödynnetään mahdollisuuksia myönteiseen muutokseen. Tässä jaksossa hahmotellaan keskeiset alat, joihin on puututtava, jotta EU:n huumausainemarkkinoista aiheutuviin nykyisiin ja tuleviin uhkiin voidaan vastata tehokkaasti.

Tiedustelutilannekuvan parantaminen: havaitseminen, seuranta ja analysointi

 • Vahvistetaan EU:n huumausainemarkkinoiden, myös lähtöaineiden, laittomien huumausaineiden ja uusien psykoaktiivisten aineiden, järjestelmällistä seurantaa ja analysointia hyödyntämällä edelleen kehittyneitä menetelmiä ja teknologioita, kuten tekoälyä ja satelliittikuvien analysointia.
 • Tehostetaan sellaisten erityisen haitallisten aineiden, kuten synteettisten opioidien ja uusien psykoaktiivisten aineiden, havaitsemista ja seurantaa, joilla on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia kansanterveyteen.
 • Vahvistetaan edelleen uhka-arvioita koko huumausaineiden toimitusketjussa, muun muassa keskittymällä siihen, miten Euroopan ulkopuolella tapahtuva kehitys voi vaikuttaa EU:n huumausainemarkkinoihin.
 • Tehostetaan huumausainemarkkinoihin liittyvän väkivallan seurantaa ja analysointia käyttämällä vertailukelpoisia indikaattoreita ja välineitä, jotta saataisiin parempi käsitys sen syistä. Samalla asetetaan etusijalle suurimman uhan muodostavien rikollisverkostojen kartoitus.
 • Tehostetaan huumausaineiden kauppaan ja jakeluun tarkoitettujen verkkoalustojen käytön seurantaa ja analysointia. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää näkyvän verkon ja sosiaalisen median alustojen kehitykseen, erityisesti niiden käyttöön nuorten keskuudessa.
 • Kehitetään uusia kehyksiä, joiden avulla voidaan analysoida lainsäädännöllisten muutosten mahdollisia vaikutuksia laittomien huumeiden markkinoihin. Tämä edellyttää parempaa ymmärrystä huumausainemarkkinoiden koosta ja niiden mahdollisista vaikutuksista hallintoon.

Tarjonnan vähentämiseen ja turvallisuuden parantamiseen tähtäävien toimien vahvistaminen

 • Tehostetaan rikollisverkostojen, erityisesti korkean riskin rikollisverkostojen ja arvokkaiden kohteiden, vastaisia operatiivisia toimia. Viimeksi mainittuja ovat muun muassa välittäjät ja tukijat, jotka mahdollistavat laittoman toiminnan, kuten rahanpesuverkostot.
 • Priorisoidaan edelleen operatiivisia toimia, joilla puretaan kokonaisia rikollisverkostoja ja niiden yhteistyökumppaneita.
 • Käytetään täysimittaisesti operatiivisen koordinoinnin ja kansainvälisen yhteistyön asiaankuuluvia eurooppalaisia työkaluja, erityisesti operatiivisia työryhmiä ja yhteisiä tutkintaryhmiä.
 • Tehostetaan toimia huumausaineiden valmistuksessa käytettävien lähtöaineiden ja keskeisten kemikaalien laittoman kaupan ja väärinkäytön torjumiseksi. Tehostetut strategiat ovat tarpeen, jotta voidaan estää rikollisverkostoja hyödyntämästä nykyisten valvontatoimenpiteiden heikkouksia ja vähentää lähtöaineiden tarjontaa.
 • Vahvistetaan hallinnollisia esteitä, jotta rikolliset eivät pääse hyödyntämään lainsäädännön aukkokohtia ja laillista taloutta. Tähän tulisi sisällyttää tehostettuja ja kohdennettuja toimenpiteitä korruption torjumiseksi, jotta rikollisia voidaan estää heikentämästä oikeusvaltioperiaatetta.
 • Parannetaan torjuntakapasiteettia Euroopan merisatamissa sekä posti- ja pakettikeskuksissa. Tähän tulisi sisältyä kehittyneiden seurantateknologioiden ja -työkalujen käyttöönotto.
 • Vahvistetaan ja priorisoidaan edelleen rikoksentorjuntakäytäntöjä, joissa keskitytään nuoriin, jotka ovat vaarassa joutua rikollisverkostojen hyväksikäytön ja rekrytoinnin uhreiksi. Lisäksi tulisi tehostaa nuorten riskikäyttäytymiseen verkossa keskittyviä ennaltaehkäisy- ja tiedotusohjelmia.

Kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen

 • network on world map on blue background
  Vahvistetaan sitoutumista ja yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien maiden kanssa rikollisverkostojen torjumiseksi laittomien huumausaineiden koko toimitusketjussa. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää yhteistyön parantamiseen Euroopan unioniin suuntautuvien huumevirtojen keskeisissä solmukohdissa.
 • Edistetään tietojen ja tiedustelutietojen vaihtoa huumausainekaupan verkostojen, reittien ja suuntauksien suhteen tilannetietoisuuden ja koordinoitujen vastatoimien lisäämiseksi Euroopan unionin ja kolmansien maiden välillä.
 • Tuetaan edelleen asiaankuuluvien EU:n asetusten ja kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa huumekaupan katkaisemiseen tähtäävien oikeudellisten puitteiden yhdenmukaistamiseksi. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää kolmansissa maissa toimivien rikollisten luovuttamista ja syytteeseenpanoa koskevien järjestelmien parantamiseen.
 • Vahvistetaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia laillisten liiketoimintarakenteiden ja kansainvälisten kauppareittien hyväksikäytön estämiseksi. Tähän sisältyy myös, että rikollisen toiminnan torjunnan tehostaminen asetetaan etusijalle keskeisissä logistiikkakeskuksissa.

Investointi valmiuksien kehittämiseen

 • Lisätään operatiivisiin ja strategisiin toimiin osoitettuja henkilöstö- ja taloudellisia resursseja. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää valmiuksien kehittämiseen tärkeimmissä Eurooppaan suuntautuvien huumausainevirtojen saapumispaikoissa sekä johdonmukaisuuden ja yhdenmukaisuuden varmistamiseen vakiintuneiden parhaiden käytäntöjen kanssa.
 • Lisätään investointeja innovatiivisten havaitsemis-, seuranta- ja analyysitekniikoiden kehittämiseen ja toteuttamiseen.
 • Investoidaan edelleen keskeisten työntekijöiden ja virkamiesten koulutukseen sekä Euroopassa että keskeisissä kolmansissa maissa, jotta voidaan lisätä tietämystä ja levittää parhaita käytäntöjä rikollisen toiminnan ehkäisemiseksi.
 • Tehostetaan kolmansille maille annettavaa apua ja valmiuksien kehittämistukea Eurooppaan suuntautuvilla keskeisillä huumekauppareiteillä keskittyen lainvalvontaan, rajavalvontaan, huumeongelmien hoitoon ja haittojen vähentämiseen tähtääviin ohjelmiin.

Politiikka-, kansanterveys- ja turvallisuustoimien vahvistaminen

 • Tehostetaan näyttöön perustuvaa päätöksentekoa laittomien huumausainemarkkinoiden kielteisten terveys- ja turvallisuusvaikutusten lieventämiseksi. Erityisesti tarvitaan tulevaisuuteen suuntautuneita poliittisia lähestymistapoja ja toimia, jotka perustuvat yksityiskohtaisiin uhka-arvioihin, jotta voidaan ennakoida ja lieventää ennakoivasti uusia uhkia.
 • Parannetaan kohdennettuja rikoksentorjuntatoimia keskittyen haavoittuvassa asemassa oleviin yhteisöihin.
 • Lisätään investointeja kohdennettuihin ja näyttöön perustuviin ennaltaehkäisy-, hoito- ja haitanvähentämistoimiin huumausaineiden käytön haitallisten seurausten lieventämiseksi.
 • Parannetaan poliittista tietoisuutta huumausaineiden tuotantoon, laittomaan kauppaan ja käyttöön liittyvistä ympäristöriskeistä ja vahingoista sekä reagoidaan niihin.

Kohti johdonmukaista lähestymistapaa

eu flags in front of mirror windows building

EU:n lainsäädäntökehys on avainasemassa lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten yhtenäisessä lähestymistavassa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Tämä lainsäädäntökehys tarjoaa jäsenvaltioille tehokkaita välineitä, kuten Euroopan monialaisen rikosuhkien torjuntafoorumin (EMPACT), joilla puututaan laittomien huumausaineiden rikollisten toimijoiden koko toimitusketjun toimintaan. Tulevaisuudessa on tarpeen lujittaa muita yhdennettyjä lähestymistapoja, joilla puututaan laittomien huumausainemarkkinoiden perimmäisiin syihin. Tätä varten politiikoilla ja toimenpiteillä olisi pyrittävä puuttumaan laittomien huumausainemarkkinoiden sosiaalisiin, taloudellisiin ja psykologisiin tekijöihin. Kaikkien EU:n lainsäädäntökehyksen mukaisten asiaankuuluvien toimenpiteiden täytäntöönpanon jatkaminen sekä uusien politiikkojen ja vastatoimien kehittäminen kehittyvien uhkien torjumiseksi on erittäin tärkeää, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa.

Lähdetiedot

Tiedot, joita on käytetty tämän sivun infografiikkojen ja kaavioiden tuottamiseen, löytyvät alta.

Taulukko 1. Huumausaineiden takavarikkojen prosentuaalinen muutos Euroopan unionissa viime vuosikymmenen aikana
Huumausaine Takavarikoitu määrä Takavarikkojen määrä
Kokaiini 416 -3
Marihuana 260 -6
Metamfetamiini 135 121
Heroiini 126 -40
Hasis 77 -37
Amfetamiini 42 -18

Tietoa tästä sivusta 

Suositeltu viittaustapa: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus ja Europol (2024), EU:n huumausainemarkkinoiden analyysi: Keskeisiä näkemyksiä politiikkaa ja käytäntöä varten, https://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/analysis-key-insights-policy-and-practice_en

Tunnisteet:

HTML: TD-05-23-510-FI-Q
ISBN: 978-92-9497-997-1
DOI-tunnus: 10.2810/73014

Top