Analys av EU:s narkotikamarknader Viktiga insikter för policy och praxis

samling av bilder: cannabis, knuten hand på gatan nattetid, cannabisplanta, containrar i en hamn mot en blå global nätverksbakgrund.

Om denna resurs

Denna resurs har utvecklats av EMCDDA och Europol och tagits fram tillsammans med EMCDDA:s referensgrupp för indikatorer för narkotikatillgång. Den bygger på de detaljerade resultat som presenteras i EU Drug Markets: In-depth analysis, den fjärde omfattande översikten över olagliga narkotikamarknader i Europeiska unionen. Den ger en strategisk sammanfattning på högsta nivå för beslutsfattare, för att stödja utvecklingen och genomförandet av policyer och åtgärder i Europa, baserat på en robust förståelse av det aktuella narkotikalandskapet och nya hot. Den är också till nytta för praktiker på området och syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om dessa frågor.

Ladda ner pdf-filen med rapporten på engelska  

Förord

Ylva Johansson, European Commissioner Migration and Home Affairs

Marknaden för illegal narkotika, som kontrolleras av kriminella nätverk, utgör ett allvarligt säkerhetshot mot Europeiska unionen. Den äventyrar folkhälsan och säkerheten samtidigt som den främjar extremt våld och korruption och undergräver själva samhällsstrukturen, demokratin och rättsstatsprincipen. Den ökande variationen och komplexiteten på EU:s narkotikamarknader innebär också nya utmaningar som kräver ett omfattande europeiskt varningssystem för narkotika för att förbättra insatserna och förhindra att situationen eskalerar.

En kritisk aspekt av hotet från narkotikamarknaderna är utnyttjandet av viktig logistisk infrastruktur, särskilt kusthamnar. Kriminella nätverk infiltrerar dessa handels- och transportcentrum och förvandlar dem till kanaler för aldrig tidigare skådade narkotikaflöden. De ekonomiska och sociala återverkningarna av denna utveckling innebär akuta utmaningar, vilket trappar upp säkerhetshotet och ökar tillgången på illegal narkotika ytterligare i Europa. EU måste därför stärka motståndskraften hos dessa och andra logistikcentrum för att förhindra att de utnyttjas ytterligare för olaglig narkotikahandel.

Rekryteringen av unga människor till kriminella nätverk som är inblandade i narkotikamarknader förvärrar krisen. Utsatta ungdomar lockas eller tvingas av kriminella organisationer att delta i farlig och olaglig verksamhet. Detta äventyrar deras framtida möjligheter och vidmakthåller en cykel av brottslighet och våld, vilket belyser behovet av ett starkt fokus på förebyggande åtgärder.

Att upplösa dessa kriminella nätverk är en komplex utmaning, eftersom de ständigt anpassar sig till externa chocker och i allt högre grad använder sig av specialiserade kriminella tjänsteleverantörer. Med tanke på dessa nätverks globaliserade karaktär, som underlättas av den tekniska utvecklingen, samordnar de också i allt högre grad sin olagliga narkotikahandel från länder utanför EU. Detta understryker den avgörande roll som internationellt samarbete spelar när det gäller att stoppa kriminella försörjningsvägar och nätverk. Även om det fortfarande är viktigt att gripa nyckelpersoner är det avgörande att öka de brottsbekämpande och rättsliga myndigheternas kapacitet att upplösa hela kriminella nätverk, särskilt i samarbete med internationella partner.

EU:s narkotikastrategi och dess handlingsplan samt strategin för säkerhetsunionen ger Europeiska unionen verktyg för att hantera denna föränderliga hotbild och stödja medlemsstaterna i arbetet med att främja säkerheten för alla EU-invånare. Dessa initiativ kompletteras av EU:s färdplan för att bekämpa narkotikahandel och organiserad brottslighet. Den framgångsrika lanseringen av den europeiska hamnalliansen den 24 januari 2024 är ett viktigt steg i dess genomförande. Dessutom har kommissionen genomfört en tematisk Schengenutvärdering som fokuserar på narkotikasmuggling och har identifierat bästa praxis på området polissamarbete, skydd av de yttre gränserna och förvaltning av it-system.

EMCDDA och Europol spelar en central roll i dessa strävanden genom att stödja medlemsstaterna och samarbeta med tredjeländer för att stärka Europas beredskap och insatser vid olagliga narkotikaflöden. Dessa strategiska insikter från de två byråernas gemensamma analys av narkotikamarknaderna ger ett robust ramverk för att förstå och reagera på narkotikamarknaderna på EU-nivå och internationell nivå.

Ylva Johansson
Europeisk kommissionär med ansvar för migration och inrikes frågor

Inledning

Att förstå den mångfasetterade narkotikamarknaden i en globaliserad värld

Alexis Goosdeel, Director, EMCDDA

Den olagliga narkotikahandeln fortsätter att dominera den grova och organiserade brottsligheten i EU, både vad gäller antalet inblandade brottslingar och de enorma vinster som genereras. Denna marknad är en del av en komplex global kriminell verksamhet, där gränsöverskridande samarbete genom smugglare och mellanhänder skapar en flytande och nätverksbaserad miljö.

Globaliseringen fortsätter att ha en betydande inverkan eftersom brottslingar utnyttjar de möjligheter som sammankopplade kommunikations-, handels- och transportnätverk innebär för kriminellt samarbete och integration längs leveranskedjor. Denna utveckling har påverkat kopplingarna mellan den olagliga narkotikahandeln och andra brottsområden i EU, såsom olaglig handel med skjutvapen, eftersom nätverk för narkotikahandel behöver en rad verktyg och kapacitet för att underlätta sin verksamhet.

Den europeiska narkotikamarknaden har sett en aldrig tidigare skådad ökning av tillgången på olagliga droger, vilket framgår av förhöjd renhetsgrad och stabila priser i detaljhandelsledet, samt en diversifiering av droger och konsumentprodukter. Denna situation drivs också av fortsatt hög efterfrågan och brottslig innovation, eftersom marknaderna för olaglig narkotika har blivit mycket motståndskraftiga och anpassningsbara mot bakgrund av oväntade globala händelser.

EU:s narkotikamarknad har omfattande effekter på vårt samhälle, vilket framgår av narkotikarelaterade dödsfall och antalet personer som söker behandling. Den främjar också den organiserade brottslighetens expansion, ökad korruption och utnyttjande av utsatta individer. En stor del av det våld som förknippas med allvarlig och organiserad brottslighet i Europa är kopplat till narkotikahandeln. Samtidigt leder olaglig narkotikaproduktion till miljöskador, medan ekonomin och rättsstatsprincipen undergrävs av exploateringen av lagliga företag.

Catherine De Bolle, Executive Director, Europol

Den ständigt föränderliga och mångfasetterade narkotikamarknaden kräver ett mångsidigt angreppssätt som omfattar brottsbekämpning, folkhälsa, utbildning och internationellt samarbete. Att erkänna den globala kopplingen mellan marknader och kriminella aktörer är avgörande för att ta fram effektiva åtgärder för att hantera nuvarande och framtida hot, eftersom utvecklingen i andra delar av världen kommer att fortsätta att påverka EU:s narkotikamarknader.

Dessa komplexa förhållanden understryker behovet av kraftfulla åtgärder, vilket framgår av EU:s nya färdplan för att bekämpa narkotikahandel och organiserad brottslighet. Bland annat prioriteras att minska tillgången genom att agera mot kriminella nätverk med hög risk och viktiga mellanhänder och smugglare som de är beroende av, exempelvis penningtvättare, samtidigt som tillgången till evidensbaserade skademinsknings-, behandlings- och rehabiliteringsåtgärder förbättras. I slutändan måste vi stärka den sociala motståndskraften i EU och ta itu med de underliggande socioekonomiska faktorer som bidrar till skadeverkningarna och fungerar som drivkrafter för den olagliga narkotikamarknaden.

Alexis Goosdeel
Direktör för EMCDDA

Catherine De Bolle
Verkställande direktör, Europol

Det nuvarande landskapet och de främsta hoten

hand of business woman working on a tactile screen

I detta avsnitt presenteras de viktigaste insikterna från den aktuella analysen av EU:s narkotikamarknader, som omfattar marknadsdynamiken, geopolitiska faktorer, brottslig verksamhet och socioekonomiska konsekvenser. De senaste uppgifterna och analyserna visar på en stor, komplex och ständigt föränderlig narkotikamarknad i EU (figur 1).

Narkotikamarknaden i EU: betydande ekonomiska konsekvenser

Baserat på 2021 års uppgifter beräknas EU:s narkotikamarknad ha ett lägsta marknadsvärde på minst 31 miljarder euro. Den är en viktig inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. En viktig del av denna marknad är kopplingen mellan olika olagliga droger, vilken innebär att kriminella nätverk och viktiga mellanhänder och smugglare ofta ägnar sig åt brottslighet som omfattar flera droger. Den större narkotikamarknaden i EU samspelar också med och har en betydande inverkan på andra brottsområden, såsom olaglig handel med skjutvapen och penningtvätt.

Diagram 1. Ekosystem för EU:s narkotikamarknader

Diagram 1. Ekosystem för EU:s narkotikamarknader

Hög tillgänglighet och produktdiversifiering: ökande risker för användarna

Tillgängligheten är fortfarande hög för de främsta drogerna som används i Europa, vilket framgår av de stora och i vissa fall ökande mängder som fortsätter att beslagtas i EU (figur 2). Dessutom kännetecknas marknaden för olaglig narkotika av diversifieringen av konsumentprodukter och den utbredda tillgången på ett bredare spektrum av droger, bland annat nya psykoaktiva substanser, ofta med hög styrka eller renhet. Specialutrustning kan krävas för att möta de detektions- och övervakningsutmaningar som denna diversifiering medför. Den senaste tidens uppkomst av mycket starka opioider, särskilt bensimidazoler (nitazener), utgör ett särskilt komplext hot mot folkhälsan eftersom de ökar risken för livshotande förgiftning. Den potentiella uppkomsten av nya användningsmönster i Europa är också ett stort hot på grund av tillgången till billiga och mycket kraftfulla eller rena droger. Detta gäller särskilt för kokain, som aldrig varit så tillgängligt som nu.

Effektivare smuggling ger ökat tryck på Europas logistikcentrum

En viktig bidragande faktor till den ökade effektiviteten är trenden att smuggla större enskilda sändningar av droger till sjöss och utnyttja containrar i flödet genom globala logistikcentrum. Till följd av detta har mängden narkotika som beslagtagits i EU ökat avsevärt under de senaste tio åren, medan antalet beslag av de flesta typer av narkotika har minskat (figur 2). Minskningen av antalet beslag kan delvis förklaras av att vissa medlemsstater har minskat fokus på och nedprioriterat bekämpningen av brott som rör innehav och användning av narkotika.

Diagram 2. Procentuell förändring av narkotikabeslag i EU under det senaste årtiondet
 

Källdata för den här grafiken finns i källtabellen på den här sidan.

Europa har en central ställning när det gäller produktion av och handel med narkotika

Industriskalig produktion av cannabis och syntetiska droger, t.ex. amfetamin, metamfetamin, MDMA och katinoner, sker i EU för både inhemska och internationella marknader. Omfattningen och komplexiteten i produktionen av syntetiska droger i Europa drivs av innovation inom metoder och utrustning samt tillgången till viktiga kemikalier som behövs. Storskalig kokainbearbetning sker nu också inom EU. Europa är också sannolikt ett viktigt transitområde för globala narkotikaflöden, särskilt kokain från Latinamerika och i mindre utsträckning amfetamin i form av Captagontabletter från Syrien och Libanon.

Brottslighetens anpassningsförmåga: en stor utmaning för brottsbekämpningen

En rad olika kriminella nätverk är verksamma på EU:s narkotikamarknad. Dessa nätverk uppvisar en hög anpassningsgrad genom att dra nytta av tekniska framsteg och bredare samhälleliga förändringar, utnyttja lagliga företagsstrukturer och dra nytta av möjligheterna i traditionella och digitala ekonomier. Brottslingar förlitar sig ofta på andra nätverk eller mellanhänder för att underlätta sin olagliga verksamhet. Detta ger dem också flexibilitet att diversifiera källor och produkter, smugglingsvägar och metoder för döljande. På så sätt ökar de sin effektivitet och anpassningsförmåga så att riskerna minimeras och vinsterna maximeras.

Narkotikamarknaderna: motståndskraftiga mot stora externa chocker

istock photo of containers in a port

EU:s narkotikamarknad har visat en anmärkningsvärd motståndskraft mot globala kriser, instabilitet och betydande politiska och ekonomiska förändringar. De senaste exemplen på sådana chocker är covid-19-pandemin, Rysslands krig mot Ukraina och talibanernas maktövertagande i Afghanistan. Som svar på detta har de kriminella nätverken anpassat sig genom att ändra smugglingsvägarna och diversifiera sina metoder. Samtidigt har denna utveckling även påverkat uppkomsten av nya marknader och i vissa fall tycks konsumentpreferenserna ha förändrats.

Samspelet mellan lagliga och olagliga marknader ger ytterligare ett lager av komplexitet

De olagliga narkotikamarknaderna och den reguljära ekonomin samverkar på många betydelsefulla sätt. Till exempel utnyttjar brottslingarna den kommersiella transportinfrastrukturen för att smuggla narkotika och använder kryphål i lagstiftningen för att få tillgång till kemikalier för produktion av olaglig narkotika. Denna samverkan syns även på cannabis- och opioidmarknaderna, där vissa produkter som är lagligt tillgängliga för medicinska eller industriella ändamål kan användas för andra ändamål. Till exempel kan laglig odling av industrihampa och produktion av CBD (cannabidiol) utnyttjas för tillverkning av otillåtna cannabisprodukter.

Extremt våld: en påfrestning på lokalsamhällena och samhället i stort

Vissa EU-medlemsstater upplever aldrig tidigare skådade nivåer av narkotikarelaterat våld, ofta kopplat till kokain- och cannabismarknaderna. Detta verkar vara koncentrerat till distributionscentrum och konkurrerande slutkundsmarknader. Sådant våld innefattar mord, tortyr, kidnappningar och hot, och sker ofta mellan kriminella nätverk, även om också oskyldiga faller offer. Detta har en allvarlig inverkan på samhället som helhet och ökar känslan av allmän otrygghet.

blurred image of two people talking

Korruption: underlättande av narkotikahandel och undergrävande av rättsstatsprincipen

Kriminella nätverk förlitar sig på korruption på alla nivåer av narkotikamarknaden för att underlätta sin verksamhet och minska riskerna, inklusive dem som är kopplade till det straffrättsliga systemet. Narkotikarelaterad korruption är också riktad mot enskilda personer som har tillgång till viktig infrastruktur, såsom personal på logistikcentrum, juristkåren och finanssektorn. Korruption, som ofta är kopplad till våld, har en nedbrytande effekt på samhällsstrukturen och undergräver samhällsstyrningen samt skapar systemiska sårbarheter och gör ibland att människor tvingas in i brottslig verksamhet.

Teknik och innovation: viktiga drivkrafter för narkotikamarknaderna

Innovation inom produktion av olaglig narkotika leder till högre produktion, ökad styrka eller renhet samt ett bredare utbud av konsumentprodukter. Kriminella nätverk fortsätter att introducera nya kemikalier för att producera syntetiska droger, vilket innebär komplexa utmaningar för brottsbekämpningen. Innovation när det gäller kemiskt döljande av droger gör det också avsevärt svårare att upptäcka och förbjuda droger. Samtidigt utnyttjar kriminella nätverk digitala framsteg och tekniska möjligheter för att dölja olaglig kommunikation, förbättra modellerna för distribution av droger och minska risker. Ett exempel på detta är den senaste tidens ökade användning av sociala medier och snabbmeddelandeapplikationer för försäljning av narkotika till slutkunderna, vilket har gjort ett stort antal substanser mer tillgängliga.

Viktiga utvecklingstendenser per drog

förstoringsglas

Cannabis

rapport om de europeiska narkotikamarknaderna: cannabis. Foto av cannabis på svart bakgrund

Cannabis är den vanligaste olagliga drogen i EU. Uppskattningsvis har 22,6 miljoner vuxna använt den under det senaste året, och den utgör fortfarande den största narkotikamarknaden i EU.

Under 2021 gjordes ett rekordstort antal cannabisbeslag i EU, 256 ton för marijuana och 816 ton för hasch. De kriminella nätverk som verkar på den olagliga cannabismarknaden är mångsidiga och anpassningsbara. De är ofta inblandade i handel med flera olika typer av droger och förknippas med våld, korruption och missbruk av lagliga affärsstrukturer. En stor del av våldet mellan kriminella under de senaste åren har varit kopplat till cannabismarknaden, delvis på grund av marknadens mångfald och lönsamhet.

Den största delen av den marijuana som används i EU produceras där, särskilt i Spanien där stora cannabisodlingsplatser har stängts ned. Västra Balkan spelar också en roll för tillgången på marijuana, medan Marocko fortfarande är den största leverantören av hasch. Det finns dock tecken på ökad haschproduktion i EU, och även om kvantiteten sannolikt är liten jämfört med Marockos, utgör detta ett framväxande hot. Produktion av cannabis medför en betydande miljöpåverkan på grund av energi- och vattenanvändningen samt kemiska föroreningar.

Cannabisstyrkan har ökat kraftigt under det senaste decenniet både för marijuana och hasch, och en ökande variation av konsumentprodukter har observerats. Det rör sig bland annat om oljor, extrakt, ätbara produkter och vejpningsprodukter som förs in från Nordamerika och produceras i Europa. Både syntetiska och halvsyntetiska cannabinoider fortsätter också att dyka upp i olika former av konsumentprodukter.

Den pågående politiska debatten om cannabis, både globalt och inom EU, har lett till komplexa och ständigt föränderliga lagstiftnings- och regleringsstrukturer. Detta har resulterat i betydande skillnader både på nationell och ibland lokal nivå, vilket kan skapa ytterligare utmaningar för brottsbekämpningen och de straffrättsliga systemen.

Läs mer i EU Drug Market: Cannabis  

Kokain

rapport om europeiska narkotikamarknader: kokain. Foto av kokain på svart bakgrund

Kokain är den näst vanligaste olagliga drogen i EU och står för den näst största olagliga narkotikamarknaden sett till intäkter. Slutanvändarmarknaden för kokain ökar, möjligen under påverkan av den aldrig tidigare skådade tillgången på billigt kokain med hög renhetsgrad. Det finns också signaler om en potentiell förändring av Europas roll i den globala kokainhandeln. Detta kan ses i den ökande användningen av EU som transitpunkt för kokainleveranser till andra regioner och den växande trend som innebär att vissa stadier av kokainproduktionen äger rum inom EU.

Det finns belägg för att latinamerikanska och europeiska kriminella nätverk samarbetar inom kokainproduktionen i EU. Detta innefattar (den sällan upptäckta) smugglingen av stora mängder kokapasta och kokainbas till Europa för vidareförädling till kokainhydroklorid. Import av kokainbas till EU ökar också risken för att nya rökbara kokainprodukter (t.ex. crack) får en mer framträdande plats på de europeiska slutanvändarmarknaderna.

Rekordmängder av kokain har beslagtagits i EU varje år sedan 2017, och under 2021 beslagtogs 303 ton av medlemsstaterna. Belgien, Nederländerna och Spanien rapporterar de största volymerna av beslag, vilket speglar deras betydelse som införselpunkter för kokain. Preliminära uppgifter visar att beslagen ökade ytterligare under 2022, bland annat på viktiga införselställen som i Antwerpen.

Stora mängder kokain smugglas via Europas kusthamnar i intermodala fraktcontainrar. Detta har lett till en aldrig tidigare skådad tillgång på kokain i EU. Korruption och hot mot hamnarbetare är viktiga möjliggörande faktorer för kokainsmugglingen, även om korruption med anknytning till denna marknad även förekommer i andra delar av samhället.

Kriminella högrisknätverk dominerar kokainhandeln i EU och genererar betydande vinster. Precis som med andra droger möjliggörs dessa nätverk av smugglare och mellanhänder i en föränderlig och sammanlänkad miljö. Det allvarliga våldet i samband med kokainmarknaden tycks öka vid de viktigaste införselställena, även om det påverkar samhället som helhet.

Läs mer i EU Drug Market: Kokain  

Heroin och andra opioider

rapport om europeiska narkotikamarknader: heroin. Foto av vallmo på svart bakgrund

Heroin är fortfarande den olagliga opioid som används mest och bidrar i hög grad till skadeverkningarna av olaglig narkotikaanvändning i EU. Strukturen hos Europas opioidproblem håller dock på att utvecklas och blir alltmer komplex under påverkan av den globala utvecklingen, vilket får konsekvenser för beredskap och insatser.

Det är viktigt att notera att politiska förändringar i Afghanistan, som är den främsta källan till det heroin som används i Europa, förväntas orsaka störningar på denna marknad. Talibanernas narkotikaförbud, som tillkännagavs i april 2022, verkar ha haft effekt då tillgängliga uppgifter tyder på att odlingen av opiumvallmo och produktionen av heroin minskade markant under 2023. Detta kan leda till att tillgången på heroin minskar i EU, vilket skulle kunna leda till att luckor på marknaden fylls av andra droger, inbegripet kraftfulla syntetiska opioider, med betydande negativa konsekvenser för folkhälsan och säkerheten.

Heroinsmugglingen till EU sker i allt högre grad via sjöfartsrutter. I synnerhet används global containertrafik och färjor som avgår från Turkiet. Dessa metoder gör det möjligt att smuggla stora mängder heroin i en enda försändelse, eftersom användningen av omlastningsplatser döljer misstänkta försändelsers ursprung och art.

Turkiska kriminella nätverk fortsätter att dominera den storskaliga smugglingen av heroin på den europeiska marknaden, även om andra nätverk, däribland de som är kopplade till västra Balkanregionen, också är aktiva inom heroinsmugglingen. Dessa nätverk samarbetar med leverantörer i den huvudsakliga produktionsregionen och med partner i viktiga distributionscentrum i EU, vilket sker genom utnyttjande av lagligt etablerade, förvärvade eller infiltrerade företag längs smugglingsrutterna. Smuggling av ättiksyraanhydrid, den viktigaste kemikalien som krävs för heroinproduktion, från EU fortsätter också att ske på den ”omvända Balkanrutten” via Turkiet. Den tydliga minskningen av heroinsmugglingen på Balkanrutten under senare tid kan dock komma att leda till förändringar i framtiden.

Läs mer i EU Drug Market: Heroin och andra opioider  

Amfetamin

rapport om de europeiska narkotikamarknaderna: amfetamin. Foto av amfetamin på svart bakgrund

EU är en viktig global marknad för amfetamin, och omkring 90 ton av denna drog användes under 2021. Det är ett relativt billigt centralstimulerande medel med en stor stabil marknad i EU. Amfetamin har i allmänhet låg prisnivå och låg renhet. Amfetamin med hög renhet och låg prisnivå återfinns dock i Belgien och Nederländerna, som är de viktigaste produktionscentrumen. Viss amfetaminproduktion förekommer också i Tyskland och Polen och ibland på andra håll.

De kriminella nätverken anpassar och förbättrar ständigt produktionsmetoderna för amfetamin. Tillgången till prekursorer och viktiga kemikalier spelar en avgörande roll i detta, även om det fortfarande till stor del saknas information om den kriminella infrastruktur som är inblandad. Vid den huvudsakliga produktionsmetoden för amfetamin används BMK som utgångsmaterial som huvudsakligen erhålls från pre-prekursorer. Andra metoder kan dock komma att användas mer i framtiden för att komma förbi beroendet av BMK. Amfetaminproduktionens miljöpåverkan är betydande på grund av de stora mängder kemiskt avfall som genereras.

Smugglingen av amfetamin inom EU sker huvudsakligen över land och ibland i kombination med andra droger. Mindre mängder smugglas via post- och pakettjänster, som ofta är kopplade till näthandeln. Smugglingen av amfetaminolja från Nederländerna och Belgien till andra EU-länder, där den vidareförädlas till konsumerbart amfetaminsulfat, är en viktig del av den olagliga handeln med amfetamin i EU och har ökat under årens lopp.

Stora sändningar av Captagontabletter som innehåller amfetamin smugglas också in via EU:s hamnar, från produktionscentrum i Syrien och Libanon till Arabiska halvön, som är den viktigaste globala slutanvändarmarknaden. Viss tillverkning av Captagon förekommer dock också i EU, främst i Nederländerna, för export till de stora slutanvändarmarknaderna. Denna produktion förefaller vara opportunistisk och baserad på specifika typer av förfrågningar eller efterfrågan.

Läs mer i EU Drug Market: Amfetamin  

Metamfetamin

rapport om de europeiska narkotikamarknaderna: metamfetamin. Foto av metamfetamin på svart bakgrund

Marknaden för metamfetamin i EU, som visserligen är relativt liten globalt sett, kan komma att växa. Den genomsnittliga renheten hos metamfetamin har ökat under det senaste årtiondet, särskilt sedan 2019 då storskalig europeisk produktion av kristallmetamfetamin blev vanligare. Under samma period har priserna sjunkit något. Även om storskalig tillverkning och olaglig handel i EU främst verkar vara avsedd för export finns det en risk för att den åtminstone till viss del kommer att sprida sig till EU:s användarmarknader, vilket ökar potentialen för spridning av metamfetamin, inklusive rökbart kristallmetamfetamin, till en bredare användargrupp.

Produktion av metamfetamin i industriell skala sker i Nederländerna och i mindre utsträckning i Belgien. Innovationer i den europeiska metamfetaminproduktionen har ökat effektiviteten och produktionen. Precis som med andra syntetiska droger kvarstår utmaningar när det gäller att kontrollera tillgången till prekursorer i takt med att kriminella nätverk anpassar sig till lagstiftningen. Produktionen av metamfetamin i EU medför betydande hälso-, säkerhets- och miljörisker, till exempel på grund av kemiskt avfall.

Den storskaliga metamfetaminproduktionen i EU drivs av samarbetet mellan europeiska tillverkare av syntetiska droger och mexikanska kriminella nätverk. Framför allt det nederländska och mexikanska kunskapsutbytet har lett till mer sofistikerade och större anläggningar för produktion av metamfetamin. Den storskaliga produktionen fortsätter, men de mexikanska producenterna syns inte så ofta i laboratorierna eftersom de europeiska producenterna har lärt sig tekniken. Detta samarbete har dock gett upphov till ett viktigt precedensfall med en potentiellt betydande risk för folkhälsan och säkerheten, eftersom det är känt att mexikanska kriminella nätverk producerar olagligt fentanyl för den amerikanska marknaden.

Beslagen av metamfetamin i EU har ökat avsevärt under de senaste åren, vilket beror på både inhemsk produktion och smuggling från länder utanför EU som Iran, Mexiko och Nigeria. Metamfetaminproduktionen i Afghanistan utgör också ett hot på grund av den potentiella smugglingen till EU via etablerade heroinrutter. Den ökande andelen beslag som noterats i Turkiet kan vara ett tecken på en sådan utveckling.

Läs mer i EU Drug Market: Metamfetamin  

MDMA

Europeisk narkotikarapport: MDMA Foto av MDMA-tabletter på svart bakgrund

MDMA är fortfarande en populär drog som används i EU och som i allmänhet förknippas med episodiska användningsmönster i nattlivs- och nöjesmiljöer. Aktuella data tyder på en totalt sett relativt stabil situation när det gäller användningen av MDMA, trots betydande skillnader på nationell nivå.

Europa är en storskalig producent av MDMA, och den inhemska slutanvändarmarknaden försörjs av europeiska producenter. I likhet med produktionen av andra syntetiska droger i Europa är produktionen av MDMA till stor del koncentrerad till Nederländerna eller dess närområde. Stora mängder MDMA som produceras i Europa exporteras också till marknader utanför EU, inklusive Australien och Nord- och Sydamerika.

Precis som med andra syntetiska droger anpassar MDMA-tillverkarna ofta sin användning av kemikalier och prekursorer för att undvika kontroller. En annan förändring är den synbara ökningen av antalet rapporter om olyckor vid anläggningar för produktion av MDMA, inklusive bränder och explosioner, som eventuellt beror på otillräcklig utrustning och inblandning av oerfarna producenter. I likhet med andra syntetiska droger orsakar produktionen av MDMA också betydande miljöskador på grund av den mängd kemiskt avfall som produceras.

Den totala styrkan hos MDMA-tabletter och pulver som finns tillgängliga på slutkundsmarknaden är fortfarande hög historiskt sett, även om det i vissa viktiga länder verkar finnas en nedåtgående trend. Den fortsatta tillgången på högdoserade MDMA-tabletter är dock särskilt oroande. Ett annat hot är den senaste tidens framväxt av nya MDMA-konsumentprodukter, såsom ätbara produkter och vätskor, som kan locka till sig nya konsumentgrupper.

Tillsättning av andra skadliga substanser till MDMA fortsätter också att vara ett problem som får potentiellt allvarliga konsekvenser för folkhälsan. Även om sådana tillsatsämnen är vanliga i MDMA-tabletter och -pulver har det förekommit fall av tillsättning med nya psykoaktiva substanser, särskilt katinoner. Det verkar också som om ”rosa kokain” eller ”tucibi”, en blandning av MDMA med ketamin, kokain eller 2C-B som först rapporterades i latinamerikanska länder, håller på att dyka upp på den europeiska marknaden. Sammantaget visar denna utveckling att den europeiska marknaden för MDMA är dynamisk och motståndskraftig.

Nya psykoaktiva substanser

Europeisk narkotikarapport: NPS. Foto av nya psykoaktiva substanser på svart bakgrund

Handeln med nya psykoaktiva substanser (NPS) utgör en betydande och dynamisk utmaning för EU:s narkotikamarknad, eftersom dessa substanser ständigt förändras för att kringgå rättsliga restriktioner. Under 2022 beslagtogs rekordhöga 30,6 ton nya psykoaktiva substanser i Europa, vilket berodde på ett relativt litet antal stora beslag.

Även om det totala antalet nya psykoaktiva substanser som för första gången dyker upp i Europa har minskat under de senaste åren, är marknaden fortfarande dynamisk med hundratals substanser som upptäcks och övervakas varje år av EU:s system för tidig varning. Utnyttjandet av variationer i de nationella lagarna om narkotikakontroll gör det möjligt för vissa nya psykoaktiva ämnen att dyka upp igen efter längre perioder av frånvaro.

Digitaliseringen har spelat en stor roll för att underlätta försäljningen och distributionen av nya psykoaktiva substanser. Tillgången till dessa substanser på nätet innebär rättsliga utmaningar, vilket belyser behovet av effektiva åtgärder för att övervaka och kontrollera försäljningen på nätet.

Nya psykoaktiva substanser transporteras huvudsakligen till EU från länder utanför Europa. Kina fortsätter att vara en stor leverantör, men kontrollåtgärder för vissa syntetiska ämnen (t.ex. katinoner, cannabinoider och opioider) verkar ha lett till att en del av produktionen av nya psykoaktiva substanser har flyttat till Indien, som har utvecklats till en viktig källa, förmodligen på grund av begränsade inhemska kontroller.

I Europa observeras också viss produktion av syntetiska katinoner, särskilt bulkmängder av 3-CMC och 4-CMC. Möjligheten till produktion av andra substanser är fortfarande ett hot, särskilt som få prekursorer till nya psykoaktiva substanser för närvarande kontrolleras.

Storskaliga europeiska katinonbeslag, som omfattar bulkimport från Indien, fångas huvudsakligen upp av Nederländerna och Spanien för uppenbar distribution över hela Europa. Det finns också en ökande trend när det gäller tillförsel av psykoaktiva farmaceutiska substanser i pulverform till EU, vilka misstänks härröra från kemi- och läkemedelsföretag utanför Europa.

Sedan 2022 har halvsyntetiska cannabinoider sålts öppet i Europa som ”laglig” ersättning för cannabis och delta-9-THC. De framställs av naturligt förekommande cannabinoider, såsom cannabidiol som extraheras från cannabis med låg THC-halt (hampa). Bulkmängder har importerats från Förenta staterna, men de produceras också i Europa. De säljs som e-cigaretter, ätbara produkter och andra sofistikerade produkter som kan locka unga människor.

Det finns tecken på att nya syntetiska opioider, såsom nitazener, är mer tillgängliga i delar av Europa. Vilseledande försäljning eller tillsättning av dessa starka substanser till etablerade opioider kan också öka. Detta ökar risken för överdos och kan orsaka sjukdomsutbrott. Dessa förändringar beror sannolikt på faktorer på tillgångssidan, bland annat eventuella avbrott i tillgången på heroin.

På senare tid har blandningar av nya opioider med bensodiazepiner (”benzo-dope”) eller det lugnande djurläkemedlet xylazin (”tranq-dope”) rapporterats i Europa. Blandningarna, som först sågs i Nordamerika, är kopplade till ökade skadeverkningar, inklusive risk för överdos.

Skador i samband med nya psykoaktiva substanser fortsätter att vara ett allvarligt problem, i synnerhet i samband med akuta förgiftningar. Att tillhandahålla effektiva skadebegränsande åtgärder är fortfarande en komplex utmaning, med tanke på dessa ämnens varierande och ständigt föränderliga karaktär och det faktum att konsumenterna kanske inte är medvetna om de specifika nya psykoaktiva substanser som de använder, eftersom de kan säljas felaktigt som andra droger eller användas som tillsatsämnen.

Åtgärder för att ta itu med aktuella hot och öka beredskapen

A hand holding a light bulb in form of a human head

För att kunna övervaka och vidta åtgärder mot de många olika hot som narkotikamarknaden i EU utgör krävs ett tvärvetenskapligt, flexibelt och framtidsinriktat tillvägagångssätt som minskar skadeverkningarna och utnyttjar möjligheterna till positiva förändringar. I detta avsnitt beskrivs de nyckelområden som måste åtgärdas för att man effektivt ska kunna reagera på nuvarande och framtida hot från EU:s narkotikamarknader.

Förbättra underrättelsebilden: upptäckt, övervakning och analys

 • Stärka den systematiska övervakningen och analysen av EU:s narkotikamarknad, inklusive prekursorer, olagliga droger och nya psykoaktiva substanser, genom att ytterligare använda avancerade metoder och tekniker, t.ex. artificiell intelligens och satellitbildsanalys.
 • Förbättra upptäckten och övervakningen av särskilt skadliga substanser med betydande negativa konsekvenser för folkhälsan, såsom syntetiska opioider och nya psykoaktiva substanser.
 • Ytterligare stärka hotbildsbedömningarna i hela narkotikaförsörjningskedjan, med fokus på hur utvecklingen utanför Europa kan påverka narkotikamarknaden i EU.
 • Förbättra övervakningen och analysen av narkotikamarknadsrelaterat våld med hjälp av jämförbara indikatorer och verktyg, i syfte att utveckla en djupare förståelse av dess orsaker. I samband med detta prioritera kartläggningen av kriminella nätverk som utgör det största hotet.
 • Förbättra övervakningen och analysen av användningen av onlineplattformar för handel med och distribution av narkotika. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt utvecklingen på internetplattformar och sociala medier, speciellt när det gäller ungdomars användning av dessa.
 • Utveckla nya ramar för att analysera lagstiftningsförändringarnas potentiella inverkan på de olagliga narkotikamarknaderna. Detta kommer att kräva bättre kännedom om narkotikamarknadens storlek och dess eventuella inverkan på samhällsstyrningen.

Stärka insatserna för att minska tillgången och öka säkerheten.

 • Stärka de operativa insatserna mot kriminella nätverk, särskilt mot kriminella högrisknätverk och mål med högt värde. Till de senare hör de mellanhänder och smugglare som möjliggör olaglig verksamhet, till exempel penningtvättsnätverk.
 • Ytterligare prioritera operativ verksamhet för att komma åt hela kriminella nätverk och deras medhjälpare.
 • Till fullo utnyttja relevanta europeiska verktyg för operativ samordning och internationellt samarbete, särskilt operativa arbetsgrupper och gemensamma utredningsgrupper.
 • Förbättra insatserna mot olaglig handel med och avledning av prekursorer och viktiga kemikalier som används vid narkotikaproduktion. Det krävs förstärkta strategier för att förhindra att kriminella nätverk utnyttjar svagheter i de nuvarande kontrollåtgärderna och för att minska tillgången till prekursorer.
 • Stärka de administrativa hindren så att brottslingar inte kan utnyttja rättsliga kryphål eller den lagliga ekonomin. Detta bör inbegripa förstärkta och riktade åtgärder mot korruption för att förhindra att brottslingar undergräver rättsstatsprincipen.
 • Stärka brottsbekämpningskapaciteten vid kusthamnar och post- och paketcentraler i Europa. Detta bör inkludera införande av avancerade tekniker och verktyg för övervakning.
 • Stärka och ytterligare prioritera brottsförebyggande åtgärder inriktade på ungdomar som riskerar att utnyttjas och rekryteras av kriminella nätverk. Förebyggande program och upplysningsprogram som är inriktade på riskbeteenden på nätet bland ungdomar bör också förbättras.

Stärka det internationella samarbetet

 • network on world map on blue background
  Stärka samspelet och samarbetet med internationella organisationer och tredjeländer för att bekämpa kriminella nätverk i hela distributionskedjan för olaglig narkotika. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att förbättra samarbetet vid viktiga knutpunkter för narkotikaflöden till EU.
 • Främja utbyte av data och underrättelser om nätverk, vägar och trender för narkotikahandel för att öka situationsmedvetenheten och de samordnade insatserna mellan EU och tredjeländer.
 • Ytterligare stödja genomförandet av relevanta europeiska bestämmelser och internationella avtal i syfte att harmonisera de rättsliga ramarna för att komma åt narkotikahandeln. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att förbättra ramarna för utlämning och åtal av brottslingar som är verksamma i externa länder.
 • Stärka offentlig-privata partnerskap för att förhindra utnyttjande av lagliga företagsstrukturer och internationella handelsvägar. I detta ingår att prioritera förbättrad motståndskraft mot kriminell verksamhet i viktiga logistikcentrum.

Investera i kapacitetsuppbyggnad

 • Öka de mänskliga och ekonomiska resurser som avsätts för operativa och strategiska åtgärder. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt kapacitetsuppbyggnad på viktiga införselställen för narkotikaflöden till Europa och åt att säkerställa enhetlighet och överensstämmelse med etablerad bästa praxis.
 • Öka investeringarna i utveckling och genomförande av innovativ detektions-, övervaknings- och analysteknik.
 • Ytterligare investera i utbildning av arbetare och tjänstemän i nyckelroller, både inom Europa och i viktiga externa länder, för att öka medvetenheten och ytterligare sprida bästa praxis för förebyggande av brottslig verksamhet.
 • Öka biståndet och stödet till kapacitetsuppbyggnad i tredjeländer längs viktiga narkotikahandelsrutter till Europa, med fokus på brottsbekämpning, gränskontroll och program för narkotikabehandling och skademinskning.

Stärka politiken, folkhälsan och säkerhetsåtgärderna

 • Ytterligare stärka evidensbaserat beslutsfattande för att mildra de negativa hälso- och säkerhetseffekterna av olagliga narkotikamarknader. I synnerhet behövs framtidsorienterade politiska strategier och åtgärder, baserade på detaljerade hotbedömningar, för att förutse och proaktivt mildra framväxande hot.
 • Förbättra målinriktade brottsförebyggande insatser, med fokus på utsatta samhällen.
 • Öka investeringarna i riktade och evidensbaserade förebyggande åtgärder, behandling och skademinskningsinsatser för att mildra de skadliga konsekvenserna av narkotikaanvändning.
 • Förbättra den politiska medvetenheten om och reaktionerna på de miljörisker och miljöskador som är förknippade med produktion, smuggling och användning av narkotika.

Ett enhetligt tillvägagångssätt

eu flags in front of mirror windows building

EU:s rättsliga ram är avgörande för att tillhandahålla en enhetlig strategi för brottsbekämpande och rättsliga myndigheter i kampen mot organiserad brottslighet. Denna rättsliga ram ger medlemsstaterna effektiva verktyg, såsom den europeiska sektorsövergripande plattformen mot brottshot (Empact), för att motverka kriminella aktörer i hela leveranskedjan för olaglig narkotika. Framöver finns det ett behov av att stärka andra integrerade strategier som är inriktade på de grundläggande orsakerna till olagliga narkotikamarknader. Därför bör politiska strategier och åtgärder syfta till att ta itu med de sociala, ekonomiska och psykologiska drivkrafterna bakom de olagliga narkotikamarknaderna. Fortsatt genomförande av alla relevanta åtgärder inom ramen för EU:s lagstiftning, tillsammans med utvecklingen av nya strategier och åtgärder för att hantera nya hot, är av stor betydelse för att säkerställa enhetlighet i kampen mot organiserad brottslighet.

Källdata

De data som används för att generera infografik och diagram på denna sida återfinns nedan.

Tabell 1: Procentuell förändring av narkotikabeslag i EU under det senaste årtiondet
Drog Beslagtagen mängd Antal beslag
Kokain 416 -3
Marijuana 260 -6
Metamfetamin 135 121
Heroin 126 -40
Hasch 77 -37
Amfetamin 42 -18

Om denna sida 

Rekommenderad källhänvisning: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och Europol (2024), EU Drug Markets Analysis: Key insights for policy and practicehttps://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/analysis-key-insights-policy-and-practice_en

Identitetsbeteckningar:

HTML: TD-05-23-510-SV-Q
ISBN: 978-92-9408-001-1
DOI: 10.2810/99631

Top