Анализ на пазарите на наркотици в ЕС: Основни насоки за политиката и практиката

изображения: канабис, затворена ръка на улица през нощта, растение канабис, контейнери в пристанище на син фон с глобална мрежа

Относно този материал

Материалът е разработен от EMCDDA и Европол в сътрудничество с Референтната група на EMCDDA по показателите за предлагането на наркотици. Той се основава на подробните констатации, представени в „Пазари на наркотици в ЕС: Задълбочен анализ“, четвърти цялостен преглед на пазарите на забранени наркотични вещества в Европейския съюз. Той предлага стратегическо обобщение на най-високо равнище за авторите на политики и вземащите решения, в подкрепа на разработването и изпълнението на политики и действия в Европа въз основа на солидно разбиране на ситуацията в областта на наркотиците и възникващите заплахи в момента. Полезен е и за практикуващите специалисти, работещи в тази област, и има за цел да повиши осведомеността на широката общественост по тези въпроси.

Изтеглете PDF файла на доклада на английски език  

Предговор

Ylva Johansson, European Commissioner Migration and Home Affairs

Пазарът на незаконни наркотици, контролиран от престъпни мрежи, представлява сериозна заплаха за сигурността на Европейския съюз. Той застрашава общественото здраве и безопасност, като същевременно насърчава крайно насилие и корупция, подкопавайки самата структура на обществото, демокрацията и правовата държава. Нарастващото многообразие и сложност на пазарите на наркотици в ЕС също пораждат нови предизвикателства, които изискват всеобхватна европейска система за предупреждение в областта на наркотиците с цел подобряване на ответните действия и предотвратяване на ескалирането на ситуацията.

Един от критичните аспекти на заплахата от пазарите на наркотици е възползването от ключова логистична инфраструктура, особено морските пристанища. Престъпните мрежи проникват в тези търговски и транспортни центрове, превръщайки ги в канали за безпрецедентни потоци от наркотици. Икономическите и социалните последици от тези развития поставят неотложни предизвикателства, като увеличават заплахата за сигурността и увеличават допълнително достъпността на незаконните наркотици в Европа. Поради това Европейският съюз трябва да засили устойчивостта на тези и други логистични центрове, за да предотврати по-нататъшното им използване за незаконен трафик на наркотици.

Набирането на млади хора от престъпни мрежи, участващи в пазарите на наркотици, утежнява тази криза. Престъпните организации примамват или принуждават уязвими младежи да участват в опасни и незаконни дейности. Това застрашава бъдещите им възможности и затвърждава цикъла на престъпност и насилие, подчертавайки необходимостта от силен акцент върху превенцията.

Прекъсването на дейността на тези престъпни мрежи представлява сложно предизвикателство, тъй като те непрекъснато се приспособяват към външни сътресения и все по-често използват специализирани доставчици на незаконни услуги. Тези мрежи са глобални по своето естество и с помощта на технологичното развитие все по-често координират своите дейности по трафик на незаконни наркотици от държави извън Европейския съюз. Тук става ясна решаващата роля на международното сътрудничество за разбиването на маршрутите и мрежите за доставки на нарушителите. Решаващо значение продължава да има задържането на основните замесени лица, но също така жизненоважно е да се увеличи капацитетът на правоприлагащите и съдебните органи за разбиване на престъпните мрежи в тяхната цялост, особено в сътрудничество с международни партньори.

Стратегията на ЕС за наркотиците, планът за действие към нея и стратегията за Съюза на сигурност предоставят на Европейския съюз инструментите за справяне с тази развиваща се картина на заплахите и подкрепят държавите членки в усилията им за повишаване на сигурността на всички жители на Европейския съюз. Тези инициативи се допълват от Пътната карта на ЕС за борба с трафика на наркотици и организираната престъпност. Успешното стартиране на Европейския пристанищен алианс на 24 януари 2024 г. е значителна стъпка в неговото прилагане. Освен това Комисията извърши тематична оценка по Шенген с акцент върху трафика на наркотици, която установи най-добри практики в областта на полицейското сътрудничество, защитата на външните граници и управлението на информационните системи.

EMCDDA и Европол играят централна роля в тези усилия, като подпомагат държавите членки и си сътрудничат с трети държави за укрепване на готовността и реакцията на Европа срещу потоците от незаконни наркотици. Тези стратегически изводи от съвместния анализ на двете агенции на пазара на наркотици предоставят стабилна рамка за разбиране и ответни мерки спрямо пазарите на наркотици на европейско и международно равнище.

Илва Йохансон
Европейски комисар по въпросите на миграцията и вътрешните работи

Въведение

Разбиране на многоаспектния пазар на наркотици в глобализирания свят;

Alexis Goosdeel, Director, EMCDDA

Незаконната търговия с наркотици продължава да води при тежката и организирана престъпност в Европейския съюз по отношение на броя на замесените нарушители и генерираните огромни печалби. Този пазар е част от сложно глобално престъпно предприятие, с трансгранично сътрудничество чрез посредници и брокери, създаващи гъвкава и мрежова среда.

Глобализацията продължава да има огромно значение, тъй като нарушителите се възползват от възможностите, предоставяни от взаимосвързаните комуникационни, търговски и транспортни мрежи, за общи действия и интегриране на незаконните вериги на доставки. Тези развития оказаха влияние върху връзките между търговията с незаконни наркотици и други области на престъпност в Европейския съюз, като например трафика на огнестрелни оръжия, тъй като мрежите за трафик на наркотици изискват набор от инструменти и капацитет за подпомагане на техните дейности.

На европейския пазар на наркотици се наблюдава безпрецедентно увеличение на наличността на незаконни наркотици, за което свидетелстват повишената чистота на наркотиците и стабилните цени на дребно, както и разнообразието на наркотиците и потребителските продукти. Това се обуславя и от трайно високите нива на търсене и иновациите в престъпната дейност, тъй като пазарите на незаконни наркотици са станали изключително устойчиви и адаптивни към неочаквани глобални събития.

Пазарът на наркотици в ЕС влияе по много начини на обществото, което се вижда от смъртните случаи, свързани с употреба на наркотици, и броя на лицата, търсещи лечение. Той също така подхранва разрастването на организираната престъпност, повишените равнища на корупция и експлоатацията на уязвими лица. Голяма част от насилието, свързано с тежката и организирана престъпност в Европа, е свързано с търговията с наркотици. Междувременно незаконното производство на наркотици води до екологични щети, а икономиката и върховенството на закона се подкопават от възползването то законни предприятия за престъпни цели.

Catherine De Bolle, Executive Director, Europol

Непрекъснато развиващият се и многостранен пазар на наркотици изисква многостранен подход, включващ правоприлагане, обществено здравеопазване, образование и международно сътрудничество. Признаването на глобалната взаимосвързаност на пазарите и престъпните лица е от решаващо значение за разработването на ефективни ответни мерки за справяне с настоящите и бъдещите заплахи, тъй като развитието в други части на света ще продължи да оказва влияние върху пазарите на наркотици в ЕС.

Тези усложнения подчертават необходимостта от строги ответни мерки, както е посочено в новата пътна карта на ЕС за борба с трафика на наркотици и организираната престъпност. Приоритетните области включват намаляване на предлагането чрез прекъсване на високорискови престъпни мрежи и основни търговци и посредници, като например перачите на пари, на които те разчитат, като същевременно се подобрява достъпът до основани на доказателства мерки за намаляване на вредите, лечение и рехабилитация. В крайна сметка трябва да укрепим социалната устойчивост в Европейския съюз и да се справим с основните социално-икономически фактори, които допринасят за вредите и действат като движещи сили на пазара на незаконни наркотици.

Алексис Гусдил
Директор, EMCDDA

Катрин Де Бол
Изпълнителен директор, Европол

Настояща обстановка и основни заплахи

hand of business woman working on a tactile screen

В този раздел са представени ключови заключения от текущия анализ на пазарите на наркотици в ЕС, които обхващат пазарната динамика, геополитическите фактори, престъпните дейности и социално-икономическите последици. Последните данни и анализи сочат, че пазарът на наркотици в ЕС е голям, сложен и непрекъснато се развива (фигура 1).

Пазар на наркотици в ЕС: значително финансово въздействие

Въз основа на данните за 2021 г. се счита, че пазарът на наркотици в ЕС има минимална стойност на дребно от поне 31 млрд. евро. Той е основен източник на доходи за организираната престъпност. Основна характеристика на този пазар е взаимосвързаността между различните незаконни наркотици, като престъпните мрежи и основните търговци и посредници често участват в различни видове престъпност. Големият пазар на наркотици в ЕС също така пресича и оказва значително въздействие върху други видове престъпност, като например трафика на огнестрелни оръжия и изпирането на пари.

Фигура 1. Разпределение на пазарите на наркотици в ЕС

Фигура 1. Разпределение на пазарите на наркотици в ЕС

Висока наличност и разнообразие на продуктите: нарастващи рискове за употребяващите

Наличността на основните наркотици, употребявани в Европа, остава висока, за което свидетелстват големите и в някои случаи растящи количества, които продължават да се изземват в Европейския съюз (Фигура 2). Освен това пазарът на забранени наркотични вещества се характеризира с многообразие на крайните продукти и широка наличност на по-широк набор от наркотици, включително нови психоактивни вещества, често с висока сила или чистота. Може да е необходимо специализирано оборудване, за да се посрещнат предизвикателствата, свързани с откриването и наблюдението, породени от това многообразие. Неотдавнашната поява на силнодействащи опиоиди, по-специално бензимидазоли (нитазени), представлява особено сложна заплаха за общественото здраве поради повишения риск от животозастрашаващи отравяния. Потенциалната поява на нови модели на потребление в Европа също е основна заплаха поради наличието на евтини и много силни или чисти наркотици. Такъв е по-специално случаят с кокаина, при който се наблюдават безпрецедентни равнища на наличност.

По-висока ефективност на трафика: засилване на натиска върху логистичния център на Европа

Основен фактор, допринасящ за повишаване на ефективността, е тенденцията към трафик на по-големи индивидуални пратки наркотици по море в контейнери, преминаващи през световните логистични центрове. В резултат на това през последните десет години количеството на иззетите наркотици в Европейския съюз се е увеличило значително, докато броят на изземванията при повечето видове наркотици е намалял (Фигура 2). Намаляването на броя на изземванията може отчасти да се обясни с намаляване на интереса към и наказването на нарушенията, свързани с притежание и употреба на наркотици в някои държави членки.

Фигура 2. Процентна промяна в изземванията на наркотици в Европейския съюз през последното десетилетие
 

Изходните данни за тази графика могат да се намерят в изходната таблица на страницата.

Европа заема централно място в производството и трафика на наркотици

В ЕС в промишлен мащаб се произвеждат канабис и синтетични наркотици като амфетамин, метамфетамин, MDMA и катинони както за националните, така и за международните пазари. Мащабът и сложността на производството на синтетични наркотици в Европа се обуславят от иновациите в областта на методите и оборудването, както и от наличието на необходимите основни химикали. Широкомащабната преработка на кокаин вече се осъществява и в рамките на Европейския съюз. Вероятно Европа е също така важна транзитна зона за глобалните потоци на наркотици, особено на кокаин от Латинска Америка и в по-малка степен на амфетамин под формата на таблетки каптагон от Сирия и Ливан.

Приспособимостта на престъпността: голямо предизвикателство за правоприлагащите органи

На пазара на наркотици в ЕС действат различни престъпни мрежи. Те са силно приспособими и се възползват от технологичния напредък и по-широките обществени промени, работят през законни стопански структури и се подпомагат от възможностите на традиционните и цифровите икономики. Нарушителите често разчитат на други мрежи или посредници, за да осъществяват незаконните си дейности. Това им дава и гъвкавост да разнообразяват източниците и продуктите, маршрутите на трафика и начините за укриване - повишавайки ефективността и приспособимостта им, за да сведат до минимум рисковете и да увеличат печалбите си.

Пазарите на наркотици: устойчиви на сериозни външни сътресения

istock photo of containers in a port

Пазарът на наркотици в ЕС е показал забележителна устойчивост на глобални кризи, нестабилност и значителни политически и икономически промени. Неотдавнашни примери за такива сътресения включват пандемията от COVID-19, войната на Русия срещу Украйна и възхода на властта на талибаните в Афганистан. В отговор на това престъпните мрежи се адаптират, като променят маршрутите за трафик и разнообразяват методите си. Едновременно с това тези развития са оказали влияние и върху появата на нови пазари и в някои случаи изглежда са променили предпочитанията на потребителите.

Взаимодействие между законните и незаконните пазари: допълнително усложняване на положението.

Пазарите на незаконни наркотици и редовната икономика се пресичат по многобройни и значителни начини. Например нарушителите използват търговската транспортна инфраструктура за трафик на наркотици и използват пропуски в законодателството, за да получат достъп до химикали за производство на незаконни наркотици. Тези пресечни точки са видими и на пазарите на канабис и опиоиди, към които могат да бъдат насочени някои продукти, законно достъпни за медицински или промишлени цели. Например законното промишлено отглеждане на коноп и производството на CBD (канабидиол ) могат да бъдат използвани за производството на неразрешени продукти от канабис.

Крайно насилие: оказване на натиск върху местните общности и обществото

В някои държави - членки на ЕС, се наблюдават безпрецедентни равнища на насилие, свързано с пазара на наркотици, често във връзка с пазарите на кокаин и канабис. Това изглежда е съсредоточено в разпределителни центрове и в конкурентни пазари на дребно. Такова насилие включва убийства, изтезания, отвличания и сплашване и често се извършва между престъпни мрежи, въпреки че невинни хора също са жертви. Това оказва сериозно въздействие върху обществото като цяло, като увеличава усещането за обществена несигурност.

blurred image of two people talking

Корупция: подпомагане на трафика на наркотици и подкопаване на върховенството на закона

Престъпните мрежи разчитат на корупцията на всички нива на пазара на наркотици, за да извършват дейността си и да намалят рисковете, включително тези, произтичащи от системата на наказателното правосъдие. Корупцията, свързана с наркотиците, е насочена и към лица с достъп до ключова инфраструктура, като например работещите в логистични центрове, юридическата професия и финансовия сектор. Корупцията, която често е свързана с насилие, има корозивно въздействие върху структурата на обществото и подкопава управлението, като създава системни слабости и понякога принудително замесва хора в престъпна дейност.

Технологии и иновации: основни движещи сили на пазарите на наркотици

Иновациите в производството на незаконни наркотици водят до по-високи резултати, повишаване на силата на действие или чистотата и по-широк спектър от потребителски продукти. Престъпните мрежи продължават да въвеждат нови химикали за производство на синтетични наркотици, което поставя сложни предизвикателства пред правоприлагащите органи. Иновациите в химическите методи за укриване на наркотици също значително усложняват откриването и залавянето. Едновременно с това престъпните мрежи използват цифровия напредък и технологичните възможности за прикриване на комуникацията между нарушителите, подобряване на моделите за разпространение на наркотици и намаляване на риска. Пример за това е неотдавнашното нарастване на използването на социалните медии и приложенията за съобщения в реално време за продажба на дребно на наркотици, което прави широк спектър от вещества по-достъпни.

Основни събития по вид наркотик

лупа

Канабис

доклад за европейските пазари на наркотици: канабис. Снимка на канабис на черен фон

Канабисът е най-често употребяваният незаконен наркотик в Европейския съюз, като според оценките 22,6 млн. възрастни са го употребявали през последната година, и той остава най-големият пазар на наркотици в Европейския съюз.

През 2021 г. конфискациите на канабис в Европейския съюз достигнаха рекордни нива, като бяха конфискувани 256 тона растителен канабис и 816 тона смола. Престъпните мрежи, действащи на незаконния пазар на канабис, са разнообразни и гъвкави, често участват в трафика на няколко вида наркотици и са свързани с насилие, корупция и злоупотреба със законни стопански структури. Голяма част от насилието между престъпници през последните години е свързано с пазара на канабис, отчасти поради разнообразието и рентабилността на пазара.

Изглежда, че по-голямата част от растителния канабис, употребяван в Европейския съюз, се произвежда тук, особено в Испания, където са разбити големи обекти за отглеждане на канабис. Регионът на Западните Балкани също играе важна роля в доставките на растителен канабис, докато Мароко остава най-големият доставчик на канабисова смола. Има обаче сигнали за увеличаване на производството на смоли в Европейския съюз и въпреки че количеството вероятно ще бъде малко в сравнение с това от Мароко, налице е нововъзникваща заплаха. Производството на канабис оказва значително въздействие върху околната среда поради използването на енергия и вода, както и поради химическото замърсяване.

Силата на действие на канабиса нарасна през последното десетилетие както за канабиса — трева, така и за канабиса — смола, като се наблюдава нарастващо разнообразие от потребителски продукти. Те включват масла, екстракти, ядливи продукти и продукти за изпаряване, които се внасят от Северна Америка и произвеждат в Европа. Както синтетичните, така и полусинтетичните канабиноиди също продължават да се появяват в различни форми на потребителски продукти.

В момента в световен мащаб и в Европейския съюз има разногласия в политиките по отношение на канабиса, което доведе до сложна и непрекъснато променяща се правна и регулаторна среда. В резултат на това са налице различия на национално и местно ниво, което потенциално създава допълнителни предизвикателства за системите за правоприлагане и наказателно правосъдие.

Научете повече за пазара на наркотици в ЕС: Канабис  

Кокаин

доклад за европейските пазари на наркотици: кокаин. Снимка на кокаин на черен фон

Кокаинът е вторият най-често използван незаконен наркотик в Европейския съюз и вторият по големина пазар на незаконни наркотици по отношение на реализираните приходи. Потребителският пазар на кокаин се разраства, вероятно като следствие от безпрецедентната наличност на евтин кокаин с висока чистота. Налице са също така признаци за потенциална промяна в ролята на Европа в световната търговия с кокаин. Това се вижда от нарастващото използване на Европейския съюз като транзитна точка за пратки с кокаин към други региони и нарастващата тенденция някои етапи от производството на кокаин да се осъществяват в рамките на Европейския съюз.

Данните сочат, че латиноамериканските и европейските престъпни мрежи си сътрудничат в производството на кокаин в Европейския съюз. Това включва (рядко откривана) контрабанда на големи количества кокаинова паста и кокаинова основа за Европа, предназначени за по-нататъшна преработка в кокаин хидрохлорид. Вносът на кокаин в Европейския съюз също увеличава риска от повишаване на популярността на нови продукти от кокаин за пушене (напр. крек) на европейските потребителски пазари.

Рекордни количества кокаин са изземвани годишно в Европейския съюз от 2017 г. насам, като през 2021 г. държавите членки са иззели 303 т. Белгия, Нидерландия и Испания отчитат най-високи обеми на конфискации, което отразява значението им като входни пунктове за кокаин. Предварителните данни сочат, че конфискациите са се увеличили още повече през 2022 г., включително в ключови входни пунктове като Антверпен.

Големи количества кокаин се пренасят незаконно през европейските морски пристанища в интермодални транспортни контейнери. Това доведе до безпрецедентна достъпност на кокаина в Европейския съюз. Корупцията и сплашването на пристанищните работници са основните фактори, които подпомагат контрабандата на кокаин, въпреки че корупцията, свързана с този пазар, обхваща и други сектори на обществото.

Високорисковите престъпни мрежи доминират търговията с кокаин в Европейския съюз, като реализират значителни печалби. Както и при другите наркотици, тези мрежи се подпомагат от посредници и търговци в една променлива и взаимосвързана среда. Сериозното насилие, свързано с пазара на кокаин, изглежда се увеличава в ключови входни точки, въпреки че засяга обществото като цяло.

Научете повече за пазара на наркотици в ЕС: Кокаин  

Хероин и други опиоиди

доклад за европейските пазари на наркотици: хероин. Снимка на мак на черен фон

Хероинът продължава да бъде най-често употребяваният незаконен опиоид и значително допринася за вредите, причинени от употребата на незаконни наркотици в Европейския съюз. Ситуацията с опиоидния проблем в Европа обаче се развива и се усложнява и се влияе от промените в световен мащаб, което има последици за готовността и ответните мерки.

Важно е да се отбележи, че политическите промени в Афганистан, който е основният източник на употребявания в Европа хероин, се очаква да нарушат функционирането на този пазар. Обявената от талибаните забрана за употреба на наркотици през април 2022 г. изглежда е влязла в сила, тъй като наличните данни сочат значително намаляване на отглеждането на опиумен мак и производството на хероин през 2023 г. Това може да доведе до намаляване на наличността на хероин в Европейския съюз, което би могло да доведе до запълване на пазарните празнини с други наркотици, включително мощни синтетични опиоиди, със значително отрицателно въздействие върху общественото здраве и сигурност.

Трафикът на хероин към Европейския съюз все повече разчита на морски маршрути, и по-специално на използването на глобални контейнерни превози и фериботи с изходна точка Турция. Тези методи позволяват контрабандата на големи количества хероин в единични пратки, тъй като използването на пунктове за претоварване прикрива произхода и естеството на подозрителните пратки.

Турските престъпни мрежи продължават да доминират в трафика на едро на хероин за европейския пазар, въпреки че други мрежи, като например тези, свързани с региона на Западните Балкани, също са активни в трафика на хероин. Тези мрежи си сътрудничат с доставчици в основния производствен регион и с партньори в ключови разпределителни центрове в Европейския съюз, като в същото време се възползват от законно установени, придобити или инфилтрирани дружества по маршрутите за трафик. Трафикът на оцетния анхидрид - основното химическо вещество, необходимо за производството на хероин, от Европейския съюз също продължава да се осъществява по „обратния балкански път“ през Турция. Въпреки това очевидното неотдавнашно намаляване на трафика на хероин по балканския маршрут може да доведе до промени в бъдеще.

Научете повече за пазара на наркотици в ЕС: Хероин и други опиоиди  

Амфетамин

Доклад за европейските пазари на наркотици: амфетамин. Снимка на амфетамини на черен фон

Европейският съюз е важен пазар на амфетамин в световен мащаб, като през 2021 г. са консумирани около 90 тона от наркотика. Това е сравнително евтин стимулант с голям стабилен пазар в Европейския съюз. Въпреки че амфетаминът като цяло е с ниска цена и чистота, в Белгия и Нидерландия - основните производствени центрове - се среща амфетамин с висока чистота и ниска цена. Известно производство на амфетамин се осъществява и в Германия и Полша, а понякога и на други места.

Престъпните мрежи непрекъснато приспособяват и подобряват методите за производство на амфетамин. Доставките на прекурсори и основни химикали играят решаваща роля в това отношение, при все че продължават да липсват разузнавателни данни за свързаната престъпна инфраструктура. Основният метод за производство на амфетамин използва BMK като изходен материал, който се получава главно от дизайнерски прекурсори. В бъдеще обаче вероятно ще станат по-важни и други методи, които потенциално заобикалят зависимостта от BMK. Въздействието на производството на амфетамини върху околната среда е значително поради големите количества генерирани химически отпадъци.

Трафикът на амфетамини в Европейския съюз се осъществява основно по суша, а понякога и в комбинация с други наркотици. По-малки количества се търгуват чрез пощенски и колетни услуги, често свързани с онлайн търговията. Трафикът на амфетаминово масло от Нидерландия и Белгия към други държави от ЕС, където се преработва допълнително под формата на годен за консумация амфетамин сулфат, е важна част от незаконната дейност за трафик на амфетамин в Европейския съюз и се разраства през годините.

През пристанищата на ЕС се пренасят и големи пратки таблетки каптагон, съдържащи амфетамин, от производствени центрове в Сирия и Ливан до Арабския полуостров - основния световен потребителски пазар. Производство на някои видове каптагон обаче се осъществява и в Европейския съюз, главно в Нидерландия, и е предназначено за износ към големи потребителски пазари. Изглежда, че това производство е спорадично и се основава на конкретни искания или търсене.

Научете повече за пазара на наркотици в ЕС: Амфетамин  

Метамфетамин

доклад за европейските пазари на наркотици: метамфетамин. Снимка на метамфетамин на черен фон

Има признаци, че пазарът на метамфетамин в Европейския съюз се разраства, макар да е сравнително малък в световен мащаб. Средната чистота на метамфетамина се е увеличила през последното десетилетие, особено след 2019 г., когато мащабното производство на кристален метамфетамин в Европа стана по-разпространено. През същия период цените леко са намалели. Въпреки че широкомащабното производство и трафикът в Европейския съюз изглежда са предназначени главно за износ, съществува риск поне някои от тях да се разпространят към потребителските пазари в ЕС, което ще увеличи потенциала за разпространение на метамфетамин, включително кристален метамфетамин за пушене, към по-широка група потребители.

Производството на метамфетамин в промишлени мащаби се осъществява в Нидерландия и в по-малка степен в Белгия. Иновациите в производството на метамфетамин в Европа са увеличили ефективността и производството. Както и при други синтетични наркотици, продължават да съществуват предизвикателства при контролирането на наличността на прекурсорите, тъй като престъпните мрежи се приспособяват към законодателството. Производството на метамфетамин в Европейския съюз носи значителни рискове за здравето, безопасността и околната среда, например поради химически отпадъци.

Широкомащабното производство на метамфетамин в Европейския съюз се реализираше в резултат на сътрудничеството между европейските производители на синтетични наркотици и мексиканските престъпни мрежи. По-конкретно между Нидерландия и Мексико са обменени знания, което доведе до по-сложни и по-големи съоръжения за производство на метамфетамин. Въпреки че широкомащабното производство продължава, мексиканските производители не се срещат често в лабораториите, тъй като европейските производители са научили техниките. Това сътрудничество обаче е създало важен прецедент с потенциален значителен риск за общественото здраве и безопасност, тъй като е известно, че мексиканските престъпни мрежи произвеждат незаконен фентанил за пазара на САЩ.

Конфискациите на метамфетамин в Европейския съюз са нараснали значително през последните години, което се дължи както на вътрешното производство, така и на трафика от държави извън ЕС като Иран, Мексико и Нигерия. Производството на метамфетамин в Афганистан също представлява заплаха поради потенциалния трафик към Европейския съюз по установените маршрути за хероин. В Турция се увеличи броят на изземванията, което може да е признак за подобно развитие.

Научете повече за пазара на наркотици в ЕС: Метамфетамин  

MDMA

Доклад за европейските пазари на наркотици: MDMA: Снимка на хапчета, съдържащи MDMA на черен фон

MDMA продължава да бъде популярен наркотик, използван в Европейския съюз, който обикновено се свързва с епизодични модели на употреба в нощния живот и развлекателните заведения. Понастоящем данните сочат, че като цяло ситуацията по отношение на потреблението на MDMA е относително стабилна, въпреки че на национално равнище се наблюдава значителна хетерогенност.

Европа е широкомащабен производител на MDMA, като вътрешният потребителски пазар се снабдява от европейските производители. Подобно на производството на други синтетични наркотици в Европа, производството на MDMA до голяма степен е концентрирано в Нидерландия или около нея. Големи количества MDMA, произведени в Европа, също се изнасят за пазари извън Европейския съюз, включително Австралия и Северна и Южна Америка.

Както и при други синтетични наркотици, производителите на MDMA често адаптират употребата на химикали и прекурсори, за да избягват контрол. Друго развитие е видимото нарастване на съобщенията за злополуки в обекти за производство на MDMA, включително пожари и експлозии, които потенциално се дължат на използването на неподходящо оборудване и участието на неопитни производители. Подобно на други синтетични наркотици, производството на MDMA също причинява значителни щети на околната среда поради количеството на произведените химически отпадъци.

Общата концентрация на таблетките и праховете от MDMA, които се предлагат на пазара на дребно, остава висока според историческите стандарти, въпреки че в някои ключови държави изглежда се наблюдава низходяща тенденция. Въпреки това продължаващата достъпност на таблетки с високо съдържание на MDMA предизвиква особена загриженост. Друга заплаха е неотдавнашната поява на нови потребителски продукти с MDMA, като например таблетки за консумация и течности, които могат да привлекат нови групи потребители.

Фалшифицирането на MDMA с други вредни вещества също остава актуален проблем с потенциално тежки последици за общественото здраве. Докато в таблетките и праховете с MDMA обикновено се съдържат заместващи вещества, се наблюдават случаи на замърсяване с нови психоактивни вещества, и по-специално катинони. Оказва се също, че на европейския пазар се появява „розов кокаин“ или „тусиби“ - смес от MDMA с кетамин, кокаин или 2C-B, за който за първи път се съобщава в страните от Латинска Америка. Взети заедно, тези развития показват, че европейският пазар на MDMA е динамичен и устойчив.

Нови психоактивни вещества

Доклад за европейските пазари на наркотици: НПВ Снимка на НПВ на черен фон

Търговията с нови психоактивни вещества (НПВ) представлява значително и динамично предизвикателство за пазара на наркотици в ЕС, тъй като тези вещества постоянно се променят, за да се избегнат правните ограничения. През 2022 г. в Европа са иззети рекордните 30,6 тона нови психоактивни вещества, което се дължи на сравнително малък брой големи изземвания.

Въпреки че общият брой на новите психоактивни вещества, които се появяват за първи път в Европа, е намалял през последните години, пазарът остава динамичен, като стотици вещества се откриват и наблюдават всяка година чрез системата на ЕС за ранно предупреждение. Използването на различията в националните закони за контрол на наркотиците позволява някои нови психоактивни вещества да се появят отново след продължителни периоди на отсъствие.

Цифровизацията изигра голяма роля в улесняването на продажбата и разпространението на нови психоактивни вещества. Достъпността на тези вещества онлайн поставя предизвикателства от регулаторен характер, като подчертава необходимостта от ефективни мерки за наблюдение и контрол на онлайн продажбите.

Новите психоактивни вещества се доставят в Европейския съюз предимно от страни извън Европа. Въпреки че Китай продължава да бъде основен доставчик, мерките за контрол върху някои синтетични вещества (като катинони, канабиноиди и опиоиди) изглежда са накарали част от производството на НПВ да се премести в Индия, която се превърна в основен източник, вероятно поради ограничения вътрешен контрол.

В Европа също се наблюдава известно производство на синтетични катинони, по-специално големи количества от 3-CMC и 4-CMC. Възможността за производство на други вещества остава заплаха, особено като се има предвид, че понастоящем се контролират малък брой прекурсори на нови психоактивни вещества.

Широкомащабните европейски изземвания на катинони, включващи внос на насипни товари от Индия, се прихващат главно от Нидерландия и Испания, предназначени за разпространение в Европа. Налице е също така нарастваща тенденция в доставките на психоактивни фармацевтични съставки в насипно състояние на прах в Европейския съюз, за които се предполага, че произхождат от химически и фармацевтични компании извън Европа.

От 2022 г. насам полусинтетичните канабиноиди се продават открито в Европа като „законни“ заместители на канабиса и делта-9-THC. Те се произвеждат от естествено срещащи се канабиноиди, например канабидиол, който се извлича от канабиса с ниско съдържание на THC (коноп). Количествата в насипно състояние са внесени от Съединените щати, но те се произвеждат и в Европа. Те се продават под формата на изпарители, ядливи таблетки и други сложни продукти, които могат да бъдат привлекателни за младите хора.

Налице са признаци, че нови синтетични опиоиди, като например нитазените, са по-достъпни в някои части на Европа. Възможно е също така да се увеличават случаите на неправилна продажба или фалшифициране на утвърдени опиоиди с тези мощни вещества. Това увеличава риска от предозиране и може да предизвика епидемични взривове. Тези промени вероятно се дължат на фактори, свързани с предлагането, включително на възможни смущения в доставките на хероин.

Неотдавна в Европа е съобщено за смеси от нови опиоиди с бензодиазепини („бензо-дрога“) или успокоителното за животни ксилазин („транк-дрога“). Смесите, които са докладвани за първи път в Северна Америка, са свързани с повишени вреди, включително риск от предозиране.

Вредите, свързани с новите психоактивни вещества, продължават да будят сериозно безпокойство, особено във връзка с остри отравяния. Осигуряването на ефективни мерки за намаляване на вредите продължава да бъде сложно предизвикателство, като се има предвид разнообразният и непрекъснато променящ се характер на тези вещества и фактът, че употребяващите може да не са запознати с отделните нови психоактивни вещества, които използват, тъй като те може да се продават заблуждаващо като други наркотици или да се използват като разреждащи вещества.

Действия за бопрба с актуалните заплахи и повишаване на готовността

A hand holding a light bulb in form of a human head

Проследяването и ответните мерки спрямо многобройните заплахи, които носи пазарът на наркотици в ЕС, изискват мултидисциплинарен, гъвкав и ориентиран към бъдещето подход — намаляване на вредите и използване на възможностите за положителна промяна. В този раздел са очертани ключовите области, на които трябва да се обърне внимание, за да се реагира ефективно на настоящите и бъдещите заплахи, произтичащи от пазарите на наркотици в ЕС.

Подобрено събиране на данни: откриване, проследяване и анализ

 • Засилване на систематичното проследяване и анализ на пазара на наркотици в ЕС, включително прекурсори, забранени наркотични вещества и нови психоактивни вещества, чрез по-нататъшно използване на усъвършенствани методи и технологии, като например изкуствен интелект и анализ на сателитни изображения.
 • Подобряване на откриването и проследяването на особено вредни вещества със значителни отрицателни последици за общественото здраве, като например синтетични опиоиди и нови психоактивни вещества.
 • По-нататъшно засилване на оценките на заплахите по цялата верига на доставки на наркотици, включително акцент върху това как развитията извън Европа могат да окажат въздействие върху пазара на наркотици в ЕС.
 • Подобряване на проследяването и анализа на насилието, свързано с пазара на наркотици, като се използват сравними показатели и инструменти, с цел да се постигне по-задълбочено разбиране на причините за него. Във връзка с това да се даде приоритет на картографирането на престъпните мрежи, които представляват най-голямата заплаха.
 • Подобряване на проследяването и анализа на използването на онлайн платформи за търговия и разпространение на наркотици. Особено внимание следва да се обърне на развитието на повърхностната мрежа и на платформите на социалните медии, особено във връзка с тяхното използване от младите хора.
 • Разработване на нови рамки за анализ на потенциалното въздействие на законодателните промени върху пазарите на забранени наркотични вещества. Това ще изисква по-добро разбиране на размера на пазара на наркотици и възможното му въздействие върху управлението.

Засилване на ответните мерки за намаляване на доставките и повишаване на сигурността

 • Засилване на оперативните мерки срещу престъпни мрежи, по-специално срещу високорискови престъпни мрежи и цели от особен интерес. Последните включват търговците и посредниците, които осъществяват незаконни дейности, като например мрежи за изпиране на пари.
 • Допълнително да се даде предимство на оперативните дейности по разбиване на цели престъпни мрежи и техните съучастници.
 • Пълноценно използване на съответните европейски инструменти за оперативна координация и международно сътрудничество, по-специално оперативни работни групи и съвместни екипи за разследване.
 • Укрепвяване на противодействието на трафика и отклоняването на прекурсори и основни химикали, използвани в производството на наркотици. Необходими са подобрени стратегии, за да се попречи на престъпните мрежи да се възползват от слабостите на действащите мерки за контрол и да се намали предлагането на прекурсори.
 • Укрепване на административните пречки, за да се възпрепятстват нарушителите да се възползват от регулаторните пропуски и законната икономика. Това следва да включва засилени и целенасочени мерки за борба с корупцията, за да се попречи на нарушителите да подкопават върховенството на закона.
 • Повишаване на капацитета за пресичане на трафика на наркотици през морските пристанища, пощенските центрове и центровете за колетни пратки в Европа. Това трябва да включва прилагането на напреднали технологии и инструменти за проследяване.
 • Укрепване и допълнително приоритизиране на политиките за превенция на престъпността, насочени към младите хора, изложени на риск от експлоатация и вербуване от престъпни мрежи. Програмите за превенция и повишаване на осведомеността, насочени към рисковото поведение онлайн сред младите хора, също следва да бъдат засилени.

Укрепване на международното сътрудничество

 • network on world map on blue background
  Засилване на ангажирането и сътрудничеството с международни организации и трети държави за борба с престъпните мрежи по цялата верига на доставки на незаконни наркотици. Особено внимание следва да се обърне на подобряването на сътрудничеството в ключови центрове, през които минават потоци от наркотици, предназначени за Европейския съюз.
 • Насърчаване на обмена на данни и разузнавателни данни относно мрежите, маршрутите и тенденциите в трафика на наркотици с цел засилване на ситуационната осведоменост и координираните ответни действия между Европейския съюз и трети държави.
 • Да продължи да подкрепя прилагането на съответните европейски регламенти и международни споразумения за хармонизиране на правните рамки за пресичане на търговията с наркотици. Особено внимание следва да се обърне на подобряването на рамките за екстрадиране и наказателно преследване на нарушители, извършващи дейност във външни държави.
 • Укрепване на публично-частните партньорства за предотвратяване на използването на законни стопански структури и международни търговски маршрути. Това включва приоритетно подобряване на устойчивостта срещу престъпна дейност в ключови логистични центрове.

Инвестиции в изграждане на капацитет

 • Увеличаване на човешките и финансовите ресурси, предназначени за оперативни и стратегически ответни мерки. Особено внимание следва да се обърне на изграждането на капацитет в ключовите входни точки за потоците от наркотици към Европа, както и на осигуряването на съгласуваност и привеждане в съответствие с установените най-добри практики.
 • Увеличаване на инвестициите в разработването и прилагането на иновативни технологии за откриване, наблюдение и анализ.
 • Допълнително инвестиране в обучението на сътрудници и длъжностни лица на входни места, както в Европа, така и в ключови външни държави, с цел повишаване на осведомеността и по-нататъшно разпространение на най-добри практики за предотвратяване на престъпни дейности.
 • Засилване на помощта и подкрепата за изграждане на капацитет за трети държави по основни маршрути за трафик на наркотици към Европа, с акцент върху правоприлагането, граничния контрол и програмите за лечение на наркомании и намаляване на вредите.

Засилване на ответните мерки в областите на политиката, общественото здраве и безопасността

 • Допълнително разширяване на основаното на данни разработване на политики с цел смекчаване на отрицателното въздействие на пазарите на незаконни наркотици върху здравето и сигурността. По-конкретно са необходими ориентирани към бъдещето политически подходи и реакции, основани на подробни оценки на заплахите, за да се предвидят и проактивно да се смекчат възникващите заплахи.
 • Подобряване на целенасочените усилия за превенция на престъпността с акцент върху уязвимите общности.
 • Увеличаване на инвестициите в целенасочени и основани на доказателства интервенции за превенция, лечение и намаляване на вредите с цел смекчаване на вредните последици от употребата на наркотици.
 • Подобряване на осведомеността за политиките и мерките по отношение на рисковете и щетите за околната среда, свързани с производството, трафика и употребата на наркотици.

Към съгласуван подход

eu flags in front of mirror windows building

Законодателната рамка на ЕС е от ключово значение за изграждане на съгласуван подход за правоприлагащите и съдебните органи в борбата с организираната престъпност. Тази законодателна рамка предоставя на държавите членки ефективни инструменти, като например Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи (EMPACT), за разбиване на престъпните мрежи по цялата верига на доставки на незаконни наркотици. В бъдеще е необходимо да се наблегне върху други интегрирани подходи, насочени към първопричините за съществуването на пазарите за незаконни наркотици. За тази цел политиките и ответните действия трябва да бъдат насочени към социалните, икономическите и психологическите движещи сили на пазарите на незаконни наркотици. Непрекъснатото прилагане на всички съответни мерки съгласно законодателната рамка на ЕС, заедно с разработването на нови политики и ответни мерки за справяне с възникващите заплахи, е от голямо значение, за да се гарантира съгласуваност в борбата с организираната престъпност.

Източник на данните

Данните, използвани за генериране на инфографики и диаграми на страницата, могат да бъдат намерени по-долу.

Таблица 1. Процентна промяна в изземванията на наркотици в Европейския съюз през последното десетилетие
Наркотик Конфискувано количество Брой на конфискациите
Кокаин 416 -3
Канабисова трева 260 -6
Метамфетамин 135 121
Хероин 126 -40
Канабисова смола 77 -37
Амфетамин 42 -18

Относно тази страница 

Препоръчана форма на цитиране: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании и Европол (2024 г.), Анализ на пазарите на наркотици в ЕС: Основни изводи за политиката и практикатаhttps://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/analysis-key-insights-policy-and-practice_en

Идентификатори:

HTML: TD-05-23-510-BG-Q
ISBN: 978-92-9408-003-5
DOI: 10.2810/658912

Top