Analýza trhů s drogami v EU: klíčové poznatky pro politiku a praxi

sbírka snímků: konopí, sevřená ruka v prostředí noční ulice, rostlina konopí, kontejnery v přístavu na modrém pozadí globální sítě

O tomto zdroji informací

Tento zdroj informací byl vypracován centrem EMCDDA a Europolem a vznikl ve spolupráci s referenční skupinou centra EMCDDA pro ukazatele nabídky drog. Vychází z podrobných zjištění uvedených v publikaci Trhy s drogami v EU: hloubková analýza, čtvrtý komplexní přehled trhů s nelegálními drogami v Evropské unii. Přináší strategické shrnutí na nejvyšší úrovni pro tvůrce politik a osoby s rozhodovací pravomocí za účelem podpory rozvoje a provádění politik a opatření v Evropě, a to na základě důkladného porozumění aktuální situaci v oblasti drog a vznikajících hrozeb. Slouží také odborníkům z praxe a jejím cílem je zvýšit povědomí široké veřejnosti o těchto otázkách.

Stáhnout soubor se zprávou ve formátu PDF v angličtině  

Úvodní slovo

Ylva Johansson, European Commissioner Migration and Home Affairs

Trh s nelegálními drogami, který je ovládán zločineckými sítěmi, představuje pro Evropskou unii vážnou bezpečnostní hrozbu. Ohrožuje veřejné zdraví a bezpečnost a zároveň podporuje extrémní násilí a korupci, čímž podkopává samotnou strukturu společnosti, demokracii a právní stát. Rostoucí rozmanitost a složitost trhů s drogami v EU také představuje nové výzvy, které vyžadují komplexní evropský systém varování před drogami, aby bylo možné zlepšit intervence a zabránit eskalaci situace.

Jedním z kritických aspektů hrozby, kterou představují trhy s drogami, je využívání klíčové logistické infrastruktury, zejména námořních přístavů. Zločinecké sítě do těchto obchodních a dopravních uzlů pronikají a využívají je účelově pro přepravu bezprecedentních toků drog. Hospodářské a sociální důsledky tohoto vývoje představují naléhavé výzvy, které prohlubují bezpečnostní hrozbu a dále zvyšují dostupnost nelegálních drog v Evropě. Evropská unie proto musí posílit odolnost obchodních, dopravních i jiných logistických uzlů, aby se zabránilo jejich dalšímu využívání k nedovolenému obchodu s drogami.

Verbování mladistvých zločineckými sítěmi působícími na trzích s drogami tuto krizi ještě prohlubuje. Zranitelní mladí lidé jsou nabádáni nebo nuceni k účasti na nebezpečných a nezákonných aktivitách zločineckých organizací. To ohrožuje jejich budoucí příležitosti a udržuje v chodu cyklus trestné činnosti a násilí, což podtrhuje potřebu silného zaměření na prevenci.

Narušení těchto zločineckých sítí představuje složitou výzvu, protože se neustále přizpůsobují vnějším otřesům a stále častěji využívají specializované poskytovatele nelegálních služeb. Vzhledem k tomu, že tyto sítě mají díky technologickému vývoji celosvětový dosah, ve stále větší míře koordinují svou činnost v oblasti nedovoleného obchodu s drogami ze zemí mimo Evropskou unii. To podtrhuje klíčovou úlohu mezinárodní spolupráce při narušování dodavatelských tras a sítí zločineckých organizací. Zatýkání klíčových osob zůstává jednou z důležitých priorit, avšak je nezbytné posílit schopnost donucovacích a justičních orgánů rozbíjet zločinecké sítě jako celek, a to zejména ve spolupráci s mezinárodními partnery.

Strategie EU pro oblast drog a její akční plán a strategie bezpečnostní unie vybavují Evropskou unii nástroji k řešení této měnící se situace v oblasti hrozeb a podporují členské státy při posilování bezpečnosti všech obyvatel Evropské unie. Tyto iniciativy doplňuje plán EU pro boj proti obchodování s drogami a organizované trestné činnosti. V rámci jeho provádění je významným krokem úspěšné zahájení činnosti Evropské aliance přístavů dne 24. ledna 2024. Kromě toho provedla Komise schengenské tematické hodnocení zaměřené na obchod s drogami, které identifikovalo osvědčené postupy v oblasti policejní spolupráce, ochrany vnějších hranic a řízení informačních systémů.

V tomto úsilí hrají ústřední roli EMCDDA a Europol, které podporují členské státy a spolupracují se třetími zeměmi s cílem posílit připravenost Evropy a její reakci na toky nelegálních drog. Tyto strategické poznatky ze společné analýzy trhu s drogami provedené ve spolupráci obou agentur poskytují spolehlivý rámec pro pochopení trhů s drogami na úrovni EU i na mezinárodní úrovni a pro reakci na stávající situaci.

Ylva Johansson
Evropská komisařka pro migraci, vnitřní věci a občanství

Úvod

Pochopení mnohotvárného trhu s drogami v globalizovaném světě

Alexis Goosdeel, Director, EMCDDA

Nedovolený obchod s drogami v Evropské unii i nadále dominuje závažné a organizované trestné činnosti, a to jak z hlediska počtu zapojených pachatelů, tak z hlediska obrovských zisků, které generuje. Tento trh je součástí složité globální zločinné podnikatelské struktury, jež se vyznačuje přeshraniční spoluprací realizovanou prostřednictvím zprostředkovatelů a prostředníků, díky které se utváří flexibilně fungující a propojené prostředí.

Významný dopad má i nadále globalizace, neboť pachatelé trestné činnosti využívají příležitostí, které přinášejí vzájemně propojené komunikační, obchodní a dopravní sítě pro spolupráci na páchání trestné činnosti a integraci v rámci dodavatelských řetězců. Tento vývoj ovlivnil vazby mezi nedovoleným obchodem s drogami a dalšími oblastmi trestné činnosti v Evropské unii, jako je například obchod se střelnými zbraněmi, neboť sítě obchodníků s drogami potřebují ke své činnosti řadu nástrojů a kapacit.

Evropský trh s drogami zaznamenal nebývalý nárůst dostupnosti nelegálních drog, o čemž svědčí zvýšená čistota drog a jejich stabilní ceny na maloobchodní úrovni, jakož i diverzifikace drog a produktů. Tato situace je způsobena také trvale vysokou úrovní poptávky a inovacemi při páchání trestné činnosti, neboť trhy s nelegálními drogami se staly vysoce odolnými a přizpůsobivými, pokud jde o jejich reakci na neočekávané celosvětové události.

Trh s drogami v EU má na naši společnost dalekosáhlé dopady, které se projevují v počtu úmrtí souvisejících s drogami a v počtu osob žádajících o léčbu. Podporuje rovněž rozmach organizované trestné činnosti, zvýšenou míru korupce a vykořisťování zranitelných osob. Velká část násilí spojeného se závažnou a organizovanou trestnou činností v Evropě má souvislost s obchodem s drogami. Výroba nelegálních drog zároveň způsobuje škody na životním prostředí, zatímco hospodářství a právní stát jsou oslabovány zneužíváním legálních podniků.

Catherine De Bolle, Executive Director, Europol

Neustále se vyvíjející a mnohotvárný trh s drogami vyžaduje mnohostranný přístup zahrnující prosazování práva, veřejné zdraví, vzdělávání a mezinárodní spolupráci. Je zásadní uvědomit si globální propojenost trhů a pachatelů trestné činnosti, aby bylo možné vypracovat účinná opatření k řešení současných i budoucích hrozeb, protože vývoj v jiných částech světa bude i nadále ovlivňovat trhy s drogami v EU.

Tyto komplexní aspekty podtrhují potřebu důrazných reakcí, jak je uvedeno v novém plánu EU pro boj proti obchodování s drogami a organizované trestné činnosti. Mezi prioritní oblasti patří snižování nabídky prostřednictvím narušování vysoce rizikových zločineckých sítí a činnosti klíčových prostředníků a zprostředkovatelů, jako jsou subjekty provádějící praní špinavých peněz, na které se tyto sítě spoléhají, a zároveň zlepšení přístupu k vědecky podloženým opatřením na minimalizaci škod, léčbě a rehabilitaci. V konečném důsledku musíme posílit sociální odolnost v Evropské unii a zabývat se základními socioekonomickými faktory, které přispívají ke škodám a působí jako hybné síly trhu s nelegálními drogami.

Alexis Goosdeel
ředitel centra EMCDDA

Catherine De Bolle
výkonná ředitelka Europolu

Současná situace a hlavní hrozby

hand of business woman working on a tactile screen

V této části jsou uvedeny klíčové poznatky ze současné analýzy trhů s drogami v EU, která zahrnuje celou řadu tržních dynamik, geopolitických faktorů, typů trestné činnosti a socioekonomických důsledků. Z nejnovějších dat a analýz vyplývá, že evropský trh s drogami je rozsáhlý, komplexní a neustále se vyvíjí (obrázek 1).

Trh s drogami v EU: významný finanční dopad

Na základě dat z roku 2021 se odhaduje, že trh s drogami v EU dosahuje minimální maloobchodní hodnoty ve výši nejméně 31 miliard EUR. Je hlavním zdrojem příjmů pro organizované zločinecké skupiny. Klíčovým rysem tohoto trhu je vzájemná propojenost mezi různými nelegálními drogami, zločineckými sítěmi a klíčovými prostředníky a zprostředkovateli, kteří jsou často zapojeni do trestné činnosti týkající se více druhů drog. Rozsáhlý trh s drogami v EU ovlivňuje a má významný dopad rovněž na další oblasti trestné činnosti, jako je obchod se střelnými zbraněmi a praní špinavých peněz.

Obrázek 1. Ekosystém trhů s drogami v EU

Obrázek 1. Ekosystém trhů s drogami v EU

Vysoká dostupnost a diverzifikace produktů: zvyšující se rizika pro uživatele

Dostupnost hlavních drog užívaných v Evropě zůstává vysoká, což dokládá velké a v některých případech stále rostoucí množství drog zachycené v Evropské unii (obrázek 2). Kromě toho se trh s nelegálními drogami vyznačuje diverzifikací produktů a rozšířenou dostupností širší škály drog, včetně nových psychoaktivních látek, často s vysokou potencí nebo čistotou. Při řešení úkolů v oblasti odhalování a monitoringu, které tato diverzifikace přináší, může být nutné specializované vybavení. Nedávno se na trhu objevily vysoce potentní opioidy, zejména benzimidazoly (nitazeny). To představuje obzvláště složitou hrozbu pro veřejné zdraví, neboť je s nimi spojeno zvýšené riziko život ohrožujícího předávkování. Významnou hrozbou je i to, že se v Evropě potenciálně rozšiřují také nové vzorce užívání drog, a to z důvodu dostupnosti levných a vysoce potentních nebo čistých drog. Platí to zejména pro kokain, jehož dostupnost je nebývale vysoká.

Vyšší efektivita obchodování s drogami: rostoucí tlak na evropské logistické uzly

Hlavním faktorem, který přispívá ke zvýšení efektivity, je prosazování trendu spočívajícího v obchodování s většími jednotlivými zásilkami drog po moři a ve využívání kontejnerů procházejících celosvětovými logistickými uzly. V důsledku toho se v posledních deseti letech množství drog zachycené v Evropské unii výrazně zvýšilo, zatímco počet záchytů u většiny typů drog se snížil (obrázek 2). Snížení počtu záchytů drog lze částečně vysvětlit tím, že v některých členských státech je stíhání trestných činů souvisejících s držením a užíváním drog věnována menší pozornost a stává se méně prioritní.

Obrázek 2. Procentuální změna počtu záchytů drog v Evropské unii za posledních deset let
 

Zdrojová data pro tuto grafiku jsou k dispozici ve zdrojové tabulce na této stránce.

Evropa hraje ústřední roli ve výrobě drog a obchodování s nimi

V Evropě dochází k výrobě konopí a syntetických drog, jako je amfetamin, metamfetamin, MDMA a katinony, v průmyslovém měřítku, a to jak pro domácí, tak pro mezinárodní trhy. Rozsah a složitost výroby syntetických drog v Evropě jsou zásadně ovlivňovány inovacemi metod a zařízení a dostupností potřebných klíčových chemických látek. Ke zpracování kokainu nyní ve velkém měřítku dochází i v Evropské unii. Evropa je rovněž pravděpodobně důležitým tranzitním prostorem pro celosvětové toky drog, zejména kokainu z Latinské Ameriky a v menší míře amfetaminu ve formě tablet označených logem „Captagon“ ze Sýrie a Libanonu.

Přizpůsobivost pachatelů trestné činnosti: hlavní výzva pro oblast prosazování práva

Na trhu s drogami v EU působí celá řada zločineckých sítí. Tyto sítě vykazují vysokou míru přizpůsobivosti, šikovně využívají technologický pokrok a širší společenské změny, zneužívají legální podnikatelské struktury a využívají příležitostí v tradiční i digitální ekonomice. Pachatelé se často spoléhají na jiné sítě nebo prostředníky, kteří jim jejich nezákonnou činnost usnadňují. To jim rovněž poskytuje flexibilitu k diverzifikaci zdrojů a produktů, obchodních tras a způsobů ukrývání drog, což vede ke zvyšování jejich efektivity a přizpůsobivosti s cílem minimalizovat rizika a maximalizovat zisky.

Trhy s drogami: odolné vůči velkým vnějším otřesům

istock photo of containers in a port

Trh s drogami v EU se ukázal být pozoruhodně odolný vůči globálním krizím, nestabilitě a významným politickým a hospodářským změnám. Mezi nedávné příklady takových otřesů patří pandemie COVID-19, ruská válka na Ukrajině a nástup Talibanu k moci v Afghánistánu. Zločinecké sítě se v reakci na to přizpůsobily, změnily obchodní trasy a diverzifikovaly své metody. V důsledku tohoto vývoje došlo zároveň ke vzniku nových trhů a v některých případech ke změnám preferencí uživatelů.

Provázanost legálních a nelegálních trhů: další úroveň složitosti

Trhy s nelegálními drogami a oficiální ekonomika se prolínají mnohými způsoby a ve významné míře. Pachatelé trestné činnosti například zneužívají komerční dopravní infrastrukturu k pašování drog a využívají mezer v právních předpisech, aby získali přístup k chemickým látkám potřebným pro výrobu nelegálních drog. Toto vzájemné prolínání je patrné i na trzích s konopím a opioidy, kde mohou být některé produkty legálně dostupné pro lékařské nebo průmyslové účely využívány pro nelegální účely. Například legální průmyslové pěstování konopí a produkce CBD (kanabidiolu) mohou být zneužity k výrobě nepovolených konopných produktů.

Extrémní násilí: zátěž pro místní komunity a společnost

Některé členské státy EU zažívají nebývale vysokou míru násilí souvisejícího s trhem s drogami, často v souvislosti s trhy s kokainem a konopím. To se zdá být soustředěno v distribučních uzlech a na konkurenceschopných maloobchodních trzích. Toto násilí zahrnuje zabíjení, mučení, únosy a zastrašování a často k němu dochází mezi zločineckými sítěmi, ačkoli oběťmi jsou také nevinní lidé. To má závažný dopad na společnost jako celek, neboť u veřejnosti dochází k nárůstu pocitu ohrožení bezpečnosti.

blurred image of two people talking

Korupce: usnadnění obchodu s drogami a narušování právního státu

Zločinecké sítě se spoléhají na korupci na všech úrovních trhu s drogami, aby si usnadnily své aktivity a zmírnily rizika, včetně těch, která představuje systém trestního soudnictví. Korupce související s drogami cílí rovněž na jednotlivce, kteří mají přístup ke klíčové infrastruktuře, jako jsou pracovníci logistických uzlů, právnické profese a pracovníci ve finančním odvětví. Korupce, která je často spojena s násilím, má zhoubný vliv na strukturu společnosti a podkopává správu věcí veřejných, čímž vytváří zranitelná místa v systému. Někdy korupce nátlakem nutí lidi zapojit se do trestné činnosti.

Technologie a inovace: hlavní hybné síly trhů s drogami

Inovace v oblasti výroby nelegálních drog vedou k vyšším objemům produkce, vyšší potenci nebo čistotě a k širší škále produktů. Zločinecké sítě pokračují v zavádění nových chemických látek k výrobě syntetických drog, což staví orgány činné v trestním řízení před složité výzvy. Inovace v oblasti chemického utajování přítomnosti drog také výrazně komplikují jejich odhalování a záchyty. Zločinecké sítě současně využívají digitální pokrok a technologické možnosti k utajení nezákonné komunikace, zdokonalení modelů distribuce drog a snížení rizika. Příkladem může být nedávný nárůst využívání sociálních médií a aplikací pro zasílání rychlých zpráv k maloobchodnímu prodeji drog, díky čemuž se stala dostupnější široká škála látek.

Klíčový vývoj podle jednotlivých drog

lupa

Konopí

Zpráva o evropských trzích s drogami: konopí. Fotografie konopí na černém pozadí

Konopí je nejčastěji užívanou nelegální drogou v Evropské unii. Podle odhadů ho v posledním roce užilo 22,6 milionu dospělých osob a trh s konopím zůstává v Evropské unii největším drogovým trhem.

V roce 2021 dosáhly záchyty konopí v Evropské unii rekordní úrovně – zabaveno bylo 256 tun marihuany a 816 tun hašiše. Zločinecké sítě působící na nelegálním trhu s konopím jsou různorodé a přizpůsobivé, často se podílejí na obchodování s více druhy drog a jsou spojeny s násilím, korupcí a zneužíváním legálních podnikatelských struktur. Velká část násilí mezi pachateli trestné činnosti v posledních letech souvisí s trhem s konopím, částečně z důvodu jeho rozmanitosti a ziskovosti.

Zdá se, že většina marihuany konzumované v Evropské unii je produkována právě zde, zejména ve Španělsku, kde byly zlikvidovány rozsáhlé pěstírny konopí. V nabídce marihuany hraje roli rovněž oblast západního Balkánu, zatímco Maroko zůstává největším dodavatelem hašiše. Existují však náznaky, že v Evropské unii roste produkce hašiše, a přestože se ve srovnání s Marokem pravděpodobně jedná o malé množství, tento nárůst produkce je vznikající hrozbou. Produkce konopí má významný dopad na životní prostředí v důsledku spotřeby energie a vody, jakož i chemického znečištění.

Potence konopí v posledním desetiletí podstatně vzrostla jak v případě marihuany, tak hašiše, přičemž byla zaznamenána rostoucí rozmanitost nabízených produktů. Patří mezi ně oleje, výtažky, produkty určené ke konzumaci a produkty určené k vapování, které se pašují ze Severní Ameriky a vyrábějí v Evropě. V různých formách produktů se i nadále objevují syntetické a polosyntetické kanabinoidy.

Výsledkem probíhající politické debaty o konopí, globálně i v rámci Evropské unie, je složité a neustále se vyvíjející právní a regulační prostředí. To mělo za následek značnou národní a někdy i lokální heterogenitu, která potenciálně vytváří další výzvy pro systémy prosazování práva a trestního soudnictví.

Více informací najdete v části Trh s drogami v EU: konopí  

Kokain

Zpráva o evropských trzích s drogami: kokain. Fotografie kokainu na černém pozadí

Kokain je druhou nejčastěji užívanou nelegální drogou v Evropské unii a z hlediska generovaných příjmů se jedná o druhý největší trh s nelegálními drogami. Spotřebitelský trh s kokainem je na vzestupu, což může být ovlivněno nebývalou dostupností levného a vysoce čistého kokainu. Objevují se také signály o možné změně role Evropy v celosvětovém obchodu s kokainem. To se projevuje v rostoucí míře využívání Evropské unie jako tranzitního místa pro zásilky kokainu do jiných regionů a v rozšiřování praktik, kdy některé fáze výroby kokainu probíhají v Evropské unii.

Důkazy naznačují, že na výrobě kokainu v Evropské unii spolupracují latinskoamerické a evropské zločinecké sítě. Jedná se o (zřídkakdy odhalené) pašování velkého množství pasty z koky a kokainové báze do Evropy k dalšímu zpracování na kokain hydrochlorid. Dovoz kokainové báze do Evropské unie také zvyšuje riziko, že na evropských spotřebitelských trzích získají větší význam nové kouřitelné produkty z kokainu (např. crack).

Od roku 2017 bylo v Evropské unii každý rok zachyceno rekordní množství kokainu, přičemž v roce 2021 bylo členskými státy zachyceno 303 tun. Nejvyšší objemy záchytů hlásí Belgie, Nizozemsko a Španělsko, což odráží jejich význam jakožto míst vstupu pro pašování kokainu. Předběžná data naznačují, že v roce 2022 došlo k dalšímu nárůstu záchytů, a to i v klíčových místech vstupu, jako jsou Antverpy.

Velké množství kokainu se pašuje přes evropské námořní přístavy v intermodálních přepravních kontejnerech. To vedlo k bezprecedentní dostupnosti kokainu v Evropské unii. Korupce a zastrašování přístavních pracovníků jsou hlavními faktory, které přispívají k pašování kokainu, ačkoli korupce spojená s tímto trhem zasahuje i do jiných oblastí společnosti.

Obchodu s kokainem v Evropské unii dominují vysoce rizikové zločinecké sítě, které generují značné zisky. Stejně jako v případě jiných drog přispívají k fungování těchto sítí zprostředkovatelé a prostředníci působící v nestabilním a vzájemně propojeném prostředí. Zdá se, že v klíčových místech vstupu narůstá závažné násilí související s trhem s kokainem. Jeho dopad je však celospolečenský.

Více informací najdete v části Trh s drogami v EU: kokain  

Heroin a další opioidy

Zpráva o evropských trzích s drogami: heroin. Fotografie máku na černém pozadí

Heroin zůstává nejčastěji užívaným nelegálním opioidem a významně přispívá k škodám spojeným s užíváním nelegálních drog v Evropské unii. Problém s opioidy v Evropě se však vyvíjí a stává se složitějším, mj. v důsledku globálního vývoje, což má dopady pro oblast připravenosti a reakce.

Důležité je, že politické změny v Afghánistánu, který je hlavním zdrojem heroinu spotřebovávaného v Evropě, by měly tento trh narušit. Zdá se, že zákaz pěstování máku vyhlášený Talibanem v dubnu 2022 byl účinný, protože dostupná data za rok 2023 naznačují významné snížení pěstování máku a produkce heroinu. To může urychlit snížení dostupnosti heroinu v Evropské unii, což by mohlo vést k zaplnění mezer na trhu jinými drogami, včetně potentních syntetických opioidů. Takový vývoj by měl značný negativní dopad na veřejné zdraví a bezpečnost.

Pašování heroinu do Evropské unie se stále více spoléhá na námořní trasy, zejména pokud jde o využívání celosvětové kontejnerové dopravy a trajektů vyplouvajících z Turecka. Tyto metody umožňují pašování velkého množství heroinu v jednotlivých zásilkách, neboť využívání míst překládky zakrývá původ a povahu podezřelých zásilek.

Evropskému velkoobchodu s heroinem nadále dominují turecké zločinecké sítě, ačkoli v pašování heroinu jsou aktivní i jiné sítě, například sítě napojené na region západního Balkánu. Tyto sítě spolupracují s dodavateli v hlavním regionu produkujícím heroin a s partnery v klíčových distribučních uzlech v Evropské unii, jimž napomáhá využívání legálně založených, nabytých nebo infiltrovaných společností podél obchodních tras. Pašování acetanhydridu, hlavní chemické látky potřebné k výrobě heroinu, z Evropské unie pokračuje také na „opačné balkánské trase“ přes Turecko. Zjevné nedávné omezení obchodu s heroinem na balkánské trase však v budoucnosti může vést ke změnám.

Více informací najdete v části Trh s drogami v EU: heroin a další opioidy  

Amfetamin

Zpráva o evropských trzích s drogami: amfetamin. Fotografie amphetaminu na černém pozadí

Evropská unie je pro amfetamin celosvětově důležitým trhem – v roce 2021 bylo v EU užito přibližně 90 tun této drogy. Jedná se o relativně levný stimulant s velkým stabilním trhem v Evropské unii. Amfetamin je obecně cenově dostupný a nevykazuje vysokou čistotu, avšak v Belgii a Nizozemsku, které jsou hlavními centry jeho výroby, se vyskytuje vysoce čistý a levný amfetamin. K výrobě amfetaminu dochází v určité míře také v Německu a Polsku a příležitostně i v jiných zemích.

Zločinecké sítě neustále přizpůsobují a vylepšují metody výroby amfetaminu. V tomto ohledu hraje zásadní roli dodávka prekurzorů a základních chemických látek, ačkoli zločinecká infrastruktura, která se na těchto dodávkách podílí, se z velké části vyhýbá odhalení. Hlavní metoda výroby amfetaminu využívá jako výchozí surovinu piperonylmethylketon (BMK), který je získáván především z prekurzorů na zakázku. V budoucnu však mohou být více využívány jiné metody, které by mohly obejít závislost na dostupnosti BMK. Výroba amfetaminu má vzhledem k velkému množství vznikajícího chemického odpadu značný dopad na životní prostředí.

K pašování amfetaminu v rámci Evropské unie dochází převážně po pevnině, přičemž někdy je pašován spolu s jinými drogami. Menší množství je pašováno prostřednictvím poštovních a balíkových služeb, často spojených s on-line obchodem. Důležitou součástí nelegálního obchodu s amfetaminem v Evropské unii je v průběhu let narůstající míra pašování amfetaminového oleje z Nizozemska a Belgie do jiných zemí EU, kde je dále zpracováván na amfetamin sulfát, který je možné užívat.

Velké zásilky tablet s logem „Captagon“ obsahujících amfetamin se rovněž pašují přes přístavy EU, a to z center jejich výroby v Sýrii a Libanonu na Arabský poloostrov, který je hlavním světovým trhem. K určité výrobě těchto tablet však dochází také v Evropské unii, zejména v Nizozemsku, a to na vývoz na velké trhy. Zdá se, že tato výroba je příležitostná a je realizována na základě konkrétních požadavků nebo poptávky.

Více informací najdete v části Trh s drogami v EU: amfetamin  

Metamfetamin

Zpráva o evropských trzích s drogami: metamfetamin. Fotografie metamfetaminu na černém pozadí

Zdá se, že trh s metamfetaminem v Evropské unii, ačkoli je v celosvětovém měřítku relativně malý, roste. Průměrná čistota metamfetaminu se za posledních deset let zvýšila, a to zejména od roku 2019, kdy se rozšířila velkoobjemová výroba metamfetaminu známého jako krystal. Ve stejném období mírně klesly ceny. Ačkoliv se zdá, že velkoobjemová výroba a obchod s drogami v Evropské unii jsou zaměřeny především na vývoz, existuje riziko, že se alespoň částečně rozšíří na trhy v EU, čímž se zvýší potenciál pro šíření metamfetaminu, včetně kouřitelného krystalu, mezi další skupiny uživatelů.

Výroba metamfetaminu v průmyslovém měřítku probíhá v Nizozemsku a v menší míře v Belgii. Inovace ve výrobě metamfetaminu v Evropě zvýšily efektivitu a objem produkce. Stejně jako v případě jiných syntetických drog přetrvávají problémy s kontrolou dostupnosti prekurzorů, protože zločinecké sítě se přizpůsobují legislativě. Výroba metamfetaminu v Evropské unii s sebou nese značná zdravotní, bezpečnostní a environmentální rizika, například v důsledku chemického odpadu.

Velkoobjemová výroba metamfetaminu v Evropské unii byla podněcována spoluprací mezi evropskými výrobci syntetických drog a mexickými zločineckými sítěmi. Ke vzniku sofistikovanějších a rozsáhlejších zařízení na výrobu metamfetaminu vedlo zejména sdílení znalostí mezi aktéry drogového trhu v Nizozemsku a Mexiku. I když velkoobjemová výroba dále pokračuje, v laboratořích často nepůsobí mexičtí výrobci, protože si evropští výrobci osvojili výrobní techniky. Tato spolupráce však nastolila důležitý precedens, který může významně ohrozit veřejné zdraví a bezpečnost, protože je známo, že mexické zločinecké sítě produkují nelegální fentanyl pro trh Spojených států amerických.

Počet záchytů metamfetaminu v Evropské unii v posledních letech výrazně vzrostl, což lze přičíst jak výrobě pro domácí trh, tak pašování ze zemí mimo EU, jako je Írán, Mexiko a Nigérie. Další hrozbou je výroba metamfetaminu v Afghánistánu z důvodu jeho možného pašování do Evropské unie prostřednictvím zavedených tras pro obchod s heroinem. O tomto vývoji může svědčit rostoucí počet záchytů zaznamenaných v Turecku.

Více informací najdete v části Trh s drogami v EU: metamfetamin  

MDMA

Zpráva o evropských trzích s drogami: MDMA. Fotografie tablet MDMA na černém pozadí

MDMA zůstává v Evropské unii populární drogou, která je obecně spojována s epizodickým užíváním v prostředí nočního života a zábavy. I když z aktuálních dat vyplývá, že v souvislosti s užíváním MDMA je situace celkově poměrně stabilní, na úrovni jednotlivých států existují značné rozdíly.

V Evropě dochází k produkci MDMA ve velkém objemu a domácí trh je zásobován evropskými výrobci. Podobně jako výroba jiných syntetických drog v Evropě je výroba MDMA z velké části soustředěna v Nizozemsku nebo v jeho okolí. Velké množství MDMA vyrobené v Evropě se rovněž vyváží na trhy mimo Evropskou unii, včetně Austrálie a Severní a Jižní Ameriky.

Stejně jako v případě jiných syntetických drog výrobci MDMA často přizpůsobují způsoby používání chemických látek a prekurzorů, aby se vyhnuli kontrolám. Dalším vývojovým trendem je zjevný nárůst počtu nehod hlášených v zařízeních na výrobu MDMA, včetně požárů a výbuchů, potenciálně v důsledku využívání nevhodného vybavení a nezkušených výrobců. Stejně jako tomu je u ostatních syntetických drog, výroba MDMA způsobuje v důsledku množství vyprodukovaného chemického odpadu rovněž značné škody na životním prostředí.

Celková síla tablet a prášků MDMA dostupných na maloobchodním trhu zůstává podle historických měřítek vysoká, i když v některých klíčových zemích je patrný klesající trend. Obzvláště znepokojující je však přetrvávající dostupnost tablet s vysokým obsahem MDMA. Další hrozbou je skutečnost, že se na trhu nedávno objevily produkty s obsahem MDMA, jako jsou produkty určené ke konzumaci a produkty v tekuté formě, které mohou přilákat nové skupiny uživatelů.

Přetrvávajícím problémem zůstává také míchání MDMA s jinými škodlivými látkami, což může mít vážné důsledky pro veřejné zdraví. Zatímco nežádoucí příměsi se v tabletách a prášcích MDMA vyskytují běžně, objevují se případy, kdy byly do tablet přimíchány nové psychoaktivní látky, zejména katinony. Zdá se také, že se na evropském trhu objevuje „růžový kokain“ neboli „tucibi“, což je směs MDMA a ketaminu, kokainu nebo 2C-B, která byla poprvé zaznamenána v zemích Latinské Ameriky. Při zohlednění všech těchto skutečností je zřejmé, že evropský trh s MDMA je dynamický a odolný.

Nové psychoaktivní látky

Zpráva o evropských trzích s drogami: nové psychoaktivní látky Fotografie nových psychoaktivních látek na černém pozadí

Obchod s novými psychoaktivními látkami představuje pro evropský trh s drogami významnou a dynamickou výzvu, neboť tyto látky se neustále mění, přičemž účelem těchto změn je vyhnout se právním omezením. V roce 2022 bylo v Evropě v rámci relativně nízkého počtu záchytů zabaveno rekordní množství 30,6 tuny nových psychoaktivních látek.

Přestože celkový počet nových psychoaktivních látek, které se v Evropě objevily poprvé, v posledních letech klesl, trh je stále dynamický a Systém včasného varování EU každoročně odhalí a monitoruje stovky látek. Zneužívání odchylek v právní předpisech jednotlivých zemí o kontrole drog vede k tomu, že se některé nové psychoaktivní látky opětovně objevují poté, co byly na trhu po delší dobu nedostupné.

Distribuci nových psychoaktivních látek významným způsobem usnadňuje digitalizace. Dostupnost těchto látek on-line představuje výzvu pro právní regulaci této oblasti, která poukazuje na nutnost přijímání účinných opatření v oblasti monitoringu a kontroly on-line prodeje.

Nové psychoaktivní látky jsou do Evropské unie přepravovány převážně ze zemí mimo Evropu. Ačkoli Čína zůstává významným dodavatelem, zdá se, že kontrolní opatření týkající se některých syntetických látek (jako jsou katinony, kanabinoidy a opioidy) vyvolala přesun části výroby nových psychoaktivních látek do Indie – ta se stala hlavním zdrojem výroby, pravděpodobně v důsledku omezených vnitrostátních kontrol.

V Evropě se rovněž vyrábí určité množství syntetických katinonů, přičemž ve velkém množství jde o látky 3-CMC a 4-CMC. Hrozbou zůstává možnost výroby jiných látek, zejména proto, že v současné době je kontrolováno jen málo prekurzorů nových psychoaktivních látek.

K záchytům velkého množství katinonu v Evropě, zjevně určeného k distribuci v rámci celé Evropy, včetně hromadných dovozů z Indie, dochází zejména v Nizozemsku a Španělsku. Prosazuje se rovněž trend dodávat do Evropské unie psychoaktivní složky léčivých přípravků ve formě sypkého prášku, u nichž existuje podezření, že pocházejí od chemických a farmaceutických společností mimo Evropu.

Od roku 2022 se v Evropě otevřeně prodávají polosyntetické kanabinoidy jako „legální“ náhražky konopí a delta-9-tetrahydrokanabinolu (delta-9-THC). Vyrábí se z přírodních kanabinoidů, jako je kanabidiol, který se získává z konopí s nízkým obsahem THC. Velká množství byla dovezena ze Spojených států amerických, ale jejich výroba probíhá i v Evropě. Prodávají se jako produkty určené k vapování, konzumaci a jako další sofistikované produkty, které mohou přilákat mladé uživatele.

Existují náznaky zvýšené dostupnosti nových syntetických opioidů, jako jsou nitazeny, v některých částech Evropy. Může se také zvyšovat počet případů prodeje tradičních opioidů pod zavádějícím označením nebo jejich mísení s těmito potentními látkami. To zvyšuje riziko předávkování a může zapříčinit vznik ohnisek. Za těmito změnami stojí pravděpodobně faktory na straně nabídky, včetně potenciálního narušení dodávek heroinu.

V poslední době byl v Evropě hlášen výskyt směsí nových opioidů s benzodiazepiny („benzo-dope“) nebo veterinárním sedativem xylazinem („tranq-dope“). Tyto směsi, které se poprvé objevily v Severní Americe, jsou spojovány se zvýšeným rizikem poškození zdraví, včetně rizika předávkování.

Škody související s novými psychoaktivními látkami zůstávají závažným problémem, zejména pokud jde o akutní předávkování. Provádění účinných opatření k minimalizaci škod zůstává složitým úkolem vzhledem k různorodé a neustále se vyvíjející povaze těchto látek a skutečnosti, že uživatelé si nemusí být vědomi konkrétních nových psychoaktivních látek, které konzumují, protože mohou být falešně prodávány jako jiné drogy nebo používány jako nežádoucí příměsi.

Opatření k řešení současných hrozeb a zvýšení připravenosti

A hand holding a light bulb in form of a human head

Monitoring četných hrozeb, které přináší trh s drogami v EU, a reakce na ně vyžaduje multidisciplinární, flexibilní a na budoucnost orientovaný přístup – zmírňování škod a využívání příležitostí k realizaci pozitivních změn. V této části jsou nastíněny klíčové oblasti, které je třeba řešit, aby bylo možné účinně reagovat na současné i budoucí hrozby, jež jsou spojeny s drogovými trhy v EU.

Zlepšit zpravodajský obraz o situaci: odhalování, monitoring a analýza

 • Posílit systematický monitoring a analýzu trhu s drogami v EU, včetně prekurzorů, nelegálních drog a nových psychoaktivních látek, a dále využívat pokročilé metody a technologie, jako je umělá inteligence a analýza satelitních snímků.
 • Zlepšit odhalování a monitoring zvláště škodlivých látek se značnými negativními důsledky pro veřejné zdraví, jako jsou syntetické opioidy a nové psychoaktivní látky.
 • Dále posílit hodnocení hrozeb v celém dodavatelském řetězci drog, včetně důrazu na to, jak může vývoj mimo Evropu ovlivnit trh s drogami v EU.
 • Zlepšit monitoring a analýzu násilí souvisejícího s trhem s drogami pomocí srovnatelných ukazatelů a nástrojů s cílem dosáhnout hlubšího pochopení jeho příčin. V souvislosti s tím se prioritně zaměřit na mapování zločineckých sítí, které představují největší hrozbu.
 • Zlepšit monitoring a analýzu využívání on-line platforem k obchodování s drogami a jejich distribuci. Zvláštní pozornost by měla být věnována vývoji v oblasti povrchového webu a platforem sociálních médií, zejména v souvislosti s jejich využíváním mladými lidmi.
 • Vyvinout nové rámce pro analýzu potenciálního dopadu legislativních změn na trhy s nelegálními drogami. To bude vyžadovat lepší pochopení velikosti trhu s drogami a jeho možných dopadů na veřejnou správu.

Posílení reakcí zaměřených na snížení dodávek a zlepšení bezpečnosti

 • Posílit operativní reakce proti zločineckým sítím, zejména proti vysoce rizikovým zločineckým sítím a vysoce ceněným cílovým osobám. Mezi ty posledně jmenované patří zprostředkovatelé a prostředníci, kteří umožňují provádění nelegálních činností, jako jsou sítě zabývající se praním peněz.
 • Dále upřednostňovat operativní činnosti, které rozbíjejí celé zločinecké sítě a narušují činnost k nim přidružených osob.
 • Plně využívat příslušné evropské nástroje pro operační koordinaci a mezinárodní spolupráci, zejména operační pracovní skupiny a společné vyšetřovací týmy.
 • Zlepšit intervence zaměřené na pašování a zneužívání prekurzorů a základních chemických látek používaných při výrobě drog. Jsou zapotřebí vylepšené strategie, které by zločineckým sítím zabránily využívat slabiny stávajících kontrolních opatření a omezily nabídku prekurzorů.
 • Posílit administrativní překážky, které pachatelům brání ve využívání právních mezer a legální ekonomiky. To by mělo zahrnovat posílená a cílená opatření pro boj proti korupci, aby se zabránilo narušování právního státu ze strany pachatelů trestné činnosti.
 • Posílení kapacity pro zadržování zásilek v námořních přístavech a centrech pro doručování poštovních a balíkových zásilek v Evropě. To by mělo zahrnovat zavádění pokročilých monitorovacích technologií a nástrojů.
 • Posílit a dále upřednostňovat politiky prevence kriminality zaměřené na mladé lidi ohrožené vykořisťováním a verbováním ze strany zločineckých sítí. Měly by být rovněž posíleny preventivní a osvětové programy zaměřené na on-line rizikové chování mezi mladými lidmi.

Posílení mezinárodní spolupráce

 • network on world map on blue background
  Posílit zapojení a spolupráci s mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi v boji proti zločineckým sítím v celém dodavatelském řetězci nelegálních drog. Zvláštní pozornost by měla být věnována zlepšení spolupráce v klíčových uzlech drogových toků směřujících do Evropské unie.
 • Podporovat výměnu dat a zpravodajských informací o sítích, trasách a trendech obchodování s drogami s cílem zlepšit informovanost o situaci a koordinovanou reakci mezi Evropskou unií a třetími zeměmi.
 • Dále podporovat provádění příslušných evropských předpisů a mezinárodních dohod za účelem harmonizace právních rámců s cílem narušit obchod s drogami. Zvláštní pozornost by měla být věnována zlepšení rámců pro vydávání a stíhání pachatelů působících v zemích mimo EU.
 • Posílit partnerství veřejného a soukromého sektoru s cílem zabránit využívání legálních podnikatelských struktur a mezinárodních obchodních tras. To zahrnuje větší důraz na zlepšení odolnosti klíčových logistických uzlů vůči trestné činnosti.

Investice do budování kapacit

 • Navýšit lidské a finanční zdroje vyčleněné na operativní a strategické reakce. Zvláštní pozornost by měla být věnována budování kapacit v klíčových místech vstupu drogových toků do Evropy a zajištění soudržnosti a souladu se zavedenými osvědčenými postupy.
 • Posílit investice do vývoje a zavádění inovativních technologií pro odhalování, monitoring a analýzy.
 • Dále investovat do odborné přípravy klíčových pracovníků a úředníků, a to jak v rámci Evropy, tak v klíčových zemích mimo Evropu, s cílem zlepšit informovanost a dále šířit osvědčené postupy pro předcházení trestné činnosti.
 • Posílit pomoc a podporu třetím zemím při budování kapacit na hlavních trasách obchodu s drogami do Evropy se zaměřením na prosazování práva, hraniční kontroly, programy léčby v souvislosti s užíváním drog a programy minimalizace škod.

Posílit opatření v oblasti politiky, veřejného zdraví a bezpečnosti.

 • Dále zlepšovat tvorbu politik založených na důkazech s cílem zmírnit negativní dopady trhů s nelegálními drogami na zdraví a bezpečnost. Konkrétně jsou zapotřebí politické přístupy a reakce orientované na budoucnost založené na podrobném posouzení hrozeb, aby bylo možné předvídat a proaktivně zmírňovat nově vznikající hrozby.
 • Zlepšit cílenou prevenci kriminality se zaměřením na zranitelné komunity.
 • Posílit investice do cílených a vědecky podložených intervencí v oblasti prevence, léčby a snižování škod souvisejících s užíváním drog za účelem zmírnění jeho negativních důsledků.
 • Zlepšit politické povědomí a reakce na environmentální rizika a škody spojené s výrobou, pašováním a užíváním drog.

Směřování k soudržnému přístupu

eu flags in front of mirror windows building

Legislativní rámec EU je klíčem k zajištění soudržného přístupu donucovacích a justičních orgánů v boji proti organizované trestné činnosti. Tento legislativní rámec poskytuje členským státům účinné nástroje, jako je například evropská multidisciplinární platforma pro boj proti hrozbám vyplývajícím z trestné činnosti (EMPACT), vyvinuté k narušení činnosti pachatelů trestné činnosti v celém dodavatelském řetězci nelegálních drog. Do budoucna je třeba posílit další integrované přístupy, které se zabývají základními příčinami fungování trhů s nelegálními drogami. Za tímto účelem by se politiky a reakce měly zaměřit na řešení sociálních, ekonomických a psychologických hnacích sil trhů s nelegálními drogami. Pokračující provádění všech příslušných opatření v rámci legislativního rámce EU spolu s rozvojem nových politik a reakcí k řešení nově vznikajících hrozeb má velký význam pro zajištění soudržnosti v boji proti organizované trestné činnosti.

Zdrojová data

Údaje použité k vytvoření infografik a grafů na této stránce naleznete níže.

Tabulka 1. Procentuální změna počtu záchytů drog v Evropské unii za posledních deset let
Droga Zachycené množství Počet záchytů
Kokain 416 -3
Marihuana 260 -6
Metamfetamin 53 135 121
Heroin 126 -40
Hašiš 77 -37
Amfetamin 42 -18

O této stránce 

Doporučená citace: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost a Europol (2024), Analýza trhů s drogami v EU: klíčové poznatky pro politiku a praxihttps://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/analysis-key-insights-policy-and-practice_en

Identifikátory

HTML: TD-05-23-510-CS-Q
ISBN: 978-92-9408-013-4
DOI: 10.2810/485602

Top